Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice ze dne 7.9.2022

XXXX - případná anonymizace části zápisu z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR)
Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Městského úřadu Černovice nahlédnout občané města Černovice starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území města Černovice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 7.9.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:            18:00 hod

Ukončení:          20:50 hod

Přítomno:           5 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

(starosta Mgr. Jan Brožek, místostarostka Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíka)

Omluveni:           Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

Ověřovatelé zápisu:      Václava Šenoltová, František Průša

Zapsala:                           Ing. Veronika Starková

 

Program zastupitelstva:

1.          Zahájení

2.          Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.          Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.          Schválení programu jednání

5.          Záležitosti ZŠ a MŠ Černovice

6.          Schválení poplatků za změnu územního plánu

7.          Prodej pozemku 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora - ZTV Svatavská (Vackov)

8.          Schválení vypsání výběrového řízení na ZTV Svatavská (Vackov)

9.          Schválení vypsání výběrového řízení na vodovod Střítež / Černovice a připojení vrtu

10.        Dodatek smlouvy s firmu Alma Aqua

11.        Koupě rybníka Loucký

12.        Pozvání na Setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů na Sokolovně

13.        Rozpočtové opatření číslo 6

14.        Žádosti o prodej části pozemku číslo 1469/27 v k.ú. Benešov

15.        Žádost o prodej pozemku číslo 1475/4 v k.ú. Benešov

16.        Žádost římskokatolické farnosti o pomoc s opravou kříže a sanktusníku na kostele v Černovicích

17.        Dobešov veřejné prostranství - přidáno do programu

18.        Různé

1.Zahájení

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost na pravděpodobně posledním zasedání zastupitelstva tohoto funkčního období, konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce. Na zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

2.Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Ing. Veronika Starková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni Václava Šenoltová a František Průša.

3.Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovateli minulého zápisu byli pánové Jaroslav Řeháček a Petr Vyhnálek. Pan Řeháček konstatoval, že drobné přepisy byly zapisovatelkou obratem odstraněny, a tak byl zápis z minulého zasedání v pořádku.

4.Schválení programu jednání

Starosta promítl program zasedání, který byl rozeslán v pozvánce. Paní Šenoltová požádala o přidání bodu Dobešov – veřejné prostranství. Starosta navrhl, že tento bod zařadí jako 17. bod programu a nechal o něm takto hlasovat.

Hlasování o programu: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

5. Záležitosti ZŠ a MŠ Černovice

Starosta uvedl, že zastupitelé dostali v pozvánce dopis paní ředitelky s několika prosbami týkající se školy.

 1. Příspěvek pro prvňáčky

Starosta informoval, že se vždy dával příspěvek prvňáčkům, od loňského roku byl zvednut na 1.500,- Kč. Starosta navrhl příspěvek opět schválit.

Na dotaz paní Šenoltové kolik žáků je letos v první třídě starosta odpověděl, že 27.

Usnesení č. 97/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje jednorázový příspěvek ve výši 1.500,- pro děti, které nastoupí do 1. třídy ZŠ Černovice školního roku 2022/2023.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

 1. Souhlas s žádostí o dotaci na novou učebnu z IROPu

Škola by ráda upravila jednu ze tříd s pomocí dotace z IROPu, což je samozřejmě žádoucí. Je potřeba investovat do vybavení tříd. Starosta uvedl, že v této dotaci by byla spoluúčast 10 % a upozornil na to, že zatím se schvaluje pouze podání žádosti o dotaci a závazek města případně dofinancovat rozdíl mezi dotací a plnou cenou.

Paní Šenoltová se dotázala, zda se bude realizovat bez dotace, starosta odpověděl, že ne.

P. Tíkal se dotázal, zda spoluúčast musí hradit zřizovatel, zda by si ho nemohla hradit škola. Starosta uvedl, že zastupitelstvo se musí zavázat dofinancovat rozdíl, aby nedošlo k tomu, že peníze nebudou. Spoluúčast by pak ale mohla doplatit i škola, není závazek, že to musí být zřizovatel.

Usnesení č. 98/22:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s podáním žádosti do IROPu na modernizaci jazykové učebny a zavazuje se dofinancovat rozdíl mezi dotací a plnou cenou.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

 1. Souhlas s žádostí o dotaci na úpravy zeleně – klimatická zahrada

Starosta promítl podklad paní ředitelky pro úpravu zeleně kolem školy, je možné na to získat dotaci z OPŽP. Došlo by k vybudování motýlí louky na place před školou a k úpravě prostoru před novým výtahem. Dalo by se to spojit s vybudováním přístřešku na kola, dnes je možnost parkování kol velmi nepraktická.

Paní Šenoltová konstatovala, že se jí projekt líbí.

