Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice ze dne 3.8.2022

XXXX - případná anonymizace části zápisu z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR)
Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Městského úřadu Černovice nahlédnout občané města Černovice starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území města Černovice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 3.8.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:             18:00 hod

Ukončení:           20:55 hod

Přítomno:           8 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

(starosta Mgr. Jan Brožek, místostarostka Václava Šenoltová, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek – od začátku zasedání, Jaroslav Bůžek – od 18:09)

Omluveni:                         Ing. Jan Tíkal

Ověřovatelé zápisu:       Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Zapsala:                            Ing. Veronika Starková

 

Program zastupitelstva:

1.           Zahájení

2.           Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.           Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.           Schválení programu jednání

5.           Nabídka na opravu Jirákova / Bezručova a obrubníků v ulici Svatavská

6.           Dokumentace pro územní řízení na objekt ozdravovny – pozemky pro RD

7.           Oprava kapličky v Benešově

8.           Oprava chodníků za úřadem

9.           Nabídky na schodolez

10.         Rozpočtové opatření číslo 04

11.         Dodatek smlouvy o dílo s firmou ENVI-PUR s.r.o. na dodávku kalového hospodářství

12.         Koupě nemovitosti v ulici Na Sadech

13.         Nabídky na opravu komunikací v Černovicích na Stružkách

14.         Výsledek výběrového řízení na dopravní automobil pro SDH Černovice

15.         Veřejné prostranství v Dobešově a s tím související provoz pěstitelské pálenice – projednání petice

16.         Věcné břemeno E.On č. jednací JH—014330081422/002-FIA

17.         Přípojka Souček a pozemek Souček

18.         Zánik předkupního práva na pozemku 1091 v k.ú. Černovice u Tábora

19.         ZŠ a MŠ Černovice

20.         Různé

 

1.Zahájení

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost, konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce, na začátku zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Ing. Veronika Starková. Jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni pánové Jaroslav Řeháček a Petr Vyhnálek.

3.Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovatelé minulého zápisu Václava Šenoltová a Pavel László konstatovali, že nemají k zápisu z minulého jednání připomínek.

4.Schválení programu jednání

Starosta promítl program zasedání, který byl rozeslán v pozvánce, dotázal se, zda má někdo připomínek a nechal o něm hlasovat.

Hlasování o programu: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

5. Nabídka na opravu Jirákova / Bezručova a obrubníků v ulici Svatavská

Starosta informoval, že fa Sates začala v pondělí dláždit v Nádražní ulici. Plynaři v souvislosti s opravami rozkopali i ulici Jirákovu a Bezručovu. Od křižovatky Jirákova / Bezručova byla nalezena rozpadlá kanalizace (bude nutné ji vyměnit také) i voda v litinovém potrubí. Starosta poptal kompletní zadláždění ulice od fa Sates, plynaři mají povinnost zadláždit to zpět v rozsahu, který oni rozeberou (tedy nad výkopem asi šířka 150cm), starosta navrhl předláždit celé, nabídka firmy Sates je 1.006.233,- Kč bez DPH.

P. László uvedl, že mu v těchto místech jeden z objektů patří a bylo by vhodné zde udělat i přípojky vody a kanalizace, nedělaly se dříve z toho důvodu, že se nechtělo zasahovat do komunikace a dále se dotázal, jaká je kompenzace od plynařů, když povrch komunikace je rozkopaný kvůli jejich zásahu. Starosta odpověděl, že od plynařů dostane město 1mil. Kč na úpravu povrchů. Starosta doplnil, že v nabídce firmy Sates je úprava podloží a pokládka stávající dlažby. P. László se dotázal, kde případně žádat o úpravu přípojky, starosta odpověděl, že je bude řešit město, stejně jako na náměstí.

P. Michálek konstatoval, že se mu nabídka zdá vysoká, když bude použita stávající dlažba.

Na dotaz p. Lászla kolik se bude dláždit metrů starosta odpověděl, že zhruba 1000 m2. P. László konstatoval, že řešení je drahé, ale je pro, aby to bylo pořádně.

V 18:09 dorazil p. Bůžek.

