Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice ze dne 29.12.2021

XXXX - případná anonymizace části zápisu z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR)
Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Městského úřadu Černovice nahlédnout občané města Černovice starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území města Černovice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 29.12.2021 od 18:00 hod v kanceláři starosty města Černovice

Zahájení:             18:00 hod

Ukončení:           18:53 hod

Přítomno:           6 členů zastupitelstva dle prezenční listiny

 (starosta Mgr. Jan Brožek, místostarostka Václava Šenoltová, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, všichni od začátku zasedání)

Omluveni:          Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

Ověřovatelé zápisu: Pavel László. Ing. Jan Tíkal

Zapsala:              Ing. Veronika Starková

Program zastupitelstva:

1.           Zahájení

2.           Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.           Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.           Schválení programu jednání

5.           Schválení rozpočtu na rok 2022

6.           Změna územního plánu č.1

7.           Schválení kalkulace a cen vodného a stočného pro rok 2022

8.           Smlouva s Krajem Vysočina o spolupráci na tvorbě DTM

9.           Přehled dokončených zásadních akcí a investic v roce 2022

10.         Rozpočtové opatření číslo 11

11.         Různé

 

1.Zahájení

Starosta přivítal přítomné zastupitele; konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce, na začátku zasedání je přítomno 6 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

 

2.Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Ing. Veronika Starková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni Pavel László a Ing. Jan Tíkal.

 

3.Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovateli zápisu z minulého jednání jsou pí. Šenoltová a p. Řeháček. Oba konstatovali, že nemají k zápisu z minulého jednání připomínek.

 

4.Schválení programu jednání

Zastupitelstvo odsouhlasilo program jednání v podobě, jak byl předem publikován, bez návrhů na změny.

 

Hlasování o programu: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:    Mgr. Jan Brožek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal

 

5. Schválení rozpočtu na rok 2022

Starosta uvedl, že rozpočet zaslal a je to tak, jak byl vyvěšen návrh rozpočtu na úřední desce.

 

Na dotaz p. Řeháčka, zda jsou zařazeny do rozpočtu splátky úvěrů starosta odpověděl, že ano. Dále se pan Řeháček dotázal, zda je počítáno s náklady na stavbu rybníka nad Baštovým rybníkem. Starosta odpověděl, že je na příští rok počítáno se zaplacením projektové dokumentace, která by měla být odevzdána včetně vodoprávního povolení. Na stavbu v tomto roce nejsou peníze. Dále se diskutovalo o posudku pí. Pecharové a starosta informoval o tom, že paní Pecharová nabízí odprezentování posudku, zastupitelé s návrhem souhlasí a jsou pro zorganizování schůzky. Starosta ještě zastupitelům ukázal aktuální stav projektu na záchytný rybník pod ČOV.

P. László se informoval, zda je ve věci Baštova rybníku vyřešeno vypořádání pozemků, starosta odpověděl, že je vyhotoven geometrický plán, ale zatím nemá od pana Bašty návrh kupní smlouvy.

Více otázek k rozpočtu vzneseno nebylo.

Usnesení č. 137/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočet na rok 2022.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal

Starosta uvedl, že na minulém zastupitelstvu se v rámci návrhu rozpočtu odsouhlasil dar pro charitu Pelhřimov, je ale potřeba mít pro to samostatné usnesení.

P. Průša se dotázal, zda už se Farní charitě Pelhřimov přispívalo v minulosti. Starosta uvedl, že nikoliv. Zastupitelé se dotazovali, co konkrétně Farní charita Pelhřimov provádí. Byl předložen rozpis, který Farní charita Pelhřimov dodala s žádostí. P. Průša konstatoval, že by peníze raději použil přímo na pomoc potřebným. P. László souhlasil.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí daru 34.300,- Kč Farní charitě Pelhřimov.

Návrh nebyl přijat.

Hlasování: pro 1 – proti 4 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek

Proti:     Pavel László, František Průša, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal

Zdržel se: Jaroslav Řeháček

Zastupitelé se shodli nad tím, že by příště chtěli konkrétně vědět, co přesně Farní charita Pelhřimov dělá a pro koho.

