Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice ze dne 1.12.2021

XXXX - případná anonymizace části zápisu z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR)
Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Městského úřadu Černovice nahlédnout občané města Černovice starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území města Černovice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 1.12.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:            18:02 hod

Ukončení:          19:40 hod

Přítomno:          8 členů zastupitelstva dle prezenční listiny (starosta Mgr. Jan Brožek, místostarostka Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek všichni od začátku zasedání)

Omluven:           Pavel László

Ověřovatelé zápisu: Václava Šenoltová, Jaroslav Řeháček

Zapsala:             Ing. Veronika Starková

 

Program zastupitelstva:

1.          Zahájení

2.          Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.          Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.          Schválení programu jednání

5.          Příprava rozpočtu na rok 2022

6.          Nájemní smlouva Ozdravovna

7.          Schválení nabídek na elektronickou úřední desku

8.          Rozpočtová opatření - staženo, Změna územního plánu č.1 - nově zařazeno

9.          Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na vedení sítí k pozemkům Svatavská

10.        Propagační publikace

11.        Různé

 

1.Zahájení

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost; konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce, na začátku zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

 

2.Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápis

Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Ing. Veronika Starková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni Václava Šenoltová a Jaroslav Řeháček.

 

3.Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovateli zápisu z minulého jednání jsou František Průša a Pavel László. Starosta informoval, že p. László, který je ze zasedání omluven, vzkázal, že nemá k zápisu z minulého jednání připomínek. P. Průša konstatoval, že k zápisu neměl žádné výhrady.

 

4.Schválení programu jednání

Starosta promítl program jednání s tím, že z programu odstranil bod Rozpočtová opatření, protože nejsou žádná potřeba schvalovat a zařadil bod Změna územního plánu č.1.

Zastupitelstvo odsouhlasilo program s uvedenými změnami jednání.

Hlasování o programu: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:    Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

 

5. Příprava rozpočtu na rok 2022

Starosta upozornil na to, že v současné chvíli není jasná přesná výše příjmů, a tak vychází z odhadu z loňského roku. Je tedy zřejmé, že se v příštím roce nevyhneme rozpočtovým opatřením. Starosta zobrazil tabulku plánovaných investičních akcí na příští rok, upozornil, které jsou již zasmluvněné a bude potřeba je zaplatit a vyzval zastupitele k diskuzi.

Na dotaz p. Vyhnálka, zda již byla provedena kamerová zkouška v Nádražní ulici starosta odpověděl, že ano a že kamerové zkoušky odhalily špatný stav kanalizace i vodovodu a je potřeba obojí při rekonstrukci komunikace opravit. Dle rozpočtu to vychází na 2 mil. Kč, které jsou zahrnuty do rozpočtu na rok 2022.

Starosta dále informoval, že je domluven se Správou a údržbou silnic, že opravu Dobešovské ulice odsunou na přespříští rok. V příštím roce provedou opravu Svatavské ulice, kde má město sítě v pořádku. Pro jistotu objednal kamerové zkoušky také, ale Vodak zde žádné závady neeviduje. Pí. Šenoltová uvedla, že se jí zdá, že Svatavská ulice je celkem v pořádku. P. Průša upozornil na to, že by bylo lepší, kdyby opravili komunikaci na Lidmaň, starosta uvedl, že ta je v plánu také na příští rok společně se Svatavskou ulicí.

Na dotaz p. Řeháčka co je Efekt, starosta odpověděl, že řešení veřejného osvětlení. P. Tíkal se zeptal, zda jde o prostředky za jeden rok. Starosta vysvětlil, že v letošním roce mělo být utraceno 1,8 mil. Kč, v příštím roce také, ale že se letos neutratilo téměř nic, a tak se to přesouvá na příští rok. Dotace pak bude proplacena dohromady za obě etapy najednou.

