Město Černovice
ČernoviceOficiální stránky města

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice dne 22.9.2021

XXXX - případná anonymizace části zápisu z důvodů ochrany osobních údajů (GDPR).

Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou u Městského úřadu Černovice nahlédnout občané města Černovice starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území města Černovice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 22.9.2021 od 18:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:            18:04 hod

Ukončení:          22:30 hod

Přítomno:           9 členů zastupitelstva dle prezenční listi

(od začátku zasedání starosta Mgr. Jan Brožek, místostarostka Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek, od 18:13 hod Pavel László)

Ověřovatelé zápisu: Petr Vyhnálek, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek

Zapsala:               Ing. Veronika Starková

 

Program zastupitelstva:

 

1.           Zahájení

2.           Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.           Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.           Schválení programu jednání

5.           Schválení darovací smlouvy na zvonici na Mariánském náměstí

6.           Prodej vozidla CAS

7.           Schválení dodatku ASEKOL

8.           Navýšení ceny nájmu hrobového místa

9.           Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele technologie ČOV

10.         Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele opravy Nádražní ulice

11.         Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele VO k programu efekt

12.         Schválení dodatku STATUS

13.         Úprava daně z nemovitosti

14.         Rozpočtová opatření

15.         Provoz Sokolovny

16.         Různé


 

ad 1)  Zahájení

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost; konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a oznámeno na úřední desce, na začátku zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

 

ad 2)  Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Pořízením zápisu z jednání byla pověřena Ing. Veronika Starková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni p. Petr Vyhnálek a p. Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek.

 

ad 3)  Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovatelé pí. Václava Šenoltová a Jaroslav Řeháček konstatovali, že zápis byl v pořádku.

 

ad 4)  Schválení programu jednání

Starosta navrhl přeskupit body programu od původně předloženého tak, aby nejprve byly projednány jednodušší záležitosti a složitější byly nechány na závěr. Dále uvedl, že je do programu navíc zařazen bod vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele VO k programu efekt.

Dále starosta informoval, že všem zastupitelům přišel mail od paní Mayerové ze školských odborů, která požadovala zařadit bod k projednání na zastupitelstvu. Starosta také promítl dopis pana ředitele Mgr. Hubaty – Vacka s jeho reakcí. Starosta navrhl se tímto bodem nezabývat z důvodu nedostatku informací k této problematice a k jeho irelevantnosti a konstatoval, že chce školní odborové organizaci formálně odpovědět, že toto není na místě řešit v zastupitelstvu. Podle jeho názoru má komunikace mezi školou a zřizovatelem probíhat prostřednictvím ředitele, ne prostřednictvím odborů. Úloha odborů je zcela jiná.

 

Přešlo se k hlasování o programu jednání v této podobě:

1.           Zahájení

2.           Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.           Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.           Schválení programu jednání

5.           Schválení darovací smlouvy na zvonici na Mariánském náměstí

6.           Prodej vozidla CAS

7.           Schválení dodatku ASEKOL

8.           Navýšení ceny nájmu hrobového místa

9.           Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele technologie ČOV

10.         Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele opravy Nádražní ulice

11.         Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele VO k programu efekt

12.         Schválení dodatku STATUS

13.         Úprava daně z nemovitosti

14.         Rozpočtová opatření

15.         Provoz Sokolovny

16.         Různé

 

Hlasování o programu: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek          

 

ad) 5  Schválení darovací smlouvy na zvonici na Mariánském náměstí

Starosta informoval, že asi od roku 2015 usiluje město o to, aby mu zvonice patřila. Nyní konečně přišel návrh darovací smlouvy na věž s převodem zdarma, pouze bude potřeba plnit formální povinnosti (stále bude potřeba zvonit pro církev, což je v našem zájmu).

Starosta podotkl, že po převodu bude potřeba řešit opravu fasády, a to co nejdříve

P. Řeháček poznamenal, že bychom měli plánovat i opravu hodin, načež starosta odvětil, že máme původní strojek, že pak bude na místě si říct, zda chceme původní zachovat (a smířit se ne s cela přesným chodem) nebo zda budeme chtít pořizovat nový hodinový stroj. Ale na tyto otázky je ještě čas.

 

 

Usnesení č. 102/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje DAROVACÍ SMLOUVU č. 21/0236/0606, spojenou se smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti, a se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu, s Římskokatolickou farností Černovice a Biskupstvím českobudějovickým.

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová,
Ing. Jan Tíkal
, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek 

 

ad 6)  Prodej vozidla CAS

Starosta uvedl, že se ozval XXXX, který je ochoten koupit starou CAS, místo které má teď město SCANII a navrhuje ji prodat za cenu 120.000Kč, kterou dotyčný nabídl.

