Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice ze dne 6.9.2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 6.9.2023 od 18:30 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:                           18:35 hod

Ukončení:                         22:10 hod

Přítomno:                         9 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

(Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka – od začátku zasedání, Jaroslav Bůžek – od 18:40)

Ověřovatelé zápisu:       Miroslava Lorencová, Jaroslav Řeháček

Zapsala:                             Ing. Veronika Starková

 

Program zastupitelstva:

1.          Zahájení

2.          Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.          Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.          Schválení programu jednání

5.          Smlouvy o smlouvě budoucí na uložení sítí

6.          Rozpočtové opatření číslo 7, 8, 9

7.          Žádost o posunutí termínu dodání DA pro SDH Černovice

8.          Rekonstrukce kanalizace v Dobešovské ulici

9.          Ukončení ZTV Svatavská / Vackov

10.        Žádost o výmaz předkupního práva

11.        Příspěvek pro prvňáčky

12.        Ukončení projektu Posílení vodních zdrojů města Černovice z vrtu Střítež

13.        Výběrové řízení na rekonstrukci hasičárny

14.        Nabídky na opravu fasády věže

15.        Koupě části pozemků číslo 85/14, 85/6, 88/1 a 89 v k.ú.Dobešov u Černovic

16.        Změna ÚP č.1

17.        Pronájem rybníka Učitelka

18.        Schválení pronájmu části pozemku 66/1, k.ú. Benešov

19.        Žádost ZŠ a MŠ Černovice o realizaci dětského hřiště pro MŠ.

20.        Informace o projektu na sociální bydlení

21.        Havarijní i plánované opravy komunikací

22.        Žádosti o přidělení bytu v DPS

23.        Koupě rybníka Loucký

24.        Zpráva finančního výboru

25.        Různé

 

1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce. Na zasedání je na začátku přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Ing. Veronika Starková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni Jaroslav Řeháček a Miroslava Lorencová.

 

3. Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovatelé minulého zápisu byli Ing. Martina Kratochvílová a Zdeněk Zíka. Konstatovali, že neměli připomínek.

 

4. Schválení programu jednání

Starosta dal hlasovat o programu tak, jak byl vyvěšen.

Hlasování o programu: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 

5. Smlouvy o smlouvě budoucí na uložení sítí

 1. Smlouva č.: JH-001040023783/007-UGED, Pod školou

Starosta uvedl, že zastupitelům byla v podkladech zaslána uvedené smlouva, zeptal se, zda mají zastupitelé připomínky a dal o ní hlasovat.

Usnesení č. 88/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy číslo JH-001040023783/007-UGED s firmou EG.D a.s.

 

 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Smlouva č..: JH-001040023782/006-UGED, Ke Starým Jatkám

Starosta znovu uvedl, že smlouva byla zastupitelům zaslána předem v podkladech a zda mají nějaké připomínky. Zastupitelé neměli připomínek, a tak dal starosta hlasovat.

Usnesení č. 89/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy číslo JH-001040023782/006-UGED s firmou EG.D a.s.

 

 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 

6. Rozpočtové opatření číslo 7, 8, 9

Starosta konstatoval, že rozpočtová opatření 7,8 byla schválena starostou, zastupitelé by je měli vzít na vědomí. Rozpočtové opatření číslo 9 má schválit zastupitelstvo. Starosta se dotázal, zda mají zastupitelé dotazy, jelikož nebyly, dal hlasovat.

Usnesení 90/23:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 7,8.

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Usnesení 91/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 9.

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

V 18:40 dorazil Jaroslav Bůžek.

7. Žádost o posunutí termínu dodání DA pro SDH Černovice

Starosta uvedl, že firma, která má dodat DA pro hasiče by ráda prodloužila termín dodání do konce listopadu- (dle smlouvy by měli auto dodat 7.9.2023), navrhuje za to servisní balíček na 5 let nebo 150 tis. najetých km zdarma (včetně kontrol, náplní, filtrů atd.).

Starosta vyzval zastupitele k diskuzi, nikdo neměl dotazy a připomínky.

Usnesení 92/23:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s prodloužením termínu dodání DA pro SDH Černovice od firmy Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. do 30.11.2023.

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

8. Rekonstrukce kanalizace v Dobešovské ulici

Starosta uvedl, že v Dobešovské ulici je potřeba zrekonstruovat i část kanalizace v tom rozsahu, jaký se zastupiteli předem telefonicky komunikoval. Nabídka firmy KD stavby CZ s.r.o. je za cenu 1.757.000,-Kč bez DPH. Dále starosta informoval, že nakonec se trochu zkrátí rekonstrukce vodovodu i plynu oproti původnímu plánu, protože by nebylo možné zajistit uzavírku do Lípové ulice.

Starosta k danému tématu otevřel diskuzi.

Starosta doplnil, že je domluveno s dozorem BOZP, aby dohlédl na umístění lávek pro obyvatele. Byly vyvěšeny plakáty, že tento úsek ulice bude po dobu rekonstrukce pro pěší uzavřen.

Na dotaz p. Tíkala, zda bude dopravní situace řešena semafory starosta odpověděl, že nikoliv, firmy budou pracovat postupně a výkop posouvat.

Starosta zopakoval, že spodní část Dobešovské ulice je ZCELA UZAVŘENA I PRO PĚŠÍ. Z důvodu bezpečnosti je opravdu nežádoucí, aby se ve staveništi pohyboval někdo jiný, než stavba a s opatrností rezidenti.

Usnesení 93/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci kanalizace v ulici Dobešovská s firmou KD stavby CZ s.r.o., s předpokládanou cenou 1.757.000,- Kč bez DPH.

 

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Starosta uvedl, že v jednom místě ulice Dobešovské dojde vlivem rekonstrukce k úplnému rozebrání chodníků a je potřeba se domluvit, jaké obruby a chodník sem umístit. Zastupitelé se shodli na stávajících obrubnících a zámkové dlažbě. Dále starosta informoval, že vjezdy u budovy ZD a do ulice ke Starým Jatkům bude potřeba zaasfaltovat za cca 80.000,-Kč.

