Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice ze dne 2.11.2022

XXXX - případná anonymizace části zápisu z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR). Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Městského úřadu Černovice nahlédnout občané města Černovice starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území města Černovice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 2.11.2022 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:                          18:00 hod

Ukončení:                        21:00 hod

Přítomno:                        7 členů zastupitelstva dle prezenční listiny, všichni od začátku zasedání

                            (Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka)

Omluveni:                        Pavel László, Ing. Jan Tíkal

Ověřovatelé zápisu:      Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Řeháček

Zapsala:                           Ing. Veronika Starková

 

Program zastupitelstva:

1.          Zahájení

2.          Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.          Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.          Schválení programu jednání

5.          Zřízení výborů, komisí a jmenování zástupců v organizacích

6.          Informace o přezkumu hospodaření

7.          Rozpočtové opatření číslo 7,8

8.          Výsledek VŘ na ZTV Svatavská (Vackov) („Účelová komunikace na pozemku parc.č.2112/2 v k.ú. Černovice u Tábora“)

9.          Prodej pozemku 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora - ZTV Svatavská (Vackov)

10.        Prodej pozemku číslo 1475/4 v k.ú. Benešov

11.        Smlouva lesy ČR

12.        Smlouva Vodak s.r.o. na rok 2023

13.        Informace o navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů ze strany Sompo a.s. - doplněno do programu

14.        Nabídka na studii na rozšíření MŠ v Zš Černovice

15.        Příprava projektů pro další roky, aktualizace strategie města, příprava rozpočtového výhledu a dílčí úkoly s tím spojené

16.        Různé

 

1.Zahájení

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce. Na zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

2.Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Ing. Veronika Starková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni Ing. Martina Kratochvílova a Jaroslav Řeháček.

3.Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovatelé minulého zápisu Jaroslav Bůžek a Zdeněk Zíka konstatovali, že nemají připomínek k zápisu z minulého jednání.

4.Schválení programu jednání

Starosta uvedl, že potřebuje zařadit do programu bod týkající se odpadového hospodářství, navrhuje tedy vložit jako bod 13. Informace o navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů ze strany Sompo a.s. a takto dal o programu hlasovat.

Hlasování o programu: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

5. Zřízení výborů, komisí a jmenování zástupců v organizacích

Starosta uvedl, že je potřeba dořešit jmenování členů do výborů a vyřešit pověření zastupitelů k různým organizacím.

 1. Zřízení stavebního výboru

Zastupitelé se domluvili, že zřídí stavební výbor, jehož předsedou bude Pavel László. Jako členové jsou navrženi Ing. Josef Dvořák a František Průša.

Usnesení č. 129/22:

Zastupitelstvo města Černovice zřizuje stavební výbor ve složení:

Předseda: Pavel László

Členové: Ing. Josef Dvořák, František Průša

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

 1. Zřízení pozemkového výboru

Předsedou pozemkového výboru je navržen František Průša a členové Pavel László a Petr Vyhnálek.

Usnesení č. 130/22:

Zastupitelstvo města Černovice zřizuje pozemkový výbor ve složení:

Předseda: František Průša

Členové: László Pavel, Petr Vyhnálek

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

 1. Zřízení sportovního výboru

Starosta dal slovo panu Michálkovi, který má být předsedou sportovního výboru, ten uvedl, že za členy navrhuje Zdeňka Zíku a Lukáše Pěnku.

Usnesení č. 131/22:

Zastupitelstvo města Černovice zřizuje sportovní výbor ve složení:

Předseda: Mgr. Et. Mgr. Bc. Josef Michálek

Členové: Zdeněk Zíka, Lukáš Pěnka

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

 1. Jmenování zástupce v Sompo a.s.

Starosta uvedl, že by velice rád pokračoval jako zástupce města v Sompo a.s. a dal prostor k diskuzi, zastupitelé neměli připomínek.

Usnesení č. 132/22:

Zastupitelstvo města Černovice jmenuje jako svého zástupce ve společnosti Sompo a.s. starostu Mgr. Jana Brožka

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

 1. Jmenování určeného zastupitele pro záležitosti územního plánu

Určeným zastupitelem pro záležitosti územního plánování byl v minulosti starosta a ten navrhuje, že může v tomto pokračovat., zastupitelé opět neměli připomínek.