Usnesení č. 75/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje předláždění rekonstruovaných ulic Jirákova a Bezručova od firmy Sates Čechy s.r.o.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Jaroslav Bůžek

Dále starosta informoval o poptávce obrubníků ve Svatavské, aby bylo možné udělat chodníky. Nabídka je od firmy Sates buď na betonové za 101 tisíc Kč, nebo na žulové za 236 tisíc Kč. Poptával i místní firmy, ale nemají na to v letošním roce kapacitu.

P. Průša uvedl, že je pro obrubníky a pro beton. P.László souhlasil.

Pí. Šenoltová podotkla, že je potřeba přejít obrubníky na náměstí a nechat je opravit.

Usnesení č. 76/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje pokládku obrubníků v ulici Svatavská v provedení beton od firmy Sates.

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

6. Dokumentace pro územní řízení na objekt ozdravovny – pozemky pro RD

Starosta uvedl, že ozdravovna je plánovaná rozvojová plocha pro RD. V současné době běží změna územního plánu, která je potřeba, aby bylo možné v ozdravovně parcely pro RD budovat. Pro to, abychom mohli připravovat pozemky pro RD v ozdravovně, musíme mít projektovou dokumentaci pro ÚŘ. Starosta oslovil několik firem, nabídky dostal dvě – Integra 295.240,- Kč včetně DPH za DUR a pan Krolák 530.000,- Kč + DPH. Navrhl uzavřít smlouvu s Integrou.

P. László uvedl, že má pocit, že máme ještě možnost stavět na Sasce, starosta odpověděl, že zastupitelstvo se v minulosti rozhodlo pro ozdravovnu, a proto teď všechny kroky směřují k tomuto projektu. P. László dále uvedl, že v dnešní době budou velké výdaje na vybudování parcel a toto mu nepřijde jako bod vhodný řešit před koncem mandátu, navrhuje tento bod odložit. Nechal by na řešení příštímu zastupitelstvu. Starosta oponoval, že s tímto nesouhlasí, protože to není žádná novinka, ale jen další z kroků, které zastupitelstvo podniká několik let. P. Průša také nesouhlasil, uvedl, že dlouho se diskutovalo k tomu, kde parcely vybudovat. Pí. Šenoltová uvedla, že je pro a byla by pro stanovit regulativy, aby bylo území jednotné. Nelíbí se jí, jak je provedena výstavba na lokálce. Starosta promítl studii a zdůraznil, že je domluveno s krajem, že cca dvě parcely zakoupí pro výstavbu domů chráněného bydlení.

P. László vznesl protinávrh usnesení: Zastupitelstvo města Černovice navrhuje odložit tento bod k projednání novému zastupitelstvu.

Protinávrh nebyl přijat.

Hlasování o protinávrhu: pro 1 – proti 7 – zdržel se 0.

Pro:       Pavel László

Proti: Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Starosta dal hlasovat o původním návrhu.

Usnesení č. 77/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje pořízení dokumentace na přípravu pozemků pro RD v ozdravovně od firmy Integra.

 

Hlasování: pro 6 – proti1 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Proti:     Pavel László

Zdržel se: Jaroslav Bůžek

7. Oprava kapličky v Benešově

Starosta uvedl, že nabídka od firmy STATUS přišla dnes a je vyšší, než čekal - 425 tis. Kč včetně DPH. Navrhl odložit a poptat ještě další nabídky.

Pí. Šenoltová se dotázala, kdo opravoval kapličku ve Vlkosovicích. Starosta odpověděl, že střechu dělala firma Bůžek, okna p. Hrubý a dotázala se, zda by se to takto mohlo provést ve Vlkosovicích. Starosta odpověděl, že musí prověřit, zda by to šlo rozdělit, když je to na dotaci.

Usnesení č. 78/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje odložit schválení firmy na opravu kapličky v Benešově na další zasedání.

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

8. Oprava chodníků za úřadem

Starosta uvedl, že poptal chodník za úřadem. Má nabídku od firmy Sates, poptané místní firmy nemají letos kapacitu. Nabídky jsou žulová mozaika – 174 tisíc Kč, betonová zámková dlažba – 132 tisíc Kč včetně DPH.

