Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Zápis ze Zasedání zastupitelstva města Černovice ze dne 1.3.2023

XXXX - případná anonymizace části zápisu z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR). Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Městského úřadu Černovice nahlédnout občané města Černovice starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území města Černovice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 1.3.2023 od 19:15 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:                             19:20 hod

Ukončení:                           21:20 hod

Přítomno:                           9 členů zastupitelstva dle prezenční listiny (Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka – všichni od začátku zasedání)

Ověřovatelé zápisu:       František Průša, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek

Zapsala:                              Ing. Veronika Starková

 

Program zastupitelstva:

1.           Zahájení

2.           Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.           Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.           Schválení programu jednání

5.           Rezignace člena zastupitelstva, složení slibu nové zastupitelky a s tím spojené změny ve výborech

6.           Prodej garáže v ulici Na Sadech

7.           Prodej městského traktoru

8.           Pověření k oddávání

9.           Smlouvy o zřízení věcného břemene s EG.D a.s.

10.         Rozpočtová opatření číslo 2, 3

11.         Koupě rybníka Loucký od pana XXXX

12.         Různé

1. Zahájení

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce. Na zasedání je na začátku přítomno 9 členů zastupitelstva – ode dneška z důvodu rezignace p. Lászla v jiném složení, dle zákona se zastupitelkou stala náhradnice z téže kandidátní strany paní Lorencová - zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Ing. Veronika Starková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni František Průša a Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek.

3. Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovatel zápisu z minulého jednání p. Jaroslav Řeháček uvedl, že drobné připomínky byly odstraněny a potom byl zápis z jeho strany v pořádku, p. Zdeněk Zíka neměl připomínek.

4. Schválení programu jednání

Starosta dal hlasovat o programu tak, jak byl vyvěšen.

Hlasování o programu: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

5. Rezignace člena zastupitelstva, složení slibu nové zastupitelky a s tím spojené změny ve výborech

Starosta uvedl, že p. Pavel László rezignoval na pozici člena zastupitelstva. Na jeho místo podle zákona nastupuje první náhradník téže volební strany (paní Miroslava Lorencová), kterou tímto mezi zastupiteli přivítal.

Na prvním zasedání, kterého se paní Lorencová účastní musí dle § 69 zákona o obcích složit slib.

Starosta přečetl slib: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Černovice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Paní Lorencová pronesením slova „SLIBUJI“ a svým podpisem tento slib potvrdila.

Starosta okomentoval, že tímto je potřeba udělat změnu ve výborech. Stavební výbor ztratil svého předsedu, a nesplňuje tak podmínky dané zákonem. Starosta navrhuje stavební výbor zrušit a vést debatu o tom, zda ho případně sloučit s výborem pozemkovým a stavebním nebo zda se zastupitelstvo obejde bez stavebního výboru.

Slovo dostal p. Průša, neslučoval by výbory, zrušil by výbor stavební, pokud by paní Lorencová nechtěla stavební výbor za p. Lászla vést, a nechal by starostu jmenovat stavební komisi, které by mohl předsedat p. Dvořák. Zastupitelé se dotazovali, zda o tom s p. Dvořák mluvil, starosta odpověděl, že zatím ne.

Starosta navrhuje zrušit výbor stavební a do příště zjistí stanovisko p. Dvořáka, případně jmenuje komisi – té případně může předsedat i někdo jiný. Zastupitelé souhlasili, že má starosta komisi jmenovat.

Usnesení č. 24/23:

Zastupitelstvo města Černovice ruší stavební výbor.

 

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 2.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Zdržel se: Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek

6. Prodej garáže v ulici Na Sadech

Starosta popsal, že město má ve vlastnictví garáž v ulici Na Sadech, parc. č. 534 – jde o malou garáž v první linii garáží a promítl fotky. Protože město v minulosti nějaké nemovitosti nakupilo, navrhoval by tuto garáž prodat. Dotázal se zastupitelů na názor.