P. Řeháček se dotázal, co s komunikací na Vackově. Starosta odpověděl, že s opravou silnice na Vackově není počítáno. A upozornil, že nejsou v rozpočtu na příští rok prostředky. Starosta navrhl, že by se přes zimu mohlo udělat reálné nacenění. P. Průša upozornil, že nabídku na vodovod město má. Starosta uvedl, že čtyři roky starou. P. Bůžek informoval, že mluvil s panem Kuberou o jeho časových možnostech a ten by na případnou opravu vodovou měl časový prostor po Novém roce. P. Řeháček uvedl, že když se bude v příštím roce opravovat Svatavská ulice a silnice na Lidmaň, mohlo by se to na Vackově připravit a při plánované rekonstrukci udělat asfalt. Starosta uvedl, že pokud se bavíme o asfaltovém povrchu budou náklady kolem 1 mil. Kč. Starosta na mapě ukázal, o jaký úsek by šlo (cca 320 m) a promítl rozpočet na přeložení vodovodu a novou komunikaci z roku 2020, který byl na cca 4 mil. Kč. P. Průša uvedl, že by bylo dobré příští rok alespoň snížit vodovod a snížit terén komunikace, čímž by byl alespoň vyřešen havarijní stav. P. Tíkal uvedl, že by se mohl povrch udělat tak jako k Baštovu mlýnu, starosta vysvětlil, že na Vackově je požadavek na snížení terénu, realizace k Baštovu mlýnu byla provedena nasypáním materiálu na stávající cestu. Zastupitelé se domluvili, že pověří p. Průšu poptávkou přeložení vodovodu a snížení komunikace na Vackově.

Usnesení č. 131/21:

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje p. Průšu poptávkou přeložení vodovodu a snížení komunikace na Vackově.

Hlasování: pro 7 – proti 1 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Václava Šenoltová

Proti:     Petr Vyhnálek

Na dotaz p. Vyhnálka, zda je do rozpočtu zařazeno hřiště v Benešově starosta odpověděl, že zatím nemáme cenu a řešil by až v okamžiku, kdy budeme vědět, že jsme získali dotaci.

Na dotaz pí. Šenoltové zda pro nás něco dělá Charita Pelhřimov starosta odpověděl, že zajišťují hospicovou péči.

Zastupitelé hlasovali o poskytnutí příspěvku Farní charitě Kamenice nad Lipou.

Usnesení č. 132/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí příspěvku 100.000,- Kč farní charitě Kamenice nad Lipou.

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

K žádosti o příspěvek Základní a mateřské škole a poskytovateli sociálních služeb, KAŇKA o.p.s. starosta uvedl, že v minulosti se zastupitelstvo shodlo na tom, že bude podporovat převážně charitu.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí příspěvku Základní a mateřské škole a poskytovateli sociálních služeb, KAŇKA o.p.s.

Návrh nebyl přijat.

Hlasování: pro 0 – proti 8 – zdržel se 0.

Proti:     Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

Pí. Šenoltová se dotázala na nákup dodávky pro hasiče, zda jde o dotaci. Starosta odpověděl, že ano, že jde o dotaci, tudíž by pořízení nové dodávky vyšlo zhruba na 300.000,-Kč a konstatoval, že to je poslední typ vozidla, který hasičům chybí.

Usnesení č. 133/21:

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022.

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

 

6. Nájemní smlouva Ozdravovna

Starosta přivítal na zastupitelstvu pana Vobra, který má zájem o pronájem objektu Ozdravovny a uvedl, že zastupitelům zaslal návrh nájemní smlouvy v podkladech. Jde o složitý dokument, který by zatím nebral za finální. Starosta uvedl, že by navrhoval, aby město zadalo a zaplatilo zpracování projektové dokumentace. Kdybychom chtěli tento krok po p. Vobrovi, řešil by něco, k čemu nemá žádný smluvní vztah.

Pan Tíkal se dotázal, zda budou muset být provedeny nějaké úpravy, které by pak pro město byly v budoucnu nevyužitelné. Pan Vobr vysvětlil, že pro to, aby mohl provozovat ordinaci, musí být pro rekolaudaci provedeny úpravy, aby byly splněny hygienické požadavky, ale že nepůjde o speciální úpravy, které by byly v budoucnu nevyužitelné.