P. Průša uvedl, že nabídky jsou vysoké obě, byl by pro zámkovou dlažbu.

P. Řeháček podotkl, že je potřeba vyřešit technické řešení, aby nezatékalo do přilehlých objektů. Starosta odvětil, že ano, ale jde o starší kamenný dům bez izolace, nemůžeme zaručit, že problém předlážděním vyřešíme.

P. László uvedl, že by pokračoval v žulové mozaice, když to navazuje na náměstí, bude potřeba zkoordinovat s výměnou hromosvodů přilehlých objektů.

P. Bůžek se dotázal, zda je nějaký projekt na prostor za úřadem.

Usnesení č. 79/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje opravu chodníku za úřadem z betonové zámkové dlažby.

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Pí. Železná se dotázala, zda by nebylo možné vybudovat chodník v ulici Pod Školou. Starosta uvedl, že nabídku nemá, jako lepší řešení by v těchto místech viděl raději obytnou zónu. Ta by záležitost řešila také. Starosta uvedl, že je v plánu zrušit plot ke hřišti u školy, teoreticky by se chodník vešel na obě strany.

P. Vyhnálek uvedl, že by umístil značky obytná zóna, kde by měli chodci přednost před auty.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černovice navrhuje v ulici Pod Školou vybudovat obytnou zónu.

Usnesení nebylo přijato.

Hlasování: pro 3 – proti 4 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Proti:     Václava Šenoltová, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša

Zdržel se: Jaroslav Bůžek

9. Nabídky na schodolez

Starosta uvedl, že poslal v podkladech nabídky na schodolez (přesněji plošinu pro bezbariérový přístup) na úřadě, kde není dostatečně dobře dostupné horní patro. Navrhuje objednat u firmy Altech za 285.000,- Kč bez DPH, která podala nejnižší nabídku.

P. Vyhnálek se dotazoval, odkud jsou dodavatelé poptaných schodolezů starosta odpověděl, že všichni jsou z ČR, ale z Moravy.

Na dotaz pí. Šenoltové, v čem se zařízení liší starosta uvedl, že pravděpodobně jinou cenou materiálu jednotlivých dodavatelů, technické parametry jsou všechny víceméně stejné.

P. László uvedl, že toto by řešil formou dotace, minulé 4 roky vypsána dle jeho informací byla. Teď mu to přijde jako urychlené jednání.

P. Hůlka uvedl, že by se to mělo objednat hned, pro staré lidi je to potřeba.

P. Lászlo se dotázal, zda mají všichni stejné záruky a servisy. Starosta se podíval na jednotlivé nabídky, nejdelší záruku má firma Medeos 60 měsíců, Altech 36 měsíců, Manus 24 měsíců.

P. Průša konstatoval, že si myslí, že bylo žádáno, ale neúspěšně nebo se narazilo na něco, proč se žádat nemohlo.

Usnesení č. 80/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje pořízení schodišťové plošiny do budovy úřadu od firmy Altech. 

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

10. Rozpočtové opatření číslo 04

Rozpočtové opatření navazuje na práce v ČOV, které byly schváleny na minulých zasedání, v rozpočtu na to nejsou připraveny peníze.

Usnesení č. 81/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 04.

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

11. Dodatek smlouvy o dílo s firmou ENVI-PUR s.r.o. na dodávku kalového hospodářství

Starosta informoval, že ENVI-PUR nestíhá dodávku technologie dle původní smlouvy, žádají o prodloužení plnění. Původní termín byl do 15.8.2022, teď by raději do 9.9.2022.

Usnesení č. 82/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření dodatku č.1 s firmou  ENVI-PUR s.r.o.

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

12. Koupě nemovitosti v ulici Na Sadech

Starosta uvedl, že jde o nemovitost XXXX, znalecký posudek byl zaslán v podkladech, zastupitelé se byli minulý týden na objekt podívat. Starosta považuje za důležité, aby tento objekt město vlastnilo. Bude možné ho využít jako dílnu a je v centru města, kde není žádoucí, aby tam byl jiný provoz.

Odhad je na 4,3 milionu Kč.

P. Průša uvedl, že se byli všichni podívat a je žádoucí nemovitost získat, aby se nedostala do nesprávných rukou, pro město je to vhodný pozemek.