Usnesení č. 133/22:

Zastupitelstvo města Černovice jmenuje jako určeného zastupitele pro záležitosti územního plánu starostu Mgr. Jana Brožka

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

Starosta doplnil, že běží změna ÚP č. 1, zatím to vypadá, že veřejné projednání by mělo být 21.12.2022.

 1. Kulturní komise

Starosta uvedl, že kulturní komisi jmenoval on v pondělí a dal slovo p. Holubovi – předsedovi kulturní komise, aby představil ostatní členy, ten uvedl, že členy kulturní komise jsou: Václava Šenoltová, František Dvořák, Jaroslav Řeháček, Veronika Starková, Tomáš Tintěra, Martin Laudát, Robert Buš, David Štěpán, Lucie Klimešová a doplnil, že ještě jedná se sokoly, zda bude někdo za ně na kulturní komisi docházet. Dále informoval, že kulturní komise bude mít první zasedání v pondělí 7.11.2022.

Starosta zmínil, že by rád do zastupitelstva trvale zařadil bod zprávy komisí a výborů a upozornil předsedy na to, aby si podle toho plánovali zasedání a předali pak písemnou zprávu k rozeslání jako podklad pro zastupitele.

 1. Školská rada

Starosta informoval, že ve školské radě by jako zástupce za město pokračoval on a pan Řeháček. Školská rada se sešla v pondělí 31.10.2022, probíraly se zde běžné záležitosti.

Ještě starosta komentoval, že zaslal zastupitelům odkaz na jednací řád zastupitelstva k prostudování.

6.Informace o přezkumu hospodaření

Starosta uvedl, že v podkladech byla zaslána zpráva a dotázal se, zda mají zastupitelé dotazy. Nikdo ze zastupitelů se na nic nedotázal.

Usnesení č. 134/22:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření města Černovice za rok 2022.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

7.Rozpočtové opatření číslo 7,8

Starosta se dotázal, zda měl někdo otázky k rozpočtovým opatřením, které byly zaslány v podkladech. Nikdo se na nic nedotazoval.

Rozpočtové opatření č. 7 je pro vzetí na vědomí.

Usnesení č. 135/22:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 7.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

Rozpočtové opatření č. 8 se vztahuje na již zastupitelstvem schválené věci, nutné rekonstrukce a opravy.

Usnesení č. 136/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 8.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

8. Výsledek VŘ na ZTV Svatavská (Vackov) („Účelová komunikace na pozemku parc.č.2112/2v k.ú. Černovice u Tábora)

Starosta uvedl, že bylo vypsáno výběrové řízení na účelovou komunikaci na Vackově, obálky byly otvírány 31.10.2022, nejnižší nabídku podala fa Sates Čechy s.r.o a to 3.411.163,66,- Kč bez DPH, 4.127.508,03,- Kč včetně DPH.

Usnesení č. 137/22:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na ZTV Svatavská (Vackov) – „Účelová komunikace na pozemku parc. č. 2112/2 v k.ú. Černovice u Tábora“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Sates Čechy s.r.o. (nejnižší nabídková cena 3.411.163,66,- Kč bez DPH, 4.127.508,03,- Kč včetně DPH )

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

9.Prodej pozemku 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora - ZTV Svatavská (Vackov)

Starosta informoval, že jde o parcelu, která byla již jednou prodána a následně byla městu nabídnuta zpět. Na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr prodeje panu XXXX.

Na dotaz pana Zíky, zda nebudou další parcely kolem starosta odpověděl, že ostatní pozemky nejsou v majetku města a rozšíření bytové zástavby směrem k benzínce již není dle územního plánu určeno k bytové výstavbě.