9. Ukončení ZTV Svatavská / Vackov

Starosta uvedl, že je ukončen projekt na vybudování parcel pro RD ve Svatavské ulici/Vackově. Stavbu dělala firma SATES Čechy s.r.o. Došlo k navýšení o 118 530,29 Kč bez DPH, což je potřeba vyřešit dodatkem smlouvy.

Na dotaz pana Zíky, z jakého důvodu k navýšení došlo, starosta odpověděl, že byla větší spotřeba materiálu, než bylo původně počítáno.

Usnesení 94/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje dodatek č.1 k SOD s firmou Sates Čechy s.r.o. na zakázku „Účelová komunikace na pozemku parc.č.2112/2 v k.ú. Černovice u Tábora“.

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Starosta ještě informoval, že je teď určitá šance vylepšit ekonomiku téhle stavby. Ozval se majitel pozemků na druhé straně od nově vybudované cesty a předal slovo panu Průšovi, který je s ním v kontaktu. P. Průša uvedl, že dotyčný je pro směnu za jiný pozemek, mají domluvenou schůzku, na které budou řešit za jaký pozemek směnit - je pro směnu metr za metr. Pokusí se to s ním dojednat. Dále bude potřeba oslovit vlastníka zbylých pozemků, se kterým bude asi složitější domluva, ale bude o to snaha, aby bylo možné vytvořit další parcely pro RD, sítě jsou zde připravené.

10. Žádost o výmaz předkupního práva

Starosta uvedl, že XXXX zaslal žádost o výmaz předkupního práva na pozemcích parc. č. 2085/36, 2200/43, st. 1098 v k.ú. Černovice u Tábora.

Usnesení 95/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy o zániku předkupního práva pro město Černovice k pozemkům parc. č. 2085/36, 2200/43, st. 1098 v k.ú. Černovice u Tábora.

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

11. Příspěvek pro prvňáčky

Starosta uvedl, že už tradičně dává město příspěvek pro prvňáčky, letos navrhuje zvednout na 2.000,- Kč a přijmout usnesení, které by platilo i pro další roky, nevztahovalo by se jen na jeden školní rok.

P. Řeháček se dotázal, zda je to pro všechny prvňáčky bez rozdílu, z jaké jsou obce. Starosta odpověděl, že ano.

Usnesení 96/23:

Zastupitelstvo města Černovice stanovuje výši jednorázového příspěvku pro děti, které nastoupí do 1. třídy ZŠ Černovice daného školního roku, na 2000 Kč.

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

12. Ukončení projektu Posílení vodních zdrojů města Černovice z vrtu Střítež

Starosta informoval, že projekt, kde jsme napojili vrt ve Stříteži na vodojem do Černovic je víceméně hotov. Technologie je hotová z července, stavba je hotová teď, jen je potřeba dořešit papírově. Na projektu vznikly vícepráce, protože šlo o složitou stavbu. Je potřeba také schválit dodatek smlouvy, který vícepráce ve výši 242.226,96,- Kč včetně DPH řeší.

Starosta promítl na mapě, co bylo projektem vyřešeno, jak je možné vodu přečerpávat a kam posílat.

P. Zíka se dotázal, zda by po přičtení víceprací byla nabídka firmy Status při výběrovém řízení stále na prvním místě. Tajemnice dohledala, že ano, nabídka druhá v pořadí byla o více než milion Kč dražší.

Usnesení 97/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje dodatek č.1 k SOD s firmou Status stavební a.s na zakázku „Posílení vodních zdrojů města Černovice z vrtu Střítež“.

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Další informace týkající se vodního hospodářství:

Starosta dále informoval, co je dnes naprojektováno u Rytova. Je zde v plánu vrt a vodojem (řeší se pozemky s LČR), jako posílení vody v Dobešově, ale není řešen vodovod v Rytově, o který by občané Rytova měli zájem. Starosta by rád nechal naprojektovat a pokusil se sehnat dotaci jako na vrt ve Stříteži. Došlo by k rozšíření soustavy.

Na dotaz pana Zíky, zda už je změřena vydatnost vrtu starosta odpověděl, že je objednáno, ale zatím bez termínu. Měření vydatnosti a čištění vrtu bude stát asi 50 tisíc Kč.

P. Řeháček se dotázal, zda bude vodojem nad vrtem a odtud to půjde samospádem. Starosta odpověděl, že to je jedna varianta, druhá varianta je, že vodojem bude níž a bude se čerpat do vodovodu. P. Charvát doplnil, že by bylo potřeba řešit také vodu ve Stružkách. Starosta komentoval, že je to daleko, a pravděpodobně to není z toho důvodu efektivní dnes plánovat. P Tíkal se dotázal, zda by nebylo možné najít vrt v jiném místě, aby se mohla zásobovat obě místa. Starosta doplnil, že dle jeho názoru by bylo lepší Stružky zajistit nějak samostatně, případně natáhnout z Vackova. Teď by to nespojoval, aby se opět neprodlužovalo.

Starosta ještě informoval o kvalitě vody v Dobešově. Poslal dopis na Vodak, ale zatím nemá vyjádření. Proto by tento bod odsunul.

P. Průša se dotázal, zda odběry proběhly v rámci jednoho dne a zda se počítá s dalšími. Starosta odpověděl, že ano a s dalšími se zatím nepočítá. Dále zastupitelé zhodnotili, že výsledky jsou dobré, až na hodnoty bakteriálních kolonií.

Dále starosta uvedl, že se snaží domluvit schůzku k samoprovozování části nového vodovodu a vodojemu ve Stříteži. Až bude znát termín, zašle zastupitelům pozvánku, aby se mohli zúčastnit, pokud budou mít zájem.

