Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Zápis ze Zasedání zastupitelstva města Černovice ze dne 7.2.2024

XXXX - případná anonymizace části zápisu z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR). Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Městského úřadu Černovice nahlédnout občané města Černovice starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území města Černovice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 7.2.2024 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Zahájení:                             17:00 hod

Ukončení:                           20:10 hod

Přítomno:                           9 členů zastupitelstva dle prezenční listiny (Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka - od začátku zasedání, Jaroslav Bůžek – od 17:05)

Ověřovatelé zápisu:       Ing. Martina Kratochvílová, Ing. Jan Tíkal

Zapsala:                           Ing. Veronika Starková

 

Program zastupitelstva:

1.           Zahájení

2.           Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.           Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.           Schválení programu jednání

5.           Vyhodnocení dotačního programu na podporu činnosti s mládeží

6.           Prodej domu č.p. 288 v bývalé ozdravovně a přilehlého pozemku

7.           Přidělení bytu v DPS

8.           Aktualizace ceníku Sokolovny

9.           Prodej pozemků pro stavbu sociálního bydlení ve spolupráci s Krajem Vysočina

10.         Výsledek VŘ na dodávku elektrické pánve pro kuchyni ZŠ.

11.         Vyhlášení záměru na spolupráci v oblasti vybudování větrných elektráren.

12.         Záležitosti pozemků

13.         Informace o spuštění registrované sociální služby

14.         Různé

 

1.Zahájení

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce. Na zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

2.Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Ing. Veronika Starková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni Ing. Martina Kratochvílová a Ing. Jan Tíkal.

3.Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovatelé minulého zápisu byli Jaroslav Řeháček a Jaroslav Bůžek. P. Řeháček konstatoval, že neměl zásadních připomínek – drobné úpravy byly vyřešeny.

4.Schválení programu jednání

Starosta se dotázal zastupitelů, zda mají připomínky k programu. Zastupitelé připomínky neměli, a tak dal o programu hlasovat tak, jak byl vyvěšen.

Hlasování o programu: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

V 17.05 dorazil p. Jaroslav Bůžek.

5. Vyhodnocení dotačního programu na podporu činnosti s mládeží

Starosta uvedl, že v příloze zasílal žádosti i tabulku s propočtem. Dle jeho výpočtu by fotbalisté měli dostat jinou částku. P. Michálek vysvětlil, že jde pravděpodobně o chybu v tabulce. Po úpravě částky seděly. Starosta dále uvedl, že mu nesedí požadavek na kroužek mažoretek. Žádají jako by byly ve velkých aktivitách. Mažoretky jsou zatím zařazené v malých aktivitách, a tak by neměli žádat o příspěvek na dopravu. P. Tíkal uvedl, že jezdí na soutěže. Zastupitelé se shodli, že zařadí mažoretky do velkých aktivit. Dále se zastupitelé bavili o tom, že letos se vyhlásil příspěvek na úhradu nájmu pro malou aktivitu na 12.000,- a pro velkou na 50.000,- Kč.

Usnesení 1/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí dotací z Dotačního programu pro podporu činnosti mládeže ve městě Černovice na rok 2024 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, žadatelům ve výši dle přílohy tohoto usnesení.

 

 

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

6.Prodej domu č.p. 288 v bývalé ozdravovně a přilehlého pozemku

Starosta uvedl, že v současné době má město spoustu závazků a investičních akcí. Původně bylo v plánu dům v ozdravovně předělat a pronajímat, ale na to nelze teď rozpočtově dosáhnout. Starosta doplnil, že nechal zpracovat znalecký posudek na dům a přilehlý pozemek, s celkovou cenou 4,2 milionu Kč. Na dům je také vypracovaný projekt s platným stavebním povolením na zřízení veterinární ordinace. Celý objekt by bylo možné rozdělit na dvě části – západní s vilou, kuchyní a souvisejícími stavbami a východní s jídelnou. Starosta jedná se dvěma potencionálními zájemci – Petrem Kuberou, který shání zázemí pro firmu Alma aqua, a Janem Vobrem - veterinářem. Starosta se dotázal zastupitelů, zda by souhlasili s tím objekt prodat.

P. Průša uvedl, že si myslí, že se o tom zastupitelé už dříve bavili a mluvili o tom, že objekt opraví město. Na to starosta oponoval, že rekonstrukce objektu je naceněna na přibližně 10 mil. Kč, a to teď město nemá. Pokud by mělo město do objektu investovat, musí omezit jiné výdaje. P. Průšovi by se líbilo, aby objekt měli oba napůl. Starosta uvedl, že p. Vobr by objekt rád koupil celý. P. Kubera zatím neví. Starosta považuje umístění obou firem do objektu za ideální, v tomto duchu s nimi také jednal, ale jednání podle něj k tomuto výsledku nesměřují.