Usnesení č. 138/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje

1) prodej pozemku p. č. 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora do vlastnictví pana XXXX, za cenu v místě obvyklou 650,- Kč/m2,

2)  zřízení předkupního práva a ujednání výhrady zpětné koupě pro město Černovice při prodeji pozemku p. č. 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora dle bodu 1 tohoto usnesení.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

10. Prodej pozemku číslo 1475/4 v k.ú. Benešov

Starosta uvedl, že na minulém zastupitelstvu byl schválen záměr prodat pozemek parc. č. 1475/4 v k.ú. Benešov, jde o část zaploceného pozemku. Okolní pozemky patří paní XXXX.

Usnesení č. 139/2022:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje prodej pozemku číslo 1475/4 v k.ú. Benešov za cenu 200 Kč/m2 paní XXXX.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

11. Smlouva lesy ČR

Starosta uvedl, že toto je záležitost, která se řeší dlouho, tato smlouva byla schválena už usnesením číslo 165/19, ale dosud nebyla podepsána. Přišla teď od Lesů ČR smlouva nová, která byla zastupitelům poslána v příloze. Smlouvy se liší v tom, že je na nich jiná cena směňovaných pozemků a porostů (z důvodu změny lesů). V původní smlouvě jsme měli LČR doplácet 33.125,- Kč. V nové smlouvě nám mají LČR doplatit 51.750,- Kč.

Zároveň ale my jim zaplatíme podíl na nákladech spojených se směnou, a to 22.500,-Kč.

P. Průša se dotázal, zda to bylo konzultováno s lesním hospodářem panem Mlejnkem, starosta odpověděl, že ano.

Usnesení č. 140/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření směnné smlouvy se společností Lesy České republiky, s.p. číslo SML-00076-2022-191.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

12. Smlouva Vodak s.r.o. na rok 2023

Starosta informoval, že zastupitelům došel v podkladech dodatek smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací na rok 2023. Součástí je mimo dodatku také dotaz na výši vodného a stočného pro rok 2023. Informoval, že v současné době je město (co se provozování vodovodů a kanalizací týče) silně v mínusu. Od roku 2016, kdy se naposledy cena vodného a stočného zvýšila, je to o 14 mil. (tedy že celkové výdaje na vodovod a kanalizaci jsou o více než 14 milionů vyšší, než příjmy). Je tedy nutné začít se zvyšováním vodného a stočného, které je dnes 32 a 32 Kč. Zastupitelstvo musí Vodaku výše vodného a stočného stanovit, není nutné rozhodnout dnes, ale nejpozději na začátku prosince ano.

Starosta dále informoval, že dle doporučení MF ČR by bylo vhodné do pěti let zavést opatření, aby do 5 let roční tvorba prostředků na obnovu odpovídala roční potřebě prostředků na obnovu.

P. Průša uvedl, že by nejraději nechal současnou cenu vodného a stočného.

Starosta konstatoval, že je to na rozhodnutí zastupitelstva, ale musí se zastupitelé také postavit k tomu, že pokud nebudou pro zvýšení vodného a stočného, musí se říci, kde se peníze na opravy a investice do vodovodů a kanalizací vezmou.

P. Zíka se dotazoval na informaci ze studie, zda platí, že ztráty vody jsou 40 %, starosta uvedl, že neví, jestli přesně toto číslo je ve studii, ale ztráty podobného rozsahu uvádí obecně metodika SOVAK, a je možné, že se proto ve studii toto číslo objevilo. Těžko se to konkrétně v Černovicích počítá, nelze změřit, kolik vody do vodojemů nateče, víme pouze kolik vody se fakturuje uživatelům.

Dále zastupitelé diskutovali o stavu a fungování vodojemů, vodovodů a kanalizací v Černovicích.

Na dotaz pana Michálka, zda je vyřešen paušální odběr vody, starosta odpověděl, že ano, že je ve většině případů vyřešen. Pí Kratochvílová se dotázala, kde jsou vodoměry umístěny. Starosta odpověděl, že tam, kde byly, tak na stávajícím místě, jinak ve venkovních vodoměrných šachtách.

Starosta navrhl, aby dnes zastupitelé vzali tyto informace na vědomí a případné zvyšování vodného a stočného vyřešili na příštím zasedání, on bude pro zvýšení.