P. Průša uvedl, že by jí neprodával, ale pronajal.

P. Tíkal se dotázal, zda je garáž suchá – Sokol shání prostory na skladování.

Zastupitelé se dotazovali, za kolik by se garáž mohla prodat, starosta odpověděl, že by měl představu dát minimální cenu 100-150 tisíc Kč. Pronájem je také možný, zastupitelé se shodli na tomto řešení. P. Tíkal se dotázal, který zájemce bude vybrán, zda první, kdo přijde. Starosta ještě uvedl, že by mohl být nájem také stanoven obálkovou metodou. Nakonec se zastupitelé shodli, že bude nabídnut pronájem za 1.000,-Kč/měsíčně, na MěÚ se budou evidovat všichni zájemci a na příštím zasedání zastupitelé vyberou konečného nájemce.

Usnesení 25/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR pronájmu garáže parc. č. st. 534 v k.ú. Černovice u Tábora v ulici Na Sadech za cenu 1000,-Kč/měsíčně. Konečný nájemce bude vybrán na příštím zasedání zastupitelstva.

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

7. Prodej městského traktoru

Dále starosta uvedl, že má město nepoužívaný traktor (modrý), navrhuje ho obálkovou metodou prodat.

Jde o ZETOR 6718, technická do května 2024, rok výroby 1973. Starosta se dotázal zastupitelů, jestli souhlasí s prodejem. Dle inzerátů, které starosta vyhledal se cena pohybuje od 70.000,- do 190.000,- s tím, že ty za 70.000,- jsou v dost špatném stavu. Starosta navrhl nabídnout minimální cenu 150.000,- Kč, p. Průša konstatoval, že ceny traktorů šly v poslední době nahoru, jestliže je v dobrém stavu, navrhuje minimální cenu 160.000,- Kč.

Usnesení 26/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje prodej traktoru Zetor 6718 obálkovou metodou (prodej nejvyšší nabídce), s termínem podání nabídek do 1.4.2023 a minimální nabídkovou cenou 160.000,-Kč.

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

8. Pověření k oddávání

Starosta popsal, že z důvodu celkem velkého počtu konání svateb v našem matričním obvodu (na letošní rok zatím kolem 20 svateb) je žádoucí, aby kromě starosty a místostarostky, kteří jsou k oddávání oprávněni přímo ze zákona, byli tímto opět pověřeni i pro toto funkční období další členové zastupitelstva (pověření vydá starosta), z důvodů lepší zastupitelnosti, rozvržení víkendových termínů apod. Vyzval zastupitele, kdo by měl o oddávání zájem.

Zájem projevil pan Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek.

9. Smlouvy o zřízení věcného břemene s EG.D a.s.

 1. Smlouva č.: JH-014330082090/003

Starosta uvedl, že přišla ke schválení smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 96 a 97/1 v k.ú. Černovice u Tábora a promítl uvedené pozemky a vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení 27/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy číslo JH-014330082090/003 s firmou EG.D a.s.

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Smlouva č.: ZP-001060003220/001-TROU

Starosta promítl situaci ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v ulici V Hati. Zastupitelé měli smlouvu v podkladech. Starosta vyzval k hlasování.

Usnesení 28/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy  číslo ZP-001060003220/001-TROU s firmou EG.D a.s.

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Smlouva č.: JH-014330075530/003-FIA

Starosta uvedl, že jde o kabelové vedení NN v Benešově po našem parc. č. 1469/27. V minulosti byla schválena smlouva o smlouvě budoucí. Starosta vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení 29/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy číslo JH-014330075530/003-FIA s firmou EG.D a.s.

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

10. Rozpočtová opatření číslo 2, 3

Starosta uvedl, že zastupitelé dostali rozpočtová opatření v podkladech a dotázal se, zda měli nějaké dotazy předem na paní účetní nebo zda to případně chtějí okomentovat. Zastupitelé neměli otázek.

