Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice ze dne 3.11.2021

XXXX - případná anonymizace části  zápisu z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR)
Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Městského úřadu Černovice nahlédnout občané města Černovice starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území města Černovice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 3.11.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:             18:03 hod

Ukončení:           21:40 hod

Přítomno:           8 členů zastupitelstva dle prezenční listiny (od začátku zasedání starosta Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek)

Omluvena:         místostarostka Václava Šenoltová

Ověřovatelé zápisu: Pavel László, František Průša

Zapsala:              Ing. Veronika Starková

 

Program zastupitelstva:

1.           Zahájení

2.           Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.           Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.           Schválení programu jednání

5.           Řešení veřejného prostranství v Dobešově a stanovení dalšího postupu

6.           Rozpočtová opatření

7.           Nabídka pozemků ke koupi - Dobešov

8.           Veřejná vyhláška o stanovení poplatku za odpady

9.           Plánované věci do rozpočtu na rok 2022

10.         Provoz a problematika Sokolovny

11.         Audit škola

12.         Příspěvek na lyžařský výcvikový kurz

13.         Vytvoření sociálního fondu města

14.         Informace o přípravě dalších dotačních projektů

15.         Řešení energetické krize – pomoc města Černovice postiženým občanům

16.         Různé

 

Ad1)    Zahájení

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost; konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce, na začátku zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

 

Ad 2)   Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Pořízením zápisu z jednání byla pověřena Ing. Veronika Starková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni Pavel László a František Průša.

 

Ad 3)   Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovatelé zápisu z minulého jednání Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek a Petr Vyhnálek konstatovali, že zápis byl v pořádku.

 

Ad 4)   Schválení programu jednání

Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání v podobě, jak byl předem publikován, bez návrhů na změny.

Hlasování o programu: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan TíkalMgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 Ad 5)   Řešení veřejného prostranství v Dobešově a stanovení dalšího postupu

Starosta přivítal Ing. arch. Davida Ptáčka, který je autorem studie veřejného prostranství v Dobešově.

Pan architekt představil připravenou studii, jejíž výsledkem je řešení veřejného prostoru s kulturním domem v Dobešově. Studie navrhuje dvě varianty: v jedné variantě je zachováno stávající hřiště, druhá varianta je pro zrušení hřiště a vybudování návesního rybníku. V obou variantách je stejně vyřešen prostor před kulturním domem.

Starosta poděkoval za představení studie a konstatoval, že je určitě pro řešení prostranství před KD a že jemu by se líbila varianta s rybníkem, ale že s ohledem na vynaložené úsilí a finance a ohlasy občanů Dobešova by bylo dobré hřiště zachovat. Nicméně že máme podklad se dvěma variantami, na jejichž základě je možné se někam posunout. Dále dal slovo zastupitelům a veřejnosti.

P. Průša konstatoval, že zadání zpracování studie znělo jinak, že s navrhovaným rybníkem nesouhlasí a že obešel i občany Dobešova a ty s navrhovaným rybníkem také nesouhlasí. Dále podotkl, že hřiště vypadá nepoužívané, protože na něm dosud není dodělaný povrch a že je pro něj nepřijatelné jeho odstranění, když vybudování stálo patřičné úsilí. Dále ještě podotkl, že mu přijde budování rybníku v Dobešově bezpředmětné, když jsou jiné rybníky kolem. Řešení prostranství před KD se mu líbí, ale chybí mu parkovací místa a má pár drobných výhrad, které by řešil při realizaci.

Starosta se zeptal, zda je někdo úplně proti navržené koncepci.

P. Průša znovu zdůraznil, že je proti variantě s rybníkem.

P. László konstatoval, že není myšleno na obslužnost palírny. Pan Ptáček vysvětlil, že obslužnost by zajišťoval zezadu a auta by nepouštěl do prostoru před KD. P. László pokračoval, že jemu samotnému se líbí varianta s rybníkem a řešil by to komplexněji, udělal by sedlovou střechu na KD a celkově ho zrekonstruoval. P. Průša doplnil, že sedlová střecha se řešila už několikrát a že to nebylo zadáváno. Pan Ptáček zareagoval, že si nemyslí, že by sedlová střecha byla dobrá volba a že jejich zadáním bylo hlavně řešit veřejný prostor.

Na dotaz p. Tíkala, kde budou umístěny kontejnery, p. Ptáček doplnil, že je počítáno se sběrným hnízdem a ukázal na situaci kde.

P. Řeháček konstatoval, že varianta s rybníčkem je sice hezká, ale že mu přijde zbytečná a že by do budoucna rád viděl budovu se sedlovou střechou a že by bylo dobré hřiště zachovat, protože se do něj investovalo hodně peněz a času.

Starosta se zeptal, zda jsou všichni zastupitelé pro držet se studie se zachováním hřiště. Všichni zastupitelé byli pro.

Starosta dále informoval, že pan Ptáček zprostředkoval nabídku na zpracování dokumentace k ÚR a SP, ale že se mu zdá dost drahá. Zastupitelé souhlasili a navrhli poptat ještě jinde.

Ještě se rozvinula diskuze ohledně parkovacího stání, p. Ptáček na situaci ukázal, kde by bylo možné parkovací stání umístit.