P. Zíka uvedl, že si myslí, že jde o pěknou lokalitu a že máme jiné budovy ve špatném stavu, které bychom mohli prodat. V případě prodeje by se mu líbila kombinace – veterinář i zázemí firmy Alma aqua.

Starosta uvedl, že pokud se do budovy nebude investovat, není možné ji takto pronajímat nebo používat. Starosta si myslí, že je potřeba nepotřebné nemovitosti prodat, pokud je město nedokáže v dohledné době opravit, nebo nemají nějakou zvláštní hodnotu. V tomto případě považuje objekt za prodatelný, existují zájemci a zájmy města to neohrozí. Naopak, město získá peníze.

P. Řeháček uvedl, že by se mu líbilo, aby objekt koupili oba a podělili se o něj.

Zastupitelé se dotazovali na zubní laborantku, ta by podle starosty hypoteticky zájem také měla, ale jde o spíše doplňkové využití objektu. O prodeji s ní nejednal.

Pí Kratochvílová uvedla, že by objekt prodala. Neotálela by, aby si to zájemci nerozmysleli.

Starosta doplnil, že 4 mil. by se teď městu do rozpočtu hodily.

P. Michálek uvedl, že by asi neprodával, i když mít tady veterináře je lákavé.

Starosta uvedl, že pokud si objekt necháme, rád by slyšel návrhy, co s objektem udělat.

Pí Lorencová uvedla, že by se jí líbilo zde vybudovat byty. Starosta oponoval, že na to v současné době nejsou v rozpočtu finance, navíc město teď zrovna buduje 15 bytů v bývalé školce.

P. Tíkal uvedl, že se mu nelíbí objekt prodat. Zkusil by se domluvit na pronájmu nebo právu stavby. Zkusil by nabídnout třeba administrativní budovu lihovaru. Na to starosta odvětil, že p. Vobr potřebuje i pozemky. Lihovar bychom také museli před pronájmem zrekonstruovat. Situace je tedy v podstatě stejná, jen s tím rozdílem, že na dům v ozdravovně máme projekt a stavební povolení, které je možné prodat i s objektem. U lihovaru nemá město nic, a v současném stavu je objekt absolutně nepoužitelný.

Pí Lorencová uvedla, že když je na sousedních pozemcích počítáno s bydlením nebude pak třeba hezké koukat na skladiště. Dle výměry by se i zde daly vybudovat 4 pozemky pro RD. Starosta upozornil, že podle výměry sice ano, ale stojí tam domy, takže i když by je město demolovalo, jde o parcely na zbořeništi. Tedy žádné hodnotné pozemky.

Starosta by byl pro alespoň záměr vyvěsit.

P. Průša uvedl, že jde o hezké místo, ale záměr by se mohl schválit, aby se vidělo, jaké budou nabídky.

Starosta navrhl zveřejnit dva záměry – na západní a východní část zvlášť.

Usnesení 2/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR prodeje části domu č.p. 288 (vila, kuchyně a související stavby) a části souvisejících pozemků parc. č. st. 354 a parc. č. 171/8 v k.ú. Černovice u Tábora.

 

 

 

 

Hlasování: pro 5 – proti 4 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, František Průša, Jaroslav Řeháček

Proti: Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Usnesení 3/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR prodeje domu části č.p. 288 (jídelna) a souvisejícího pozemku parc. č. st. 354 a části pozemku parc. č. 171/8 v k.ú. Černovice u Tábora.

 

 

 

 

Hlasování: pro 5 – proti 4 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, František Průša, Jaroslav Řeháček

Proti: Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Starosta se dotázal, zda rovnou chceme vyzvat zájemce k podávání nabídek obálkovou metodou. Zastupitelé se shodli, že ano a dále budou o podaných nabídkách jednat.

7.Přidělení bytu v DPS

Starosta uvedl, že se téměř uvolnil jeden byt v DPS. Je problém s předáním bytu, ale už bychom si mohli pořadí odsouhlasit. Zastupitelé se shodli, že by se drželi pořadí, které bylo stanoveno při minulém přidělování bytu.