Na dotaz veřejnosti, jaký je záměr města s budovou starosta odpověděl, že by to bylo zázemí technických služeb – parkování a uložení materiálu a třeba i místo pro parkování autobusů., které parkují na náměstí.

P. László uvedl, že pro koupi určitě je, jen v minulosti byl názor vytěsnit z této oblasti provoz, uvedené využití mu nepřijde nerušící.

P. Řeháček konstatoval, že mu to nepřijde jako vhodné místo pro parkování autobusů.

P. Charvát uvedl, že by peníze směřoval raději do lihovaru. Nechal by toto pro výrobu, která by mohla vygenerovat nová pracovní místa. Starosta by naopak přesunul výrobu do lihovaru, a má pocit, že na tom panuje v zastupitelstvu shoda.

Usnesení č. 83/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje nákup pozemku parc. číslo st.224/1, jehož součástí je stavba č.p. 656 a st. 225 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č.p. 656, st. 224/2, jehož součástí je stavba bez č.p., p.č. 192/1, 200/1 a 190/3 zahrada a p.č. 4959/33, 187/5 a 187/6 ostatní plocha ve funkčním celku v obci Černovice, k.ú. Černovice u Tábora.

A to ve dvou splátkách ve výši:

2.150.000,- Kč, splatné do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet prodávajícího

2.150.000,- Kč , splatné do 30.1.2023 na účet prodávajícího.

 

 

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Pavel László

Když byla schválena koupě, je potřeba udělat zároveň také rozpočtovou změnu, kterou se připraví peníze v rozpočtu.

Usnesení č. 84/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 05.

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

13. Nabídky na opravu komunikací v Černovicích na Stružkách

Starosta uvedl, že nechal vypracovat nabídku na opravu silnice na Stružkách v režimu opravy – začátek na Vackově u rybníka, konec na Stružkách před lesem, je ve skutečně velmi špatném stavu a promítl seznam nabídek:

Dodavatel

Cena bez DPH

Cena s DPH

STRABAG

3.625.765,-

4.387.175,-

Swietelsky

2.999.551,-

3.629.475,-

Vialit

3.350.586,-

4.054.209,-

Colas

3.800.845,-

4.599.022,-

Nejnižší nabídku dala firma Swietelsky, která bude dělat Svatavskou ulici. Realizace by byla pravděpodobně v říjnu 2022.

Při jednání na místě bylo řešeno, že současně s opravou je potřeba obnovit dva propustky a vybudovat jeden nový, aby byla voda z horních polí odváděna pryč. Přítomní obyvatelé uvedli, že záleží, co je na polích pěstováno. Škarpy je potřeba udržovat.

P. Kodíček uvedl, že by bylo dobré umístit retardéry, aby se zamezilo rychlé jízdě. Jezdí zde rychle nákladní automobily.

Starosta uvedl, že v prioritách cestu na Stružky máme a je pro silnici opravit.

P. László uvedl, že je potřeba zamezit, aby zde jezdily nákladní automobily, jinak bude silnice za chvíli znovu zničená.

Pí Šenoltová podotkla, že škarpy je potřeba čistit i na Cihelnách, teče zde voda z horní části lesa. Starosta uvedl, že tam je problém v zanesených svodnicích. Dále se zeptala, kam bude sveden nově vybudovaný propustek. Pan Kodíček na mapě demonstroval, kam bude voda svedena.

P. Řeháček se dotázal, zda se bude povrch škrabat nebo se položí na stávající. Starosta uvedl, že by měly být vyspraveny díry a položen asfalt 6 cm. P. Průša podotkl, že by okraje udělal do ztracena, hrany na takto úzké silnici se rozlámou.

Usnesení č. 85/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje opravu komunikace do místní části Stružky od firmy Swietelsky.

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

14. Výsledek výběrového řízení na dopravní automobil pro SDH Černovice

Starosta informoval, že proběhlo výběrové řízení na dopravní automobil pro JSDH Černovice. Výsledkem jsou tyto nabídky:

tabulka nabídek DA

Cena je mírně ve prospěch Porsche Inter Auto CZ spol. s.r.o. (auto zn. Volkswagen), podmínky byly celkem jasně dané, ale je to těsné.

