Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Zápis ze Zasedání zastupitelstva města Černovice ze dne 4.5.2022

XXXX - případná anonymizace části zápisu z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR)
Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Městského úřadu Černovice nahlédnout občané města Černovice starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území města Černovice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 4.5.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:             18:00 hod

Ukončení:           21:05 hod

Přítomno:           7 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

(starosta Mgr. Jan Brožek, místostarostka Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek – všichni od začátku zasedání)

Omluveni:          Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek

Ověřovatelé zápisu: Pavel László, Jaroslav Řeháček

Zapsala:              Ing. Veronika Starková

 

Program zastupitelstva:

1.           Zahájení

2.           Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.           Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.           Schválení programu jednání

5.           Schválení obsahu změny územního plánu číslo 1

6.           Rekonstrukce ČOV a další postup v tomto roce

7.           Rekonstrukce Nádražní ulice – schválení dodatku smlouvy

8.           Rozpočtové opatření číslo 2

9.           Žádost o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Svatavě

10.         Restaurování pomníku před Sokolovnou

11.         Odkoupení vodovodu přes areál ZD

12.         Řešení pozemku 13/2 v k.ú. Dobešov u Černovic

13.         Informace o aktuálním programovém období a strategických záměrech města

14.         Různé

 

 

 1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost, konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce, na začátku zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

 

 1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Ing. Veronika Starková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni pánové Pavel László a Jaroslav Řeháček.

 

 1. Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovateli zápisu z minulého jednání jsou Václava Šenoltová a Petr Vyhnálek, konstatovali, že zápis z minulého jednání byl v pořádku.

 

 1. Schválení programu jednání

Starosta promítl program zasedání, který byl rozeslán v pozvánce, dotázal se, zda má někdo připomínek a nechal o něm hlasovat.

 

Hlasování o programu: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

 

 1. Schválení obsahu změny územního plánu číslo 1

Starosta uvedl, že pořizovatel ÚP – Ing. Souček, Město Pelhřimov nám poslal ke schválení změnu ÚP číslo 1, kterou musíme jako zastupitelstvo schválit, změna byla zaslána zastupitelům předem v podkladech.

P. László uvedl, že se o změnách již diskutovalo v minulosti.

Usnesení č. 49/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje obsah změny územního plánu města Černovice číslo 1.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

 

 1. Rekonstrukce ČOV a další postup v tomto roce

V souvislosti s rekonstrukcí ČOV přednesl starosta informace, které je nutné projednat, aby mohla rekonstrukce být provedena včas a s dobrým výsledkem.

 1. Dotace na FVE

Starosta informoval, že by byla možnost získat na instalaci FVE na ČOV dotaci. Pořád považuje instalaci FVE na ČOV za dobrou příležitost, jak ušetřit energie i náklady. V příloze byla rozeslána nabídka od firmy RPA, která se touto problematikou zabývá, na zajištění dotace. Starosta zjistil i u Nové Lípy, že by byli schopni žádost o dotaci podat a to levněji. Starosta našel výzvu 12/2021, kde se píše o dotaci cca 54.000,- Kč na 1kWp výkonu, ale není si jistý, jestli neexistují ještě další možnosti. Je pro to, aby se dnes zastupitelstvo domluvilo, zda chce FVE na ČOV budovat, zatím bez určení, která společnost nám pomůže dotaci získat.

P. László je pro jít cestou FVE, ale napřed by zjistil stav trafo stanice, zda bude možné se napojit – může to být výdaj až půl milionu, až pak by řešil zbytek.

P. Průša uvedl, že je potřeba, aby se zjistil stav instalace kabelů na ČOV.

Starosta doplnil, že ČOV je ideální stavba pro FVE, protože je zde technologií ČOV stálý odběr energie.

Pí. Šenoltová se dotázala, zda všechna vyrobená energie zůstane v ČOV nebo zda bude něco navíc. Starosta uvedl, že současná rekonstrukce ČOV povede ke snížení spotřeby energie v ČOV, FVE zároveň bude vyrábět naši vlastní energii, a starosta nedokáže teď přesně odpovědět na celkovou bilanci. P. László doplnil, že bude nevyrovnané léto a zima.