P. Řeháček podotkl, zda by v této době nemělo město spíše šetřit peníze na energie. Starosta odpověděl, že souhlasí, toto je zatím žádost o dotaci. V případě získání se uvidí dle financí.

Usnesení č. 99/22:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s podáním žádosti do OPŽP na úpravu zeleně kolem školy a zavazuje se dofinancovat rozdíl mezi dotací a plnou cenou.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

 1. Klíčový systém

Starosta informoval, že paní ředitelka žádá o vybudování nového klíčového systému, dnes je velmi zastaralý, každý musí nosit svazek, aby se dostal, kam potřebuje. Škola má nabídku na cca 100.000,- Kč a ráda by to realizovala.

P. Tíkal se dotázal, kdy by došlo k realizaci. Starosta odpověděl, že by rádi tento rok.

Pí Šenoltová se dotázala, zda by na to neměli finanční prostředky ve škole. Starosta odpověděl, že mají v rezervním fondu asi 600 tis. Kč, ale mají s ním jiné plány.

P. Tíkal se dotázal, zda máme alespoň dvě nabídky. Starosta odpověděl, že si škola sehnala dvě nabídky. Levnější je od firmy Točík.

Usnesení č. 100/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednávku klíčového systému pro ZŠ a MŠ Černovice.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

 1.  Vybavení MŠ nábytkem

Starosta uvedl, že paní ředitelka prosí o příspěvek na nábytek v MŠ ve výši 236.970,-Kč. Nábytek je zde poskládán z několika druhů, většina z roku 1982. Starosta je pro nábytek zainvestovat.

Paní Šenoltová uvedla, že si myslí, že nábytek je mladší, že se pořizoval nějaký nový, když se MŠ stěhovala. Uvedená cena se jí zdá za nábytek vysoká.

P. Průša uvedl, že by uvítal zástupce MŠ nebo ZŠ, aby uvedli konkrétnější informace. P. Tíkal podotkl, že byl v podkladech rozesílán rozpočet s věcmi, které chtějí do školky pořídit. Starosta ho na zasedání promítl.

Starosta navrhl, že by bylo možné i přidat škole jen část peněz, ale uvedl, že do školky se určitě za posledních 12 let do nábytku neinvestovalo.

Usnesení č. 101/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje nákup nového nábytku pro MŠ.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

 1. Rekonstrukce školní kuchyně

Starosta uvedl, že je žádoucí ve škole vyměnit několik starých spotřebičů, které nevyhovují energeticky ani hygienicky. A předal slovo paní Holubové, vedoucí školní kuchyně. V kuchyni měli kontrolu revizí plynových spotřebičů, ty odstavili jeden sporák z roku 1977, který už není možné opravit. Dále přišla kontrola z KHS, ta vyřadila některé regály – ty už škola dokoupila z vlastních prostředků a uvedli do zápisu, že je v kuchyni nevyhovující pánev z roku 1985, povrch je nevyhovující, odlupuje se. Musí řešit vzniklou situaci, protože jde o velké pořizovací náklady, je nutnost žádat o pomoc zřizovatele. Paní Holubová se dozvěděla na školení, že je od 1.9. možno žádat o dotaci, která by pokryla 50 % nákladů na pořízení nových spotřebičů, má podmínku, že se ušetří alespoň 30 % energie. Oslovila firmu, která zjišťuje prokázání úspory energie. Paní ředitelka s panem starostou vyslali zaměstnankyně školní kuchyně do kuchyňského studia, kde nechali navrhnout projekt na nové vybavení kuchyně, dle konkrétních potřeb dle počtu vařených obědů a diet. Rádi by vařili i dvě varianty obědů denně, ale ve stávajících podmínkách to nejde.

Starosta uvedl, že by došlo k výměně většiny spotřebičů, cena 3.400.000 Kč.

Nejnovější je konvektomat z roku 2011. Ostatní jsou staré. Paní Holubová ještě upřesnila, že teď nutně potřebují 3 spotřebiče, zhruba za 1,5 mil., což by ale s dotací byla cena, za kterou by se vyměnila většina.

Starosta znovu zdůraznil, že rozpočet bude pro příští rok napnutý, pokud cena energie zůstane v cenách, jaké jsou teď, bude příští rok složitý a některé plánované investice se nebudou moct uskutečnit.

P. Tíkal se dotázal, zda je spočítáno, že dojde k úspoře 30 %. Starosta odpověděl, že nelze jednoduše vyčíslit, protože spotřebiče jsou staré, bez energetických štítků. Paní Holubová ještě uvedla, že v nových spotřebičích by se výrazně snížil čas přípravy pokrmů.