P. László podotkl, že ho překvapila vysoká cena.

P. Charvát uvedl, že dodávka musí mít jistou specifikaci, která musí být splněna, je to i v podmínkách dotace.

P. Michálek se dotázal, zda bude možné si auto půjčit např. pro jiné spolky. Starosta odpověděl, že bude možné auto používat, ale bude ho muset řídit hasič. Pokud chtělo město mít dodávku pro volné použití, měla se koupit vyřazovaná dodávky z výchovného ústavu, ale ta koupena nebyla.

P. Charvát za hasiče uvedl, že by byli pro výběr vozidla od firmy EMBEFOR (auto zn. Man). Starosta uvedl, že výběrové řízení bylo nastaveno na nejnižší nabízenou cenu, v případě výběru dražší nabídky by muselo být zdůvodněno. Zastupitelé konstatovali, že budou radši pro nižší nabídku, aby předešli problémům s plněním podmínek dotace.

Usnesení č. 86/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy o dodávce dopravního automobilu pro SDH Černovice s firmou Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.

 

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 3.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček

V 19:25 starosta vyhlásil 10 min přestávku.

15.Veřejné prostranství v Dobešově a s tím související provoz pěstitelské pálenice – projednání petice

Starosta uvedl, že je v tomto bodě ve střetu zájmu, a proto tento bod přenechal k řešení místostarostce paní Šenoltové a předal jí slovo, aby seznámila zastupitele s výsledky svého jednání a navrhla další postup.

Pí Šenoltová uvedla, že na minulém jednání navrhovala, aby se v Dobešově uskutečnilo veřejné projednání, to se zatím neuskutečnilo, ale mezitím přišla petice od občanů Dobešova. Pí Šenoltová informovala, že zvala na zasedání pana Novotného, ten pozvání nepřijal, a tak s ním v této situaci jednala telefonicky. Rád by ještě osobně provozoval palírnu jednu sezonu od 1.9. do 30.6.2023, poté by palírnu přestěhoval. Pozemek zatím prodávat nechce.

P. Průša uvedl, že o tom, že obyvatelé Dobešova s palírnou nesouhlasí nevěděl, když se toto dozvěděl a došla petice je potřeba ji vzít na vědomí, palírnu by nechal ještě zimní sezonu jet a pak by palírna v Dobešově skončila.

Pí Gutová se dotazovala, zda by palírna fungovala za současných podmínek provozu.

P. Průša vysvětlil, že by poslední sezonu nechal beze změny, aby palírna nepřišla o stávající klienty. Samozřejmě za dodržování pořádku kolem palírny.

P. Ješina navrhl dát na poslední rok provozu palírny novou smlouvu rovnou novému nájemci s vyšším nájmem.

P. Michálek si ujasnil, zda do 30.6.2023 by palírnu provozoval stále pan Novotný. Pí. Šenoltová konstatovala, že ano.

Pí. Šenoltová uvedla, že je otázka, zda tam pana Novotného ještě rok nechat za stávajících podmínek, vyjít mu vstříc, aby mohl prodat živou firmu nebo zda mu ji vypovědět rovnou.

P. Průša konstatoval, že by situaci moc nekomplikoval, aby firma nezanikla. Myslí si, že pan Novotný po přesunu firmy městu pozemek prodá.

P. Ješina shrnul, že jsou dvě varianty, buď panu Novotnému změnit smlouvu, nebo ji vypovědět rovnou.

P. László uvedl, že je jedinečná šance pro úpravu smlouvy se stanovením podmínek koupě pozemku se stropovou cenou, za jakou je město ochotno pozemek odkoupit.

P. Průša konstatoval, že by nediktoval podmínky, ale snažil se domluvit.

P. Ješina by byl rád za to, aby byl opraven větrák na palírně.

P. Vyhnálek zdůraznil, že zastupitelstvo stanovením podmínek nedonutí p. Novotného k prodeji pozemku– je potřeba jednat a domluvit se.

P. Charvát uvedl, že p. Novotný 20 let provozuje službu pro lidi, nesouhlasí s tím, jak zastupitelstvo jedná.

Pí Gutová z Dobešova uvedla, že by měl p. Novotný do 30.6.2023 provozovat palírnu za upravených podmínek a zkusit s ním vyjednat, zda by byl ochoten v budoucnu pozemek prodat.