Pí. Šenoltová se ještě dotázala, zda FVE na škole je využívána ve škole a kolik financí dostáváme za FVE. Starosta odpověděl, že zhruba každá A i B 30.000,- Kč/měsíc v období od dubna do října.

P. Vyhnálek se dotázal, zda by neměla smysl virtuální baterie. Starosta odpověděl, že pro toto ne, současné zákonné podmínky jsou bohužel nevýhodné.

Usnesení 50/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje přípravu podání žádosti o dotaci na FVE na ČOV Černovice.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

 1. Návrh úprav a rozšíření rozsahu rekonstrukce ČOV v letošním roce

Starosta uvedl, že pro další úspěšné fungování ČOV s Vodakem a EnviPurem identifikovali další části, které by bylo dobré opravit ještě v letošním roce. Jsou zásadní pro to, aby byla oprava ČOV schopná provozu.

V podkladech byly zastupitelům zaslány tabulky s náklady na rekonstrukci elektroinstalace v ČOV.

Nový kalolis potřebuje trochu jinou elektroinstalaci, zejména řídící rozvaděč. Starosta vysvětlil, že můžeme udělat provizorní rozvody (aby ČOV nějak jela) za cca 100 tisíc Kč, nebo realizovat výměnu elektroinstalace tak, aby už byla definitivní. To bude stát 490 tisíc bez DPH. Přimlouval by se za dražší řešení, protože když ho neuděláme, čeká nás třeba za rok nebo za dva. A to provizorní se bude muset vyhodit.

P. László upozornil na to, že v celkové elektroinstalaci je potřeba myslet na instalaci FVE. Starosta uvedl, že je s tím počítáno. Starosta upozornil ještě na to, že možná pro instalaci FVE bude potřeba měnit i krytinu, ale to zatím není nijak jisté. Každopádně je rád, že se konečně úpravy ČOV zahájily, byly dlouho odkládány a velká část technologií je na ČOV původní.

P. Průša se dotázal, co je vlastně navíc v celkové rekonstrukci oproti provizorní. Starosta vysvětlil rozdíl – 1. varianta je jen provizorium. Tzn. Provizorně nový rozvaděč a provizorní elektrorozvody.

Usnesení č. 51/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednávku elektrorozvodů v ČOV od firmy Vodak Humpolec a.s.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

Ohledně technologie starosta vysvětlil, že EnviPur nacenil, co by ještě bylo potřeba. Jde hlavně o rozvody vzduchu do nádrží. Dodavatelem by byl ENVI-PUR.

 Starosta uvedl, že v rozpočtu jsou červené položky, týkající se právě vzduchování, uskladňovacích nádrží a dalších částí. Jejich cena je asi 520 tisíc bez DPH. Stejně jako v případě elektra, i tady jsme plátci DPH. Černé položky z rozpočtu jsou již buď zaplacené a hotové, nebo se dodělají, až to umožní odstávka ČOV.

Na dotaz pí Šenoltové zda je v tomto řešení počítáno s budoucím vybudováním a napojením ČOV na nový rybník starosta uvedl, že ano, ale nemá to přímou souvislost – výtok vody z ČOV zůstává stejný a na stejném místě.

P. László upozornil na to, že toto se řeší již delší dobu a že je to určitě potřeba.

Usnesení č. 52/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednávku technologie vzduchování pro ČOV Černovice od firmy ENVI-PUR.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

 1. Rekonstrukce Nádražní ulice – schválení dodatku smlouvy

Starosta uvedl, že jde o formální schválení dodatku smlouvy – firma Alma Aqua se stala plátcem DPH, proto je nutno smluvně doplnit.