Usnesení č. 102/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci školní kuchyně, zaměřenou na úspory energií.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

 1. Žádost o příspěvek na dojíždění

Starosta uvedl, že škola bude zase letos jezdit na plavání a bruslení, škola žádá o příspěvek na dopravu. Starosta by byl pro příspěvek poskytnout, ve stávající situaci by pro mnohé z rodičů mohlo být složité jízdné zaplatit. Budou jezdit 4 třídy na plavání, 3 na bruslení, dohromady se jedná o 115.000,- Kč.

P. Tíkal se dotázal, zda jde o fixní náklady za dopravu. Starosta odpověděl, že ano, škola poptala tři dopravce, nejlevněji vyšel ICOM.

Usnesení č. 103/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje úhradu nákladů na dopravné pro plavecký a bruslařský výcvik, pořádaný ZŠ a MŠ Černovice ve školním roce 2022/2023.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

6. Schválení poplatků za změnu územního plánu

Starosta informoval, že pokračuje práce na změně územního plánu, zítra se setká s p. Krolákem, který změnu zpracovává. Je potřeba stanovit, kolik si za to řekneme. Navrhuje 10.000,- Kč za žádost fyzické osoby, 25.000,- Kč za žádost právnické osoby. Část změn je z iniciativy města, to samo sobě samozřejmě platit nebude. Zpracování změny bude stát cca 200.000,- Kč, teď je čas na to stanovit ceny za změnu žadatelům a získat tak alespoň část peněz zpět.

P. Průša uvedl, že by zohledňoval konkrétní podnikatelské záměry. Starosta uvedl, že chtěl nastolit systémovost a představil jednotlivé změny.

 1. XXX

První bod se týká žádosti pana XXX. Ing. arch. Krolák doporučil, že u soukromých osob by stanovil cenu za provedení změny na 10.000,- Kč.

Starosta uvedl, že s panem XXX mluvil o koupi části pozemků 85/14, 88/1, 85/6 a 89 v k.ú. Dobešov. V budoucnu by zde bylo možné vybudovat zde chodník/cyklostezku do Dobešova, navazovala by na pěšinku přes oboru, která je hezká a používaná, ale nenavazuje nám na nic. Tady bychom mohli udělat pozemkový základ. Dobešov je vhodný na to, aby se tam chodilo pěšky i jezdilo na kole. Pak už tam jsou pozemky města a ZD, plus jen několik dalších.

Starosta se dotázal, jakou nabídnout cenu, navrhuje 25 Kč/m2.

Usnesení č. 104/22:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s koupí částí pozemků 85/14, 88/1, 85/6 a 89 v k.ú. Dobešov o celkové výměře přibližně 225 m2 za cenu 25 Kč/ m2.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

P. Průša ukázal na mapě, že je potřeba vyřešit navazující cestu pro pěší do Dobešova, hlavně v místech před zámkem směrem do obory. Starosta uvedl, že ho napadají dvě řešení, na lávce není možné chodit, muselo by dojít k vybudování nové lávky vedle – jde o velmi drahé řešení nebo se pokusit koupit část pozemku před zámkem, posunout plot a chodit po druhé straně, kde by bylo ale nešťastné přecházení, tato varianta by asi neprošla u dopravní policie. P. Průša si myslí, že lávku nechtěla SÚS udělat, protože zde nevedl chodník, kdyby se dovedl chodník, bylo by třeba možné se SÚS jednat. Je tu i špatná dostupnost modřínové aleje od zámeckého rybníka, obora je v tomto místě předělená silnicí, přes kterou se špatně chodí. Zastupitelé se shodli, že je potřeba tento úsek pro pěší vyřešit.

 1. Farnost

Starosta uvedl, že jedna změna ÚP se týká církevního pozemku. Starosta by doporučil z hlediska systémovosti účtovat církvi jako právnické osobě 25.000 Kč.

P. farář se vyjádřil, že to měl přislíbeno při tvorbě územního plánu a nedošlo k tomu, přišlo by mu tedy fér za to teď nic neplatit, ale přijme variantu, na které se zastupitelstvo usnese.

P. Řeháček se dotázal, co tam mají v plánu. P. farář uvedl, že to chtějí z důvodu zhodnocení pozemků, zatím nemají konkrétní záměr.

 1. XXX

Paní XXX požaduje změnu v Tyršově ulici, p. XXX požaduje přesun jedné plochy z etapy I do etapy II. U podnikatelů navrhuje nastavit cenu 25.000,- Kč.

 1. XXX, Hotel Mlýn

Starosta popsal změnu pana XXX, protože řeší protiprávní stav, dal by dvojnásobně – tedy 50. tisíc. Kč.

