Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Požáry od roku 1425

1425
-Táboři bojovali s Rožmberky a cestou vypálili Černovice
1435
-Před bitvou u Křeče Táboři znovu vypálili Černovice
1467
-Černovice byly úmyslně vypáleny nepřáteli dvakrát
1617
-Při požáru shořelo několik domů a též dům č.24 patřící Zikmundu Mládkovi
1644
- V tomto roce vypálili Švédové Černovice, kteří přes ně táhli za vedení maršála Torstensona a napáchali zde hodně škod.Farní kniha uvádí, že zde vypálili 70 domů a pak dalších 30
1646
- Vyhořel grunt Jana Matoušů
1648
- V Dobešovské ulici vyhořel grunt Hamerníkovský a pak grunt č. 41 Patočkovský a Matěje Blažka č. 27.
1658
- Dne 21. září po obědě vznikl požár ve stodole Václava Brzobohatého, který se tak rozšířil, že vyhořelo přes 30 domů, včetně fary
1659
- Vyhořel dům č. 95 vdovy Doroty Vojtové; z tohoto domu pocházel Ignacius Vojta,prvý jménem známý černovický rodák,který roku 1684 promoval na lékařské fakultě pražské university
1664
- V  gruntovní knize je uváděn grunt Dusýkovský jako spálený; stejně i  Kubíčkovsý (oba byly v dnešní Dobešovské ulici č.206 a 217)
1666
- Při požáru shořelo opětně několik domů, též podruhé i Zikmunda Mládka, který už neměl prostředky jej opět postavit, proto spáleniště prodal Talmberkům č. 24
1667
- Již potřetí vyhořel dům č. 96 Jakuba Mydláře
1668
- Opět vyhořel grunt č. 27 Matěje Blažka a s ním i několik sousedních domů
1669
- Vyhořel dům č. 203 Václava Kalabisa, též i podruhé grunt č. 92 Václava Balka
1672
- Tento rok byl bohatý na požáry.Opět vyhořel grunt Michalovský č. 99; poprvé vyhořel za třicetileté války.Též vyhořely tyto grunty: Zachovský(dnešní č.204 v Dobešovské ulici), Mathovský (de bydlel kovář Václav Matha),č. 196 Václava Vávry, Žiakovký(dnešní č.201), BachorKovský č. 198, Palečkovský č. 199, Vrbovský č. 195, a také vyhořel Jan Sklynka č. 202
1686
- V gruntovní knize je napsáno, že v  Černovicích vyhořelo celkem 26 domů.Opět vyhořel grunt Vrbovský a za tři roky opět; dále grunty : Mathovský , Františka Pavlíčka, Pavla Šmída, Domináčkovský, Vítkovský, Václava Josefů, jinak Lydiny (dnes č.43), Pavla Trousila č. 34, Pavla Štětiny, Václava Šimka č. 32, Padiarkovský, Pavla Sovbody, Daniela Krtka, Pavla Holuba, Matěje Stejskala č. 21, Macourovský č. 20, Trnoškovský č. 23, č. 45 Kulhánků, který "v ruinu a zkázu přišel"
1689
- Gruntovní kniha uvádí, že v Černovicích vyhořelo 10 domů (zřejmě jich bylo víc).Tehdy vyhořely tyto grunty: Štiasenkovský, Jakuba Čermáka, Jiřího Schytila, Fučíkovský, Jakuba Lázeňského, potřetí Vrbovský,Martina Hrdličky, který roku 1686 koupil spálený grunt Kulhánků, který znovu postavil. Opět vyhořel Jan Sklynka, který v roce 1672 převzal po otci jeho spálený grunt.
1700
- V tomto roce je uváděn grunt Pavla Průši ještě jako spáleniště
1718
- Kolem tohoto roku vyhořelo několik domů; nevíme ale, kolik a které
1730
- Při velkém požáru Černovic vyhořel kostel i věž.Zádušní kniha uvádí v  zápise ze dne 16. listopadu 1730, že bylo zakoupeno 8 000 kusů šindelů a  8 500 šindelových hřebíků na pobití střechy.Tehdy shořela nejen střecha, ale i strop kostela
1738
- Černovický písař Tichý zaznamenal další veliký požár, který zničil chrám Páně, kruchtu a věž se zvony a též 60 domů a stodol s obilím.Tehdy shořel též dům Františka Vrby, Stejskalovský, Kordasovský.Škody bylo na 27 000 zlatých
1796
- "Dne 13. září skrze hrozný oheň, který z Šimečkovského, vlastně Kulhánkovského domu vyšedlo neštěstí, mimo 76 domů a stodol také chrám Páně, věž, zvony,fara, škola, v prach a  popel obráceno též" - tak poznamenal do gruntovní knihy černovický písař
1804
- "Dne 26. ledna ve čtyři hodiny ráno povstal opět oheň na Jelínkově straně na náměstí a strávil 40 domů" - tak uvádí děkanská farní kronika
1819
- V Dobešovské ulici vyhořela chalupa Lhotkova a Pravdova a také jejich stodoly
1854
- Dne 2. prosince od hořící stodoly Václava Pravdy vyhořela i stodola Antonína Matiáška a Vojtěcha Nepila v dnešní Dobešovské ulici
1857