Usnesení č. 53/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření dodatku č.1 s firmou Alma Aqua s.r.o.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

V souvislosti s Nádražní ulicí starosta informoval, že dnes zde byli plynaři, měli by nastoupit v polovině června cca na měsíc, souběžně chtějí přes léto dělat opravu Svatavské ulice. Přesný termín zatím není. P. Průša by rád termín opravy přesunul mimo letní měsíce kvůli žním. Pí. Šenoltová uvedla, že se jí Svatavská ulice nezdá tak špatná, nepřijde ji že by se měla předělávat. Starosta uvedl, že je to záležitost Správy a údržby silnic. Měla by být řešena silnice až do Moravče. Na schůzce v příštím týdnu s firmou Swietelsky, která bude rekonstrukci provádět starosta zjistí podrobnější informace. P. Průša by rád, aby se zastupitelstvo zasadilo o to zachovat šířku silnice na Moraveč, aby nebyla zúžena. Starosta odpověděl, že pokud už je projekt vysoutěžen, považuje za velmi nepravděpodobné, že by KSUSV přistoupila k rozšíření silnice proti zadání projektu. Zastupitelé se dotázali, zda se budou řešit i přípojky k barákům starosta odpověděl, že si je nechá zadláždit od firmy Sates, zaplatí to plynaři,ti dají městu finance i za to, že teď v Nádražní ulici budou mít připraveno, bez asfaltové vrstvy.

 1. Rozpočtové opatření číslo 2

Rozpočtové opatření bylo zasláno v podkladech.

Usnesení č. 54/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 2.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

 1. Žádost o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Svatavě

Starosta promítl rozpočet oprav – hasičárna Svatava. Město by mělo souhlasit s tím, že dofinancuje zbytek peněz. Starosta vysvětli, že šance nejsou nejlepší, ale šel by do toho. Nakonec musíme žádat my jako město, protože jsme zřizovatelé, čímž přijdeme o body, protože jsme v minulosti žádali.

P. László se dotázal, zda budeme rekonstrukci dělat, když nevyjde dotace. Starosta odpověděl, že k tomu by se nepřikláněl. Žádost o dotaci připraví Nová Lípa.

Usnesení č. 55/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Svatavě a zavazuje se uhradit zbývající náklady nad rámec dotace.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

 1. Restaurování pomníku před Sokolovnou

Starosta uvedl, že paní Šenoltová sehnala nabídku od pana Kříže na restaurování pomníku před Sokolovnou (pomník padlým z 1. světové války a vzpomínky na různá bojiště této doby) a předal jí slovo, ta k tomu dodala, že nabídka ji přijde seriózní, podkladový beton bychom si udělali sami, tím by byly náklady nižší o 25.000,-Kč.

Starosta konstatoval, že by bylo dobré pomník vrátit zpět do prostoru před Sokolovnu, byly tu v minulosti požadavky na stožáry na vlajky. P. Tíkal uvedl, že mysleli jen malé na fasádu k pamětní desce.

P. Tíkal upozornil na to, ať zjistíme cenu práce hydraulické ruky, která je v rozpočtu naceněna u podkladového betonu.

Usnesení č. 56/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednávku restaurování pomníku 1. světové války u Ing. Jana Kříže.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

 1. Odkoupení vodovodu přes areál ZD

Starosta uvedl, že jde o odkoupení nově vybudovaného vodovodu přes ZD – p. Pravda měl stavební povolení na přípojku, ale jde o vodovod v dimenzi 100 mm, sahající od vrátnice v ulici Pršínská až ke kompostárně. Starosta promítl územní plán a vysvětlil, že v těchto místech jsou rozvojové plochy průmyslové zóny.

P. Průša uvedl, že se dříve shodli na tom, že nechtěli firmu Pravda v centru, jsou tam i jiné možnosti rozvoje, nikoliv jen průmyslová zóna, tak by bylo vhodné vodovod naddimenzovat a souhlasí s odkupem.

Pí. Šenoltová se dotázala, zda bude fa Pravda jezdit přes areál ZD. P. Průša odpověděl, že ano, má věcné břemeno.

P. László uvedl, že před měsícem se řešilo naddimenzování kanalizace V Hati, odsouhlasilo se zaplatit jen rozdíl naddimenzování, ne celá realizace, i když tam město má pozemky určené dle územního plánu pro bytovou výstavbu, které by v budoucnu mohlo chtít napojit, u ZD město pozemky nemá ve svém vlastnictví a chce zaplatit celou sumu. Starosta uvedl, že rozdíl je v tom, že v ZD nemáme vodovod vůbec, V Hati kanalizaci máme. P. László uvedl, že mu to nepřijde v pořádku, když tam nemáme žádný kousek pozemku ve vlastnictví města. Nepřijde mu fér odlišný přístup k věci, navrhoval by se jen podílet, aby byl přístup k jednotlivým subjektům spravedlivý. Zaplatit plnou cenu je pro něj neakceptovatelné. Starosta znovu zopakoval, že jde o strategický rozvoj města, životnost vodovodu je dnes více než 70 let, a jakékoli místo, které máme zasíťované, se do budoucna může hodit. Pokud například obdobně jako dnes pan Pravda v areálu ZD vznikne nějaká jiná výroba, budeme mít jako město možnost připojit ji na obecní vodovod. 