13. Výběrové řízení na rekonstrukci hasičárny

Starosta uvedl, že je odsouhlasena dotace na rekonstrukci černovické hasičárny. Rozpočtová cena je 3,7 milionu Kč. Dotace je 1,6 milionu Kč. Rekonstrukce spočívá v těchto úpravách: úpravy podlah v garážích, výměna vrat, zateplení, výměna topení za tepelné čerpadlo a rozvod topení (dnes akumulačky), úprava dnešní dílny elektro a garáže č.5, opravy podlah v klubovně. Velikost projektu umožňuje výběr zhotovitele poptávkou, starosta by rád poptal stavební firmy z okolí. Rekonstrukce by měla trvat asi 4 měsíce. Po dobu rekonstrukce budou auta přesunuta do autodílny Na Sadech, odkud bude možné realizovat výjezdy.

Starosta otevřel diskuzi. Zastupitelé se shodli, že je potřeba to vyřešit hlavně kvůli topení.

Usnesení 98/23:

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu poptávkou alespoň 3 zhotvitelů na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Černovicích.

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

14. Nabídky na opravu fasády věže

Starosta uvedl, že byly poptány tři firmy na opravu fasády věže.

 

1.Kamenická stavební a obchodní                   1.320.107,98 vč. DPH

Agos                                                                        1.450.810,- vč. DPH

Status                                                                      1.402.627,- vč. DPH

 

P. Řeháček podotkl, že by se mu líbilo, kdyby byla opravena i fasáda kina, dále apeloval, aby byly při opravě fasády opraveny nebo vyměněny okenice. Nutné je také zabezpečit věž proti holubům.

Starosta odpověděl, že souhlasí s tím, aby byly okenice opraveny, ale už by nezahrnoval do objednávky, vyřešil by operativně.

P. Tíkal doplnil, že by se věž měla opravit až po demolici kina. Starosta na to odvětil, že na demolici kina není rozhodně shoda. P. Průša konstatoval, že se mohla nechat nacenit i oprava fasády kina, aby bylo hotovo obojí. Starosta na to odpověděl, že podle něj není možné nechat nacenit opravu fasády kina, když není jasné jeho využití. P. Průša by nacenil v této podobě. Starosta odpověděl, že se domluví s 1.Kamenickou, za kolik by nacenili opravu kina současně s opravou věže.

Usnesení 99/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy na opravu fasády věže s firmou 1. Kamenická stavební a obchodní s předpokládanou cenou 1.320.107,98 vč. DPH.

 

 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

Zdržel se: Ing. Jan Tíkal.

15. Koupě části pozemků číslo 85/14, 85/6, 88/1 a 89 v k.ú.Dobešov u Černovic

Starosta předal slovo panu Průšovi, který jednal s vlastníkem uvedených pozemků. P. Průša uvedl, že by bylo dobré v budoucnu propojit pro pěší Dobešov s Černovicemi. Pozemky je možné koupit za cenu 25 Kč/m2.

Usnesení 100/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje nákup části pozemků číslo 85/14, 85/6, 88/1 a 89 v k.ú. Dobešov u Černovic v rozsahu přibližně 200 m2 celkem, za cenu 25 Kč/m2.

 

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 

16. Změna ÚP č.1

Starosta shrnul, že došlo ke změně územního plánu č. 1. Všichni podnikatelé i fyzické osoby již zaplatili nebo je s nimi domluva na usnesení. Aby byla změna dotažena do konce, je potřeba schválit usnesení níže.

Usnesení 101/23:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí zprávu k předloženému Opatření obecné povahy č.1/2023, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Černovice.

 

Zastupitelstvo města Černovice vydává po ověření podle ustanovení §54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh Změny č. 1 Územního plánu Černovice není v rozporu s Aktualizovanou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1, č. 2, č. 3, č.4 a č.5, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, č.2, č.3, č.5, č.6, č.7 a č. 8, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení §6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení §43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními §§ 171 až 174 správního řádu, Změnu č.1 Územního plánu Černovice.

 

Zastupitelstvo města Černovice ukládá Mgr. Janu Brožkovi, starostovi města, dle §173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na §172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání Změny č.1 Územního plánu Černovice veřejnou vyhláškou (včetně úplného znění) a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

17. Pronájem rybníka Učitelka

Starosta uvedl, že dle jeho informací nemá nikdo jiný zájem o to si rybníky pronajmout. XXXX navrhuje za pronájem rybníku 3.000,- Kč/rok s tím, že bude provádět jejich běžnou údržbu. P. Průša uvedl, že situaci zjišťoval a je pro rybník za nabízenou cenu pronajmout.

Usnesení 102/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR pronájmu rybníků Učitelka (parc. č. 390/1 a 394/5 v k.ú. Černovice u Tábora).  

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

18. Schválení pronájmu části pozemku 66/1, k.ú. Benešov

Starosta uvedl, že záměr pronájmu, který žádal XXXX byl projednán a vyvěšen, nevidí důvod část pozemku 66/1 v k.ú. Benešov nepronajmout.

Usnesení 103/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 66/1 o výměře 126 m2 XXXX za cenu dle aktuálního sazebníku schváleného zastupitelstvem města (tj. 2 Kč/m2 ročně).

 

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

V této souvislosti starosta uvedl, že pozemek parc. č. 66/3 (bývalá školská zahrada) byl součástí změny č. 1 územního plánu, aby zde bylo možné na přání občanů z Benešova oplotit hřiště. Je potřeba vypovědět XXXX pronájem tohoto pozemku.

Na dotaz pana Řeháčka, jak je pozemek velký, starosta odpověděl, že se tam určitě nevejde žádné standardizované hřiště, určitě bude menší.

Pan Tíkal se dotázal, zda je ve smlouvě uvedena výpovědní lhůta. Starosta dohledal, že půl roku.

Usnesení 104/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje vypovědět smlouvu o dočasném užívání pozemku parc. č. 66/3 v k.ú. Benešov.