Starosta ještě rozvedl diskuzi, jaký zvolit povrch před KD. P. Průša konstatoval, že by měla být plocha tvrdá, aby se dala příležitostně pojíždět, a že mu tím pádem nepřijde vhodnou volbou mlat. P. Ptáček zareagoval, že je to nejlevnější povrch, že i celkem vydrží, ale že je potřeba ho udržovat proti vzrůstajícímu plevelu.

Pí. Poláková se dotázala kdy by byla realizace, zda příští rok. Starosta odpověděl, že příští rok určitě ne, příští rok by se řešila dokumentace a povolení, realizace pravděpodobně napřesrok.

Starosta uvedl, že by tedy rád poptal ještě jinde. P. Průša ještě podotkl, že by poptával ne na základě téhle studie, ale že by nechal otevřené pro určité změny. Starosta odpověděl, že je potřeba si stanovit směr, jakým jet a že je potřeba mít pro poptávku dalších stupňů dokumentace zadání. P. Průša uvedl, že mu vadí schody. P. Ptáček odpověděl, že je to kvůli výškovému vyrovnání, aby mohl být bezbariérový vstup do KD.

Zastupitelé souhlasili s návrhem starosty, že se nad studií ještě jednou sejdou i s přizváním pana Ing. arch. Ptáčka, aby doladili detaily.

Usnesení č. 120/21

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s návrhem řešení veřejného prostranství v Dobešově a pověřuje starostu poptávkou projekčních prací na úrovni dokumentace k územnímu řízení a dokumentace ke stavebnímu povolení.

Hlasování: pro 8– proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan TíkalMgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

Starosta poděkoval za odprezentování studie Ing. arch. Ptáčkovi.

 

Ad 6) Rozpočtová opatření

Starosta uvedl, že je zde jedno rozpočtové opatření na vědomí a jedno ke schválení.

P. László se dotázal, jakou máme výtěžnost, že ho překvapila pěkná suma za dřevo. Starosta odpověděl, že je to díky kůrovcové kalamitě, že je pro letošní rok je to dobré, ale výhledově, že je to trend nedobrý, za pár let nebude už možné prodávat dřevo tak dobře. Dojde k tomu, že bude nutná těžba i stromů s malým průměrem, kdy náklady na těžbu jsou skoro stejné, ale jejich prodejní cena je nesrovnatelně nižší. P. László se ještě zeptal, kolik procent lesa máme ve stavu těžebním a kolik ve stavu investičním (tj, který bude x let dorůstat na těžbu). Starosta odpověděl, že na to nedokáže odpovědět, ale že odhaduje, že do dvou let budou všechny smrkové lesy zničeny kůrovcovou kalamitou.

Usnesení č. 121/21:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9.

Hlasování: pro 8– proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan TíkalMgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

Usnesení č. 122/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 10.

Hlasování: pro 8– proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan TíkalMgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 

d 7)   Nabídka pozemků ke koupi - Dobešov

Starosta uvedl, že mu přišla nabídka na koupi ½ podílu pozemků 220/2, 220/3, 221/2 v k.ú. Dobešov u Černovic tak jak měli zastupitelé v podkladech a konstatoval, že je pro odmítnutí této nabídky a dal k posouzení.

Usnesení č. 123/21:

Zastupitelstvo města Černovice neakceptuje nabídku na koupi pozemků p.č. 220/2, 220/3 a 221/2 v k.ú. Dobešov u Černovic.

Hlasování: pro 8– proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek  

 

Ad 8)   Veřejná vyhláška o stanovení poplatku za odpady

Starosta informoval, že se nová vyhláška schvaluje kvůli tomu, že je novela zákona o odpadech a s tím přichází povinnost obce novou vyhlášku na poplatky za odpad přijmout. Dále uvedl, že nová vyhláška bude se stejnými podmínkami jako dosud – stejné úlevy, stejné splatnosti, stejné ceny.

Sompo a.s. nám bude účtovat na 1 občana cenu 725 Kč / obyvatele. Jde o cenu konečnou včetně DPH, navýšenou o 3,5% o úroveň inflace proti roku 2021.

Informoval o dalších záležitostech, spojených s odpady:

 • Město musí nadále navyšovat počty kontejnerů, zejména na vesnicích, a to i tam, kde máme dost rozdaných popelnic k D2D. Pořád je dost rekreantů, nebo jen projíždějících lidí, kteří kontejnery mohou použít.
 • Nadále platí plán zahušťovat síť kontejnerů na sídlištích. Stání na kontejnery je nově udělané Na sadech, ve Družstevní (2x), jedno další ve Družstevní by mělo vzniknout u č.p.509. Město poptává ploty kolem stání kontejnerů, abychom kontejnery schovali za nějaké bariéry a nebyly hned vidět.
 • Veřejná sběrná síť není určena pro podnikatele. Tento fakt vyplývá ze zákona, paní místostarostka už obchodníky obcházela. Podnikatelé by měli mít uzavřenou smlouvu s někým na likvidaci odpadů.