Usnesení č. 141/22:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí informace týkající se dodatku smlouvy s firmou Vodak Humpolec s.r.o. na provozování vodovodů a kanalizací pro město Černovice na rok 2023.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

13. Informace o navýšení ceny za svoz a likvidaci odpadů ze strany Sompo a.s.

Starosta uvedl, že na představenstvu Sompa bylo minulý týden schváleno navýšení ceny za likvidaci a svoz odpadů. Nově bude Sompo a.s. účtovat 827 Kč/ občana/rok. Cena za svoz odpadů roste každý rok. Není nutné se usnést dnes, ale je potřeba se nad tím zamyslet, jakým způsobem cenu za svoz odpadů navýšit nebo případně říci, z jakých jiných částí rozpočtu se budou odpady dotovat.

Se změnou zákona se změnil strop vybírat za odpady na 1200,-Kč/rok. Starosta podotkl, že není pro, zvýšit až na takovou částku, ale je potřeba se zamyslet nad tím, jak navýšit, např. všem včetně dětí o 100,- Kč, ale je nutné propočítat a promyslet. P. Průša navrhl snížit hranici pro neplatící děti na 15 let. To by podle starosty možné určitě bylo, ale nejde o nijak zásadní změnu, která nám rozhodně nepřinese zaznamenatelné navýšení příjmů.

Usnesení č. 142/22:

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu přípravou nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

14.Nabídka na studii na rozšíření MŠ v ZŠ Černovice

Starosta informoval, že v současné chvíli z výpočtů vyplývá, že v nedaleké budoucnosti dojde k nedostatečné kapacitě MŠ. Starosta by byl rád, aby naše MŠ mohla přijímat dvouleté děti, kapacity na to v MŠ nejsou. Projekt řeší rozšíření MŠ přístavbou nového přízemního pavilonu naproti tělocvičně s napojením přes stávající garáž a kancelář ředitelky MŠ (ty by byly zrušeny a přesunuty jinam). Dále je ve škole problém s nedostatkem skladovacích prostor ve škole a současné vedení školy by rádo také rekonstruovalo třídy – jejich dnešní podoba je výsledkem dlouhodobého provizorního opravování a doplňování, což už je velmi znát. Součástí projektu je také venkovní prostor, návrh zastřešeného prostoru pro jízdní kola a přístřešku na nádoby na odpad. Věc jsme probírali s Ing. Žákem, který projektoval předchozí etapu školy, nabídka na studii je za 233.493,70,- Kč včetně DPH. Pokud budeme chtít na projekt dotaci, musí to být projekčně připraveno.

P. Průša uvedl, že by se mu líbilo více rozšířit MŠ do školy, kde by na to prostory byly. Starosta odpověděl, že i to bylo v plánu, ale je to špatně technologicky řešitelné z důvodu umístění sociálního zařízení ke třídě.

Starosta se dotázal sokolů, zda mají v plánu rozšiřovat kabiny u fotbalového hřiště. P. Michálek uvedl, že v současné době není budova jejich, takže zatím čekají, jak dopadne majetkové vypořádání, potom by rádi kabiny rozšířili. Mají v současné chvíli jen neoficiální studii, v budoucnu by jim asi bylo jedno, jakým směrem se budou rozšiřovat.

P. Michálek se dotázal, zda byl poptáván jiný zpracovatel na zpracování studie. Starosta odpověděl, že zatím nikoliv, nevěděl, jaký názor na to zastupitelé budou mít a pan Žák z AS Projekt již objekt školy zná, projektoval třídy v podkroví.

P. Průša uvedl, že se pořád investuje do školy, rozšiřuje se a přitom jsme, co se týče dětí na hranici.

P. Michálek se dotázal, zda by nebylo možné školku rozšiřovat do podkroví. Starosta odpověděl, že tam už moc není kam. Solární panely neumožňují dělat okna na jih, a proto by byl v podkroví problém se světlem.