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

19. Žádost ZŠ a MŠ Černovice o realizaci dětského hřiště pro MŠ

Starosta uvedl, že škola žádala o dotaci na dětské hřiště pro MŠ. Jde o hřiště mezi školou a oborou, staré, které bylo ze smrků, už je zlikvidované. Dotaci škola nedostala, ale ráda by ho měla. Proto žádá město, zda by hřiště nepořídilo. Starosta promítl, jaké prvky jsou poptány, pořizovací cena je asi 524.000,-Kč. Starosta otevřel diskusi, zda hřiště pořizovat či nikoliv, nebo zda nepořídit jen některé prvky.

P. Michálek konstatoval, že hřiště u ZŠ mu přijde dost podobné. Tajemnice doplnila, že v místě, kde je počítáno pořízení nového hřiště, je vybudované zázemí se sociálním zařízením. Pí Kratochvílová doplnila, že je zde i zázemí pro ukládání hraček a plot, což je pro děti z MŠ určitě výhodou. P. Tíkal by se ještě dotázal v MŠ, jaké prvky by opravdu potřebovali, nemusí se pořizovat vše.

Pí Kratochvílová podotkla, že zhruba před rokem se zastupitelé shodli, aby starosta poptal parkurové prvky, což je také potřeba pro starší děti. Starosta konstatoval, že to doplní.

Dále starosta uvedl, že škola by potřebovala dvě interaktivní tabule, jednu si zaplatí sami, druhou by prosili pořídit od města.

P Michálek uvedl, že by interaktivní tabuli za město nekupoval. Jednak si myslí, že nejsou využívány tak, jak mají a škola si tabuli může pořídit ze šablon. Starosta to dovysvětlil tak, že jednu z tabulí si škola ze šablon pořídí a doplnil jakou sadu tabule s projektorem škola požaduje. Sice mluvíme o interaktivní tabuli, ale jde o tabulový triptych s integrovaným dataprojektorem, tuto sestavu jsme pořizovali do nových učeben a jde o osvědčené a nejfunkčnější řešení. Dnes ve škole potřebujete kreslit a psát na tabuli, ale také promítat prezentace, fotky, videa, mapy a podobně. Je to vhodné pořídit, už jen na používání psaní na tabuli a promítání.

Usnesení 105/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje zakoupení interaktivní tabule v hodnotě 100.000,- Kč.

 

 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, , František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Zdržel se: Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek

P. Michálek doplnil, že je pro podporovat výuku ve škole, ale zrovna v tomto případě si myslí, že by si na to škola mohla sehnat jiné zdroje.

Starosta navrhl, že co se týče pořízení hřiště, dal by menší peněžní obnos na pořízení méně prvků. P. Michálek znovu podotkl, že by se mělo pořídit hřiště pro starší. Starosta odložil rozhodnutí o dětském hřišti na příště s tím, že škola vytipuje méně prvků.

20. Informace o projektu na sociální bydlení

Starosta uvedl, že je schválena dotace na stavbu sociálních bytů v bývalé MŠ. Ještě usilujeme o dotaci na nájemní bydlení. Předpokládaný rozpočet stavby je 48,2 milionu Kč, schválená dotace na sociální bydlení 28,5 milionu Kč, podaná dotace na nájemní bydlení (přepokládaná) 4,5 milionu Kč, ale můžeme se dozvědět až za půl roku, zda dotaci na nájemní bydlení dostaneme. I přes to, že dostaneme velkou dotaci, nevychází dobré cash flow. Starosta vysvětlil, že si není jistý, zda město takovou investici zvládne. Stavbu musíme financovat ze svého, až potom bude proplacena dotace, případně je možné o dotaci žádat průběžně, ale vždy musíme napřed zaplatit ze svého. Starosta uvedl, že jinak ale neví, co jiného s objektem bývalé MŠ. V dohledné době nebude možné sehnat lepší peníze než ty, co máme teď schválené, doba realizace je až 3 roky. Je možné, že se vysoutěží o něco méně, pak ale bude odpovídajícím způsobem krácena dotace.

Paní Lorencová uvedla, že by se jí zde opět líbila MŠ. Na to starosta odpověděl, že už nikdy nebudeme potřebovat takovou kapacitu MŠ, jakou tento objekt nabízí. A říká to i přesto, že kapacita školky je téměř vyčerpaná, a město bude muset kapacitu nějak navyšovat. Ovšem ne na násobky toho, co dnes máme. Proto v té budově školka smysl nedává, rozhodně ne v celé.

P. Tíkal konstatoval, že již máme dluhovou brzdu.

P. Průša uvedl, že se o tom zastupitelé baví několik let, myslí si, že by se projekt měl dotáhnout a zrealizovat. Starosta uvedl, že by poprosil finanční výbor, aby provedl finanční analýzu uvedeného projektu, abychom věděli, zda si můžeme dovolit či nikoli. Nájemné z bytů také nebude úplně malé, pokud se dá maximální možné, vybere se zhruba 1 mil. Kč ročně. Ale přesto je to velký jednorázový výdaj.

P. Zíka se dotázal na umístění dětské skupiny. Na to starosta odpověděl, že to závisí na tom, zda se projekt zrealizuje, či nikoliv. Na dětskou skupinu by se dotace sehnat dala. V objektu bude 6 bytů velkých, 9 malých. Šest velkých je v režimu dotace na sociální bydlení. Dětská skupina by musela být v jednom nebo dvou malých, ale dotace dokáže pokrýt téměř všechny náklady. Potom ale musí v bytech dětská skupina být, je zde udržitelnost.

P. Bašta se dotázal, zda bude možné dětskou skupinu naplnit. Starosta odpověděl, aktuálně jsou ve školce dvě volná místa a do dětské skupiny mohou i menší děti. Predikce je navíc taková, že zanedlouho kapacita nebude vůbec, a už na to zastupitele upozorňoval.

P. Řeháček se dotázal, jak by na sebe působila dětská skupina spolu se sociálním bydlením. Starosta odpověděl, že půjde o sociální bydlení, ale nebude v zájmu města umísťovat problémové skupiny obyvatel. Zacílil by se na tyto: osoby v seniorském věku, osoby přechodně bydlících u příbuzných nebo přátel nebo osoby v podnájmu.