Usnesení 30/23:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí rozpočtová opatření číslo 2, 3.

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

11. Koupě rybníka Loucký od pana XXXX

Starosta uvedl, že dnes mu poslal p. projektant Macháček studii napojení ČOV na potok – prověřil dvě varianty – v první by muselo dojít k zahloubení potoka, druhá vede za rybník, pod hrází by byla trubka svedena do potoka, obě varianty počítají s náhonem do rybníka. Dle odhadu projektanta by první varianta stála 8.900.000,-Kč, druhá varianta 2.900.000,-Kč. Na projektu bude pan Macháček dále pracovat, to, co bylo dnes představeno, jsou jen první výstupy, aby měli zastupitelé podklady pro jednání. Starosta dnes doporučuje odmítnout podmínky, které byly p. XXXX v minulosti stanoveny, a tím se posunout v jednání dál. Ještě starosta doplnil, že dal podmínky pana XXXX k posouzení JUDr. Šaštinskému, ten za podmínek stanovených p. XXXX koupi nedoporučil. Považuje je za nesmyslně nevyvážené, a nevýhodné pro město. S tím starosta souhlasí, a proto by navrhoval tyto podmínky odmítnout, a nechat na panu XXXX, aby je přehodnotil.

P. Průša uvedl, že by navrhl pověřit starostu vyjednáním oboustranně schůdných podmínek ke koupi rybníka. Starosta doplnil, že se dotázal p. XXXX kolik by si představoval peněz jako kompenzaci za škodu, o níž tvrdí, že mu nastala. Na to pan XXXX ještě městu odpověď nedal.

P. Michálek uvedl, že souhlasí, že některé věci je potřeba doladit, jestliže jsou náklady na řešení obtokem takové, jaké starosta odprezentoval, není tato varianta výrazně výhodnější než odkup.

Starosta uvedl, že by potřeboval konkrétní usnesení zastupitelstva, aby věděl, co s p. XXXX vyjednávat. Pokud mají nějaká další jednání probíhat, je nutné je mít od zastupitelstva specifikované, aby starosta věděl, jakou pozici má vlastně zastávat. Upozornil zastupitele, že neexistuje žádný dokument, usnesení či rozhodnutí o tom, že město nějakou škodu způsobilo, město proto může jednat, ale není de facto pod tlakem – kromě běžného vyjednávání.

P. Průša vznesl protinávrh: Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu jednáním o podmínkách prodeje Louckého rybníka s panem XXXX a seznámením pana XXXX s možnými variantami obtoku Louckého rybníka.

Hlasování: pro 4 – proti 3 – zdržel se 2.

Pro:       Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Proti:     Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová

Zdržel se: Miroslava Lorencová, Jaroslav Řeháček

Protinávrh nebyl přijat.

Zastupitelé definovali podmínky, které má starosta s panem XXXX projednat.

P. Záhora se dotázal, zda má pan XXXX prokazatelně určeno, že jde o vinu města. Starosta odpověděl, že město nechalo zpracovat znalecký posudek, který to jednoznačně nepotvrdil.

Pan Řeháček navrhl, aby součástí jednání byla také cena, kterou považuje za příliš vysokou. Zastupitelé se shodli, že o ceně jednat v této fázi nebudou, protože pan XXXX prohlásil, že cena není k jednání. Je možné, že v rámci dalšího vyjednávání bude otázka ceny otevřena, ale je to nepravděpodobné.

Zastupitelé diskutovali nad podmínkami, které měl za město definovány starosta. Ing. Tíkal navrhl z podmínek zcela vyloučit otázku předkupního práva. Starosta proto navrhl, aby město přímo prohlásilo, že nesouhlasí se zřízením předkupního práva.