P. Průša uvedl, že by navrhoval ještě do příštího zastupitelstva jednat. Pí Šenoltová konstatovala, že pan Novotný dal dostatečně najevo, co má v plánu, nemyslí si, že další vyjednávání má cenu. Zvala ho na dnešní zasedání, ale pozvání nepřijal.

Na dotaz pí Šenoltové, zda je v současné době kolem palírny uklizeno občané Dobešova odpověděli, že celkem ano.

P. Průša navrhl zkusit do příštího zasedání s panem Novotným ještě projednat podmínky provozu palírny a prodeje pozemku 13/2.

P. László navrhl vzít petici na vědomí a pověřit p. Průšu a pí Šenoltovou jednáním s panem Novotným.

Usnesení č. 87/22:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí petici občanů z Dobešova a pověřuje jednáním pí Šenoltovou a p. Průšu s panem Novotným o vyjednání dalších podmínek provozu a nájmu palírny v Dobešově a možného odkupu pozemku parc. č. 13/2 v k.ú. Dobešov.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Mgr. Jan Brožek

Starosta uvedl, že ho mrzí, že problémy s provozem palírny jsou ze strany stěžovatelů řešeny takto pozdě – podle jejich tvrzení trvá neutěšený stav dlouhé roky, ale město nedostalo ani jednu stížnost. Věc mohla být dávno vyřešena ke spokojenosti všech.

Starosta dále uvedl, že by rád upravil náves v Dobešově a dotázal se zastupitelů, zda se tím chtějí na dnešním zasedání zabývat.

P. Průša navrhuje udělat veřejné projednání v Dobešově.

Pí Šenoltová navrhla pokračovat rovnou.

Většina zastupitelů se shodla, že se veřejným prostranstvím v Dobešově nechtějí dnes zabývat.

Usnesení č. 88/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje odložení bodu týkajícího se veřejného prostranství v Dobešově.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Mgr. Jan Brožek

Pí Gutová se dotázala, zda by bylo možné studii návsi zveřejnit na stránky, aby bylo možné si ji prohlédnout a případně okomentovat. P. Ješina uvedl technické poznatky ke studii – navržená komunikace kolem KD není možná takto vybudovat kvůli převýšení, kontejnery nebude možné umístit za KD. Starosta oponoval, že zrovna za kulturním domem je v podstatě rovina a pro popeláře nebude výsyp kontejnerů z tohoto místa představovat žádný problém.

P. Průša se ve 20.26 ze zasedání omluvil.

16. Věcné břemeno E.On č. jednací JH—014330081422/002-FIA

Starosta informoval, že jde o kabely přes celé město, které pokládal E.On při stavbě náměstí. Za tuto stavbu, která je na 26 mapových listech a táhne se od ZD až k bývalé mateřské škole dostane město úhradu 50.000,-Kč.

Usnesení č. 89/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330081422/002-FIA se společnéstí EG.D, a.s.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

17. Přípojka Souček a pozemek Souček

Starosta uvedl, že zastupitelstvo v minulosti odsouhlasilo nákup pozemků číslo 959/30,959/31 a 959/33 v k.ú. Černovice u Tábora za cenu 100 Kč za m2. P. Hůlka zde vybudoval na své náklady cestu, za pozemky požaduje 200 Kč/m2. Starosta uvedl, že je to vzniklé tím, že XXXX má zaplocený obecný pozemek, tím pádem by v tomto místě nebyla dostatečně široká přístupová cesta. Koupí pozemků od pana Hůlky bude možné vybudovat dostatečně širokou přístupovou komunikaci.

Usnesení č. 90/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje koupi pozemků číslo 959/30,959/31 a 959/33 v k.ú. Černovice u Tábora za cenu 200,- Kč/m2.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Zároveň je tu druhá situace, která se týká vodovodu p. Součka. Vodak Humpolec mu dal negativní vyjádření na napojení na stávající vodovod, který vede přes soukromé pozemky. Je potřeba udělat přeložku vodovodu do Hatě a on by se napojil na ní.

P. László uvedl, že dává smysl vodovod přeložit, aby nevedl po soukromých pozemcích. Je potřeba ověřit, zda je proto vhodně nadimenzován stávající vodovod V Hati.