Usnesení 4/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje pořadí žadatelů pro nabídnutí uvolněného bytu č.13 v DPS Černovice takto:

 1. XXXX
 2. XXXX
 3. XXXX
 4. XXXX
 5. XXXX

 

 

 

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

8.Aktualizace ceníku Sokolovny

Starosta uvedl, že ceník poslal zastupitelům v podkladech. Původně uvedl, že by se jednalo o ceník na krátkodobý pronájem, ale mělo by to být sjednocené i pro dlouhodobé pronájmy.

P. Tíkal uvedl, že u hodinového pronájmu za hospodu jde o dvojnásobné zvednutí. To mu přijde dost.

P. Průša uvedl, že by naopak zlevňoval. Tajemnice upozornila, že má od paní účetní zpracované příjmy a výdaje na Sokolovnu. Na zlevňování nájmu prostor není. P. Zíka se dotázal, jak je to s plynem, jestli se zvýšila spotřeba nebo jestli došlo ke zdražení. Informace bude doplněna.

P. Řeháček uvedl, že ho překvapily náklady za Patrol. Starosta uvedl, že tyto náklady ho mrzí, ale je to nutné, jinak by musela být nižší kapacita sokolovny.

P. Michálek uvedl, že Sokolům to u dětských aktivit nevadí. U dospělých je to diskutabilní, každé zdražení je problém. Zastupitelé se nicméně shodli, že navýšení nájmu není tím hlavním problémem, proč ubývá aktivity dospělých.

Starosta nevidí nejmenší důvod, proč by měla cena za pronájem být nižší. Je velmi rád za všechny aktivity, které se na Sokolovně dějí, objekt je využíván dostatečně, a o moc víc využívaný být nemůže. Ale cena za pronájem je nastavena v porovnání s obdobnými objekty v jiných městech jako velmi vstřícná.

Usnesení 5/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje aktualizovaný ceník za krátkodobý a dlouhodobý pronájem Sokolovny s platností od 1.3.2024.

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

9.Prodej pozemků pro stavbu sociálního bydlení ve spolupráci s Krajem Vysočina

Starosta informoval, že Kraj Vysočina pokračuje v přípravách stavby chráněného bydlení v našem městě, konkrétně na Lokálce III. Oslovil nás už i s tím, že by rád schválil záměr prodeje dotčených pozemků a smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Starosta uvedl, že je reálné, že by to proběhlo v letošním roce, možná v příštím. Na pozemky je zpracován znalecký posudek s cenou pozemku 1.020 Kč/m2.

P. Tíkal se dotázal, kdo bude síťovat. Starosta odpověděl, že sítě se budou hradit společně s krajem. Některé výdaje budou čistě města, například vybudování chodníku směrem do centra.

P. Michálek se dotázal, zda je Kraj Vysočina seznámen se skladbou podloží. Starosta odpověděl, že všechny podklady, co město mělo, byly předány.

Usnesení 6/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Krajem Vysočina týkající se pozemků par. č. 2085/4, par. č. 2085/26, par. č. 2085/27, par. č. 2085/38, par. č. 2085/39, par. č. 2161/1, par. č. 2161/5, par. č. 2161/6, par. č. 2161/7, par. č. 2161/8, par. č. 2161/9, par. č. 2161/10, par. č. 2161/11, par. č. 2161/12, par. č. 2161/13, par. č. 2161/14, par. č. 2161/15, par. č. 4939/1, par. č. 4939/6, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov eviduje na LV 10001 pro k.ú. Černovice u Tábora a obec Černovice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Usnesení 7/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR prodeje pozemků par. č. 2085/4, par. č. 2085/26, par. č. 2085/27, par. č. 2085/38, par. č. 2085/39, par. č. 2161/1, par. č. 2161/5, par. č. 2161/6, par. č. 2161/7, par. č. 2161/8, par. č. 2161/9, par. č. 2161/10, par. č. 2161/11, par. č. 2161/12, par. č. 2161/13, par. č. 2161/14, par. č. 2161/15, par. č. 4939/1, par. č. 4939/6, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov eviduje na LV 10001 pro k.ú. Černovice u Tábora a obec Černovice o výměře 2.429 m2 dle vyznačení na situaci zpracovanou Ing. arch. Holubem v 5/2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

10.Výsledek VŘ na dodávku elektrické pánve pro kuchyni ZŠ.

Starosta uvedl, že proběhlo výběrové řízení na pánev do ŠJ. Protokol byl zaslán v podkladech. Termín dodáni je dobrý, do měsíce by pánev ve škole mohla být. V pondělí by měla nastoupit fa Elpe a během jarních prázdnin provést elektro přípravu. Ta bude asi za 150.000,- Kč. Pořízení bude za nižší cenu, než bylo v rozpočtu počítáno.