Starosta dále upozornil, že rybník slouží jako zástava pro úvěr, a že i s tímto bude komplikace. Tuto komplikaci město už v minulosti muselo řešit u jiného prodeje a Ing. Starková doplnila, že se jednalo právě o směnu pozemků s panem Baštou. Ing. Tíkal řekl, že tento zápis sice v katastru je, ale s nulovou hodnotou, takže potíže nebudou.

Usnesení 31/23:

Zastupitelstvo města Černovice odmítá koupi rybníka Loucký za podmínek nabídnutých panem XXXX a pověřuje starostu města seznámit pana XXXX s návrhem podmínek ze strany města.

Zároveň pověřuje starostu informovat pana XXXX o možných variantách obtoku Louckého rybníka.

 

Hlasování: pro 6 – proti 2 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

Proti:     Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša

Zdržel se: Miroslava Lorencová

12. Různé

 1. Nájem koupaliště – XXXX

Starosta uvedl, že nemáme momentálně žádný plán na samoprovozování. Doteď se pronajímalo za 3.000,-Kč/rok. Paní XXXX se ptala, zda jí areál město pronajme a za kolik.

P. Průša by zvedl nájem jen nepatrně.

Starosta není moc spokojen s úklidem v okolí koupaliště, i když to měla paní XXXX ve smlouvě. Starosta si myslí, že by měla nádoby na odpad zajistit paní XXXX, protože tam provozuje podnikatelskou činnost, a je za odpady ze zákona zodpovědná, jeden výsyp stojí u SOMPA 300,-Kč. K otázce zajištění odpadů proběhla diskuse, v jejímž rámci byla panem Záhorou zmíněna zkušenost z Pacova, kde mohou podnikatelé ukládat na základě smlouvy s městem odpady na sběrný dvůr. Starosta odpověděl, že město Černovice tuto možnost ve vyhlášce nemá.

P. Průša uvedl, že si myslí, že by tam kontejnery (popelnice) měly být od města, a město by se o odpad mělo starat. Nepřijde mu, že je to tak významný podnikatelský záměr, spíše služba veřejnosti.

Dále zastupitelé diskutovali nad cenou za nájemné, připustili by zvýšení maximálně na 5.000,- Kč.

P. Tíkal se dotázal, zda někdo udržuje hřiště na koupališti – starosta odpověděl, že nikoliv. P. Michálek konstatoval, že toto hřiště zahrne do plánu sportu, starosta souhlasil, do budoucna by se mu zde líbilo hřiště na beach volejbal.

Nakonec se zastupitelé shodli na tom, že vyhlásí záměr, a do příště starosta připraví nějakou formu řešení odpadů.

Pí Kratochvílová navrhla, že by bylo možné dát do smlouvy pokutu za nedodržování pořádku, starosta ale konstatoval, že je to špatně vymahatelné.

Usnesení 32/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR pronájmu rekreačního objektu Klínot.

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Zpráva kontrolního výboru

Starosta uvedl, že p. Zíka zaslal zprávu kontrolního výboru, navrhuje ji podrobněji probrat. Jen zopakoval to, co již řekl panu Zíkovi, tedy že zpráva výboru neodpovídá tomu, čemu se má kontrolní výbor věnovat. Jeho roli definuje zákon jako zejména kontrolu plnění usnesení zastupitelstva. Zpráva, co přišla, jsou spíše podněty k jednání, a doporučuje, aby se tím zastupitelstvo zabývalo v tomto duchu.

Dostal slovo pan Zíka, zastupitelé se dále věnovali jednotlivým podnětům.

b 1) Město by mělo zaujmout stanovisko k samoprovozování vodovodů a kanalizací

Pan XXXX by chtěl znát stanovisko města k samoprovozování vodovodů a kanalizací. Starosta navrhuje, že by mělo zastupitelstvo pověřit starostu přípravou. Ale není určitě možné v květnovém termínu schválit to, že provozovat vodovody a kanalizace bude firma pana Kubery. Jednak nelze připravit všechny podklady pro toto rozhodnutí, ale také jde o to, že provozovatel se bude muset pravděpodobně soutěžit – pokud bude vybrán tento model provozování. Modelů je několik, a na každý je nutné se připravit jinak. Ale pokud tím bude pověřen, připraví materiály, o kterých může zastupitelstvo jednat.