Na dotaz pí Polákové, kolik by to odhadem stálo starosta odpověděl, že hrubým odhadem minimálně 300.000,-Kč.

Usnesení č. 91/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje přeložku vodovodu pro zásobování ulice V Hati a obecně horního tlakového pásma města Černovice tak, aby vedla přes pozemek 974 v k.ú. Černovice u Tábora.

Tato přeložka bude vhodná pro připojení novostavby na pozemku 959/34 a dalších.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

18. Zánik předkupního práva na pozemku 1091 v k.ú. Černovice u Tábora

Starosta uvedl, že XXXX žádají o zánik předkupního práva a práva zpětné koupě ještě na pozemku st. 1091 v k.ú. Černovice u Tábora.

Usnesení č. 92/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 1. uzavření smlouvy o zániku předkupního práva pro město Černovice k pozemku st. 1091 v k.ú. Černovice u Tábora,
 2. uzavření smlouvy o zániku práva zpětné koupě pro město Černovice k pozemku st. 1091 v k.ú. Černovice u Tábora .

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

19. ZŠ a MŠ Černovice

 1. Rozdělení hospodářského výsledku

Starosta uvedl, že Městem Černovice zřízená Základní škola a Mateřská škola Černovice vytvořila za rok 2021 hospodářský výsledek ve výši 1 264 838 Kč, a žádá o schválení převodu tohoto zisku do rezervního fondu.

Následně z tohoto fondu bude uhrazena kumulativní ztráta z předchozích let ve výši 635.947 Kč, a zůstatek bude využit na další rozvoj školy.

Usnesení č. 93/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje převod zisku za rok 2021 1.264.838,-Kč do rezervního fondu a uhrazení kumulativních ztrát z předchozích let 635.947,-Kč.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

 1. Schválení Odpisového plánu na rok 2022

Odpisový plán byl zastupitelům zaslán v podkladech.

Usnesení č. 94/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ Černovice na rok 2022.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

 1. Schválení Rozpočtu na rok 2022

 Rozpočet byl zastupitelům zaslán v podkladech.

Usnesení č. 95/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ Černovice na rok 2022.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Pí Poláková se dotázala, kde se tam najednou vzalo tolik peněz. Starosta odpověděl, že nedokáže dát přesnou odpověď, nicméně škola dostala příspěvek od města a nemusela ho celý vyčerpat.

20. Různé

 1. Souhlas s úplatným převodem pozemku 2499/10 v k.ú. Černovice u Tábora

Starosta informoval, že je možné získat pozemky pod ČOV o které dlouhodobě město usiluje. Jde o převod pozemků od Státního pozemkového úřadu za cca 18.000,-Kč.

Usnesení č. 96/22:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s úplatným převodem pozemku č. 2499/10 v k.ú. Černovice u Tábora do majetku města Černovice.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Na dotaz pí Polákové jak je vyřešen problém se zakalením rybníka pana Bašty starosta odpověděl, že je v současné době pořizován odhad ceny rybníka, pan Bašta ho má v plánu nabídnout městu k odkupu.

 1. Pronájem části pozemku p. č. 514/1 v k.ú. Svatava u Černovic

Starosta informoval, že byl vyvěšen záměr pronájmu uvedeného pozemku ve Svatavě. S panem Klimešem je ale domluveno, že o pronájem pozemku nakonec nemá zájem.

 1. Diskuse

P. Vyhnálek upozornil na to, že je potřeba v Benešově posekat a oškrábnout ostrůvek na návsi, aby nezarůstal a zastřihnou živý plot kolem hřiště.

Pí Poláková požádala, zda by se mohlo posíct v ulici V Hati a v jaké fázi jsou odpadkové koše v ulici V Hati.

Pí Pilchová se dotázala, zda bude město řešit štěrkovou cestu k č.p. 77, je potřeba ji upravit a srovnat. Starosta uvedl, že pošle pracovníky města, aby jí opravili.

P. Řeháček se dotázal, jaké jsou aktuální informace ohledně fungování úzkokolejky. Starosta uvedl, že konkrétní informace nemá.

Pí Šenoltová pozvala všechny na Černovicko se baví, které se koná 6.8.2022.