Usnesení 8/24:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku „Multifunkční tlaková pánev – ZŠ a MŠ Černovice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy na dodávku v ceně 644 340 Kč včetně DPH s firmou In Gastro“.

 

 

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

11.Vyhlášení záměru na spolupráci v oblasti vybudování větrných elektráren.

Starosta uvedl, že jsme byli osloveni s nabídkou firmy TCN Energy s.r.o. vystavět v Černovicích větrný park. Nabídka je velice zajímavá. Pokud bude město souhlasit s výstavbou a došlo by k realizaci. Jsou zde i nevýhody, firma sídlí na Kypru, společníkem je pan Čadek. Nejasnou majetkovou strukturu starosta vidí jako nevýhodu, podobný postup je ale dnes bohužel běžný. Nicméně, dle informací firmy by větrný park postavila společnost VTE Černovice s.r.o., která by měla sídlo v Černovicích. Město by mělo 10% podíl ve společnosti za 1.000,-Kč. Obec by měla definovaný podíl z výnosu odhadem za jednu věž 3 mil. Kč za rok. Běžně má město Černovice na investice cca 11 mil. Kč ročně, 5 mil. z toho je na splácení dluhů. Šlo by tedy o velice zajímavý příjem do rozpočtu města.

Starosta uvedl, že současně běží projednání výstavby VTE ve Křeči. Tam už jednali se společností Meridien, teď je také oslovila firma TCN. Ve Křeči již došlo k projednání s obyvateli. Mají o VTE zájem. Ve Křeči by věže stály v oblouku za kostelem. Naše věže by mohly navazovat.

Starosta uvedl, že jsou podmínky, které musí být při stavbě splněny – věže nesmí být v lese, musí být alespoň 500 m od obydlí, nesmí být v oblasti NATURA, dále musí být dostatečné odstupy mezi věžemi.

Výstavba VTE musí být v souladu s krajinným rázem – tuto otázku má na starost Kraj Vysočina.

Černovice dostaly kdysi nabídku od ČEZU, ale ta byla za v podstatě řádově menší peníze – příjem pro obec by byl jen v řádu stovek tisíc za celý větrný park, a to je z pohledu starosty nepřijatelně málo.

Starosta promítl, kde byly tenkrát vytipované oblasti. To je v souladu s tím, kde by věže pravděpodobně nevadily z pohledu krajinného rázu. Ale jde o úvahu, ne potvrzené rozhodnutí.

Postup jednání po oslovení firmou TCN je teď takový, že by město vyvěsilo záměr a čekalo, jaké nabídky by přišly. Starosta by i aktivně jiné společnosti oslovil, abychom měli srovnání.

Dále starosta popsal postup, jaký by následoval. Musela by být zpracována EIA, změněn územní plán a další. Dle jeho odhadu by věže mohly stát za cca 4 roky, pokud by vše šlo extrémně dobře. Starosta si i ověřoval jednání firmy TCN v obcích, kde už mají něco projednáno. V Maletíně jsou naprojektované menší vrtule, protože jde o 10 let starý projekt. V tomto případě dostala firma na realizaci dotaci. V obci Maletín splnila firma zatím vše, co slíbila. V současné době už se projektují větší VTE, jedna pokryje spotřebu energie pro 1000 domácností/rok.

P. Zíka doplnil, že jde o stavby dočasné. Zároveň by byl založen účet ve vlastnictví města, kam by bylo zasláno cca 7 mil. na budoucí likvidaci.

P. Průša uvedl, že za něj je zásadní krajinný ráz. Je to pro něj cennější než peníze z větrníků. Přijde mu, že je to hodně rychlé, rád by o tom měl více informací. Starosta uvedl, že si myslí, že je v tomto případě potřeba začít jednat co nejdříve. P. Průša doplnil, že ač sám s VTE nesouhlasí, pokud se zastupitelé rozhodnou pro, bude v součinnosti ohledně hledání vhodných pozemků a příjezdových cest.

Starosta uvedl, že zábor pro samotnou patu věže je 20x20 m – navazovat musí zhruba stejně velká obslužná plocha, jinak se pod VTE normálně hospodaří. Vrtule v sobě mají echoloty, kvůli netopýrům. On sám se problematice věnuje dlouho, a nenašel žádné relevantní informace o tom, že by to mělo vliv na zvěř, vyjma případů, kdy jsou větrné elektrárny blízko hnízdišť velkých ptáků. I to jsou ale staré případy, kdy se stavěly jiné typy elektráren, doba je už dnes v tomto jiná. P. Průša doplnil, že mu tady přijde krajina jedinečná.