Pí. Šenoltová se dotázala, kudy vede voda k Baštům, starosta odpověděl, že pravděpodobně z ČOV, i když si je jistý jen tím, že od Baštů vede na ČOV kanalizace. Předpokládá, že mlýn má určitě i nějaký svůj vlastní historický zdroj vody, nicméně na ČOV vede veřejný vodovod také.

Usnesení č. 57/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje odkup vodovodního řadu od pana Kamila Pravdy (IČO: 60858273) za cenu 365.154,- Kč.

 

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Pavel László

 1. Řešení pozemku 13/2 v k.ú. Dobešov u Černovic

Starosta uvedl, že jde o věc, která je zděděna z minulosti, kdy byl prodán pozemek uprostřed návsi číslo 13/2. V minulosti byla velká chyba, že se tento pozemek prodal, a teď by bylo možné ho získat zpět. Pozemek vlastní XXXX, který ho měl pro případ, že by dostal výpověď z KD Dobešov, kde má palírnu. Urbanisticky nedává smysl, aby se v tomto místě něco stavělo. XXXX bude provoz palírny prodávat a rád by převedl nájemní smlouvu na nového provozovatele. Starosta vyjednal dohodu, že k převodu nájemní smlouvy dojde jen za podmínky, že pozemek 13/2 se vrátí bezúplatně do vlastnictví města. Starosta uvedl, že podmínky byly v podkladech a promítl je.

P. Průša uvedl, že je to věc, která je zavedená a Dobešovu dělá jméno, záměr palírny chtějí i obyvatelé Dobešova, pozemek je potřeba získat zpět, a tak by měla být snaha nastavit podmínky tak, aby byly spokojené obě strany.

Pí. Šenoltová uvedla, že by město mělo pozemek koupit zpět.

P. László uvedl, že je to pro něj neakceptovatelné za těchto podmínek. Musí se počítat s revitalizací návsi, k pálenici by měl být přístup odjinud. Chtělo by to smlouvu naspecifikovat tak, aby nový nájemce nepodnikal takové kroky, abychom mu chtěli vypovědět smlouvu, což by pro něj bylo výhodné. Zda bude vůbec do budoucna výhodné, aby tam byla palírna. Pí. Šenoltová konstatovala, že si obyvatelé Dobešova stěžovali na zápach z pálení. P. Průša uvedl, že byl problém s kouřovodem, ale ten byl vyřešen ventilátorem. Starosta uvedl, že pro řešení celé návsi je zásadní, aby město pozemek vlastnilo. Obecně je palírna v Dobešově vnímána velmi dobře, a je to věc, která funguje v KD v Dobešově dlouhé roky a dává tomu domu smysl. Pokud mají zastupitelé obavu, aby na návsi nebyl nepořádek, je přece logické, že by tedy město mělo chtít pozemek zpět. Dnes, když je v soukromém vlastnictví, je jen na majiteli pozemku, co na něm bude mít a jak to bude vypadat.

Pí. Šenoltová souhlasila s p. Lászlem, že je potřeba zajistit, aby se jezdilo zezadu. Starosta uvedl, že do pálenice se často jezdí s vozíkem za auto, a proto je vhodné, aby bylo možné ke vchodu do pálenice přijet jednou stranou a pak plynule vyjet. Ing. Arch. Ptáček ostatně v návrhu studie i s touto variantou počítá.

P. László dále uvedl, že je pro něj neakceptovatelné i pálenici dále podnajímat, mělo by být uvedeno, že pouze jako pálenici a že je potřeba ve smlouvě pořádně nastavit podmínky.