P. Charvát se dotázal, zda starosta sehnal nabídky na starou hasičárnu ve Vlkosovicích a poprosil ho, zda v tom může podniknout určité kroky, rád by požádal zastupitelstvo o zařazení peněz na opravu hasičárny do rozpočtu na rok 2023.

Po vyčerpání všech bodů starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 20:55 ukončil.

 

V Černovicích dne 4.8.2022

Mgr. Jan  B r o ž e k

starosta

Ověřovatelé zápisu:        Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

 

Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 3.8.2022

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • předláždění rekonstruovaných ulic Jirákova a Bezručova od firmy Sates Čechy s.r.o.
 • pokládku obrubníků v ulici Svatavská v provedení beton od firmy Sates
 • pořízení dokumentace na přípravu pozemků pro RD v ozdravovně od firmy Integra
 • odložit schválení firmy na opravu kapličky v Benešově na další zasedání
 • opravu chodníku za úřadem z betonové zámkové dlažby
 • pořízení schodišťové plošiny do budovy úřadu od firmy Altech
 • rozpočtové opatření číslo 04
 • uzavření dodatku č.1 s firmou  ENVI-PUR s.r.o.
 • nákup pozemku parc. číslo st.224/1, jehož součástí je stavba č.p. 656 a st. 225 zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba č.p. 656, st. 224/2, jehož součástí je stavba bez č.p., p.č. 192/1, 200/1 a 190/3 zahrada a p.č. 4959/33, 187/5 a 187/6 ostatní plocha ve funkčním celku v obci Černovice, k.ú. Černovice u Tábora. A to ve dvou splátkách ve výši: 2.150.000,- Kč, splatné do 7 dnů od podpisu kupní smlouvy na účet prodávajícího a 2.150.000,- Kč , splatné do 30.1.2023 na účet prodávajícího
 • rozpočtové opatření číslo 05
 • opravu komunikace do místní části Stružky od firmy Swietelsky
 • uzavření smlouvy o dodávce dopravního automobilu pro SDH Černovice s firmou Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
 • odložení bodu týkajícího se veřejného prostranství v Dobešově
 • uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. JH-014330081422/002-FIA se společnéstí EG.D, a.s.
 • koupi pozemků číslo 959/30,959/31 a 959/33 v k.ú. Černovice u Tábora za cenu 200,- Kč/m2
 • přeložku vodovodu pro zásobování ulice V Hati a obecně horního tlakového pásma města Černovice tak, aby vedla přes pozemek 974 v k.ú. Černovice u Tábora. Tato přeložka bude vhodná pro připojení novostavby na pozemku 959/34 a dalších
 • uzavření smlouvy o zániku předkupního práva pro město Černovice k pozemku st. 1091 v k.ú. Černovice u Tábora
 • uzavření smlouvy o zániku práva zpětné koupě pro město Černovice k pozemku st. 1091 v k.ú. Černovice u Tábora
 • převod zisku za rok 2021 1.264.838,-Kč do rezervního fondu a uhrazení kumulativních ztrát z předchozích let 635.947,-Kč
 • odpisový plán ZŠ a MŠ Černovice na rok 2022
 • rozpočet ZŠ a MŠ Černovice na rok 2022.

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

 • petici občanů z Dobešova

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí:

 • s úplatným převodem pozemku č. 2499/10 v k.ú. Černovice u Tábora do majetku města Černovice

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje:

 • jednáním pí Šenoltovou a p. Průšu s panem Novotným o vyjednání dalších podmínek provozu a nájmu palírny v Dobešově a možného odkupu pozemku parc. č. 13/2 v k.ú. Dobešov

konec textu

 

 

Datum sejmutí: 24. 8. 2022 Zodpovídá: Ing. Veronika Starková

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 159
TÝDEN: 1119
CELKEM: 1836934

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, středa 5. 10. 2022
zataženo 17 °C 6 °C
čtvrtek 6. 10. skoro jasno 18/9 °C
pátek 7. 10. skoro jasno 17/8 °C
sobota 8. 10. oblačno 15/9 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí v Černovicích

FACEBOOK

Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

TJ Sokol Černovice

Pionýrská skupina Svidník

Sbor dobrovolných hasičů Černovice

Český svaz žen