P. Hrubý uvedl, že když je to stavba na 25 let, pokud by se pak nelíbila, mohla by se odstranit.

P. Holub podotkl, že pokud nebudeme mít VTE tady, můžou je mít v okolních katastrech, budeme na ně stejně koukat a nebudeme z toho mít nic.

Starosta promítl obecní pozemky, které by připadaly do úvahy, tedy v západní oblasti od města. Jedna oblast je v části směrem od Černovic na Soběslav, druhá oblast je mezi Panskými Mlýny a Vlkosovicemi.

Starosta dále promítl koncept záměru, ve kterém jsou všechny obecní pozemky, které by připadaly v úvahu. Uvedl, že doufá, že záměr je takto vyhovující pro všechny strany, město k ničemu nezavazuje, a snad nedává příliš mnoho bariér.

Starosta uvedl, že určitá část peněz by mohla být vyplacena přímo lidem. Starostovi se líbí projekt obce Křižánky, kde mají obecní měnu, která je potom utrácena přímo v obci. Může to ale být i jinak, zasláním přímo na účet nebo založením fondů. Další věc je do budoucna komunitní energetika – kdy by lidé mohli čerpat energii přímo z větrníků. To v současné době ještě není možné. To bude možné až bude platit LEX OZE II. Nevýhodou je, že se musí platit distribuční poplatek. Ale větší část peněz by určitě bylo vhodné nechat na investice města a splátky úvěrů.

P. Průša se v 19.00 omluvil.

P. Michálek uvedl, že by s větrníky souhlasil, ale má věci, které by viděl jako podmínku. Nelíbí se mu osoba pana Čadka, několikrát byl ve sporech. Bylo by dobré ověřit, co by se stalo, kdyby se jeho firma dostala do likvidace. Nedostalo by se do problémů i město? Dále ho zajímá, jak jsou peníze daněny. Je pro něj důležité, aby to bylo v ČR. Dává za pravdu p. Průšovi, že zde máme jedinečný krajinný ráz, Kraj Vysočina pro něj byl zárukou, že to tady nebude a už to neplatí. Nelíbí se mu i tlak časový. Myslí si, že nabídky budou i v budoucnu. Starosta uvedl, že co se bude soutěžit v budoucnu nemusí být vůbec tak výhodné. P. Michálek dále uvedl, že ho zajímají konkurenční nabídky. Výnos z elektráren je obrovský, navrhl by třeba i zkusit, zda by nám firma nedávala více, třeba 12 %. Pro město by to udělalo velký přínos peněz. V budoucnu by byl pro větší rozdělení peněz mezi lidi například v rozdělení 70% pro lidi, 30% pro obec. Příspěvek pro lidi by viděl jako velké plus. Obecně si myslí, že obec by měl dotovat stát, myslí si, že by bylo lepší, kdyby VTE vlastnil stát. Za pravdu dal starostovi, nedohledal špatné a škodlivé vlivy na přírodu i obydlí. Pouze by mohl hrozit stroboskopický efekt, ale to by snad u nás nehrozilo.

P. Řeháček uvedl, že EU užívá VTE hodně, my a Slovensko málo. Také by polemizoval na 10 % z výnosu. Na druhou stranu, náš vklad bude pouze 1.000 Kč. Lidé z Černovic, kterých se ptal, nejsou v zásadě proti, ale myslí si, že si nedovedou představit tu velikost. Sila ZD jsou vysoká 34 m. Toto bude 3x vyšší. Myslí si ale, že si na to musíme zvyknout. Starosta komentoval, že Temelín je také vidět široko daleko. P. Řeháček ještě doplnil, že v případě VTE jde o čistou energii. Samozřejmě si uvědomuje i rizika.

Pí Lorencová uvedla, že si dohledala, že dle sdělení paní Hajnové z Kraje Vysočina novela energetického zákona usnadňuje stavbu větrných elektráren. Není nutná změna územního plánu. Je ale potřeba souhlas obce a obyvatel. K tomu starosta doplnil, že tím si není jistý, ale ověří to, bylo by to plusem. Raději by změnu ÚP vyvolal. Anketu by určitě udělal i z důvodu dobré informovanosti lidí.