P. Průša uvedl, že by v tomto případě byl pro vyšší cenu. Paní Šenoltová souhlasila, tedy trojnásobek.

P. Tíkal se dotázal, zda p. Jeníček řeší parkování v okolí resortu. Je také pro trojnásobek v tomto případě. Všichni zastupitelé souhlasili v tomto případě poplatek ztrojnásobit. Starosta k parkování uvedl, že ho neřeší, protože nemá kde, zábrany umístil pan Petrů, záležitost rozšíření parkování v ulici Na potoce je v plánu řešit v bodě různé tohoto jednání.

Usnesení č. 105/22:

Zastupitelstvo města Černovice stanovuje cenu za změnu územního plánu takto:


Pokud je žadatelem fyzická osoba a změna neslouží k podnikatelské činnosti, je cena za provedení změny územního plánu 10.000,- Kč.

Pokud je žadatelem právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající, a změna slouží k podnikatelské činnosti, je cena změny územního plánu 25.000,- Kč.

 

V případě, že změna slouží k napravení nezákonného stavu, způsobeného žadatelem, cena se zvyšuje na trojnásobek.

 

Zastupitelstvo může cenu za změnu územního plánu stanovit individuálně u každého požadavku.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

7. Prodej pozemku 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora - ZTV Svatavská (Vackov)

Starosta uvedl, že máme volnou jednu parcelu na Vackově. Máme 4 žadatele o stavební pozemek. Jeden žadatel je místní, aktuálně má stále zájem, starosta je pro prodat to jemu za stejných podmínek jako dříve, tedy 650 Kč/m2. Zastupitelé souhlasili.

Usnesení č. 106/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR prodeje pozemku číslo 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora panu XXX.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

8. Schválení vypsání výběrového řízení na ZTV Svatavská (Vackov)

Starosta uvedl, že v podkladech poslal zastupitelům rozpočet na vybudování sítí na Vackově. Doplnil, že v této době je rozpočet na 4,4 mil, ale je možné, že se cenou dostaneme níže.

Podle smluv, které máme uzavřené s těmi, kterým jsme pozemky prodali, máme povinnost do října 2023 mít hotové zasíťování.

P. Průša konstatoval, že jsme se zavázali k tomu, že sítě vybudujeme, tak se to musí udělat.

Starosta upřesnil, že jinak v této lokalitě není současně plocha pro rozvoj, město zde nevlastní pozemky a doplnil, že kapacita kanalizace je nadimenzována tak, že připojení na ní by bylo do budoucna možné. Město má teď určené plochy pro rozvoj v ozdravovně, potom Na sazce.

Usnesení č. 107/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje vypsání výběrového řízení na realizaci ZTV pro pozemky 2112/3, 2112/4 a 2112/5.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

P. tíkal si objasnil, zda je to v kapacitě, aby bylo možné napojit Vackov.

9. Schválení vypsání výběrového řízení na vodovod Střítež / Černovice a připojení vrtu

Starosta uvedl, že bylo možné žádat do 3 mil. Kč, proto byl projekt rozdělen, teď je vypsána nová dotace, kde je možno žádat o finance na celý projekt se spoluúčastí 30 %, který je připraven na propojení vrtu Střítež s vodojemem Střítež a pak napojení na Černovice. V této výzvě je nutné mít nejdříve vysoutěženého dodavatele, až pak je možné žádat. Jde o výzvu průběžnou, nesoutěžní, kdo přijde a jsou peníze, dostane. Náklady našeho projektu jsou 7,9 mil. Kč,-.

Pí Šenoltová se dotázala, kolik jsme letos nakoupili vody z Dobré Vody. Starosta uvedl, že jde o tisíce kubíků a promítl, kolik se platilo za vodu od roku 2016, a doplnil, že vodu z Dobré Vody nakupuje několik obcí a není samozřejmostí, že bude pořád dostatek pro všechny.

P. Tíkal se dotázal, jak je to s vodojemem na Rytově. Starosta odpověděl, že zatím není dořešeno povolení, zaseklo se na povolení vybudování vodojemu.

Usnesení č. 108/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje vypsání výběrového řízení na realizaci projektu Posílení vodních zdrojů města Černovice z vrtu Střítež.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

Usnesení č. 109/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Posílení vodních zdrojů města Černovice z vrtu Střítež.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

10. Dodatek smlouvy s firmu Alma Aqua

Starosta uvedl, že fa Alma Aqua dokončila práce na vodovodu a kanalizacích v Nádražní ulici. Proti rozpočtu byly přidány některé věci, které se ukázaly dodatečně. Zejména se jednalo o vodoměrné šachty, se kterými rozpočet nepočítal. Je nutné schválit dodatek smlouvy.

Usnesení č. 110/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s firmou Alma Aqua.  