P. Vyhnálek se dotázal, zda je v podkroví stále počítáno s pronájem prostor pro zubní laborantku XXXX. Starosta odpověděl, že ano. Na dotaz pí. Šenoltové, zda by se XXXX také podílela na rekonstrukci starosta odpověděl, že si myslí, že nikoliv, že rekonstrukci podkroví by město muselo provést na své náklady a pak ho pronajímat.

Paní Šenoltová se dotázala, zda by nebylo vhodné tento objekt nechat na přestavbu pro rodinný dům a provozovnu panu Vobrovi umožnit jinde, například v lihovaru. Starosta odvětil, že lihovar je vhodný, ale město zatím nemá naprosto žádný plán, co s budovou. Na minulých jednáních zastupitelé odmítli udělat přípravy. Navíc ozdravovna je v lepším místě i dispozici. V případě lihovaru je nutné vzít do úvahy také to, že jde o větší objekt, který bude náročnější připravit. Tady můžeme něco udělat s naším objektem hned.

Pan Michálek konstatoval, že by bylo nejlepší, aby objekt zrekonstruovalo město a pronajímalo hotový, aby se předešlo případným komplikacím s vyrovnáním financí v případě odstoupení od nájemní smlouvy. Starosta uvedl, že to by bylo nejlepší, ale že v příštím roce nejsou v rozpočtu na opravu peníze a pan Vobr nemůže čekat několik let. Pan Vobr uvedl, že by se mu taková varianta také líbila, že by byla nejjednodušší.

Zastupitelstvo se shodlo na tom, že záměr pana Vobra se mu líbí a že by bylo pro vyhotovit projektovou dokumentaci.

Starosta vyzval zastupitele, aby navrhli, jak řešit následné financování a pronájem.

P. Vyhnálek konstatoval, že pan Vobr uvedl, že by uhradil rekonstrukci, která by se mu následně odečítala z nájmu. Starosta upozornil na to, že při stanovení standardního nájmu bude mít při rekonstrukci za 500.000,- Kč předplacen nájem na cca 20 let dopředu. Pan Vobr upřesnil, že ve smlouvě je uveden nájem 40.000,-Kč, tudíž by šlo o předplacení nájmu zhruba na 10 let.

Pan Vobr konstatoval, že by byl rád, kdyby město nalezlo prostředky a objekt opravilo, to by i pro něj byla nejlepší varianta. Co se časového horizontu týče, byl by rád, kdyby se tak do půl roku začalo s rekonstrukcí.

P. Vyhnálek se dotázal, zda by nebylo možné sehnat úvěr na opravu a pak ho případně splácet formou nájmu. Starosta odpověděl, že v současné chvíli, kdy má město 70 mil. dluhu mu to nepřijde jako dobrý nápad.

P. Tíkal se dotázal, zda by se panu Vobrovi líbila varianta prominutí nájmu na 10 let v případě že by investoval do rekonstrukce. Pan Vobr odpověděl, že to by asi šlo. Starosta odpověděl, že to není špatný nápad.

Usnesení č. 134/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednání projektové dokumentace na opravu budovy č.p. 288.

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

Pí. Šenoltová se dotázala, kdo bude projektovou dokumentaci zhotovovat. Starosta odpověděl, že je nabídka od Ing. arch. Irbra s tím, že mu bude poskytnuto zaměření, které město má z minulosti.

7. Schválení nabídek na elektronickou úřední desku

Starosta uvedl, že by rád schválil a realizoval příští rok elektronickou úřední desku a že všechny nabídky se pohybují kolem 250 tis. Kč.

P. Průša konstatoval, že je to věc hezká, ale upřednostnil by důležitější věci.

P. Vyhnálek konstatoval, že deska bude předmětem vandalismu.

Na dotaz pí. Šenoltové, co všechno elektronická úřední deska umí starosta odpověděl, že jde o elektronický nástroj, který splňuje všechny požadavky na funkčnost běžné úřední desky. Vše, co se dá na elektronickou úřední desku se objeví zde.

Zastupitelé se shodli na tom, že elektronickou desku by v budoucnu chtěli, ale ne teď.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednávku elektronické úřední desky od společnosti Galileo corporation.

Návrh nebyl přijat.