P. Charvát uvedl, že se mu záměr celkem líbí. Sám by nerozděloval lidem. Myslí si, že by obec měla investovat do rozvoje vodovodu a kanalizace. Až potom, co bude tohle vše hotové, přerozděloval by lidem. P. Michálek oponoval, že na to by mělo být ze státních financí. Starosta uvedl, že to je sice pěkná myšlenka, ale nereálná, stát na něco takového prostě peníze nemá. To, že by VTE vlastnil a provozoval soukromý sektor je podle starosty v pořádku a zcela normální. Kdyby měl ale trochu navázat na to, že elektrárny by měl mít veřejný sektor, on by byl rád, aby bylo v některé smlouvě s investorem uvedeno, že si můžeme elektrárnu po čase my jako město koupit. Obdobně město postupovalo v případě fotovoltaiky na střeše školy. Ale v otázce poměru soukromý nebo veřejný sektor starosta zastává názor, že je (a musí být) hranice, co má platit stát, a co už ne. Stát nebude přece provozovat klempířství nebo pekárny, neprovozuje obchody, protože soukromý sektor toto zajistí lépe. I v tomto případě, tedy nějaký soukromý kapitál postaví větrnou elektrárnu a provozuje ji, je to pro stát výhodné.

P. Tíkal uvedl, že mu záměr přijde zajímavý. Peníze by přerozdělil tím způsobem, že by odpustil poplatky za odpad a psy a snížil by koeficient na daň z nemovitostí. Bylo by to administrativně nejjednodušší. Dle starosty to pro lidi bude zajímavé první rok. Pak už zapomenou. P. Hrubý podotkl, že v případě odpuštění poplatků by mohlo dojít k tomu, že lidé přestanou šetřit vodou, přestanou třídit.

P. Charvát znovu zopakoval, že by peníze přímo lidem nepřiděloval.

Starosta uvedl, že záměr může ještě na spoustě věcí ztroskotat. Například na kapacitě distribuční soustavy. Pokud by nebylo povoleno napojení na distribuční soustavu, vše se prodlouží nebo to ztroskotá. Soustava je nepřipravena na podobné projekty, protože se promeškaly důležité roky. Teď bude trvat její modernizace dlouhou dobu. Současně je tu další problém v tom, že u distributorů je dnes zarezervováno velké množství kapacity sítě spekulativním způsobem, kdyby něco. P. Holub doplnil, že v současné době určitě není v distribuční soustavě kapacita. Je potřeba v tom podnikat kroky a jednat, aby došlo k rozšíření distribuční soustavy.

P. Zíka uvedl, že nemá dobrý pocit z toho, že jde o tak velký podnikatelský záměr. Pokud by došlo ke kolapsu s.r.o., jsou pro nás nějaká určitá rizika.

Na dotaz p. Holuba, zda je záměr závazný, starosta odpověděl, že nikoliv.

P. Řeháček se dotázal, zda budou v záměru uvedeny čísla pozemků. Starosta odpověděl, že ano a navrhl o připraveném usnesení hlasovat.

Usnesení 9/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR Město Černovice hledá partnera pro realizaci výstavby větrného parku v západní části území města Černovice.

K přístupu nebo stavbě větrných elektráren nabízí město Černovice tyto pozemky:

k.ú. Černovice u Tábora

 

k.ú. Dobešov u Černovic

4394

678

4007/40

1283/1

4007/34

 

3918

 

4007/35

 

3735

 

3446

 

 

Seznam pozemků se může změnit, v závislosti na dalších podmínkách a vývoji – vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, krajinný plán, ÚP, ZUR, EIA, dostupnost distribuční sítě nebo z jiných důvodů.

Od zájemců o toto partnerství očekává město Černovice zaslání nabídky na spolupráci s konkrétními podmínkami. Termín pro zaslání nabídek je nejpozději 25.2.

Platnost nabídek musí být minimálně 2 měsíce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

12.Záležitosti pozemků

 1. EG.d smlouva o zřízení věcného břemene

Starosta uvedl, že přišla na schválení smlouva o věcném břemeni, byla předem zaslána zastupitelům. Smlouva se týká kabelů na Vackově. V minulosti byla schválena smlouva o smlouvě budoucí.

Usnesení 10/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JH-014330074234/002-FIA.

 

 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Žádost o odkup pozemků v k.ú. Dobešov

Starosta informoval, že přišla žádost XXXX, žádá o odkup obecních pozemků, aby došlo k narovnání hranic. Má již zpracovaný geometrický plán č. 161-20959/2021, podle kterého žádá o pozemky parc. č. 809/9, 809/6, 809/10 v k.ú. Dobešov u Černovic. P. Průša ještě před odchodem uvedl, že za pozemkový úřad doporučuje záměr schválit.

Usnesení 11/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR prodeje nově vzniklých pozemků dle geometrický plán č. 161-20959/2021 parc. č. 809/9, 809/6, 809/10 v k.ú. Dobešov u Černovic.