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

11. Koupě rybníka Loucký

Starosta přivítal na zasedání pana Baštu a uvedl, že vstoupili do jednání ohledně koupě Louckého rybníka. P. Bašta přišel s nabídkou městu prodat Loucký rybník. Město nechalo zpracovat odhad, který měli zastupitelé v příloze pozvánky – zde je odhadnuta cena na necelých 2,8 mil. Kč, tržní cena pak na 3,4 mil. Kč. Starosta uvedl, že nabídl panu Baštovi rybník za 2.500.000,-Kč, protože do ceny zahrnul nutnost věcného břemene pro pana Baštu a další okolnosti; pan Bašta požaduje 3.600.000,-Kč. Je na zastupitelstvu, aby stanovilo další postup.

Slovo dostal p. Bašta, který uvedl, že jde o již dlouze řešenou situaci s Louckým rybníkem a nepřijde mu, že by se situace blížila k vyřešení, z toho důvodu ho napadlo rybník městu prodat. Myslí si, že je to vhodné řešení i pro město. Starosta doplnil, že souhlasí, město by tak nemuselo řešit vybudování nové nádrže sloužící jako sedimentační mezi ČOV a Louckým rybníkem. Náklady na tuto nádrž se pohybují v řádech milionů. Starosta se dotázal p. Bašty, zda možnost koupě rybníka nadále trvá. Ten odpověděl, že pokud bude vyhověno jeho podmínkám, trvá na nabídnuté ceně. Představoval si, že se vykomunikuje nabídka a bude se projednávat ta, na kterou je ochoten přistoupit. Nabídka 2,5 mil. Kč je pro něj neakceptovatelná.

P. Tíkal se dotázal, v jaké fázi je projekt na výstavbu nádrže. Starosta odpověděl, že projekt běží, teď je na vyjádření u dotčených orgánů. P. Bašta doplnil, že to pro něj není lehká situace, v současné době neví, co má s rybníkem dělat, rybník se stále zanáší, ale nemůže ho vypustit, protože nemůže materiál pustit do spodního toku.

Paní Šenoltová uvedla, že s nákupem nesouhlasí, domnívá se, že koupí se situace nevyřeší, pan Bašta bude potřebovat věcné břemeno kvůli topení, stále bude bydlet v blízkosti rybníka, a bude to generovat další problémy. Pí Šenoltová je pro vybudování záchytného rybníka pod ČOV, to by situaci vyřešilo.

P. Průša uvedl, že je pro nákup rybníka s tím, že by se to mělo udělat co nejdříve.

Starosta uvedl, že mu jako elegantnější postup přijde koupě Louckého rybníku.

P. Tíkal uvedl, že by byl pro porovnat obě varianty, abychom věděli, která z variant je finančně výhodnější.

P. Bašta to komentoval, že se buď dohodnou na ceně, kterou navrhl nebo se půjde původně domluveným směrem. Nechce se rybníka zbavit, že by ho nechtěl, ale chtěl by vyřešit situaci.

P. Štěpán se dotázal, zda je vůbec k rybníku přístup po městských pozemcích. Starosta uvedl, že by bylo nutné vyřešit přístup věcným břemenem.

Starosta to shrnul, že návrh pana Bašty je 3.600.000,- Kč, ale byly vynaloženy nějaké prostředky za posudek, pan Bašta chce věcné břemeno na trubní vedení, navrhuje tedy 3.300.000,- Kč.

Paní Šenoltová uvedla, že jednoznačně není pro koupi. Ráda by to řešila vybudováním nádrže od začátku ve vlastnictví města.

P. Tíkal se dotázal, zda víme přibližnou cenu za novou nádrž, starosta odpověděl, že rozpočet zatím nemá.

P. Štěpán uvedl, že ze své zkušenosti ví, že cena rybníka se pohybuje kolem 10 mil. Kč.

Starosta uvedl, že by rád variantu koupě rybníka nechal jako možnou, navrhuje tento bod přesunout na další jednání.

P. Průša vznesl protinávrh: Zastupitelstvo města Černovice přesouvá jednání o koupi Louckého rybníka na další zasedání zastupitelstva. Protinávrh nebyl přijat.

Hlasování: pro 3 – proti 1 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, František Průša, Jaroslav Řeháček

Proti:     Václava Šenoltová

Zdržel se: Ing. Jan Tíkal

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu jednáním s panem Baštou o koupi rybníka a příslušenství za cenu 3.300.000,- Kč s rozložením splátek do dvou let.

Návrh nebyl přijat.

Hlasování: pro 4 – proti 1 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

Proti:    Václava Šenoltová

12. Pozvání na Setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů na Sokolovně

Starosta předal slovo panu Štěpánovi. Ten uvedl, že byly zastupitelům zaslány v podkladech materiály, aby se mohli seznámit s připravovanou akcí. Jde o setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů, které se koná asi jen jedno v ČR.