P. Bašta se dotázal, zda by nestál za zvážení soukromý investor. Starosta doplnil, že o této variantě také uvažoval, ale neví, jak by to šlo zkombinovat, když máme schválenou dotaci na město.

P. Tíkal se dotázal, jak jsme na to s plněním rozpočtu. Starosta odpověděl, že teď nedokáže konkrétně odpovědět a přislíbil, že zastupitelům aktuální plnění rozpočtu pošle do mailu.

Na dotaz pana Zíky, zda součástí projektu je celá zahrada kolem objektu včetně dětského hřiště starosta odpověděl, že nikoliv. Projekt počítá s parkovištěm mezi objektem a silnicí, pozemek od školky dolu zůstane volný. Malé zahrádky jsou počítané jen u 5-ti spodních bytů.

Starosta navrhl tento projekt odložit do příště a lépe prověřit financování.

Ve 20:07 starosta vyhlásil přestávku do 20:15.

21. Havarijní i plánované opravy komunikací

Starosta uvedl, že v tomto bodě má několik nabídek na opravy komunikací.

 1. Ulice od Budíku k hasičárně

Starosta informoval, že má nabídku od SATESu na vydláždění silnice od Budíku k hasičárně za 2,1 mil. Kč včetně DPH bez sítí, jde pouze o povrch. Tato cesta je v prioritách, chceme ji řešit.

P. Bůžek uvedl, že k Budíku by se mu líbila dlažba, ale myslí si, že pro výjezd hasičské techniky by byl lepší asfalt. Zastupitelstvo se shodlo na tom, že by měl starosta poptat variantu v asfaltu.

 1. Cesta ke Svidníku

Protože cestu na Svidník spláchla voda a je dnes téměř nesjízdná, je potřeba znovu se pobavit o její opravě.

Starosta uvedl, že poptal opravu komunikace v úseku od odbočky pod farmou až k odbočce nad farmou. Nabídka od firmy STRABAG zahrnuje srovnání, vyspádování a 10 cm asfalt za cenu 870 tis. Kč včetně DPH.

P. Záhora uvedl, že je potřeba na cestě od kolejí nahoru potřeba řešit svodnice vody. Ty jsou součástí nabídky, jak potvrdil starosta.

 1. Opravy komunikací mezi Panskými Mlýny a Dobešovem

Tady jde o opravu dvou kritických míst na silnici mezi Panskými Mlýny a Dobešovem. Nabídka je od firmy Strabag. Toto by stálo cca 270 tis. Kč bez daně.

 1. Cihelny

Při záplavách došlo k poškození cesty na Cihelnách. Od mostu k poslední chalupě je naceněno v asfaltu za

868.000,- včetně daně. Od poslední chalupy přes les od 1. Kamenické za 372.000,- včetně DPH i s montáží svodnic.

P Průša připomněl, že je potřeba vyřešit svod vody. Pí Kratochvílová se dotázala, zda bude možné cestu v asfaltu udělat, je to zde hodně úzké.

 1. Svatava

Ve Svatavě došlo také vlivem záplav k poškození dvou cest. Nabídka na cestu u Menšíků 78.000,-Kč, u Sváty 498.000,-Kč. Obojí je od 1. Kamenické.

Starosta otevřel diskuzi k cestám. P. Průša je pro vše z asfaltu udělat.

P. Záhora komentoval, že u cesty na Svidník je určitě potřeba řešit svod vody i v části od kolejí nahoru. P. Řeháček se ještě znovu dotázal, jaký úsek bude u cesty na Svidníku vyřešen. Starosta okomentoval, že když tam silničáři budou, zalepí i lokální díry.

Zastupitelé diskutovali, zda opravit Cihelny přes les – shodli se, že zatím ne.

Kvůli opravě cest ve Svatavě si zastupitelé ještě zavolají.

Usnesení 106/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednávku opravy cest od firmy Strabag dle nabídek: Svidník nabídková cena 871 tis. Vč. DPH, opravy mezi obcemi Dobešov a Panské Mlýny- nabídková cena 327 tis Kč. Vč. DPH, Cihelny nabídková cena 868 tis. Kč včetně DPH.

 

 

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Informace o silnici Lidmaň – Černovice

Starosta informoval, že KSUSV ještě letos bude dělat silnici mezi Lidmaní a Černovicemi.

P. Řeháček informoval, že v ZD Černovice opravuje firma Vialit ze Soběslavi cesty v areálu formou zástřiku. Myslí si, že by nebylo špatné několik silnic po Černovicích touto metodou opravit, např. Pršínská, Pacovská. Všichni zastupitelé souhlasí.

22. Žádosti o přidělení bytu v DPS

Starosta uvedl, že na městě je několik aktuálních žadatelů o byt v DPS: XXXX. Starosta předložil návrh pořadí a dal slovo zastupitelům i veřejnosti. Paní Potočná okomentovala, že když není na prvním místě, žádost si určitě znovu podá. Tajemnice vysvětlila, že žádost v evidenci dál zůstane.

Usnesení 107/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje pořadí žadatelů pro nabídnutí uvolněného bytu č.6 v DPS Černovice takto:

  1. XXXX

  2. XXXX

  3. XXXX

  4. XXXX

  5. XXXX

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Zdržel se: Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek

Paní Potočná se dotázala, zda by nebyl volný byt v č.p. 149. Starosta odpověděl, že tam volný byt k pronájmu není. Jde o jednu místnost, která není vhodná k obývání.

23. Koupě rybníka Loucký

Starosta uvedl, že se dlouhou dubu řeší a diskutuje, co s Louckým rybníkem. Prověřovalo se několik variant: koupě – 3,6 mil., pouze odbahnění – 4 mil., vybudování zádržného rybníku – 5 mil. + odbahnění 4 mil., obtok rybníku – 3,5 mil + odbahnění 4 mil., prohloubení potoka 8 mil. + 4 mil. odbahnění. Vzhledem k uvedenému se zastupitelé shodli na tom, že chtějí Loucký rybník koupit.