P. László uvedl, že má ohlasy od obyvatel města, že nefunguje svoz odpadů a že dává podnět k tomu se zamyslet nad tím, co s tím dělat. Jeho názor je, že by radši zdražil, ale aby systém fungoval. Dále uvedl, že není spokojen s fungováním Sompa, že při snaze Sompo kontaktovat mu nebylo vyhověna. Starosta vysvětlil, že Sompo upozornění na plné kontejnery na sklo mají jít přes město Černovice, takto jsou procesy nastaveny. Starosta ví o tom, že sklo je sváženo se zpožděním, protože Sompo nemá plný stav pracovníků, a protože na svoz skla není pevný kalendář, nejede se ihned, když je třeba.

Starosta uvedl, že je málo kontejnerů, kapacita je nedostatečná a je potřeba ji doplnit. P. László uvedl, že mu vadí, že po vyvezení skla není kolem kontejnerů uklizeno a že nechápe systém vyvážení kontejnerů na sklo, proč funguje jen na zavolání, že mu přijde, že systém není fungující. P. László apeloval, že je potřeba uklízet střepy po odvozu skla. Starosta uvedl, že kolem kontejnerů se uklízí, ale nejde to denně.

P. Průša konstatoval, že nový systém svozu odpadu funguje teprve půl roku a že je potřeba ho vyladit.

P. László znovu uvedl, zda by nestálo za zvážení zdražení odpadu v případě, že by to vedlo k lepším službám. Starosta odpověděl, že SOMPO jasně definuje cenu 725 Kč/obyvatele a nevidí návaznost v tom, že by se služby zlepšily, pokud bychom zdražili.

Starosta dále uvedl, že problém je složitější. Sběrných míst není ještě dost, úroveň třídění ještě není ideální a část lidí si ještě nevyzvedla popelnice na systém D2D. P. László uvedl, že popelnice také nemá, protože má kontejnery v blízkosti místa bydliště. Navrhoval by tedy popelnice pro všechny a jedno velké sběrné místo s obsluhou, tím pádem by nepořádek byl jen na jednom místě, třeba v lihovaru. Dále konstatuje, že je potřeba vytvořit fungující systém, aby byl ve městě pořádek třeba i za cenu zdražení. Nebo si likvidovat odpady samostatně, třeba si pořídit lis na papír.

Starosta podotkl, že sběrná místa s kontejnery musí být rozmístěny rovnoměrně. Pokusit se budovat si vlastní systém likvidace odpadů je nesmysl, protože město nemá techniku, třídící linku, zaměstnance, ani odbyt na odpad. SOMPO má techniku a zařízení na to odpad vyvážet a zpracovat.

P. Řeháček uvedl postřeh, že lidé, co si vzali popelnice si do svých odpad dobře skládají a že lidé se nechovají zodpovědně a vyhazují nevytříděný odpad. Dále se zeptal, zda mají lidé zájem si popelnice na tříděný odpad za 50 Kč vzít. Starosta odpověděl, že dost lidem přijde zbytečné si popelnice brát, když mají v blízkosti sběrné hnízdo s kontejnery, tím pádem že se město musí snažit posilovat a rozšiřovat sběrná místa, ale že to všechno stojí dost peněz.

Usnesení č. 124/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Černovice č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Hlasování: pro 8– proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan TíkalMgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

Ad 9)   Plánované věci do rozpočtu na rok 2022

Starosta uvedl, že předložil seznam akcí, které by bylo dobré zahrnout do rozpočtu na příští rok, a předkládá ho k dalšímu zamyšlení.

Dále starosta komentoval, že jasná je splátka úvěru, dále několik akcí, které jsou již zasmluvněné a dále že už nebude zbývat moc prostředků.

Starosta informoval, že měl schůzku s p. Blažkem z Vodaku, že je udělaná kamerová zkouška z Nádražní ulice, která říká, že kanalizace zde není v dobrém stavu – od fary k 1. vpusti je kanalizace v katastrofálním stavu, stejně je na tom asi 60 m úsek v horní části ulice i všechny šachty, vypadá to na potřebu kompletní rekonstrukce kanalizace a pravděpodobně i vodovodu. Podobnou informaci uvedl starosta i k Dobešovské ulici, od budovy ZD je kanalizace odepsaná a vodovod v této ulici je z roku 1911, který by to také chtělo udělat. Zkusí ještě domluvit se Správou a údržbou silnic odložení rekonstrukce povrchu Dobešovské ulice o rok, abychom mohli vodovod a kanalizaci udělat s tím.

P. László konstatoval, že mu nepřijde teď vhodné kupovat další nemovitost (firmu PRAVDA), když nemáme finance na to, starat se o stávající nemovitosti v majetku města. Raději by nové nemovitosti nepořizoval a staral se o ty, které máme. Starosta odvětil, že tento objekt je pro město strategicky velice zajímavý a upozornil, že navrhuje prodat jiné objekty. Petr Vyhnálek k tomu uvedl, že objekt pana Pravdy je pro město velmi důležitý, protože pokud ho koupí někdo jiný, může tam provozovat činnost, která nebude do centra města vhodná.