P. Michálek konstatoval, že by se mu také více líbilo rozšířit MŠ do stávající budovy.

P. Štěpán se dotázal, kdy by přibližně byla možná realizace. Raději by zainvestoval peníze do stávajících problémů. Starosta konstatoval, že pokud by se chtělo žádat o dotace, hned po studii je nutné nechat zpracovat další stupeň PD a to zabere určitý čas. Město musí myslet hodně dopředu, protože když dnes neuděláme přípravné kroky, nebudeme schopni pak ten problém s nedostatkem místa pro děti ve školce vůbec řešit.

Dále zastupitelé diskutovali nad možnostmi rozšíření MŠ. Starosta nakonec upozornil, že může reálně dojít na to, že budeme mít nedostatečnou kapacitu MŠ, a nechal hlasovat.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednávku studie na rozšíření a úpravu ZŠ a MŠ Černovice od firmy AS Project.

Usnesení nebylo přijato.

Hlasování: pro 2 – proti 5 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Řeháček

Proti:    Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Zdeněk Zíka

V 19.15 se omluvil pan Průša.

Starosta navrhl pověření stavebního výboru prověřením návrhů variant o rozšíření MŠ v ZŠ a MŠ Černovice.

Usnesení č. 143/22:

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje stavební výbor prověřením návrhů možností o rozšíření MŠ v ZŠ a MŠ Černovice.

 

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

15. Příprava projektů pro další roky, aktualizace strategie města, příprava rozpočtového výhledu a dílčí úkoly s tím spojené

Starosta informoval, že je potřeba zaktualizovat a připravit určité věci a dokumenty. Jedním z dokumentů je Strategie města, zastupitelé dostali v podkladech odkaz na stávající strategický dokument. Starosta navrhuje, že zpracování analytické části zajistí on, strategickou část by měli zastupitelé aktualizovat společně.

Dále je potřeba připravit a schválit rozpočet a střednědobý výhled, starosta navrhuje držet se přibližně tohoto harmonogramu:

Příprava rozpočtu na rok 2023                                             do konce roku 2022

Příprava rozpočtového výhledu na roky 2024-2026         do konce roku 2022 (jsme ve skluzu, už jsme ho měli mít)

Aktualizace strategie města – analytická část                    do konce roku 2022

Aktualizace strategie města – strategická část                  do 03/2023

Další věci navrhuje starosta pověřit ke zpracování výbory:

 1. Priority oprav komunikací a chodníků (stavební výbor).

Bylo by dobré, aby stavební výbor připravil prioritní seznam ulic a chodníků (nemusí se to překrývat), kterému by se zastupitelé věnovali na dalším zasedání.

Starosta shrnul, jaké ulice byly opraveny ve stávajícím seznamu a upozornil na kritické ulice a místa v Černovicích a to, ulice Lípová, V Hati, Dobešovská, záhumení cesta v Benešově, chodník v Pacovské ulici.

P. Zíka připomněl ulici Husovy sady a Na Sadech.

Pí Kratochvílová upozornila na silnici v Cihelnách.

Starosta podotkl, že je potřeba se také dohodnout, jaký povrch na určité typy a kousky ulic určit. Některé ulice by třeba nebylo špatné dělat ze zámkové dlažby, je to pak snáze opravitelné. Ale bylo by dobré si i toto promyslet, jak moc se liší náklady a přínosy.

P. Řeháček doplnil, že zámková dlažba mu nepřijde jako vhodné řešení, není stabilní a brzy se zničí.

Usnesení č. 144/22:

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje stavební výbor návrhem priorit v opravách komunikací a chodníků.

 

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

 1. Plán sportu

Starosta uvedl, že návrhem plánu sportu by rád pověřil sportovní výbor. Na dotaz p. Michálka do kdy, starosta navrhl, aby na příštím zasedání informovali, kolik času na to chtějí. P. Zíka uvedl, že si myslí, že by tam měla být spíše uvedena infrastruktura. Starosta přiznal, že neví, jaké náležitosti má plán sportu mít, a právě proto by se tím měl zabývat sportovní výbor.

Usnesení č. 145/22:

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje sportovní výbor návrhem plánu sportu.