Starosta chce vědět, zda je zastupitelstvo ochotné o tom jednat, aby se pozemek na návsi získal zpět, on to považuje za velmi důležité. Podmínky jsou dnes návrhem, který má ukázat, jestli se touto cestou dát dál, nebo jestli je to pro zastupitele zcela nepřijatelné. Pokud dojde zde na zasedání k nějaké dohodě, bude se připravovat podrobnější smlouva.

Starosta navrhl rozdělit rozhodování do několika kroků. Napřed se dotázal, zda chceme v Dobešově palírnu. P. Průša uvedl, že ano a obecně byl s palírnou v Dobešově souhlas potvrzen.

P. Tíkal uvedl, že by byl pro získáni pozemku. Lépe by nastavil podmínky ve smlouvě - ochranu nájemce by nastavil na menší částku za rok. Starosta uvedl, že by se s cifrou mohlo hýbat a nastavit to jinak – jde o pojistku pro nájemce.

Pí. Šenoltová uvedla, že by palírnu mohlo koupit město a pronajímat jí.

P. Průša uvedl, že pokud bude zastupitelstvo dlouho váhat, pálenice se může vymontovat a odstěhovat a my pozemek nezískáme.

P. Řeháček uvedl, že je pro pozemek získat. Snížil by částku a dobu penalizace při výpovědi nájmu ze strany města. P. László uvedl, že 20 let je dlouhá doba a nevíme, co bude. Dal by dobu 10 let. Navrhoval by udělat schůzku a prodiskutovat podmínky.

Pí. Šenoltová navrhuje uvést dobu 10 let, p. Průša 15. Pí. Šenoltová považuje za důležité, aby bylo ve smlouvě uvedeno, že bude kolem pálenice pořádek.

Zastupitelé pověřili starostu dalším jednáním.

Usnesení č. 58/2022:

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu jednáním o podrobnějších podmínkách získání pozemku 13/2 v k.ú. Dobešov.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

Starosta v 19.43 hod vyhlásil 10 min přestávku.

 1. Informace o aktuálním programovém období a strategických záměrech města

Starosta uvedl, že v tomto bodě chce představit a projednat možné budoucí investice a záměry.

 1. Školka Na Sadech

Starosta informoval, že stát připravuje vypsání dotací na budování dostupného a sociálního bydlení. Upravili jsme projekt na přestavbu bývalé MŠ Na Sadech a zhruba do měsíce by mělo být stavební povolení. V případě bytů je možné dostat dotaci až 40.000,- Kč na 1m2 bytu a to až na maximálně 12 bytů v jednom čísle popisném.

Projekt je připravený na 15 bytů, při této dotaci bychom snadno zvládli zafinancovat zbývající 3 byty z vlastních zdrojů. Snad by bylo možné ještě letos žádat o dotaci.

Pí. Šenoltová se dotázala, pro jaké občany to bude, starosta odpověděl, že půjde o byty charakteru podobného jako v lihovaru. Dále se dotázala, zda by se opravil celý objekt, starosta odpověděl, že ano.

P. Řeháček se ujistil, zda jde o dotaci 40.000,- Kč/m2 na byt.

P. László se dotázal, jaká je udržitelnost. Nebyl by pro, když by byla 20 let. Starosta nedokázal v tuto chvíli odpovědět, ale podle něj je 20 letá udržitelnost pro město zcela v pořádku, tu zkušenost tu máme pozitivní. V roce 1998 se stavěly s dvacetiletou udržitelností byty na Pršíně v č.p. 740, a nikdy s tím nebyl problém, dnes jsme rádi, že byty máme.

P. Řeháček se ještě dotázal, co bude řešeno v okolí bytovky. Zatím je počítáno jen s parkováním v jedné části.

P. Tíkal se dotázal, jak je to daleko s jednáním s Kamilem Pravdou. Starosta by rád pro město odkoupil areál, aby se v budoucnu předešlo umístění výroby v těchto místech, ale pravděpodobně k tomu nedojde letos.

 1. Školství

Starosta informoval, že bude možné z dotací Via Rustica čerpat na rozšíření kapacity v MŠ. Dnes vidí slabinu naší školky v dostupnosti péče o děti do 3 let. Přesně na to budou další dotace zaměřené. V současné chvíli je školka úplně plná. Při jednání s ředitelem a zástupkyní ředitele pro MŠ bude nejefektivnější jiná vnitřní organizace školy. Ubývá žáků, přibývá učeben, dalo by se tedy vymyslet řešení, při kterém přesuneme třídy a například předškolní třída bude v některém z vyšších pater.