P. Michálek uvedl, že nevidí jako prioritní koupi dopravního hasičského automobilu. Uvedl, že byla možnost koupě ojetého auta z výchovny, ale že už není aktuální. Starosta odvětil, že se k městu nabídka nedostala a město tedy nemělo možnost auto koupit. Zeptal se pana Michálka, proč město neinformoval o tom, že už je nabídka vyhlášena. V minulosti to slíbil, ale teď už jen informuje zastupitele, že auto je prodané. P. Michálek odpověděl, že v té době, kdy bylo auto na prodej měl neoficiální informaci, že je městu přidělena dotace na koupi nového auta, a tak už to dále neřešil. Starosta se zeptal, za kolik bylo auto prodáno a komu. Pan Michálek uvedl, že se auto již prodalo standardním procesem (nabízení organizacím, vyvěšení atd…), uvedl že náklady na vozidlo a nutný servis by dle jeho slov pro město dosáhly výše přibližně 77 tisíc Kč, nejmenoval, komu se auto prodalo. Bylo prodáno do Černovic. Starosta uvedl, že je na hasičské auto přidělena dotace, ale pokud zastupitelstvo rozhodne, že jí využít nechtějí, bude tomu tak, přijde mu to však škoda, když už je dotace přidělená. A že potřeba takového auta tady je, protože v současné době není auto pro přepravu dětí na soutěž atd. P. Průša doplnil, že dopravní auto by sbor využíval i pro přepravu hasičů k zásahům.

Dále ještě zastupitelé diskutovali, zda by nebyl možný odkup techniky od profesionálních hasičů. Uzavřeli to s tím, že zrovna dopravní dodávka určitě nebude nabízena a další velké zásahové auto nebude SDH dlouho pořizovat.

Na dotaz p. Lászla ohledně energií starosta odpověděl, že současně jsme u firmy EPET a smlouvy na elektřinu i plyn jsou podepsané do prosince 2022.

P. Vyhnálek se dotázal, zda není potřeba počítat s financemi na obnovou lesa. Starosta odpověděl, že zatím stačí prostředky z vytěžení.

P. Průša doplnil, že je pro opravu kulturního domu v Dobešově, který je už dlouhou dobu zařazen v seznamu priorit a opět se neřeší. Dále by rád viděl v rozpočtu peníze na opravu šoupat v Dobešově i v Černovicích, kde dochází k únikům vody. Starosta odpověděl, že bylo zadáno stavebnímu výboru, aby vytvořil plán výměny šoupat – p. Průša odpověděl, že bylo řešeno s Vodakem – ten prý ví, která šoupata jsou špatná a potřebuje na to finanční prostředky. Navrhuje tedy dát 200.000,-Kč do rozpočtu na šoupata, aby ty nejdůležitější byly vyměněny.

P. Řeháček uvedl, že by opravu ulice na Sadech nedělal, dokud je tam fa. Pravda, opravil by radši komunikaci na Vackově. P. Vyhnálek oponuje, že na Vackově komunikaci využívají dvě rodiny, že v Benešově je také špatná silnice. P. Michálek dodal, že špatný povrch komunikace je i na Stružkách a v ulici Husovy sady.

Na dotaz p. Průši jak je to se stavebním povolením pro komunikaci na Vackově starosta odpověděl, že je vydané.

Starosta uvedl, že rozpočet na příští rok bude napnutý a že bude potřeba spíše rozhodnout, co se odloží než vymýšlet další věci a navrhl toto ještě odložit a prodiskutovat mimo zastupitelstvo.

Poznámka: V 19.44 vyhlásil starosta 5 min přestávku.

Ad 10) Provoz a problematika Sokolovny

V tomto bodě byly projednány novinky, které jsou spojeny se Sokolovnou.

 1. Kalendář provozu

Starosta informoval, že funkční kalendář je na stránkách města na adrese volny-cas/sokolovna/.

A přímý link že je https://sokolcernovice.isportsystem.cz/.

Kalendář spravuje správce pan Buš a starosta.

 1. Nákupy vybavení

Na minulém jednání bylo odsouhlaseno, že TJ Sokol nakoupí vybavení za cca 200 tisíc Kč a město pak zaplatí celkovou částku.

P. Michálek informoval, že je objednáno na 3 místech, že bude chodit a bude se dávat rovnou na Sokolovnu, že by pak případně udělali inventarizaci. Bude se muset dořešit, kdo bude nakoupené věci vlastnit. Pak se dotázal, zda platí 50.000,- Kč na klubovnu. Starosta odpověděl, že ano. Sokolové a muzikanti si musí vybrat sami, co potřebují.

P. Řeháček znovu uvedl, že by dal do výklenku na sále skříň a že postrádá popelnici na směsný odpad. Starosta odpověděl, že dodají popelnici na směsný odpad a přidají jí ke stávajícím na tříděný. Skříň by řešil až následně, až se trochu zaběhne provoz a bude nakoupené vybavení – abychom neměli skříň, která bude třeba nevhodně uspořádaná.

Na dotaz p. Lászla na skříňky do šaten na Sokolovně starosta odpověděl, že jsou v řešení, objednané zatím nejsou.

Na dotaz p. Michálka kdo vyřeší skladovací prostor u zábradlí starosta odpověděl, ať vymyslí Sokol a přijde s hotovým návrhem.

P. Tíkal se dotázal na osvětlení za Sokolovnou. Starosta odpověděl, že do 14 dnů by mělo být hotové. Dále se ptal, zda by nebylo možné pouštět sportovce do přední šatny. Starosta odpověděl, že nikoliv, že by byl porušen původně vymyšlený a domluvený systém. Je nutné, aby sportovci chodili na sál už přezutí.