Starosta se dotázal, zda se chce město pustit do samoprovozování. P. Průša uvedl, že by se město mělo do samoprovozování pustit.

P. Tíkal připomněl, že kvůli dotaci na propojení vodovodu si část stejně budeme muset pravděpodobně provozovat sami.

Usnesení 33/23:

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu přípravou materiálu k posouzení možnosti samoprovozování vodovodů a kanalizací do květnového zastupitelstva.

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

b 2) Řešení plánovaného rozšíření MŠ

Starosta uvedl, že v době dvou až 4 let nebudou pravděpodobně vypsány dotace na rozšíření MŠ. Ten čas už město propáslo. Teď se nabízí varianta na dětskou skupinu – ta by mohla být zřízena v bývalé MŠ, paralelně s tím, jak by město stavělo v bývalé MŠ bydlení. Dětská skupina by městu řešila otázku malé kapacity v MŠ, dostupným způsobem, a s právě otevřenou výzvou. Zároveň bychom si tím, že jeden či dva byty upravíme jako prostory pro dětskou skupinu, otevřeli možnost stavbu těchto prostor zaplatit z dotace – s udržitelností 5 let.

P. Tíkal se dotázal na obsazenost bytů ve stávající ZŠ. Starosta odpověděl, že jde o malé byty, dnes je využívá ZUŠ. Musel by na to být uvolněn velký byt, ostatní má ZUŠ. V té souvislosti také uvedl, že vnímá jako nedodělek to, že nemáme se ZUŠ řádnou smlouvu, byty využívá v rámci podpory činnosti, a chtěl by i tyto administrativní záležitosti dotáhnout.

Starosta uvedl, že chce na dalším zasedání dát zastupitelům podrobnější zprávu o stavu projektu v bývalé MŠ, protože jsou dobré podmínky pro soutěže, výsledky VŘ jsou teď až 20% pod rozpočtovou cenou. Byl by pro co nejdříve vypsat výběrové řízení.

b 3) Veřejné prostranství ve Vlkosovicích

Bylo by potřeba uspíšit realizaci projektu na obnovu návsi. Pan Charvát uvedl, že tento bod nějak postupuje. Jedná s bývalými členy stavebního výboru. P. Průša uvedl, že bývalý stavební výbor je domluvený na termínu jednání ve Vlkosovicích, ale realizačně by měla mít přednost náves v Dobešově. Starosta poznamenal, že chce v projektu pokračovat, ale zároveň by nerad nechal ležet ladem projekt na veřejné prostranství v Dobešově.

b 4) Závlahový systém na fotbalovém hřišti

TJ Sokol by si přál vybudovat automatizovaný závlahový systém na fotbalovém hřišti. Starosta uvedl, že v současné době nejsou finance. Pan Zíka potvrdil, že mluvil s paní Kolářovou, že dotace na to vypsané nebudou. Starosta doporučil, aby členové TJ Sokol apelovali na zastupitele v době přípravy rozpočtu, a dostali projekt do rozpočtu na příští rok.

b 5) Získání kabin od státu

Pan Zíka uvedl, že situaci bohužel řeší nový soudce. Starosta uvedl, že pokud by byly kabiny k odkupu za korunu, pak by je koupil, ale dnes je ta otázka nutně bez odpovědi, protože rozhodnutí je na soudu a nikdo nemá v tento okamžik možnost říkat, jak to bude – soud nerozhodl vůbec o ničem. Nelze proto předjímat, zda vůbec budou kabiny k prodeji a případně za jakou cenu. P. Zíka uvedl, že kabiny jsou 50 let bez větší investice, ale byl by rád, aby věděl, co má lidem říkat, jaké má město stanovisko. Starosta odpověděl, že k tomu zastupitelé těžko můžou přijmout stanovisko, když neví rozhodnutí soudu. Víme pouze, že pozemky jsou města, vlastník budovy není v současné chvíli nikdo.