- Dne 27. května v odpoledních hodinách, kdy převážná část obyvatelstva byla na polích, vypukl v domě č. 27, patřící pekaři Windovi,požár, který během jedné hodiny zachvátil téměř celé město.Vyhořelo při něm přes 200  domů a stodol, včetně střechy kostela a věže i stará historická radnice.Střecha věže měla do té doby tři báně.Kostelní zvony tehdy zachránil důchodní František Domečka a rolník Tichý z Vintířova.Byl to největší požár v historii města
1861
- Dne 12. května vyhořel dům Václava Vejškraba č. 192 a s ním další 4 domy včetně hospodářských budov
1863
- Dne 20. června večer vypukl požár,který zničil dva domy a stodolu Jeremiáše Poláka s velkou zásobou kolářského dříví
1872
- Dne 20. září zcela shořel dům Josefa Pravdy
1873
- Dne 4. července vypukl oheň v Dobešově, který zničil šest usedlostí
1874
- Dne 18. března hořel dům v Dobešovké ulici patřící Filipu Löwymu; shořela jen malá část domu
1876
- Nově založený černovický sbor hasil dne 27. srpna požár v Dobešově, ku kterému jel s vypůjčenou stříkačkou od černovického velkostatku.Od Prvního pojišťovacího ústavu dostal za to 15 zlatých; byl to jejich první příjem
1880
- Požár vzniklý v domě č. 62 p. Krátošky se rozšířil i na sousední domy č.63 p. Hromadníka, č. 61 p. A. Hrdličky a u č. 60 p. M. Pravdy se zachránila stodola
- Dne 11. ledna hořelo ve mlýně u Šelihů. Včasným zásahem sboru shořela jen stodola
- Dne 10. února shořel dům č. 220 a za čtyři dny pak stodola a po uhašení požáru zase vypukl požár u Šelihů, který však hasiči brzy zdolali
1883
- Dne 13. června černovický sbor spoluúčinkoval při požáru v Nových Dvorech a za účinnou pomoc obdržel od Generální asekurační společnosti v  Terstu 15 zlatých
- Dne 16. září černovický sbor včas přijel k požáru do Svatavy a od stejné společnosti dostal 10 zlatých
1884
- Dne 17. listopadu při výročním jarmarku v Černovicích hořelo u p.Jana Louši na náměstí "a všechen lid byl z klidu vyrušený, každý cizí obchodník koukal, aby to schoval a odešel.Chvála bohu, že se tak přičinil a oheň se nerozšířil; sbor obdržel odměnu od Společnosti Phönix 20 zlatých"
1885
- Dne 10. července vypukl požár v domě p. Antonína Soukupa v Pelhřimovské ulici, který byl brzy uhašen
1886
- Dne 18. července hořelo č. 61 p. A. Hrdličky; domy č. 60 a 62 byly černovickými hasiči zachráněny,přestože již začínaly hořet - Dne 22.července černovičtí hasiči uhasili požár ve Vlkosovicích; brzy na to jeli do Stříteže, kde hořelo stavení p. Finka
1888
- Dne 24. dubna brzy ráno vypukl požár v Dobešově, kde shořelo pět chalup
- Dne 21. května večer jeli hasiči do Moudrova, kde hořelo stavení p. Janů
1889
- Dne 18. července v nočních hodinách hořel dům p. Fejfara v Dobešovké ulici č. 13; od něho shořely domy i domy p. Jana Jankovského a bratří Pěnků
- V noci ze dne 3. na 4. srpna vypukl požár na Zoubku, "kteréhož požáru pro bouři sbor pozd se zúčastnil"
- Dne 10. října vznikl oheň ve chlévě u mlynáře Fr. Švíka, který byl brzy uhašen "a pouze na stáje se šindelovou krytkou omezen byl"
1890
- Hořelo opět u p. Fejfara v č. 13, oheň se rozšířil i na sousední č. 12, ale byl včas uhašen
- Dne 27. dubna večer "byl zpozorován oheň na půdě u p. Jana Kalabisa, pekaře, který v brzku uhašen byl"
- Dne 11. října večer hořely u p. Antonína Mládka saze
1891
- "Dne 30. května v 5 hodin ráno zpozorován a signálem hasičským oznámen oheň .Hořelo v uzavřeném krámě p. Leopolda Löwyho a po zakročení sboru pouze na zásoby a zařízení obchodní byl omezen.Při tomto ohni utrpěl člen Josef Kočí vnitřní poranění"
- Dne 19. července hořelo u p. Radosty, tesaře u Sv. Anny
- Dne 26. a 27. srpna zdolávali černovičtí hasiči požár u p. Poláka ve Chválkově
- Dne 13. září měli hasiči pravidelné nedělní cvičení, když vypukl požár v  kolně p. Tomáše Brabce v Pelhřimovské ulici č. 242. Sbor neprodleně přijel k požáru a poněvadž bylo velké sucho a tedy i nedostatek vody, snadno se rozšířil na sousední domy.Shořelo celkem 13 domů
1892
- Dne 11. ledna byli černovičtí hasiči hasit požár v Dobešově
- Dne 1. dubna hořelo ve Svatavě, kam se náš sbor opět včas dostavil
- Dne 5. července přijeli naši hasiči hasit požár u p. Eduarda Neudörfera na Panských Mlýnech