P. Michálek ještě upozornil, že některé dveře zůstávají otevřené. Starosta odpověděl, že řeší s firmou, která dveře dodala, zda je nějaký způsob, jak to zajistit. Ale z důvodu panikového kování u dveří je jakékoli otevření zevnitř odemkne.

 1. Dodatek nájemní smlouvy

Starosta vyzval zástupce Sokola k přednesení poznámek k dodatku č. 2 nájemní smlouvy.

P. László přednesl tyto požadavky na zařazení do dodatku smlouvy:

-              Je potřeba do dodatku smlouvy zahrnout osobu správce včetně jejích pravomocí a povinností, aby bylo patrné obstarávání provozu.

Na dotaz P. Michálka na co vlastně dodatek je starosta odpověděl, že je na to, aby se mohla Sokolovna provozovat.

-              Možnost storno akce (bez placení) pokud bude oznámeno 14 dnů předem.

-              Otázka nad 96 hodinami pronájmu pro město zdarma. Sokol by navrhoval, aby byly podmínky nastavené pro všechny stejně, tedy aby se účtovalo za vše i městu. Starosta doplnil, že peníze za pronájem půjdou všechny Sokolu, město pak bude účtovat čtvrtletně, ale město že by mělo vymíněno 96 hodin bezplatně na akce pořádané městem. P. Michálek uvedl, že se mu zdá, že by byl čistší postup, aby bylo zpoplatněno vše.

-              Veškeré akce musí být zapsané v kalendáři, jsou zpoplatněny Sokolem dle schváleného ceníku města, město poté fakturuje Sokolu dle kalendáře.

-              Zálohování kalendáře z důvodu kontroly činnosti a plateb. Starosta odpověděl, že v tom nevidí problém.

-              Pokud dojde ke zrušení akce z tzv. vyšší moci (covid, tornádo atd…), měla by být možnost storna bez poplatku.

-              Rádi by ošetřili, že v případě časové a místní kolize by mělo rozhodnout vždy město (pronajímatel), nikoliv třetí osoby.

-              Pokud bude zavedena v kalendáři dopředu velká akce (placená dle ceníku pronájmu Sokolovny), Sokol požaduje, aby nebylo možné ji zrušit ze strany města kvůli časové kolizi. Starosta odpověděl, že nechce takovou věc dávat do smlouvy, protože si nedovede představit, jak budeme definovat pojem „velká akce“. Město se nebude chovat zlomyslně, smyslem je samozřejmě vyjít si vstříc, ale to rozhodování musí být v rukou města. Navíc v kalendáři jsou zapsané všechny akce ihned, jinak kalendář postrádá smysl, proto ta podmínka, že když je něco v kalendáři, tak nesmí být zrušena, nedává smysl.

Na dotaz p. Tíkala, zda dodatek řeší i pronájem tenisových kurtů starosta odpověděl, že nikoli, že to bude řešeno v budoucnu.

P. Řeháček upozornil, že je potřeba u dodatku upravit datum.

P. Michálek upřesnil, že dodatek č. 2 bude za Sokol podepisovat on.

P. Průša dodal, že by mohl být storno akce omezeno na 4krát a dost, aby se to nestalo pravidlem.

 1. Čistící stroj na Sokolovnu

Starosta informoval, že má nabídku na čistící stroj značky Karcher za cenu 78.584,- Kč bez DPH. Čistí stroj byl přímo na Sokolovně předveden a čistil celkem pěkně. Dal ke zvážení, zda ho chceme, či nikoli.

P. László uvedl, že poptal také a že cena odpovídá a že je pro koupi stroje, protože jsou na Sokolovně velké plochy, které tohle potřebují. Dále dodal, že čekal stroj se širší lištou – u nabízeného stroje je šířka lišty 35 cm. P. Michálek se dotázal, zda by bylo možné vyjet výtahem do patra, starosta odpověděl, že ano, a že jde o stroj na baterku.

P. Michálek uvedl, zda by nebylo možné využívat i ve škole – starosta odpověděl, že měli ve škole také předváděčku stroje a že velice hlučel, nebylo by možné chodby při vyučování chodby uklízet. Dále se zastupitelé shodli, že by nešlo stroj na úklid převážet.

Na dotaz pana Řeháčka zda by šel koupit stroj se širší lištou starosta odpověděl, že by šlo o navýšení ceny cca o 30.000,- Kč. Zastupitelé se přesto shodli, že je to úzké.

P. Michálek se dotázal, zda starosta nepoptával i jiného výrobce. Starosta odpověděl, že ne, že zatím řešil jen Karcher a jiného výrobce asi ani nezná.

Zastupitelé se shodli odložit na příště s tím, že poptají i jiné firmy (Nilfisk, Lema).

Hlasování: pro 8– proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan TíkalMgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

Ad 11) Audit škola

Starosta zopakoval, že jelikož zemřel auditor firmy, která měla provádět audit ve škole, nemáme tento problém vyřešen. Dále informoval, že má poptanou jednu firmu, druhá poptávaná firma hned na začátku sdělila, že by audit na uváděné období provedla za dvojnásobně větší cenu, tak už nebyla podrobná nabídka vyžadována.