Starosta uvedl, že vzhledem k tomu, že jde o veřejné finance, navrhuje, aby p. Bašta snížil cenu rybníka na 3 mil. Kč. Starosta uvedl, že si je vědom toho, že s ním zastupitelé nebudou souhlasit a budou se chtít držet původní ceny 3,6 mil., která dle pana Bašty není k jednání.

P. Průša uvedl, že by byl samozřejmě rád, kdyby p. Bašta slevil, ale že v tuhle chvíli už mu nepřijde vhodné toto vytahovat.

P. Bašta uvedl, že o ceně jednat nebude, slevil ze všech ostatních svých požadavků, cena z jeho strany není k diskusi.

Starosta navrhl usnesení:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s koupí rybníka Loucký (parc. Č. 2499/2 v k.ú. Černovice u Tábora) a pověřuje starostu zajištěním návrhu kupní smlouvy s maximální cenou 3 mil. 

 

 

 

 

Protinávrh podal pan Průša:

Usnesení 108/23:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s koupí rybníka Loucký (parc. Č. 2499/2 v k.ú. Černovice u Tábora) a pověřuje starostu zajištěním návrhu kupní smlouvy. 

 

 

 

Hlasování: pro 7 – proti 1 – zdržel se 1.

Pro:        Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Proti:     Mgr. Jan Brožek

Zdržel se: Miroslava Lorencová

Starosta doplnil, že návrh smlouvy je nyní u právníka k posouzení, až bude hotov, pošle mailem. P. Bašta navrhl, aby si finální znění smlouvy mezi sebou vykomunikovali právníci.

P. Průša se dotázal, co starostu vedlo k tomu, aby navrhl snížení kupní ceny. Starosta uvedl, že mu přišlo, že se lehce vzdali vyjednávání o ceně.

P. Bašta ještě doplnil, že si myslí, že toto je jediná správná varianta, která pro něj rozhodně není lehká, protože má k rybníku citový vztah.

24. Zpráva finančního výboru

P. Tíkal přednesl zprávu finančního výboru – finanční výbor se zabýval plánem střednědobého výhledu. Dále hodnotili provoz budovy Sokolovny a kulturního domu v Dobešově.

Usnesení 109/23:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí zprávu finančního výboru. 

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

25. Různé

 1. Stanovení podmínek pro používání vratných nádob na nápoje na akcích podpořených městem Černovice

Starosta uvedl, že na pracovním zastupitelstvu si zastupitelé probírali používání vratných nádob na akcích podpořených městem Černovice, kde se shodli, že by k tomu rádi měli nějaká pravidla.

P. Průša uvedl, že bude hlasovat proti. Ne proto, že by byl proti používání vrtných nádob, sami je v Dobešově používají, ale proto, že mu to takhle přijde moc na sílu.

Pí Kratochvílová chtěla do usnesení doplnit i pořádaných městem.

P. Charvát uvedl, že stejně jinde jednorázové kelímky pořád budou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Černovice stanovuje, že na akcích podporovaných nebo pořádaných městem budou využívány opakovaně použitelné nádoby na nápoje (od velikosti 0,3 litru).  

 

 

 

 

Hlasování: pro 3 – proti 2 – zdržel se 4.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Řeháček

Proti:     Jaroslav Bůžek, František Průša

Zdržel se: Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Usnesení nebylo přijato.

 1. Nabídka prodeje pozemku ve Svatavě.

Starosta uvedl, že se na něj obrátil XXXX, který koupil pozemek ve Svatavě. XXXX městu nabízí vedlejší pozemek, abychom zde vybudovali sítě a silnici. P. Bůžek uvedl, že pozemek byl prodáván jako zasíťovaný a dotyčný teď zjistil, že to tak není. Zastupitelé se shodli, že nejsou pro koupi pozemku. Až bude vybudovaná cesta, může jí pak město převzít.

Usnesení 110/23:

Zastupitelstvo města Černovice nesouhlasí s koupí pozemku parc.č. 196/1 v k.ú. Svatava u Černovic.

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Příprava krajinného plánu jako součást adaptace na klimatickou změnu

Starosta uvedl, že v souvislosti s nedávnou záplavou je potřeba začít řešit krajinný plán, aby nedocházelo k tomu, k čemu došlo. Krajinný plán by měl být zpracován pro celé území – řeší intravilán a lesy. Krajinný plán by pomohl lépe plánovat opatření v krajině. Starosta požádal zastupitele, aby ho pověřili zjištěním informací o krajinném plánu případně o zjištění, kolik by zpracování komplexního krajinného plánu stálo. Starosta tuto problematiku považuje za velice důležitou věc.

P. Průša uvedl, že si myslel, že se včera dohodli na tom, že tohle teď otevírat nebudou. P. Průša komentoval, že v současné době pro zemědělské družstvo zpracovává částečné krajinné úpravy NUIK a firma Adapto.space ve spolupráci s městem. Nejde o levnou záležitost, v tuto chvíli vše platí ZD. P. Průša nechápe, o co starostovi jde. Starosta konstatuje, že by komplexní krajinný plán mělo zpracovávat město. Protože družstvo hospodaří i na pozemcích města, a samozřejmě na pozemcích řady běžných občanů, a zájem by měl být širší. Krajina slouží všem, nejen k produkci, ale chceme od ní, aby zadržovala vodu, aby v ní nedocházelo k erozi, musíme brát ohled na zájmy myslivosti, i na ochranu přírody. Ale samozřejmě i na zájmy zemědělců. Proto by to měl dělat veřejný sektor. Dotázal se zastupitelů, kdo ze zastupitelů návrhy od NUIKu viděl. P. Průša uvedl, že návrhy má starosta u sebe. Starosta odpověděl, že to není pravda, žádný z návrhů NUIK s městem ani starostou neprobírá. Den před konáním zastupitelstva mu zaměstnanci NUIKU přinesli výkres projektu lokality nad koupalištěm, což je věc, kterou zastupitelstvo schválilo, ale jde o zanedbatelně malé území. Měl by být zájem pracovat s krajinou jako celkem. Starosta doplnil, že zpracování neustále odsouváme. P. Průša okomentoval, že záplavy, které proběhly byly extrémní. Situaci je potřeba řešit komplexně.