Hlasování: pro 3 – proti 4 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová

Proti:     Jaroslav Bůžek, František Průša, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Ing. Jan Tíkal

 

8. Změna územního plánu č.1

Starosta uvedl, že zahrnul do programu tento bod, protože p. Souček potřebuje mít pro podniknutí dalších kroků souhlas zastupitelstva. Starosta uvedl, že jde bohužel o jeho chybu, kdy předpokládal, že věc u pana Součka, tedy pořizovatele územního plánu již běží, ale na jeho dotaz mu pan Souček odpověděl, že potřebuje souhlas zastupitelstva. Starosta představil jednotlivé body, které by rád zahrnul do změny.

- Pozemky 3000/241, 3000/242 a 3000/29 v k.ú. Černovice u Tábora

Pan Kamil Pravda má zájem přesunout svou autodílnu z centra města do areálu ZD, pozemky má vykoupeny, s předsedou ZD je dohodnut, přístup k pozemkům je zajištěn.

Dnešní typ plochy – VL, plocha výroby a skladování, ale vedeno jako 2. etapa. Požadavek je na přesunutí do možnosti okamžité realizace.

P. Průša chtěl vysvětlit tento bod, starosta předvedl na mapě, o jakou část druhé etapy jde a kde je potřeba přesunutí do možnosti okamžité realizace. Pí. Šenoltová se dotázala, kudy bude fa. Pravda jezdit ke svému areálu. Starosta odpověděl, že přes areál družstva.

- Pozemek 4965/4 v k.ú. Černovice u Tábora

Jde o požadavek Resortu Mlýn, konkrétně pana Jeníčka jako majitele/jednatele.

Současný stav pozemku: W

Požadovaná změna: SM

Paní Šenoltová chtěla vysvětlit o co jde v tomto bodě. Starosta uvedl, že v územním plánu je vedena plocha W (vodní tok), který je v současné době zatrubněn. Na vodní ploše není možné stavět, tudíž dokud nedojde ke změně územního plánu, nebude možné zlegalizovat stavbu pergoly u Rezortu Mlýn. Starosta doplnil, že tento bod byl již v minulosti na zastupitelstvu probírán a odsouhlasilo se, že zařadí žádost na změnu s poplatkem 20.000,-Kč.

- Pozemky st. 523, 158/4, 158/9 v k.ú. Černovice u Tábora

Záměrem je přestavět současnou výrobnu na dům s bytovými jednotkami.

Dnešní typ plochy: VS

požadovaný typ: BH

- Pozemky 85/4, 85/3, 85/12 a 85/13 v k. ú. Dobešov u Černovic

Majitel chce na pozemku postavit dům k trvalému bydlení

Dnešní typ plochy: ZSn

Požadovaný typ: BV

- Pozemky 2237, 425, 426, 2208 a část 2201

Jde o bývalou Ozdravovnu, kterou chce zastupitelstvo přebudovat na plochu k bydlení v rodinných domech.

Současný typ plochy: SM

Požadovaný typ plochy: BI

- U plochy Z31 je podmínkou zpracování územní studie. Město Černovice ale nyní stanovilo jako prioritní oblast rozvoje pozemky uvedené v předchozím bodě, tedy bývalou Ozdravovnu. Žádost o následující úpravy:

  1. Vyjmutí pozemku 5/3 v k.ú. Černovice u Tábora z požadavků na studii. Jde o soukromé pozemky, jejichž vlastník chce na nich stavět rodinný dům. Tento pozemek je nezávislý na stavbě, plánované městem Černovice, a rádi bychom vlastníkovi pozemku 5/3 vyhověli.

- Zrušení termínu na vypracování studií. Dnes je v ÚP termín na vypracování všech územních studií do konce roku 2021. Termín bychom chtěli zcela zrušit, nicméně budeme rádi, když povinnost mít studii zůstane zachována

- Pozemek 66/3 v k.ú. Benešov

U plochy v místní části Benešov s parcelním číslem 66/3 (k.ú. Benešov) změnit současný typ plochy ZV na OS tak, aby tam bylo bez potíží možné udělat malé hřiště.