P. Průša se dotázal, zda chceme stále provádět audit, když už od události uplynul rok.

P. László se dotázal, jak dopadlo šetření policie v této věci. Starosta odpověděl, že výstupem šetření polici je, že účetní manipulovala s účetnictvím, zakrývala ztrátu školy. Zastupitelé se dotazují, zda došlo k zjištění, že byly ztraceny peníze nebo spáchán trestný čin. Starosta odpověděl, že tím, že město schválilo navýšení rozpočtu a dolití peněz do školy, nedošlo k trestnému činu a policie věc odložila. Pan László navrhl, že by se tedy město mělo paní Duškové omluvit, když nebyly peníze ukradeny. Starosta oponoval, že policie jasně konstatovala, že paní Dušková manipulovala s účetnictvím tak, aby zakryla finanční ztrátu školy. Finanční ztráta školy je v řádu stovek tisíc korun, které město muselo do rozpočtu školy dodat.

Petr Vyhnálek vysvětlil, že odložení věci je standardní proces. Město tím, že peníze do školy dodalo, věc de facto vyřešilo, a odložení je správný výstup v řešení takového případu.

Starosta se vrátil k otázce auditu v ZŠ, kterou položil pan Průša, a doplnil, že on sám se v této věci zdrží hlasování, protože ať by hlasoval pro nebo proti, vždy mu to bude vyčteno.

P. László řekl, že by pro audit byl.

P. Michálek uvedl, že si myslí, že když je nějaký výstup od policie, že audit by zjistil něco v podobném duchu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednávku auditu hospodaření ZŠ a MŠ Černovice od firmy Moore Czech Republic s.r.o.

Návrh nebyl přijat. Hlasování: pro 1– proti 3 – zdržel se 4.

Pro:       Pavel László

Proti:     František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek

Ad 12) Příspěvek na lyžařský výcvikový kurz

Starosta uvedl, že byla podána žádost o příspěvek na lyžařský kurz ve výši 1.000,- Kč na každého žáka z naší ZŠ, který se kurzu zúčastní. Bylo probráno na školské radě, která příspěvek doporučuje. I tak má ale starosta obavu, že reálný dopad tohoto příspěvku je diskutabilní a nepovede ke snížení bariér pro znevýhodněné žáky.

Pan Průša poznamenal, že to, jak byla celá věc podána, jde v podstatě o vydírání zastupitelů, protože kdokoli by nezvedl ruku pro návrh, byl by obviněn, že nechce přispět dětem.

Usnesení č. 125/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí příspěvku 1000 Kč pro každého žáka ZŠ a MŠ Černovice, který se zúčastní lyžařského výcvikového kurzu ve školním roce 2021/22.

Hlasování: pro 7– proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek 

Zdržel se: Mgr. Bc. Josef Michálek

Ad 13) Vytvoření sociálního fondu města

Starosta uvedl, že sociální fond byl řešen na školské radě a že slíbil, že s nápadem seznámí zastupitelstvo.

Jde o to, že by město mohlo v rozpočtu na příští rok počítat s určitou částkou, která by pak sloužila na sociální účely. Je samozřejmě otázkou, s jakou částkou by fond disponoval, kdo by mohl být příjemcem i kdo bude rozhodovat o přidělení peněz.

P. Vyhnálek se dotázal, zda takový fond město potřebuje. P. Průša konstatoval, že v případě některých sociálních případů by to bylo dobré, ale že by bylo těžké nastavit podmínky, aby nebylo příspěvků z fondu zneužíváno. P. László upozornil na to, že je v práci sociálky tohle řešit, že se bojí zneužití takového fondu.

P. Řeháček uvedl, že má spoustu otazníků a zda by nebylo možné použít model sociálního fondu z jiného města či obce, například fondu Vysočiny. Starosta odpověděl, že Fond Vysočiny má zcela jiný účel i strukturu a hlavně má Kraj Vysočina 400 úředníků, na rozdíl od města Černovice.

Starosta tento bod uzavřel s tím, že není nutné v téhle chvíli udělat rozhodnutí, aby zastupitelé vzali tento bod na vědomí a brali ho jako podklad pro další zamyšlení a jednání. Všichni přítomní zastupitelé byli pro.

Ad 14) Informace o přípravě dalších dotačních projektů

V dalších bodech jsou informace k projektům, pro které by bylo možné podat žádost v uvedených dotačních titulech většinou s realizací projektu v roce 2023.

 1. Hřiště v Benešově

Starosta informoval, že v Benešově proběhla ohledně realizace hřiště schůzka s občany, ze které vyplynulo, že největší zájem by byl o vybudování víceúčelového hřiště. Byl pro to vytypován pozemek 66/3 v k.ú. Benešov. Tento pozemek je ale v ÚP vedený jako veřejná zeleň, tudíž na něm není možné hřiště vybudovat.

Nabízí se tedy alespoň v rámci této dotace vylepšit stávající dětské hřiště mezi školou a kapličkou a doplnit ho o další prvky plus by bylo možné pořízení několik laviček, které by se rozmístily po obci. Starosta ještě informoval, že zastupitelstvo musí schválit podání žádosti o dotaci, on by pak zajistil projekt, nacenění a vyřízení žádosti – výsledek cca v květnu 2022. Realizace by byla v roce 2023.