 

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

 1. Kino a věž

Starosta by se rád zabýval otázkou kina, je možné diskutovat všechny varianty, od zbourání až po zbourání a stavby jiné budovy. Byl by rád, aby současné zastupitelstvo ve svém funkčním období rozhodlo, co s kinem dál.

P. Michálek se dotázal, zda by bylo možné zapojit občany do rozhodnutí. Starosta odpověděl, že klidně, ale je potřeba předložit občanům pravdivé a smysluplné podklady a návrhy. Určitě by nebyl pro jen položit otázku zbourat / zachovat, aniž by u těchto variant bylo alespoň odhadnuto, kolik budou stát, jaký bude další vývoj (co s budovou, co s prázdným prostorem atd..).

Starosta navrhl, že by se mu v dolním patře líbila knihovna s infocentrem a sálkem, s veřejnými záchodky v horních patrech s byty. Pro tento případ by bylo možné sehnat peníze z dotací. Na kino dotace nesežene.

P. Michálek se dotázal na názor pana Holuba. Ten je jednoznačně pro kino zachovat, je zde už v současné době značné technologické zázemí pro město, budova je z pohledu technologie na vhodném místě. Je klidně i pro zřízení bytů, dole s malým sálkem, kavárnou a infocentrem. Je mu jasné, že kinosál zde není možné finančně zrealizovat, udržet a naplnit.

P. Štěpán uvedl, že by se mu líbila varianta starosty, infocentrum i menší sál na výstavy a vernisáže tady chybí.

P. Charvát uvedl, že by se mu klidně líbilo umístit pouze byty. Sály a knihovna zde jsou. Navrhoval by ve spodním patře vybudovat garáž. To starosta považuje za nevhodné, protože pan Charvát navrhuje mít vjezd do garáže přímo z náměstí, a to je podle starosty velmi nevzhledné.

P. Zíka se dotázal, zda nejsou dotace na ubytovnu či penzion. Tady v Černovicích není vhodné místo pro ubytování, budova kina by mu pro to přišla vhodná.

Starosta připomněl, že jednu studii rekonstrukce Sokolovny realizoval ateliér Ota, provedení se mu velice líbilo, a považuje za správný postup věc konzultovat s projektanty, případně vypracovat nějaké zadání pro projektanty, třeba i variantní. K dnešnímu dni by debatu ke kinu uzavřel.

P. Charvát konstatoval, že kostel je architektonicky nezajímavý, pokud by došlo ke zbourání kina, nebylo by to hezké.

Tímto byl bod uzavřen s tím, že se k němu budou zastupitelé nadále vracet.

16. Různé

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZP-014340000661/001-HRD

Starosta uvedl, že jde o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku v ulici Bezručova.

Usnesení č. 146/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni č. ZP-014340000661/001-HRD.

 

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

 1. Hasičárna Svatava

Starosta uvedl, že má pouze dvě nabídky. Pro to, aby bylo možné schválit, potřebuje tři, ještě je čas dodavatele vybrat, bude vyřešeno na dalším zasedání.

 1. Žádost SDH Svatava o finanční dar

Dostala slovo Lucie Klimešová ze Svatavy, která uvedla, že by rádi zažádali o finanční dar 10.000,-Kč jako příspěvek na jejich činnost a to hlavně z toho důvodu, že letos pořádali akci výročí 111 let hasičů ve Svatavě – dvě kapely, dárky pro zúčastněné. Mají ve Svatavě komunitu, která na akce chodí a realizuje je, rádi by v činnosti pokračovali.

Usnesení č. 147/22:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje finanční dar 10.000,-Kč SDH Svatava na podporu kulturní činnosti.

 

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

 1. Energie

Starosta informoval, že ke konci roku skončí smlouvy na dodavatele energie pro město i školu. Od 1.1.2023 bude město určitě na spotových cenách energie – nikdo jiný v současné době nic jiného nenabízí.

P. Michálek se dotázal na zastropování cen za energie pro město, starosta uvedl, že to už je věc rozhodnutá, na město se vztahují stejné hodnoty jako pro domácnosti.