Akce se bude konat 29.10., v rámci akce proběhne 9 zajímavých přednášek. Kapacita je stanovena na 80 účastníků a 30 hostů, je přislíbena účast zajímavých osobností.

Pan Štěpán zažádal za výbor, zda by bylo možné prominutí pronájmu Sokolovny. Akce nebude výdělečná. Byly by rádi, aby se z akce stala tradice. Třeba se příští rok podaří sehnat více sponzorů.

Starosta uvedl, že ceník na Sokolovně byl vytvořen pro to, aby se dodržoval, toto mu připadá nesystémové. Je možnost některé akce pod záštitou města dělat bezplatně. Zastupitelé navrhují, aby se nájem nechal zaplatit a město poskytlo příspěvek v hodnotě nájmu. P. Štěpán navrhl, že by mohl přijít i zpětně, až podle toho, jak jim akce finančně vyjde.

Starosta navrhl usnést se nad tím, že dá město finanční dar ve výši 10.000,- Kč.

Usnesení č. 111/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje finanční dar 10.000,-Kč na Setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů 2022 na Sokolovně.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

V 19:51 vyhlásil starosta přestávku 5 minut.

13. Rozpočtové opatření číslo 6

Starosta uvedl, že rozpočtovým opatřením číslo 6 si děláme v rozpočtu peníze na již schválené věci – silnice.

Usnesení č. 112/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 6.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

14. Žádosti o prodej části pozemku číslo 1469/27 v k.ú. Benešov

Starosta uvedl, že majitelé nemovitosti č.p. 26 v Benešově chtějí od města koupit část veřejného prostoru – jde o kousek pozemku mezi jejich budovou a školou v Benešově. Starosta uvedl, že v tomto případě není pro prodej pozemku, stejný názor mu i telefonicky sdělil pan Vyhnálek. Zastupitelé souhlasili.

Usnesení č. 113/22:

Zastupitelstvo města Černovice nesouhlasí s prodejem části pozemku číslo 1469/27 v k.ú. Benešov panu a paní XXXX.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

15. Žádost o prodej pozemku číslo 1475/4 v k.ú. Benešov

Další žádost je od pana XXX v Benešově. U cesty je zaplocený jeden pozemek, který vznikl rozdělením našeho pozemku kdysi – jde o část za plotem.

V tomto případě je starosta pro schválení záměru prodeje pozemku.

Usnesení č. 114/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR prodeje pozemku číslo 1475/4 v k.ú. Benešov.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

16. Žádost římskokatolické farnosti o pomoc s opravou kříže a sanktusníku na kostele v Černovicích

Starosta uvedl, že farnost zažádala o příspěvek na opravu kříže a sanktusníku, celkové náklady jsou 163.431,- Kč, farnost požaduje dar ve výši 30.000,-Kč, žádost byla zaslána dodatečně. Starosta je pro přispět, klidně i větší částkou.

P Průša vznesl protinávrh, který byl přijat.

Usnesení č. 115/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje finanční dar římskokatolické farnosti na opravu sanktusníku ve výši 55 tisíc Kč.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

P. Tíkal připomněl řešit situaci pana XXX v Benešově, který potřebuje zajistit cestu k pozemku parc. č. 74 v Benešově. Starosta popsal situaci a uvedl, že situace je nějakým způsobem řešena, chtěl panu XXX volat s návrhem svolání jednání na místě s vlastníky okolních nemovitostí, aby se vyřešilo osobně na místě. Zatím se mu bohužel nedovolal. Telefonické řešení situace je s ohledem na větší počet zainteresovaných účastníků složitá. Starosta uvedl, že komunikujeme získání pozemku č. 1469/26, tajemnice popsala zjištěné informace, kdy není nyní mezi majiteli shoda na tom, zda chtějí pozemek prodat. Dále zastupitelé diskutovali nad možností zajištění přístupu k uvedenému pozemku. Starosta shrnul, že určité kroky jsou podnikány a je potřeba svolat jednání na místě.

17. Dobešov veřejné prostranství

Starosta předal slovo pí Šenoltové. Paní Šenoltová uvedla, že byli s p. Průšou na minulém zastupitelstvu pověřeni řešením situace s palírnou v Dobešově. Z ústního jednání s panem XXX vyplynulo, že bude provozovat palírnu nejpozději do 30.6.2023, potom vyklidí pronajímané prostory a ústně přislíbil, že v případě prodeje pozemku 13/2 v k.ú. Dobešov ho jako první nabídne Městu Černovice.