Starosta informoval o tom, že v pondělí proběhlo druhé kolo výběrového řízení na ředitele ZŠ, nakonec se posuzoval jen jeden kandidát, jmenována bude paní Jana Smrčková – celá komise posoudila, že je vhodnou kandidátkou.

Dále informoval, že do první třídy bude v září nastupovat 27 žáků, což je v naší škole neobvyklý počet, bývá kolem 17.

Další věcí je konektivita ve škole. Ještě nejsou známy podrobnosti, ale měla by být podporována vnitřní konektivita školy, tedy rozvody sítí. Aktuálně pracujeme na novém projektu, řešícím kompletně zasíťování celé školy, včetně revize elektroinstalace (to je hlavní zadání projektu). Součástí projektu je také dost ambiciózní řízení topení, což bude za chvilku věc velmi potřebná a užitečná (spočívá v dálkově řiditelných hlavicích na radiátorech – umožní nám vypínat jednotlivé radiátory podle časového schématu tak, aby se topilo jen ve třídách, kde to je nutné). Mohlo by to přinést zásadní úspory.

Máme projekt na rekonstrukci plynové kotelny, starosta uvedl, že by se rád zaměřil na jiný zdroj tepla, pelety nebo štěpky. P. László se dotázal, zda jsme neuvažovali o tepelném čerpadle ze země, starosta uvedl, že když v minulosti tuto možnost prověřoval, výpočty vycházely pro tepelné čerpadlo nepříznivě – je zapotřebí příliš vysoký výkon. Ale i tuto možnost bude nově prověřovat.

Pí. Šenoltová se dotázala, zda by se úplně předělala kotelna. Starosta uvedl, že bude mít schůzku s člověkem, který zhodnotí možnosti.

 1. Veřejná prostranství – zelená infrastruktura měst a obcí

Tento bod se přímo nabízí na rekonstrukci veřejného prostranství v Dobešově.

Pokud bude dobře připraven projekt na náves v Dobešově, mohli bychom na to čerpat z IROPu peníze. Pan Průša má předjednáno s občany Dobešova, co na návsi chtějí, bude naplánována schůzka s Ing. Arch. Ptáčkem.

 1. Zdroje požární vody

Jen velmi krátce starosta zmínil možnost vybudování nového plnícího místa pro hasiče, dnes je situace nevyhovující, plnění by se mělo přesunout výše k židovskému hřbitovu a připravit tak, aby nedocházelo k poklesům tlaků vody. Ale protože nyní nemá další informace, nelze o věci nic podrobnějšího sdělit.

 1. Kino

Starosta uvedl, že podle jeho názoru nejsme schopni provozovat kino jako takové. Je potřeba se zamyslet, co s kinem udělat. Navrhuje v případě kina se zamyslet nad obnovením původních pater a to tak, že přibližně v úrovni náměstí by byly prostory pro veřejnost, asi v podobě veřejných záchodků, technického zázemí pro náměstí (to už by bylo neveřejné, samozřejmě) a nějaké podoby společenských prostor, využití infocentrum, salonek na nějaké výstavy nebo komornější akce, k tomu třeba knihovna (protože nedokážeme provozovat samostatné infocentrum). Na toto peníze v IROPu budou. V horním patře pak byty, které by zaměřil na seniory. Bydlení přímo na náměstí, s dostupnými službami i veřejnou dopravou mu přijde velmi vhodné.

P. Průša uvedl, že by teď neřešil kino a raději by se teď věnoval místním částem a jiným věcem. Kinu by jen opravil fasádu a dál ho neřešil, důkladněji opravit až za pár let.

Starosta uvedl, že by se ale město mělo domluvit na tom, co se s kinem stane. Je proti opravě fasády, aniž bychom měli jasný plán, co bude následovat.

Pí. Šenoltová uvedla, že se jí líbí nápad opravy kina tak, jak uvedl starosta.