- Dne 19. července po půlnoci hořelo u p. Matěje Uhlíka a sbor rychlým zásahem zachránil mlýn č. 128 p. Františka Veselého; od banky Slávie obdržel sbor odměnu 10 zlatých
1894
- Dne 26. července v noci jeli černovičtí hasiči k požáru do Kreče a za jejich úspěšný zásah se jim dostalo od obce uznání
1895
- V Poříně byl veliký požár a černovičtí hasiči obdrželi za velmi úspěšnou pomoc při hašení od Generální asekurační společnosti v Terstu odměnu 15 zlatých 1896
- Černovický sbor zdolával požár u p. Saxla ve Křeči, v Cihelnách, v Rytově, v Černovicích a u p. Kubelky a dvakrát v Dobešově. Za to obdržel odměnu 10 zlatých od První české pojišťovny
1897
- Dne 21. ledna v noci vypukl požár Na potoce u p. Vojtěcha Šuchmana a p. J. Balka; přičiněním sboru se požár nerozšířil
- Dne 15. září "působil sbor při hašení požáru v Lažanech, kdež obdřžel odměnu na obhájení od Společnosti Dunaj 10 zlatých"
1898
- Sbor hasil požár nejdříve v Těmicích u p. Machara a pak u p. Stejskala ve Stříteži
1899
- V tomto roce hasiči nejdříve hasili požár u p. Picky, hostinského v  Černovicích a pak u p. Krátošky; v obou případech včasným zásahem byly oba požáry brzy zlikvidovány
1900
- Dne 29.  června "učiněn poplach, že hoří v Zámecké ulici u p. Karla Hrdličky, sbor se kvapně dostavil a oheň v zárodku obmezen byl"
1901
- "Noční dobou vypukl u p. Aloise Metzla v Táborské ulici děsný požár, který byl sborem po namáhavé práci na sousední místa obmezen. Za odměnu obdržel sbor 30 korun od Asekurační společnosti"
- "V den masopustního úterka 19. února, jak ze starého zvyku chodějí maškary po ulicích a zástupy lidu je obdivují, když bylo v tom nejlepším, byl učiněn pokřik, že hoří v Zámecké ulici u M. Tomana, teď byly maškary maškary a nemaškary neopatrností vysypaly popel a on měl být ještě žíznivý, nemůže se zjistit, z čeho přišel ten kouř, nebylo třeba síly hasičské, teď šel zase každý po své zábavě"
1902
- Dne 5.11. jeli naši hasiči do Kreče, kde hořelo u paní Petronily Pošvářové a p. Václava Chyšky. Též za pomoci domácích hasičů byl požár zlikvidován
1903
- Dne 3.6. jeli naši hasiči do Rytova, kde hořelo stavení p. Františka Medka
- Dne 3.11. byli naši hasiči až v Kámeně, kde hořelo obytné stavení
1905
- Na Lhotce hořelo dne 8.5., kam přijeli i naši hasiči; co hořelo, není dnes známo
- Dne 14.5. hořelo u p. Františka Tetivy v Dobešovské ulici
1908
- Shořel stoh nájemce dvora p. Lederera
1910
- Dne 14.4. hořel les u škrobárny poblíž zámku
- Dne 19.5. hořelo v lihovaru, kde bylo nebezpečí shoření velkého množství lihu. Naši hasiči požár zdolali, přesto jim přijeli na pomoc i  hasiči z Lidmaně, Vintířova a Vlkosovic
- V ulici Na potoce hořel dne 14.10. chlév p. Poláka; po uhašení požáru jeli naši hasiči ihned do Cihelen, kde hořelo v tamní škrobárně p. L. Doležala
1911
- Dne 13.5. vypukl požár stavení p. Hány v Rytově
- Dne 30.6. vypukl požár ve stavení p. Josefa Šibry v Soběslavské ulici, který byl našimi hasiči ještě v zárodku uhašen
- Dne 20.7. jeli naši hasiči do Vlkosovic, kde vyhořela tři stavení
- Ve Svatavě hasili černovičtí dne 30.7. zemědělskou usedlost a sousední stodolu
- Dne 21.8. jel náš sbor do Dobešova, kde hořelo stavení p. Kotka
1912
- Dne 8.5. hořelo v Soběslavské ulici u p. Františka Procházky a p. Jakuba Soukupa
- Dne 29.7. jel náš sbor do Křeče, kde hořela stavení p. Jakuba Kráma, Josefa Novotného a Václava Podušky. Domácím i našim hasičům se včas podařilo požár uhasit
1914
- Dne 20.3. hořelo u p. Housera ve Vodní ulici
- V Táborské ulici vyhořelo dne 16.4. stavení p. Ferdinanda Balka
- Rovněž v Táborské ulici vyhořely dne 22.5. domy p. Tetivy a Sepekáře
- Dne 7.6. naši hasiči hasili stavení p. Šonky v ulici Na potoce
1915
- Jedné noci jeli hasiči do Táborské ulice hasit vznikající požár u p. Jonáše
1916
- Dne 30.8. vyhořelo stavení p. Františka Balka
1919
- V Táborské ulici uhasili dne 19.9. hasiči vznikající požár stavení p. Jonáše
1920
- Dne 25.7. Chytly saze v domě p. Buřiče na Pršíně, které přivolaní hasiči včas uhasili
.