P. László uvedl, že je pro zkvalitňování prostředí v místních částech, byl by pro koupi několika prvků bez dotace, přijde mu pro místní část s 60 obyvateli, 16 dětmi, že by se dalo dovybavit za 50.000,- Kč bez dotace. Nepřijde mu vhodné dát s dotací 300.000,- Kč za hřiště, když je potřeba opravovat i jiné věci. Starosta uvedl, že prvky na dětská hřiště jsou velmi drahé, za 50 tisíc Kč nelze pořídit skoro nic.

P. Vyhnálek apeloval, že v Benešově lidé hřiště chtějí a nevidí důvod, proč by si děti v místní části nezasloužily pořádné hřiště, že současné hřiště je opravdu v dezolátním stavu. Starosta uvedl, že Benešov je obcí s velkým podílem dětí a na schůzce byla řada rodičů, kteří hřiště chtějí.

P. Lapka a p. Danilet uvedli, že si myslí, že současné hřiště je dostačující, že by koupili dvě nové atrakce a jinak investovali do ostatních věcí v Benešově.

P. László zmínil, že mu nepřijde účelné v tomto případě žádat o dotaci, že by se dalo pořídit i bez ní a efektivněji. Dále apeloval na to, že je potřeba udržovat stávající dětské hřiště v Černovicích.

Starosta zdůraznil, že je možné zažádat o dotaci, která by pokryla 80% výdajů a že ze schůzky, která se konala v Benešově vyplynulo, že to lidé chtějí. Hřiště v Černovicích je v pořádku, jen není natřené, což ale akátová hřiště nevyžadují. Město se úklidu věnuje pravidelně.

P. László položil doplňující otázku, zda pokud se teď schválí žádost o dotaci není to pro město závazné. Starosta odpověděl, že je potřeba souhlas zastupitelstva pro podání žádosti. V případě jejího schválení je ještě pořád možné odmítnutí.

Usnesení č. 126/21:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku) na dětské hřiště v Benešově.

 

Hlasování: pro 8– proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan TíkalMgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 1. Škola – to, co se nepodařilo získat z ministerstva financí

Starosta informoval, že v jiném dotačním titulu, také z MMR je možné zažádat o modernizaci veřejné budovy (školy). V tomto případě je prioritou kotelna. Projekt na to je, ale kotelna a otopná soustava může činit maximálně 40% z celkové částky dotace. Zbytek by bylo možné vyčerpat na rekonstrukci elektroinstalace, což by bylo složité na provedení rekonstrukce, ale je to také ve špatném stavu.

Výměna kotlů byla naceněna na cca 2 miliony Kč, investice do elektroinstalace by mohla být ve výši min. asi 3 milionů.

P. Řeháček konstatoval, že kotelna je určitě důležitá.

Starosta ještě upozornil, že je možné, že se nestihne připravit dokumentace pro podání žádosti.

Usnesení č. 127/21:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s podáním žádostí o dotace z MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury a DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov) na modernizaci ZŠ a MŠ Černovice.

Hlasování: pro 8– proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan TíkalMgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 1. Technická infrastruktura

Starosta informoval, že je možné v jiném programu MMR získat dotaci na zasíťování parcel ve výši 150 tisíc Kč na každou parcelu. Bylo by možné využít pro parcely na Vackově. Podání je do ledna, což stíháme.

P. László se dotázal, kolik stojí příprava žádosti podání o dotaci. Starosta odpověděl, že žádosti městu podává DSO Nová Lípa a podání žádosti stojí kolem 10.000,- Kč.

Usnesení č. 128/21:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci z MMR z podprogramu Technická infrastruktura (program Podpora bydlení) na vybudování TI pro parcely 2112/3, 2112/4, 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora.

Hlasování: pro 6– proti 0 – zdržel se 2.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek

 1. Posílení vodních zdrojů

Starosta informoval zastupitele, že je zpracován projekt na posílení vodních zdrojů Střítež – Rytov a že jak to bude možné, rád by podal žádost o dotaci, aby se sehnaly prostředky na realizaci.

Usnesení č. 129/21:

Zastupitelstvo Města Černovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt Střítež Rytov - posílení vodních zdrojů.

Hlasování: pro 8– proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan TíkalMgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

P. Průša se ještě dotázal, zda by nebylo možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci KD v Dobešově. Starosta odpověděl, že je to stejný dotační titul, do které spadá projekt na modernizaci školy a obec má možnost do každého dotačního titulu podat pouze jednu žádost. Je ale možné, že se na modernizaci školy nestihne připravit projekt a pak by se mohlo na prosincovém zastupitelstvu schválit, že zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti na KD v Dobešově.

Ad 15) Řešení energetické krize – pomoc města Černovice postiženým občanům

Starosta uvedl, že současný stav na trhu s energiemi by pro řadu lidí mohl být kritický a že přemýšlel o tom, co by se dalo dělat pro jejich pomoc. Navrhuje nabídnout lidem, kteří se ocitnou v nouzi díky zvýšení ceny energií (což bychom asi měli nějak ověřit – pravděpodobně fakturou, novým předpisem záloh), že by měli možnost brát zdarma obědy ze školní jídelny. Se školou věc předběžně probíral a nemají problém – naopak by uvítali, kdyby mohli vařit pro více strávníků.