P. Řeháček je pro objekt kina nechat, zachovat zde šikmé hlediště, určitě umístit veřejné záchodky a technické zázemí pro náměstí. Jen by lehce opravil. Starosta konstatoval, že to je možné, pokud se na tom zastupitelstvo shodne, ale nelze očekávat, že bychom toto dokázali udělat v odpovídající kvalitě za nějaké malé peníze. I tyto úpravy, které se zdají být jako drobnosti, budou stát v řádu milionů korun. V kině je v havarijním stavu vytápění, neexistuje tam funkční vzduchotechnika, to vše jsou záležitosti za miliony, které navíc musíme mít jasně naplánované. Je proti řešení na koleni.

P. Průša navrhl vypsat referendum o zbourání kina v Černovicích. Starosta položil otázku, jaké informace by se občanům nabídly, nemáme představu kolik by stála demolice, ani oprava. Referendum v takové podobě je podle něj nesmysl, protože neexistují žádné informace, které by bylo možné porovnávat.

Pí. Šenoltová souhlasí s návrhem starosty, nemůžeme si dovolit šikmé hlediště dohromady se Sokolovnou.

 1. Různé

 1. Smlouva o věcném břemeni s firmou Fiera

Smlouva byla zaslána zastupitelům v podkladech, jde o odsouhlasení smlouvy, která již byla dříve schválena jako smlouva o smlouvě budoucí.

Usnesení č. 59/2022:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JH-014330081421/001-FIA.

 

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Pavel László

 1. Úprava návsi a dalších prostor v Benešově

Starosta předal slovo panu Svitákovi – před čarodějnicemi prořezali dřeviny v Benešově, vyčistili prostory na návsi a u cesty od křížku. Byli by rádi, kdyby se tato místa v Benešově upravila. Pracovali na tom tři dobrovolní hasiči z Benešova plus on, starostovi zavolali ex post, že to bylo provedeno, že by jim město mohlo uhradit náklady s tím spojené, za práci platit nechtějí. Starosta uvedl, že by nechal opravit mapu a tabuli, stromky by nechal, meze u cesty neví, jak upravit. Finance by nějaké poskytl, ale upozornil na to, že se mu nelíbí řešit to zpětně, příště by byla lepší domluva předem.

 1. Zvýšení počtu členů zastupitelstva

Starosta uvedl, že do konce června máme možnost změnit počet členů zastupitelstva pro následující funkční období. V našem případě můžeme mít 7-15 členů zastupitelstva, při 15-ti členném zastupitelstvu i radu, která musí mít nejméně 5 členů. Starostovi přijde adekvátní stávající počet 9 členů.

Pí. Šenoltová uvedla, že jí to přijde také v pořádku, p. Řeháček také souhlasí.

Starosta konstatoval, že o tom zastupitelé mohou přemýšlet, případně se o jiném počtu může rozhodnout na příštím zasedání.

 1. Žádost o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva a práva zpětné koupě – XXXX

Starosta předal slovo paní tajemnici, která informovala o tom, že současní majitelé pozemku 2200/6 v k.ú. Černovice se rozhodli pro prodej pozemku a rozestavěného domu jiným majitelům a město má na pozemku ujednané předkupní právo a právo zpětné koupě, žádají o uzavření smlouvy o zániku předkupního práva a práva zpětné koupě, aby mohli rozestavěnou stavbu s pozemkem prodat.

P. Tíkal uvedl, že by chtěl před schválením předložit kupní smlouvu s částkou.

Usnesení č. 60/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 1. uzavření smlouvy o zániku předkupního práva pro město Černovice k pozemku p. č. 2200/6 v k.ú. Černovice u Tábora,
 2. uzavření smlouvy o zániku práva zpětné koupě pro město Černovice k pozemku p. č. 2200/6 v k.ú. Černovice u Tábora.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 2.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Ing. Jan Tíkal, Václava Šenoltová

 1. Žádost pana Kurendy

P. Kurenda přišel na zasedání zastupitelstva, koupil stavbu na pozemku st. 331/1 v k.ú. Černovice, přišel požádat zastupitelstvo, zda by bylo možné pronajmout si obecní pozemek, který na něj navazuje parc. st. 331/2.