.

 

1984 

- 7. až 8. května velký noční požár černovického obecního domu a násl. demolice

- noční požár stodoly ve Křeči

1985

- požár objektu JZD v Lidmani

1986

- 22. prosince velký noční požár domu p. Matoušů v Dobešovské ul. č. 216

1988

- noční velký požár ve Svatavě

- požár samojízdné řezačky čern. JZD

- 16. srpna noční výjezd k uhašení doutnajícího trámu místní márnice

1989

- samovznícení sena v objektu JZD Lidmaň, požár byl včas zlikvidován

1990

- požár kůlny na Stružkách

1991

- dva malé požáry v zámecké oboře a na Stružkách

- 10. října zavčasu zpozorován požár v Dobešovské ul. č. 202 u p. Vaňka od nevypnuté žehličky

- požár v ÚSP Lidmaň

1992

- včasná likvidace vznikajícího požáru lesa U Křížku

- 17. července tragický požár stodoly ve Svatavě (2 osoby uhořely)

- zahoření ve Křeči

1993

- 25. února v zárodku uhašen požár v Dobešovské ul. u důchodce p. Urbana

- 11. července planý poplach na ohniště u Pivoňkovy chaty

- požár v Dobré Vodě do příjezdu uhašen jinými sbory

- 22. září požár autobusu nedaleko Dětské ozdravovny

1994

- 2. března požár části rekreační chalupy p. Musila pod Svidníkem

- 19. června 3 samostatné požáry v lese po těžbě na Chválkovsku i u Starých Hutí

- požár lesa u Hojovic brzy zlikvidován

- 17. září požár chalupy p. Skaly v Soběslavské ul. č.168 od neodborné elektroinst

- malý požár ve Křeči

- 21. října požár u Nepilů u Tíkalů v Soběslavské ulici brzy uhašen

1995

- 13. března požár chalupy p. Vály K. v Soběslavské ul. č. 167

- dva požáry stodoly slámy ve Vlkosovicích

- 15. listopadu požár v domku pí Nepilové v č. 165 včas zpozorován a uhašen

1996

- požár lesa u Vlkosovic

- 21. dubna velký lesní požár pod vrchem Svidník

- požár samojízdné řezačky čern. ZD u Svatavy

1997

- malý požár trávy u trati u Stříteže

- požár lesa u Dobešova v Tlučínech a 3krát výjezd k dohašování

- malý požár garaže ve Křeči

1998

- požár kravína v Eši

- malý požár porostu podél trati u Stříteže

- požár les u Lhotky

- 5. srpna malý požár garáže p. Žemličky v Táborské ul.

- 7. srpna velký požár obytného stavení v Soběslavské ul. č. 252 u pí Procházkové

1999

- 16. srpna malý požár kontejneru u hřbitova

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:64
TÝDEN:521
CELKEM:2101683

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 22 °C 14 °C
středa 24. 7. slabý déšť 17/9 °C
čtvrtek 25. 7. zataženo 19/7 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 20/13 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

FACEBOOK

Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

TJ Sokol Černovice

Sbor dobrovolných hasičů Černovice

Český svaz žen

Pionýrská skupina Svidník