Usnesení č. 116/22:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí výsledek jednání s panem XXX.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

18. Různé

 1. Výměna hasičských aut u SDH

Starosta uvedl, že náš SDH Černovice chce směnit Tatru T805 za Tatru T 148 s městem Pacovem. Podrobné informace dostali zastupitelé v podkladech.

P. Štěpán vysvětlil, že stávající Tatra T148 je ve špatném stavu, už není ani možné ji zavařit a obdobná tatra není v současné době k sehnání. Tatra je vhodné zásahové vozidlo do lesa.

Usnesení č. 117/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje směnu vozidla T805 (Rok výroby: 1953, Číslo motoru: 251247) z majetku města Černovice za vozidlo T148 s městem Pacov.

 

Hlasování o programu: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

 1. Pan XXX a parkování na potoce

Starosta po domluvě s panem XXX navrhl zadláždit část pozemku na potoce, je to tam úzké a při parkování aut zde není možný průjezd. Parkuje se tam zejména v době svateb v resortu Mlýn. Starosta odhaduje náklady na cca 30 tis. Kč. Vyřeší nám to nedobrou situaci s dopravou, protože ulice není na parkování dnes dost široká.

Usnesení č. 118/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje vybudování zpevněné plochy v ulici Na Potoce před č.p. 227.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

 1. Vybavení Sokolovny

Starosta uvedl, že podklady k tomuto bodu zaslal pan Tíkal před rozesíláním pozvánky, ale on je zapomněl zařadit. Jde ale o věc dříve dohodnutou. Je nakoupené vybavení Sokolovny za cca 200.000,- Kč, Sokolové ho chtějí předat do majetku města.

Usnesení č. 119/22:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s bezúplatným převodem sportovního vybavení ze Sokolovny do majetku města a schvaluje finanční dar TJ Sokol Černovice na činnost 200.000,-Kč.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

 1. Žádost Českého svazu žen

Svaz žen podal žádost o příspěvek na činnost, v žádosti není uvedena hodnota, ale starostovi bylo ústně řečeno, že by se spokojily s hodnotou 10 tis. Kč.

Paní Holubová uvedla, že nikdy o žádný finanční dar nežádaly a nyní se rozhodly pořídit si určité věci, aby si je pořád nemusely půjčovat. Nakoupily si světla pro večerní vystoupení, stan. Starosta se dotázal, kolik stálo uvedené vybavení. Světla stála 22.000,- Kč, nyní by si chtěli pořídit lavice a stoly a kamna na pečení bramboráku. Zastupitelé navrhli poskytnout finanční dar ve výši 20.000,- kč.

Usnesení č. 120/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnout ČSŽ Černovice finanční dar na činnost 20.000,-Kč.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

 1. Diskuse

P. Průša připomněl, že jsou dotace v PRV na lesní techniku, zda by nestálo za to pořídit pro město nový traktor. Starosta uvedl, že stávající traktor je v dobrém stavu. P. Průša odvětil, že jde o věc k zamyšlení. Stávající by se mohl prodat, čímž by se doplazila spoluúčast na dotaci a město by mělo nový traktor.

Dále P. Průša zažádal o opravu děr v komunikacích v Dobešově. Chtělo by to teď vyspravit, aby se nemusela za rok dělat celá cesta. Starosta uvedl, že se pokusí domluvit s firmou Swietelsky, která bude opravovat Stružky.

P. Bašta se v této souvislosti dotázal, zda by bylo možné přestříkat asfaltem cestu k č.p. 222, aby došlo ke zpevnění. Starosta také přislíbil, že se zeptá.

P. Průša požádal zastupitele, zda by bylo možné schválit jednu z nabídek na opravu zvonů v Dobešově, které byly předkládány na zasedání zastupitelstva 1.6.2022. Starosta vyhledal nabídky, které byly projednávány.

Jedna nabídka p. Votruba a elektrikář- 57.000 Kč a 56.000 Kč, druhá nabídka P. Zdeněk 95.600 Kč plus 10.000 Kč plošina. Starosta a paní Šenoltová uvedli, že na pana Votrubu mají dobré reference z okolí. P. Průša byl s panem Votrubou na místě, je také pro.

Hlasování o návrhu usnesení: Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednat opravu zvonu a elektrifikaci zvonění od p. Votruby a Voráčka. Usnesení nebylo přijato.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček

Zdržel se: Ing. JanTíkal

P. Danilet se dotázal, jak je to s nabídkami na opravu kapličky v Benešově. Starosta odpověděl, že nabídky v současné době zatím nemá. P. Danileta zajímalo, co má být za 400 tis. Kč na kapličce opravováno, myslí si, že nabídka je nesmyslně vysoká, navrhoval by opravit bez dotace. Starosta uvedl, že byl pověřen sehnáním nabídek, až je bude mít, budou zastupitelstvu předloženy a prověřeny.