Pan Michálek uvedl, že v jiných obcích prodávají obdobná auta za 200-250 tisíc. P. Charvát to okomentoval tím, že naše CAS není v dobrém stavu a nemá takovou hodnotu. Starosta doplnil, že auto už je inzerováno řadu měsíců a cena byla několikrát snížena.

 

 

Usnesení č. 103/21:

 

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje prodej CAS Karosa – Liaz (VIN L2FA0092) za cenu 120.000,- XXXX.

Hlasování: pro 8– proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová,
 Ing. Jan Tíkal
, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 

Poznámka: V 18.13 dorazil p. Pavel Lászlo.

 

ad 7)  Schválení dodatku ASEKOL

Starosta uvedl, že ASEKOL a.s., což je firma řešící pro město recyklaci elektrických zařízení, zaslal dodatek smlouvy na zvýšení platby za vybrané elektrospotřebiče (město bude dostávat víc).

 

 

Usnesení č. 104/21:

 

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje dodatek smlouvy se společností ASEKOL a.s.

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Pavel László

 

Ad 8)  Navýšení ceny nájmu hrobového místa

Starosta konstatoval, že cenu za hrobové místo máme v současné době zoufale nízkou a navrhuje zvýšení.

Nyní:

Jednohrob :       10 Kč/rok z toho 8 Kč/nájem + 2 Kč/služby

Dvojhrob:           20 Kč/rok z toho 16 Kč/nájem+ 4 Kč/služby

Trojhrob:            30 Kč/rok z toho 24 Kč/nájem+ 6 Kč/služby

Hrobka:               8 Kč m²/rok z toho 4 Kč/nájem+ 4 Kč/služby

 

Návrh:

Jednohrob:        40 Kč/rok z toho 20Kč/nájem+ 20 Kč/služby

Dvojhrob:           80Kč/rok z toho 40 Kč/nájem+ 40 Kč/služby

Trojhrob:            120 Kč/rok z toho 60 Kč/nájem+ 60 Kč/služby

Hrobka:               20 Kč m²/rok z toho 10 Kč/nájem +10 Kč/služby

Nově zřízený urnový hrob vedeme jako jednohrob.

 

P. László uvedl, že i návrh pana starosty se mu zdá nízký, zvýšil by razantněji (v Táboře 300 Kč za jednohrob a hřbitov tam vypadá o poznání lépe), aby byly prostředky na to hřbitov lépe udržovat.

P. Řeháček konstatoval, že v Táboře hřbitov vypadá jinak, protože je jinak postaven a má svůj řád, že by cenu za hrobové místo razantně nezvedal. P. László oponoval, že by zvedl do takové výše, aby cena pokryla údržbu.

Pí. Šenoltová souhlasila, že by chtělo zainvestovat do údržby a oprav, navrhovala by dát nové stojany na vodu a konve a opravit pilíře u zdí, což by mohli zvládnout zaměstnanci města. Starosta uvedl, že každá z etap opravy zdí stála v desítky až stovky tisíc korun a kapacitu na opravu vlastními silami města moc nevidí. Nejde o malé opravy.

 

P. László se ještě dotázal, jak se bude zvýšení řešit u těch, co mají v současné době na 10 let zaplaceno. Starosta konstatoval, že zvýšení nájmu se bude vztahovat na nově uzavřené smlouvy.

 

Protinávrh p. Lászla:

Jednohrob:        100 Kč/rok z toho 50Kč/nájem+ 50 Kč/služby

Dvojhrob:           200Kč/rok z toho 100 Kč/nájem+ 100 Kč/služby

Trojhrob:            300 Kč/rok z toho 150 Kč/nájem+ 150 Kč/služby

Hrobka:               100 Kč m²/rok z toho 50 Kč/nájem +50 Kč/služby

 

 

Usnesení č. 105/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje navýšení ceny za hrobové místo:

Jednohrob:        100 Kč/rok z toho 50Kč/nájem+ 50 Kč/služby

Dvojhrob:           200Kč/rok z toho 100 Kč/nájem+ 100 Kč/služby

Trojhrob:            300 Kč/rok z toho 150 Kč/nájem+ 150 Kč/služby

Hrobka:               100 Kč m²/rok z toho 50 Kč/nájem +50 Kč/služby

Hlasování: pro 7 – proti 1 – zdržel se 1.