P. Záhora uvedl, že si myslí, že toto by měli řešit hlavně uživatelé pozemků, protože je léta využívají. Starosta uvedl, že tím pádem by z toho byli ostatní ekosystémové služby vyřazeny.

Starosta uvedl, že by rád došel k usnesení, že může zjistit více informací o vytvoření komplexního krajinného plánu. Nechce po zastupitelích souhlas s objednávkou, jen jim chce podat informace o možnostech.

P. Průša uvedl, že teď má družstvo dohodu s NUIKem, myslí si, že nad tím spolupracují i s městem. Nechal by je nejdříve dodělat jejich návrhy, potom by se pouštěl do něčeho jiného. Starosta uvedl, že krajinný plán by měl obsahovat širší pohled než pohled jen družstva. P. Průša si myslí, že je to věc družstva. Starosta uvedl, že krajinný plán by měl jít v součinnosti s veřejným sektorem. Takto ani nevíme, jaké zadání vlastně NUIK od družstva má.

P. Tíkal navrhl, aby p. Průša vždy informoval o tom, co pro ně společnost navrhla.

Starosta uvedl, že ho mrzí, že není město součástí návrhů. Dle jeho názoru by být mělo město i veřejnost při plánování toho, co se děje v krajině. Družstvo by samozřejmě mělo být také v součinnosti. Ale město pak nese břemeno náprav škod třeba po povodních, a potřebuje plánovat opatření. Přitom by někde stačily jen drobné úpravy v krajině, aby se nemusely dělat velké úpravy v obcích.

P. Řeháček se dotázal, zda by krajinný plán řešil i poměry ve vodních tocích, aby při vydatném dešti nedocházelo k erozi. Starosta odpověděl, že to by mělo být součástí krajinného plánu.

Pro informaci ukázal zastupitelům výsledky měření na pokusných přelivech, které v krajině jsou. Promítl výsledky z přelivů při vydatném dešti, na kterých je vidět, že v místech, kde je krajina bez členění, tedy mezi nepřerušenými poli, byla obrovská a rychlá vlna, která ale rychle odezněla. V místech, kde jsou křoviny, zamokřená půda a potok není zregulovaný je nástup vlny daleko pomalejší, voda nenastoupí tolik a vlna je roztažena v čase. Je proto z jeho pohledu potřeba snažit se o úpravu krajiny, aby co nejvíce docházelo k zasakování vody mimo vodní toky, zpomalování odtoku, zmenšení eroze.

Starosta uvedl, že on je proto, aby krajinný plán byl navržen v souladu se zemědělci, i pro ně je potřeba úpravy v krajině řešit. Je to v jejich zájmu, protože erozí přichází o půdu.

Starosta zopakoval, že nechce po zastupitelích schválit objednávku krajinného plánu, pouze chce pověřit ke zjištění informací ke krajinnému plánu.

Paní Lorencová se dotázala, zda by firma mohla ukázat zastupitelům jejich zpracování, když ho řeší družstvo. Starosta uvedl, že družstvo neřeší komplexně krajinný plán. P. Průša uvedl, že družstvo řeší krajinný plán v malém rozsahu – zatím bodově úpravy v krajině. Sám by šel touto cestou realizovat jednotlivé projekty po částech. A také nechce, aby vznikl plán, kterým by se pak museli řídit. Pro družstvo je nepohodlné plánovat.

P. Michálek se vyjádřil, že si myslí, že kompetentní je k tomu podle něj odborná firma a dále zemědělci, kteří obhospodařují půdu.

P. Zíka se dotázal, zda by krajinný plán nemohl řešit třeba kraj ještě pro větší území. Starosta uvedl, že krajinný plán je možné zpracovat pro obec s rozšířenou působností.

P. Michálek se dotázal, zda máme ze zákona povinnost řešit krajinný plán. Starosta uvedl, že ne.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu zajištěním více informací a případně nabídky na dodávku krajinného plánu.

 

 

 

Hlasování: pro 3 – proti 2 – zdržel se zbytek.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Řeháček

Proti:     František Průša, Zdeněk Zíka

Zdržel se: Jaroslav Bůžek, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Ing. Jan Tíkal

Usnesení nebylo přijato.

 1. Registrovaná sociální služba

Starosta informoval, že bychom jako město rádi zažádali o registrovanou terénní sociální službu.

Usnesení 111/23:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí informace k zaregistrování terénní sociální služby.

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Dar na Noc sokoloven

Sokolové požádali o dar na Noc sokoloven – musí schválit zastupitelstvo, není už v kompetenci starosty.

Usnesení 112/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje dar 10.000,- Kč pro TJ Sokol Černovice na akci Noc sokoloven.

 

 

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:        Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Diskuse

P. Charvát poděkoval zastupitelům za podporu ve sporu se starostou. Jedině díky tomu pokračuje dál.

P. Charvát požádal zastupitele o přijmutí usnesení, že město zařídí přesun 3 panelů před hasičárnu ve Vlkosovicích. Před časem se na tom se starostou dohodli, ale zatím se nic neděje. Starosta uvedl, že platí, že to fa Pravda udělá, až bude mít volnou mechanizaci. Starosta uvedl, že mu přijde situace zbytečně vyhrocená. Požádal pana Charváta o umírněnější vystupování. P. Charvát to okomentoval, že chce teď vše řešit se zastupiteli. Na dotaz p. Tíkala, do kdy je potřeba panely přesunout p. Charvát odpověděl, že to není potřeba ke konkrétnímu datumu. Starosta znovu zopakoval, že přesun panelů je objednán.