P. Štěpán za hasiče požádal o opravu příjezdové cesty k hasičárně. Hasiči mají nové auto, které se v tomto místě zbytečně ničí. Hasiči se snažili komunikaci opravit vlastními silami, ale při dešti dojde k vyplavení. Chtělo by to ji alespoň opravit do zimy. Cesta je ve velmi špatném stavu. Starosta podotkl, že je v předešlém usnesení uvedeno, že by se měla před opravou povrchu vyřešit kanalizace. Starosta uvedl, že bude uvedeno v zápise a pokusí se na opravu myslet.

Po vyčerpání všech bodů starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 20:50 ukončil.

V Černovicích dne 8.9.2022

Mgr. Jan  B r o ž e k

starosta

Ověřovatelé zápisu:       Václava Šenoltová                        František Průša

 

Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 7.9.2022

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • jednorázový příspěvek ve výši 1.500,- pro děti, které nastoupí do 1. třídy ZŠ Černovice školního roku 2022/2023
 • objednávku klíčového systému pro ZŠ a MŠ Černovice
 • nákup nového nábytku pro MŠ
 • podání žádosti o dotaci na rekonstrukci školní kuchyně, zaměřenou na úspory energií
 • úhradu nákladů na dopravné pro plavecký a bruslařský výcvik, pořádaný ZŠ a MŠ Černovice ve školním roce 2022/2023
 • ZÁMĚR prodeje pozemku číslo 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora panu XXX
 • vypsání výběrového řízení na realizaci ZTV pro pozemky 2112/3, 2112/4 a 2112/5
 • vypsání výběrového řízení na realizaci projektu Posílení vodních zdrojů města Černovice z vrtu Střítež
 • podání žádosti o dotaci na projekt Posílení vodních zdrojů města Černovice z vrtu Střítež
 • dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s firmou Alma Aqua
 • finanční dar 10.000,-Kč na Setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů 2022 na Sokolovně
 • rozpočtové opatření číslo 6
 • ZÁMĚR prodeje pozemku číslo 1475/4 v k.ú. Benešov
 • finanční dar římskokatolické farnosti na opravu sanktusníku ve výši 55 tisíc Kč
 • směnu vozidla T805 (Rok výroby: 1953, Číslo motoru: 251247) z majetku města Černovice za vozidlo T148 s městem Pacov
 • vybudování zpevněné plochy v ulici Na Potoce před č.p. 227
 • poskytnout ČSŽ Černovice finanční dar na činnost 20.000,-Kč

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

 • výsledek jednání s panem XXX

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí:

 • s podáním žádosti do IROPu na modernizaci jazykové učebny a zavazuje se dofinancovat rozdíl mezi dotací a plnou cenou
 • s podáním žádosti do OPŽP na úpravu zeleně kolem školy a zavazuje se dofinancovat rozdíl mezi dotací a plnou cenou
 • s koupí částí pozemků 85/14, 88/1, 85/6 a 89 v k.ú. Dobešov o celkové výměře přibližně 225 m2 za cenu 25 Kč/ m2
 • s bezúplatným převodem sportovního vybavení ze Sokolovny do majetku města a schvaluje finanční dar na činnost 200.000,-Kč

Zastupitelstvo města Černovice nesouhlasí:

 • s prodejem části pozemku číslo 1469/27 v k.ú. Benešov panu a paní XXX

Zastupitelstvo města Černovice stanovuje:

 • cenu za změnu územního plánu takto:

Pokud je žadatelem fyzická osoba a změna neslouží k podnikatelské činnosti, je cena za provedení změny územního plánu 10.000,- Kč.

Pokud je žadatelem právnická osoba, nebo fyzická osoba podnikající, a změna slouží k podnikatelské činnosti, je cena změny územního plánu 25.000,- Kč.

V případě, že změna slouží k napravení nezákonného stavu, způsobeného žadatelem, cena se zvyšuje na trojnásobek.

Zastupitelstvo může cenu za změnu územního plánu stanovit individuálně u každého požadavku.

konec textu

 

 

 

Datum sejmutí: 29. 9. 2022 Zodpovídá: Ing. Veronika Starková

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 188
TÝDEN: 1148
CELKEM: 1836963

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, středa 5. 10. 2022
zataženo 17 °C 6 °C
čtvrtek 6. 10. skoro jasno 18/9 °C
pátek 7. 10. skoro jasno 17/8 °C
sobota 8. 10. oblačno 15/9 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí v Černovicích

FACEBOOK

Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

Sbor dobrovolných hasičů Černovice

Pionýrská skupina Svidník

TJ Sokol Černovice

Český svaz žen