Rozvedla se diskuse k topení ve škole. Starosta uvedl, že uvažoval o vytápění školy peletami, ale kotle by stály cca 3 mil. Kč, dále je nutné mít velké skladovací prostory a zajištěnou dodávku paliva, která také není jistá. Dnes je navíc cena pelet srovnatelná s cenou plynu. Dále ještě řeší poptávku topení na štěpku, to by ale také asi ztroskotalo na skladovacích prostorách.

P. Michálek uvedl, že mu přijde zajímavé pro vytápění využívat bioplynové stanice. Starosta uvedl, že dle jeho informací je bioplynová stanice dobrá na kombinaci s jinými zdroji jako je fotovoltaika a větrné elektrárny. Město samo ale nemá dostatek materiálu na provoz BPS.

Dále p. Michálek informoval, že slyšel o vývoji větrné elektrárny formou plotových polí.

Starosta uvedl, že větrné elektrárny mají nejlepší bilanci v poměru pořizovací cena a výkon energie. Pokud by se uvažovalo o umístění větrníků v okolí, dokázaly by zásobovat celé Černovice i jejich okolí. V současné chvíli je v Kraji Vysočina zákaz výstavby větrných elektráren, přitom má Vysočina vhodný potenciál – snad si to Kraj uvědomuje a podnikne potřebné kroky ke změně.

Starosta tento bod uzavřel s tím, že se se zastupiteli kvůli uzavření smlouvy na energie pro město operativně domluví.

 1. Diskuse

P. Michálek uvedl, že ve Svatavě už za světla svítily lampy. P. Holub uvedl, že už tam byl a svícení upravoval.

P. Řeháček se dotázal, co se děje s cestou na Vackově, zda se zde nebude asfaltovat. Starosta odpověděl, že nikoliv, že se cesta pouze vyplní škrabankou a uválcuje.

P. Zíka se ještě dotázal, zda by nebylo vhodné dát do kuchyně na Sokolovně sporák, starosta odpověděl, že zatím není v plánu vybavovat kuchyň v Sokolovně. V tomto směru by nyní raději investoval do školy.

P. Štěpán apeloval na to, aby byla opravena cesta směrem k hasičárně a byl by rád, aby byly odstraněny lavičky z tržiště. Stahují se sem podivné existence, které zde produkují nepořádek. Dále konstatoval za rodiče z Černovic, že by bylo dobré upravit hřiště u staré MŠ a zajistit pravidelnější údržbu a vymyslet zde nějaké vyžití pro dorost, aby se měli kde vyblbnout a scházet – navrhuje například dráhu pro cyklokros, překážky pro parkur. Starosta uvedl, že kluci již za starostou byli se žádostí něco tady vybudovat – podali mu návrh. Bylo by možné umístit něco takového ke koupališti nebo na asfaltový plácek k víceúčelovému hřišti pod školou. Pokud zastupitelé řeknou, zkusí komponenty poptat, myslí si, že by to bylo možné pořídit za cca 200.000,- Kč.

Usnesení č. 148/22

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu poptávkou parku pro koloběžky a parku pro parkur.

 

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Jaroslav Řeháček, Zdeněk Zíka

P. Štěpán chtěl poděkovat za podporu města jejich akce Setkání hasičských historiků, kronikářů a sběratelů 2022 na Sokolovně. Akce se povedla, účastnilo se cca 80 účastníků, mají na ní pozitivní ohlasy. Starosta poděkoval p. Štěpánovi za organizaci akce a za dobrou reklamu Sokolovny.

P. Charvát uvedl, že Kraj Vysočina díky tomu, že zavedl novou autobusovou dopravu za původní úzkokolejku vyřadil z veřejné dopravy vsi Dobešov, Vlkosovice, Chválkov. Nepřijde mu vhodné je teď úplně odříznout od veřejné dopravy. Je mu jasné, že s tím asi v současné době není co dělat, ale chce to na kraj zkusit apelovat, jestli by nebylo možné tyto vsi do nějakého víkendového provozu zařadit. Starosta informoval, že nové autobusové linky, které budou jezdit mimo vlaků, budou od prosince obsluhovat jen Pacov, Obrataň, Černovice, Kamenici, cestou zastaví v Rytově a Benešově. Starosta informoval o projektu VDV – Veřejná doprava Vysočiny, který měl podporovat veřejnou dopravu, nakonec se to ale neuskutečnilo tak, jak mělo. Starosta přislíbil, že se pokusí alespoň o zastávku na křižovatce u Dobešova. Jiný spoj v současné době asi nebude reálné domluvit.