P. Charvát ještě uvedl, že by chtěl zrekonstruovat hasičárnu ve Vlkosovicích. Oslovil Ing. Dvořáka, pana Bůžka a rád by ještě oslovil pana Staňka, zda by byli ochotni se na hasičárnu podívat a posoudili její stav a pak ji nechat opravit. Starosta uvedl, že na hasičárně se byla podívat firma 1. Kamenická s výsledkem, že hasičárna opravitelná není. P. Charvát si myslí, že situace je jiná.

Starosta ve 22.10 zasedání ukončil.

P. Michálek ještě vznesl před zastupiteli dotaz, zda by město mělo zájem o propagaci v podobě tištěného znaku města na oblečení fotbalistů. V současné době nechávají dospělým fotbalistům vyrobit teplákové soupravy s jejich osobní finanční spoluúčastí. Na zádech bude nápis SOKOL ČERNOVICE. Vepředu by mohl být znak města. Pokud by mělo město o propagaci zájem, požádal by Sokol o finanční podporu.

 

V Černovicích dne 6.9.2023

Mgr. Jan  B r o ž e k

starosta

Ověřovatelé zápisu:       

Miroslava Lorencová, Jaroslav Řeháček

 

Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 7.9.2023

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • uzavření smlouvy číslo JH-001040023783/007-UGED s firmou EG.D a.s.
 • uzavření smlouvy číslo JH-001040023782/006-UGED s firmou EG.D a.s.
 • rozpočtové opatření číslo 9
 • uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci kanalizace v ulici Dobešovská s firmou KD stavby CZ s.r.o., s předpokládanou cenou 1.757.000,- Kč bez DPH
 • dodatek č.1 k SOD s firmou Sates Čechy s.r.o. na zakázku „Účelová komunikace na pozemku parc.č.2112/2 v k.ú. Černovice u Tábora“
 • uzavření smlouvy o zániku předkupního práva pro město Černovice k pozemům parc. č. 2085/36, 2200/43, st. 1098 v k.ú. Černovice u Tábora
 • dodatek č.1 k SOD s firmou Status stavební a.s na zakázku „Posílení vodních zdrojů města Černovice z vrtu Střítež“
 • uzavření smlouvy na opravu fasády věže s firmou 1. Kamenická stavební a obchodní s předpokládanou cenou 1.320.107,98 vč. DPH
 • nákup části pozemků číslo 85/14, 85/6, 88/1 a 89 v k.ú. Dobešov u Černovic v rozsahu přibližně 200 m2 celkem, za cenu 25 Kč/m2
 • ZÁMĚR pronájmu rybníků Učitelka (parc. č. 390/1 a 394/5 v k.ú. Černovice u Tábora)
 • pronájem části pozemku parc. č. 66/1 o výměře 126 m2 XXXX za cenu dle aktuálního sazebníku schváleného zastupitelstvem města (tj. 2 Kč/m2 ročně)
 • vypovědět smlouvu o dočasném užívání pozemku parc. č. 66/3 v k.ú. Benešov
 • zakoupení interaktivní tabule v hodnotě 100.000,- Kč
 • objednávku opravy cest od firmy Strabag dle nabídek: Svidník nabídková cena 876 tis. Vč. DPH, opravy mezi obcemi Dobešov a Panské Mlýny - nabídková cena 325 tis Kč. Vč. DPH, Cihelny nabídková cena 868 tis. Kč včetně DPH
 • Pořadí žadatelů pro nabídnutí uvolněného bytu č. 6 v DPS Černovice takto: 1. XXXX, 2. XXXX, 3. XXXX, 4. XXXX, 5. XXXX
 • dar 10.000,- Kč pro TJ Sokol Černovice na akci Noc sokoloven

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí:

 • s prodloužením termínu dodání DA pro SDH Černovice od firmy Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. do 30.11.2023
 • s koupí rybníka Loucký (parc. Č. 2499/2 v k.ú. Černovice u Tábora) a pověřuje starostu zajištěním návrhu kupní smlouvy

Zastupitelstvo města Černovice nesouhlasí:

 • s koupí pozemku parc.č. 196/1 v k.ú. Svatava u Černovic

Zastupitelstvo města Černovice stanovuje:

 • výši jednorázového příspěvku pro děti, které nastoupí do 1. třídy ZŠ Černovice daného školního roku, na 2000 Kč

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje:

 • starostu poptávkou alespoň 3 dodavatelů na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Černovicích

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

 • rozpočtové opatření číslo 7,8
 • zprávu k předloženému Opatření obecné povahy č.1/2023, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Černovice
 • zprávu finančního výboru
 • informace k zaregistrování terénní sociální služby

Zastupitelstvo města Černovice vydává:

 • po ověření podle ustanovení §54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh Změny č. 1 Územního plánu Černovice není v rozporu s Aktualizovanou Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č.1, č. 2, č. 3, č.4 a č.5, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, č.2, č.3, č.5, č.6, č.7 a č. 8, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení §6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení §43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními §§ 171 až 174 správního řádu, Změnu č.1 Územního plánu Černovice

Zastupitelstvo města Černovice ukládá:

 • Mgr. Janu Brožkovi, starostovi města, dle §173 odst. 1 správního řádu ve vazbě na §172 odst. 2 správního řádu oznámit vydání Změny č.1 Územního plánu Černovice veřejnou vyhláškou (včetně úplného znění) a zajistit povinnosti dle § 165 stavebního zákona

konec textu

Datum sejmutí: 4. 10. 2023 Zodpovídá: Ing. Veronika Starková

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:262
TÝDEN:1307
CELKEM:1997411

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, středa 6. 12. 2023
zataženo 0 °C -5 °C
čtvrtek 7. 12. oblačno -1/-8 °C
pátek 8. 12. mírné sněžení 0/-5 °C
sobota 9. 12. mírné sněžení 0/0 °C
Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

TJ Sokol Černovice

Pionýrská skupina Svidník

Český svaz žen

Sbor dobrovolných hasičů Černovice