 

6.Změna územního plánu č.1

Starosta se dotázal zastupitelů, zda si prošli navrhované změny do změny územního plánu číslo 1 a upozornil na to, že byl ještě do původního návrhu přidán pozemek parc. č. 243/2 v k.ú. Černovice u Tábora. Na zasedání dne 13.6.2018 bylo farnosti slíbeno, že tento pozemek změníme na pozemek pro stavbu RD (tedy typ plochy BV). Starosta vysvětlil, že to má návaznost na směny pozemků nutných pro kanalizaci v Dobešově, schválená směna zatím nebyla provedena.

 

P. László konstatoval, že si není vědom toho, že by došlo k dohodě mezi farou a městem, upřednostňoval by zeleň, která zůstane zelení. Starosta odvětil, že mu naopak přijde správné zahustit intravilán obce, když kolem zůstane pozemků zeleně dost, které jsou města a zůstanou zelení. On považuje tuto změnu za výhodnou pro město, navíc je to záležitost, která už byla církvi přislíbena.

Usnesení č. 138/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje pořízení změny č.1 územního plánu města Černovice.

 

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal

 

7. Schválení kalkulace a cen vodného a stočného pro rok 2022

Starosta informoval, že přišla od Vodaku žádost o schválení kalkulace a ceny vodného a stočného.

Starosta vysvětluje, že jde o kalkulaci, která říká, kolik bychom měli hypoteticky vybírat za vodné a stočné, abychom pokryli výdaje a vytvářeli rezervu. Pan László se dotázal, kolik peněz je na účtu, který je zřízen na hospodaření s vodou. Starosta odpověděl, že zhruba 100.000,- Kč a doplnil, že Vodak koncem roku účtuje za celý rok zpětně, i když upozorňoval, že si to tak město nepřeje. Navrhuje příští rok Vodaku faktury neproplácet, pokud bude fakturovat s takovým zpožděním.

P. László se dotázal, zda chceme držet cenu vodného 32 Kč a stočného 32Kč, že on by o trochu zvedl, aby to příště nebylo o tolik, zvedal by přírůstkově po troše každý rok, ne skokově po několika letech. Starosta uvedl, že by letos nezvedal, nemá připravenou kalkulaci o kolik by mělo být. Přijatelné by bylo stanovit si za cíl, že budeme přírůstkově zvedat každý rok. P. Průša uvedl, že si myslí, že cena vodného a stočného není poddimenzovaná.

Pí. Šenoltová uvedla, zda by nebylo lepší, aby si město spravovalo vodu a kanalizaci samo. Zastupitelé konstatovali, že provozovatelská smlouva s Vodakem stojí kolem 1.800.000 Kč (obsahuje nutné výdaje). Starosta konstatoval, že to bude potřeba v budoucnu řešit a doplnil, že by mohl vodu a kanalizaci spravovat XXXX. V případě, že by si město spravovalo samo, třeba by ušetřilo, ale byla by to velká zátěž. Pí. Šenoltová uvádí, že by bylo dobré případnou změnu propočítat, aby bylo město připravené na případnou změnu, nečekala by, až dojde k rozpadu Vodaku a potom by byl problém s řešením. P. László doplňuje, že i když není zásadně proti, aby vodu a kanalizaci spravoval XXXX, vidí u Vodaku výhodu toho, že je to velká společnost lidí, která je schopná si zajistit zastupitelnost. Zastupitelé se dotázali, jak je to s výpovědní lhůtou smlouvy s firmou Vodak. Starosta uvedl, že smlouva s firmou Vodak má výpovědní lhůtu 12 měsíců a zdůraznil, že by mu nepřišlo vhodné smlouvu s Vodakem teď vypovídat, když město na to nemá nic připraveno. Z jeho pohledu samoprovozování dává smysl, ale je proti výpovědi teď, když neproběhla naprosto žádná příprava. Pokud se zastupitelstvo dohodne na tom, že si chce město provozovat vodovody a kanalizace samostatně nebo formou nějaké jiné spolupráce s jiným subjektem, je to podle něj možné, ale v tento okamžik to považuje za zbrklé.

P. Průša doplnil, že by vodné a stočné zvýšil až v případě, že bude voda v pořádku.

Starosta upřesnil, že nyní se schvaluje kalkulace, která se musí odeslat na MZe.

P. László vznesl protinávrh: Zastupitelstvo města Černovice schvaluje zvednout poplatek za vodné a stočné na 35 a 35 Kč.

Protinávrh nebyl přijat.

Hlasování: pro 2 – proti 4 – zdržel se 0.