Ve 20:50 se omluvila pí Kratochvílová.

P. Bůžek Zdeněk uvedl, že pokud by nejezdila úzkokolejka, bylo by možné obnovit provoz do ulice na Lokálce. Starosta komentoval, že v současné chvíli o tom není s kým jednat.

Po vyčerpání všech bodů starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 21:00 ukončil.

 

V Černovicích dne 2.11.2022

Mgr. Jan  B r o ž e k

starosta

Ověřovatelé zápisu:      

Ing. Martina Kratochvílová

Jaroslav Řeháček

 

Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 2.11.2022

Zastupitelstvo města Černovice zřizuje:

 • stavební výbor ve složení: předseda Pavel László, členové: Ing. Josef Dvořák, František Průša
 • pozemkový výbor ve složení: předseda František Průša, členové Pavel László, Petr Vyhnálek
 • sportovní výbor ve složení: předseda Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, členové Zdeněk Zíka, Lukáš Pěnka

Zastupitelstvo města Černovice jmenuje:

 • jako svého zástupce ve společnosti Sompo a.s. starostu Mgr. Jana Brožka
 • jako určeného zastupitele pro záležitosti územního plánu starostu Mgr. Jana Brožek
 •  
 • Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:
 • rozpočtové opatření číslo 8
 • prodej pozemku p. č. 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora do vlastnictví pana XXXX, za cenu v místě obvyklou 650,- Kč/m2
 • zřízení předkupního práva a ujednání výhrady zpětné koupě pro město Černovice při prodeji pozemku p. č. 2112/5 v k.ú. Černovice u Tábora dle bodu 1 tohoto usnesení
 • prodej pozemku číslo 1475/4 v k.ú. Benešov za cenu 200 Kč/m2 paní XXXX
 • uzavření směnné smlouvy se společností Lesy České republiky, s.p. číslo SML-00076-2022-191
 • uzavření smlouvy o věcném břemeni č. ZP-014340000661/001-HRD
 • finanční dar 10.000,-Kč SDH Svatava na podporu kulturní činnosti

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

 • zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření města Černovice za rok 2022
 • rozpočtové opatření číslo 7
 • výsledek výběrového řízení na ZTV Svatavská (Vackov) – „Účelová komunikace na pozemku parc. č. 2112/2 v k.ú. Černovice u Tábora“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Sates Čechy s.r.o. (nejnižší nabídková cena 3.411.163,66,- Kč bez DPH, 4.127.508,03,- Kč včetně DPH )
 • informace týkající se dodatku smlouvy s firmou Vodak Humpolec s.r.o. na provozování vodovodů a kanalizací pro město Černovice na rok 2023
 •  
 • Zastupitelstvo města Černovice pověřuje:
 • starostu přípravou nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • stavební výbor prověřením návrhů možností o rozšíření MŠ v ZŠ a MŠ Černovice
 • stavební výbor návrhem priorit v opravách komunikací a chodníků
 • sportovní výbor návrhem plánu sportu
 • starostu poptávkou parku pro koloběžky a parku pro parkur

 

konec textu

Datum sejmutí: 24. 11. 2022 Zodpovídá: Ing. Veronika Starková

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:33
TÝDEN:1190
CELKEM:1858342

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 1. 12. 2022
oblačno 3 °C 0 °C
pátek 2. 12. zataženo 3/0 °C
sobota 3. 12. mírné sněžení 1/0 °C
neděle 4. 12. sněžení 0/-7 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí v Černovicích

Po Út St Čt So Ne
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
5
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
1
10
2
11
2
12
1
13
1
14
1
15
2
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1

FACEBOOK

Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

Sbor dobrovolných hasičů Černovice

TJ Sokol Černovice

Český svaz žen

Pionýrská skupina Svidník