- Dnes stanovená minimální velikost pozemku 1200 m2 není pro město v některých lokalitách možná. Rádi bychom změnili tento parametr na doporučený, ne požadovaný.

P. Průša se dotázal, zda je potřeba odsouhlasit dnes, že by si změny rád prošel a případně doplnil. Starosta odpověděl, že tím se bohužel vše ještě dále posune.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černovice schvaluje pořízení změny č.1 územního plánu města Černovice.

Návrh nebyl přijat.

Hlasování: pro 4– proti 2 – zdržel se 2.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Petr Vyhnálek, Václava Šenoltová

Proti:     Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša

Zdržel se: Ing. Jan Tíkal, Jaroslav Řeháček

9.Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na vedení sítí k pozemkům Svatavská

Starosta uvedl, že je nutné uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na položení kabelů k pozemkům pro RD. Dále starosta informoval, že neakceptují zastupitelstvem stanovený ceník, ale jedou podle zákona 458/2000 Sb. (Energetický zákon).

Usnesení č. 135/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy č. JH-001030068097/003-MAEL se společností EG.D.

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

10.Propagační publikace

Starosta představil nabídku publikace z nakladatelství CBS a uvedl, že si myslí, že to není pro Černovice zajímavé.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednávku knihy.

Návrh nebyl přijat.

Hlasování: pro 0 – proti8 – zdržel se 0.

Proti:     Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

11.Různé

a) Uklízecí stroj na Sokolovnu

Starosta představil nabídky uklízecích strojů na Sokolovnu.

Karcher:                                         78.584,-Kč bez DPH

Lavor:                                             68.900,- Kč bez DPH

Nilfisk s pohonem:                       96.587,- Kč bez DPH

Nilfisk bez pohonu:                      91.990,- Kč bez DPH

Zastupitelé diskutovali nad šířkou lišty jednotlivých strojů, spolehlivostí výrobce a dostupnosti servisu.

Usnesení č. 136/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje nákup úklidového stroje od firmy Karcher, se šířkou lišty 35 cm.

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Petr Vyhnálek,

Zdržel se: Ing. Jan Tíkal

b) Diskuse

P. Průša se zeptal, jak to vypadá s prodejem Vodaku. Starosta odpověděl, že nemá žádné konkrétní informace. Dále zastupitelé diskutovali o možnostech řešení správy vodovodů a kanalizací v případě, kdyby Vodak ukončil svou činnost.

P. Tíkal informoval, že TJ Sokol přišla faktura z Dřevotvaru na 200.000,-Kč za vícepráce.

P. Michálek uvedl, že dodá objednávky vybavení na Sokolovnu a že je domluven se správcem Sokolovny, že se bude ukládat rovnou na Sokolovnu.

P. Řeháček jako zástupce ČSD pozval všechny přítomné na divadelní představení v sobotu 11.12. na Sokolovně.

Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:40 hod zasedání ukončil.

V Černovicích dne 3.12.2021

Mgr. Jan  B r o ž e k

starosta

Ověřovatelé zápisu:      

Václava Šenoltová                                     Jaroslav Řeháček                                   

 

Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 1.12.2021

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

  • poskytnutí příspěvku 100.000,- Kč farní charitě Kamenice nad Lipou
  • objednání projektové dokumentace na opravu budovy č.p. 288
  • uzavření smlouvy č. JH-001030068097/003-MAEL se společností EG.D
  • nákup úklidového stroje od firmy Karcher, se šířkou lišty 35 cm

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje:

  • p. Průšu poptávkou přeložení vodovodu a snížení komunikace na Vackově

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

  • návrh rozpočtu na rok 2022

 

konec textu

 

Datum sejmutí: 24. 12. 2021 Zodpovídá: Ing. Veronika Starková

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 278
TÝDEN: 1206
CELKEM: 1747275

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 1. 2022
sněžení 0 °C -4 °C
pátek 21. 1. sněžení -4/-7 °C
sobota 22. 1. mírné sněžení -4/-13 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí v Černovicích

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

FACEBOOK

Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

Sbor dobrovolných hasičů Černovice

Pionýrská skupina Svidník

Český svaz žen

TJ Sokol Černovice