P. Michálek se dotázal, zda by se starosta nemohl na soudu optat, jak to s případem vypadá, starosta odpověděl, že má plnou moc právník p. Kolařík, doufá, že to řeší.

Usnesení 34/23:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí podněty kontrolního výboru.

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Mimořádný příspěvek škole

Starosta uvedl, že ve škole došlo k tomu, že jsou zvýšené náklady na plyn. Paní ředitelka požádala o mimořádný příspěvek na energie. Platí 4x více než v loňském roce.

Usnesení 35/23:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje mimořádný příspěvek škole na pokrytí zvýšených nákladů na energie ve výši 300.000,- Kč.

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Ing. Martina Kratochvílová, Miroslava Lorencová, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Zdeněk Zíka

 1. Diskuse

P. Tíkal se dotázal za Sokol, zda by nebyly nějaké prostory pro skladování jejich věcí např. v objektu po panu Pravdovi. Starosta odpověděl, že tam by rád uskladnil věci města. Starosta slíbil, že se zamyslí, jaké prostory by bylo možné Sokolu poskytnout.

P. Michálek se připomněl, zda by bylo možné zajistit tyče pro cvičení na Sokolovně. Starosta má projekt, zjišťuje možné řešení.

 

Ve 21:20 starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil.

 

V Černovicích dne 1.3.2023

Mgr. Jan  B r o ž e k

starosta

Ověřovatelé zápisu:       

Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša

 

 

Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 1.3.2023

 

Zastupitelstvo města Černovice ruší:

 • stavební výbor

 

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • ZÁMĚR pronájmu garáže parc. č. st. 534 v k.ú. Černovice u Tábora v ulici Na Sadech za cenu 1000,-Kč/měsíčně. Konečný nájemce bude vybrán na příštím zasedání zastupitelstva
 • prodej traktoru Zetor 6718 obálkovou metodou (prodej nejvyšší nabídce), s termínem podání nabídek do 1.4.2023 a minimální nabídkovou cenou 160.000,-Kč
 • uzavření smlouvy číslo JH-014330082090/003 s firmou EG.D a.s.
 • uzavření smlouvy  číslo ZP-001060003220/001-TROU s firmou EG.D a.s.
 • uzavření smlouvy číslo JH-014330075530/003-FIA s firmou EG.D a.s.
 • ZÁMĚR pronájmu rekreačního objektu Klínot
 • mimořádný příspěvek škole na pokrytí zvýšených nákladů na energie ve výši 300.000,- Kč

 

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

 • rozpočtová opatření číslo 2, 3
 • podněty kontrolního výboru

 

Zastupitelstvo města Černovice odmítá:

 • koupi rybníka Loucký za podmínek nabídnutých panem XXXX a pověřuje starostu města seznámit pana XXXX s návrhem podmínek ze strany města

 

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje:

 • starostu města seznámit pana XXXX s návrhem podmínek ze strany města
 • starostu informovat pana XXXX o možných variantách obtoku Louckého rybníka.
 • starostu přípravou materiálu k posouzení možnosti samoprovozování vodovodů a kanalizací do květnového zastupitelstva

 

konec textu

Datum sejmutí: 24. 3. 2023 Zodpovídá: Ing. Veronika Starková

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:237
TÝDEN:1071
CELKEM:1902713

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 3. 2023
déšť se sněhem 6 °C -2 °C
čtvrtek 30. 3. slabý déšť 10/6 °C
pátek 31. 3. slabý déšť 11/6 °C
sobota 1. 4. déšť se sněhem 7/-1 °C
Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

Český svaz žen

Pionýrská skupina Svidník

Sbor dobrovolných hasičů Černovice

TJ Sokol Černovice