P. László uvedl, že si myslí, že tyhle věci by město řešit vůbec nemělo, že bychom do toho zabředli a rozvinuli sociální program do pro nás neúnosné roviny. P. Vyhnálek si myslí to samé. Obyvatelé mají možnost přijít v nouzi zažádat o pomoc, že je to ze strany města automatické, že přijít můžou, zastupitelé pak případně rozhodnou o konkrétním případu. Pro řízenou sociální pomoc jsou v republice nastavené jiné principy.

Ad 16) Různé

 1. Revokace usnesení na veřejnoprávní smlouvy

Starosta vysvětlil, že na minulém zastupitelstvu bylo schváleno zprostředkování peněz spolkům na základě veřejnoprávních smluv, ale protože veřejnoprávní smlouva musí mít jisté náležitosti: především účel použití prostředků a období, ve kterém musí být finance vyčerpány, přijde nám v tomto případě lepší finanční prostředky poskytnout formou daru, aby nemuseli spolky dokládat, na co a kdy je utratily.

Zastupitelstvo města Černovice revokuje své usnesení č. 113/21 tak, že toto usnesení zní: „Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí prostředků formou daru ve výši 16.000,- Kč za pomoc při organizaci první akce na Sokolovně těmto spolkům: SDH Černovice, Český svaz žen Černovice, TJ Sokol Černovice a PS Svidník.“

Hlasování: pro 8– proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan TíkalMgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 1. Žádost o směnu lesního pozemku

Starosta informoval, že pan XXXX žádá o parcelu 3825 v k.ú. Černovice za výměnu parcely 3931 v k.ú. Černovice. Zastupitelstvo požadovalo znalecký posudek nacenění, který říká, že pozemek města má o 15.562,- Kč větší cenu – XXXX doplatek zaplatí městu.

Na dotaz p. Lászla, kdo posudek hradil starosta odpověděl, že XXXX.

Usnesení č. 130/21:

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí se směnou pozemku p.č. 3825 v k.ú. Černovice u Tábora z majetku města Černovice za pozemek p.č. 3931 v k.ú. Černovice u Tábora. Rozdíl v ceně dle posudku (15.562,- Kč) doplatí majitelé pozemku 3991 XXXX městu Černovice.

Hlasování: pro 7– proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, , Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek             

Zdržel se: Ing. Jan Tíkal

 1. Plán sportu

Starosta informoval, že je potřeba zaktualizovat strategii a doplnit jí o plán sportu nebo ho schválit samostatně, aby bylo možné v příštím roce žádat o dotace z NSA.

Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval přítomným za účast a ve 21:40 hod zasedání ukončil.

V Černovicích dne 10.11.2021

 

Mgr. Jan  B r o ž e k

starosta

 

Ověřovatelé zápisu:       

Pavel László                                František Průša   

 

                            

Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 3.11.2021

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • poskytnutí příspěvku 1000 Kč pro každého žáka ZŠ a MŠ Černovice, který se zúčastní lyžařského výcvikového kurzu ve školním roce 2021/22
 • podání žádosti o dotaci na projekt Střítež Rytov - posílení vodních zdrojů

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí:

 • s návrhem řešení veřejného prostranství v Dobešově a pověřuje starostu poptávkou projekčních prací na úrovni dokumentace k územnímu řízení a dokumentace ke stavebnímu povolení
 • s podáním žádosti o dotaci z MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku) na dětské hřiště v Benešově
 • s podáním žádostí o dotace z MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova (DT 117d8210B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury a DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov) na modernizaci ZŠ a MŠ Černovice
 • s podáním žádosti o dotaci z MMR z podprogramu Technická infrastruktura (program Podpora bydlení) na vybudování TI pro parcely 2112/3, 2112/4, 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora
 • se směnou pozemku p.č. 3825 v k.ú. Černovice u Tábora z majetku města Černovice za pozemek p.č. 3931 v k.ú. Černovice u Tábora. Rozdíl v ceně dle posudku (15.562,- Kč) doplatí majitelé pozemku 3991 XXXX městu Černovice

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • rozpočtové opatření číslo 10

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

Zastupitelstvo města Černovice neakceptuje:

 • nabídku na koupi pozemků p.č. 220/2, 220/3 a 221/2 v k.ú. Dobešov u Černovic

Zastupitelstvo města Černovice revokuje:

 • své usnesení č. 113/21 tak, že toto usnesení zní: „Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí prostředků formou daru ve výši 16.000,- Kč za pomoc při organizaci první akce na Sokolovně těmto spolkům: SDH Černovice, Český svaz žen Černovice, TJ Sokol Černovice a PS Svidník

 

konec textu

Datum sejmutí: 1. 12. 2021 Zodpovídá: Ing. Veronika Starková

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 538
TÝDEN: 3327
CELKEM: 1729471

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, neděle 28. 11. 2021
sněžení 0 °C -2 °C
pondělí 29. 11. mírné sněžení -1/-7 °C
úterý 30. 11. sněžení 0/-4 °C
středa 1. 12. déšť se sněhem 3/0 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí v Černovicích

FACEBOOK

Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

Sbor dobrovolných hasičů Černovice

Pionýrská skupina Svidník

TJ Sokol Černovice

Český svaz žen