Pro:       Pavel László, Jaroslav Řeháček

Proti:     Mgr. Jan Brožek, František Průša, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal

Starosta ještě uvedl, že se cena za vodné a stočné bude muset v příštích letech určitě zvednout, to je nevyhnutelné, ale chce na to být lépe připraven a stanovit cenu na základě nějakého plánu.

Usnesení č. 139/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2022.

Hlasování: pro 5 – proti 1 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal

Proti:     Pavel László

 

8.Smlouva s Krajem Vysočina o spolupráci na tvorbě DTM

Starosta uvedl, že v podkladech zastupitelům poslal smlouvu s Krajem Vysočina o spolupráci na tvorbě DTM a konstatoval, že mu to přijde jako zajímavá věc a bral by součinnost s Krajem Vysočina za samozřejmost.

Pí. Šenoltová se dotázala, o co vlastně jde. Starosta informoval, že půjde o vytvoření uceleného digitálního mapového podkladu vedení sítí TI pro celý Kraj Vysočina. Pí. Šenoltová uvedla, že si myslí, že to městu nic nepřinese, starosta na to odvětil, že nám to ale ani nic nevezme. P. László uvedl, že z jeho pohledu by to mohl být třeba pro kraj i podklad pro vyhlašování dotací.

Usnesení č. 140/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina.

Hlasování: pro 6 – proti 1 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal

Proti:     Václava Šenoltová

 

9. Přehled dokončených zásadních akcí a investic v roce 2022

Starosta uvedl, že informativně poslal zastupitelům přehled zásadních investic, které v Černovicích proběhly. I když přehled ještě nemusí být zcela přesný, pro základní obraz jsou údaje dostatečné.

Ze zastupitelů nikdo žádné otázky k přehledu investic neměl.

Starosta zmínil jednu související záležitost, a to je výtvarný obor ZUŠ. Jako každý rok, i letos poslala ZUŠ dodatek smlouvy, kterou město přispívá na provoz ZUŠ, a vzhledem k časové tísni, kdy bylo nutné peníze poslat ZUŠ tak, aby je stihla utratit do konce roku, starosta dodatek podepsal, i když ho pravidelně schvaluje zastupitelstvo. Byl by proto rád, aby zastupitelé alespoň vzali tento fakt na vědomí. Pro příští rok by stejně rád změnil formu tohoto příspěvku, a to na darovací smlouvu, která bude zastupitelstvem včas schvalována.

Usnesení č. 141/21:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě se ZUŠ Kamenice nad Lipou.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal

10. Rozpočtové opatření číslo 11

Starosta informoval, že toto rozpočtové opatření se týká investice do VO – podmínkou dotace, která se bude realizovat příští rok, bylo zahájení a proinvestování 391.403,- Kč letos.

Usnesení č. 142/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 11.

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal

11. Různé

Pí. Šenoltová uvedla, že na podnět veřejnosti, by bylo dobré, aby byla někde na náměstí zřízena vitrína pro vyvěšování smutečních oznámení. Zastupitelé souhlasili, že je toto potřeba a pověřili starostu objednáním vitríny a shodli se na tom, že po ukončení zasedání udělají obhlídku náměstí, kam bude nejvhodnější vitrínu umístit.

Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval přítomným za účast a v 18:53 hod zasedání ukončil.

V Černovicích dne 31.12.2021

Mgr. Jan  B r o ž e k

starosta

Ověřovatelé zápisu:

Pavel László                                                                       Ing. Jan Tíkal

 

 

Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 29.12.2021

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

  • rozpočet na rok 2022
  • pořízení změny č.1 územního plánu města Černovice
  • kalkulaci cen pro vodné a stočné pro rok 2022
  • Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina
  • rozpočtové opatření číslo 11

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

  • uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě se ZUŠ Kamenice nad Lipou

 

konec textu

 

Datum sejmutí: 19. 1. 2022 Zodpovídá: Ing. Veronika Starková

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 272
TÝDEN: 1200
CELKEM: 1747269

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 1. 2022
sněžení 0 °C -4 °C
pátek 21. 1. sněžení -4/-7 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení -4/-13 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí v Černovicích

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

FACEBOOK

Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

TJ Sokol Černovice

Sbor dobrovolných hasičů Černovice

Pionýrská skupina Svidník

Český svaz žen