 

 

 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Pronájem nebytových prostor Chválkov

PS Svidník, měla pronajatou hájovnu na Chválkově. V současné době nemají platnou smlouvu. Přišli s žádostí smlouvu znovu uzavřít, protože objekt samozřejmě chtějí využívat dál.

Usnesení 12/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR pronájmu budovy č.p.33 na pozemku st. 18 a parc. č. 183, 187/1, 187/2, 188/2 vše v k.ú. Chválkov u Kamenice nad Lipou, obec Mnich, okres Pelhřimov.

 

 

 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

13.Informace o spuštění registrované sociální služby

Starosta informoval, že již máme spuštěnu registrovanou sociální službu. Budeme o tom informovat různými kanály, podmínky jsou na stránkách města na rozvoj-a-sluzby/pecovatelska-sluzba/. Pro to, abychom mohli žádat o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a žádat o dotaci na provoz pečovatelské služby Kraj Vysočina, je potřeba mít schválené, že město souhlasí s finanční podporou.

Pí Lorencová se dotázala, zda je to i pro přilehlé obce. Starosta odpověděl, že nikoliv, zatím pro Černovice a místní části.

Usnesení 13/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje, že město Černovice bude finančně podporovat pečovatelskou službu města Černovice zaregistrovanou od 1.2.2024.

 

 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

14.Různé

 1. Žádost o příspěvek LADA

Starosta uvedl, že přišla žádost centra Lada o příspěvek. V minulém roce nebyl příspěvek schválen.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí příspěvku centru Lada.

 

 

 

Hlasování: pro 0 – proti 7 – zdržel se 1.

Proti:     Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

Zdržel se: Ing. Jan Tíkal

Usnesení nebylo přijato.

 1. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu

Starosta uvedl, že Ing. Souček potřebuje schválit Zprávu o uplatňování územního plánu města Černovice. Zastupitelé neměli otázek.

Usnesení 14/24:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu města Černovice.

 

 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Diskuse

Starosta informoval, že přišel rozpočet na náves v Dobešově na 10 mil. Kč. Bude ještě mluvit s firmou, přijde mu to hodně.

Během února by rád zintenzivnil přípravu provozování vodovodu a kanalizace. Město bude muset už v brzké době udělat rozhodnutí, jak postupovat dál.

Běží oprava odhadu na rybník XXXX.

Dostali jsme ještě 4 miliony dotaci na nájemní bydlení na akci rekonstrukce bývalé MŠ.

Starosta požádal Sokoly, aby na příští zasedání donesli 2-3 nabídky na závlahu hřiště. V rozpočtu je s tím počítáno, tak aby se letos udělalo. Očekává, že rok by mohl být opět velmi suchý, tak ať máme závlahu hotovou včas.

Starosta uvedl, že je objednaná oprava podlahy v tělocvičně. Bude opravováno 26.2. Starostu překvapil špatný stav podlahy. Dostal ještě nabídku na celkovou renovaci podlahy a obložení stěn, pošle ji zastupitelům.

P. Řeháček informoval, že by bylo potřeba opravovat komunikace. Konkrétně v ulici Pršínská – lokální rýhy. V ZD byl loni proveden zástřik. Bylo by dobré ho zamluvit a ulice opravit – Pacovskou od fary až k ceduli, v Bělohrobského, Vodičkové.

Starosta uvedl, že materiálem z MŠ bude zhutněna úvozová cesta na Svidník.

P. Michálek se dotázal, v jaké jsme fázi s provozováním vodovodů a kanalizací, že se ho dotazoval p. Kubera. Starosta odpověděl, že zatím není jistý závěr. Výpověď Vodaku běží. Starosta zintenzivní přípravu.

P. Holub uvedl za KK, že komise se v lednu sešla jednou, domlouvala masopust, který se uskuteční tuto sobotu, začala s přípravou Černovicka, které se uskuteční 10.8.2024. Na březen jsou připraveny tyto akce: 17.3. divadlo pro děti – Lužnická pohádka v podání Divadelního souboru Spektrum a 19.3. představení Veroniky Žilkové a Bořka Slezáčka Nemáš pravdu drahý.