Usnesení č. 61/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR pronájmu pozemku parc. č. 331/2 v k.ú. Černovice u Tábora.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

 1. Diskuse

P. Průša požádal zastupitelstvo o finanční příspěvek pro SDH Dobešov na kulturní akce, 18.6. bude Posezení u lípy – hodil by se příspěvek 40.000,- Kč.

Starosta i p. László uvedli, že se jim to zdá jako vysoká suma. P. Průša uvedl, že do příště připraví rozpočet, ale byl by rád, kdyby byla přislíbena alespoň polovina. P. László uvedl, že pokud dáme x. peněz Dobešovu, budou si to nárokovat i ostatní.

P. Průša vznesl protinávrh: Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí finančního daru na kulturní akce pro SDH Dobešov 25.000,- Kč.

Hlasování: pro 3 – proti 3 – zdržel se 1.

Pro:       František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal,

Proti:     Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László

Zdržel se: Petr Vyhnálek

Protinávrh nebyl přijat.

Usnesení č. 62/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí finančního daru na kulturní akce pro SDH Dobešov 20.000,- Kč.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

P. Vyhnálek požádal o příspěvek na hasičské namětové cvičení (27.5.), přišli by pak s účtenkami. Starosta s tím souhlasí.

P. László se dotázal, zda by bylo možné v případě zapojení TJ Sokol Černovice na akci Noc Sokoloven 24.6. bez nájmu. Starosta uvedl, že by město tuto akci vzalo pod sebe a byla by to akce pod záštitou města.

 1. Smlouva o věcném břemeni s firmou Eg.d

Starosta uvedl, že má ještě jednu smlouvu o zřízení věcného břemene od firmy Eg.d, v minulosti byla schvalována smlouva o smlouvě budoucí.

Usnesení č. 63/2022:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č.:JH-014330081423/004-FIA .

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

P. Řeháček vznesl dotaz, jak je daleko řešení TI u nových parcel na Vackově. Starosta uvedl, že čerstvě přišlo stavební povolení.

Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval přítomným za účast a ve 21:05 hod zasedání ukončil.

V Černovicích dne 6.5.2022

Mgr. Jan  B r o ž e k

starosta

Ověřovatelé zápisu:       

Pavel László, Jaroslav Řeháček

Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 4.5.2022

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • obsah změny územního plánu města Černovice číslo 1
 • přípravu podání žádosti o dotaci na FVE na ČOV Černovice
 • objednávku elektrorozvodů v ČOV od firmy Vodak Humpolec a.s.
 • objednávku technologie vzduchování pro ČOV Černovice od firmy ENVI-PUR
 • uzavření dodatku č.1 s firmou Alma Aqua s.r.o.
 • rozpočtové opatření číslo 2
 • schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Svatavě a zavazuje se uhradit zbývající náklady nad rámec dotace
 • objednávku restaurování pomníku 1. světové války u Ing. Jana Kříže
 • odkup vodovodního řadu od pana Kamila Pravdy (IČO: 60858273) za cenu 365.154,- Kč
 • uzavření smlouvy o zániku předkupního práva pro město Černovice k pozemku p. č. 2200/6 v k.ú. Černovice u Tábora
 • uzavření smlouvy o zániku práva zpětné koupě pro město Černovice k pozemku p. č. 2200/6 v k.ú. Černovice u Tábora
 • ZÁMĚR pronájmu pozemku parc. č. 331/2 v k.ú. Černovice u Tábora
 • poskytnutí finanční dotace na kulturní akce pro SDH Dobešov 20.000,- Kč

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí:

 • s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JH-014330081421/001-FIA
 • s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JH-014330081423/004-FIA

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje:

 • starostu jednáním o podrobnějších podmínkách získání pozemku 13/2 v k.ú. Dobešov

 

konec textu

Datum sejmutí: 27. 5. 2022 Zodpovídá: Ing. Veronika Starková

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 6
DNES: 88
TÝDEN: 737
CELKEM: 1785771

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, středa 18. 5. 2022
oblačno 18 °C 8 °C
čtvrtek 19. 5. skoro jasno 20/7 °C
pátek 20. 5. slabý déšť 26/12 °C
sobota 21. 5. déšť 20/12 °C
Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

Český svaz žen

TJ Sokol Černovice

Pionýrská skupina Svidník

Sbor dobrovolných hasičů Černovice