Ve 20.10 starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

 

V Černovicích dne 7.2.2024

 

Mgr. Jan  B r o ž e k

starosta

 

Ověřovatelé zápisu:        Ing. Martina Kratochvílová, Ing. Jan Tíkal

 

Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 7.2.2024

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • poskytnutí dotací z Dotačního programu pro podporu činnosti mládeže ve městě Černovice na rok 2024 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, žadatelům ve výši dle přílohy tohoto usnesení
 • ZÁMĚR prodeje části domu č.p. 288 (vila, kuchyně a související stavby) a části souvisejících pozemků parc. č. st. 354 a parc. č. 171/8 v k.ú. Černovice u Tábora
 • ZÁMĚR prodeje domu části č.p. 288 (jídelna) a souvisejícího pozemku parc. č. st. 354 a části pozemku parc. č. 171/8 v k.ú. Černovice u Tábora
 • pořadí žadatelů pro nabídnutí volného bytu v č. 13 v DPS Černovice takto: 1. XXXX, 2. XXXX, 3. XXXX, 4. XXXX, 5. XXXX
 • aktualizovaný ceník za krátkodobý a dlouhodobý pronájem Sokolovny
 • uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Krajem Vysočina týkající se pozemků par. č. 2085/4, par. č. 2085/26, par. č. 2085/27, par. č. 2085/38, par. č. 2085/39, par. č. 2161/1, par. č. 2161/5, par. č. 2161/6, par. č. 2161/7, par. č. 2161/8, par. č. 2161/9, par. č. 2161/10, par. č. 2161/11, par. č. 2161/12, par. č. 2161/13, par. č. 2161/14, par. č. 2161/15, par. č. 4939/1, par. č. 4939/6, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov eviduje na LV 10001 pro k.ú. Černovice u Tábora a obec Černovice
 • ZÁMĚR prodeje pozemků par. č. 2085/4, par. č. 2085/26, par. č. 2085/27, par. č. 2085/38, par. č. 2085/39, par. č. 2161/1, par. č. 2161/5, par. č. 2161/6, par. č. 2161/7, par. č. 2161/8, par. č. 2161/9, par. č. 2161/10, par. č. 2161/11, par. č. 2161/12, par. č. 2161/13, par. č. 2161/14, par. č. 2161/15, par. č. 4939/1, par. č. 4939/6, které Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov eviduje na LV 10001 pro k.ú. Černovice u Tábora a obec Černovice o výměře 2.429 m2 dle vyznačení na situaci zpracovanou Ing. arch. Holubem v 5/2023
 • ZÁMĚR Město Černovice hledá partnera pro realizaci výstavby větrného parku v západní části území města Černovice. K přístupu nebo stavbě větrných elektráren nabízí město Černovice tyto pozemky:

k.ú. Černovice u Tábora

 

k.ú. Dobešov u Černovic

4394

678

4007/40

1283/1

4007/34

 

3918

 

4007/35

 

3735

 

3446

 

Seznam pozemků se může změnit, v závislosti na dalších podmínkách a vývoji – vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, krajinný plán, ÚP, ZUR, EIA, dostupnost distribuční sítě nebo z jiných důvodů.

Od zájemců o toto partnerství očekává město Černovice zaslání nabídky na spolupráci s konkrétními podmínkami. Termín pro zaslání nabídek je nejpozději 25.2. Platnost nabídek musí být minimálně 2 měsíce.

 • uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JH-014330074234/002-FIA
 • ZÁMĚR prodeje nově vzniklých pozemků dle geometrický plán č. 161-20959/2021 parc. č. 809/9, 809/6, 809/10 v k.ú. Dobešov u Černovic
 • ZÁMĚR pronájmu budovy č.p.33 na pozemku st. 18 a parc. č. 183, 187/1, 187/2, 188/2 vše v k.ú. Chválkov u Kamenice nad Lipou, obec Mnich, okres Pelhřimov
 • že město Černovice bude finančně podporovat pečovatelskou službu města Černovice zaregistrovanou od 1.2.2024
 • Zprávu o uplatňování územního plánu města Černovice

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

 • výsledek výběrového řízení na zakázku „Multifunkční tlaková pánev – ZŠ a MŠ Černovice“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy na dodávku v ceně 644 340 Kč včetně DPH s firmou In Gastro“

konec textu

 

Příloha k usnesení 1/24 ZDE KE STAŽENÍ Typ: PDF dokument, Velikost: 421.93 kB

Datum sejmutí: 28. 2. 2024 Zodpovídá: Ing. Veronika Starková

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:81
TÝDEN:567
CELKEM:2034035

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, úterý 27. 2. 2024
zataženo 6 °C 1 °C
středa 28. 2. zataženo 7/3 °C
čtvrtek 29. 2. zataženo 10/5 °C
pátek 1. 3. zataženo 6/5 °C
Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

TJ Sokol Černovice

Sbor dobrovolných hasičů Černovice

Český svaz žen

Pionýrská skupina Svidník