Pro:       Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek               

Proti:     Mgr. Jan Brožek

Zdržel se: Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek

 

ad 9)  Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele technologie ČOV

Starosta informoval, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele technologie kalového hospodářství na ČOV a že otevírání obálek proběhlo 22.9.2021 s tím, že přišly 3 nabídky:

VODA CZ:                                        1.898.704,- bez DPH                       2.297.432,- Kč včetně DPH

ENVI-PUR s.r.o.                               1.712.413,- bez PDH                       2.072.020,- Kč včetně DPH

ASIO TECH, spol. s r.o.                  1.830.541,- bez DPH                       2.214.955,- Kč včetně DPH

 

Starosta dále uvedl, že firma TN Stav, která má provádět stavební úpravy ČOV má možná existenční problémy a že je dost možné, že bude muset být vysoutěženo znovu, protože je potřeba sladit harmonogram stavebních prací s montáží technologie. Dále uvedl, že se ještě musí doladit zadání výběrového řízení na dodání další části technologie na ČOV.

P. Průša se dotázal, zda firma Envi-pur s.r.o. projektovala ČOV. Starosta odpověděl, že ano.

Paní Poláková se zeptala, zda je vyřešen problém s rybníkem pana Radka Bašty. Starosta odvětil, že tyto vysoutěžené práce jsou jednou ze součástí řešení.

 

 

Usnesení č. 106/21:

 

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele technologie ČOV a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou ENVI-PUR s.r.o. (IČO 25166077).

 

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 

ad 10)           Vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele opravy Nádražní ulice

Starosta informoval, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele opravy Nádražní ulice, že jde o věc, na kterou je vyřízena dotace. Byly poptány 3 firmy, jedna z nich také SATES ČECHY s.r.o.

Otevírání obálek proběhlo 22.9.2021 s tím, že přišly 3 nabídky a vyhrává nabídka firmy SATES ČECHY s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou:

SATES ČECHY s.r.o.                                    3.428.501,54 Kč bez DPH              4.148.486,87 vč. DPH

Colas CZ, a.s.                                               3.541.132,52 Kč bez DPH              4.284.770,35 vč. DPH

I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.    3.495.112,36 Kč bez DPH              4.229.085,96 vč. DPH     

 

Starosta poznamenal, že je rád, že vyhrála právě firma Sates ČECHY s.r.o., protože na náměstí odvedla dobrou práci a upozornil na to, že předmětem tohoto výběrového řízení je pouze oprava povrchu a obrubníků, která neřeší výměnu nebo opravu inženýrských sítí.

P. László se ptal, zda jsou sítě v zeleném pásu. Starosta odpověděl, že nikoli, ale že je předběžně domluven s firmou EG.D, že souběžně s opravou komunikace vymění plynové vedení s tím, že náklady si firma EG.D uhradí sama a u kanalizace že bude nutné průzkumem zjistit rozsah poškození. P. László se ještě zeptal, zda bude povrch komunikace ze žulových kostek, starosta odpověděl, že ano a p. László konstatoval, že jde o rozebíratelný povrch.

P. Lászlo se ještě dotázal, jaká byla cenová nabídka před cca 3 lety. Starosta odpověděl, že byla za 7 mil, ale šlo o asfaltový povrch a byla zahrnuta i oprava sítí.

Pí. Poláková se zeptala, kolik by stála oprava kanalizace. Starosta odpověděl, že neví, že se musí zjistit rozsah poškození a domluvit se s Vodakem na postupu. Dále starosta poznamenal, že oprava kanalizace bude v řádu milionů.

Pí. Vošahlíková ještě poznamenala, že po povrchu z žulových kostek se špatně chodí důchodcům. Starosta odvětil, že tento povrch už byl zastupiteli schválen a bylo na tento povrch zažádáno o dotaci, navíc v ulici Nádražní jsou poměrně nové chodníky, takže by chodci měli využívat je.

 

 

Usnesení č. 107/21:

 

 

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele opravy Nádražní ulice a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou SATES ČECHY s.r.o. (IČO 25172654).

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 

P Tíkal se dotázal, kdy se v Nádražní ulici začne s pracemi. Starosta odpověděl, že letos dojde pouze k předání staveniště a práce budou probíhat během příštího roku.

 

ad 11)           Vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele VO k programu efekt

Starosta informoval, že výběrové řízení provedla firma EAP poradenství s.r.o., která zařizovala i dotaci. A konstatoval, že šlo o výběrové řízení, kde nebyla hodnotícím kritériem pouze nabídková cena, ale bylo zohledněné více kritérií. Do výběrového řízení přišlo 6 nabídek.

Cenově nejlépe dopadla nabídka firmy Eltodo a.s., ale zohledněním více kritérií dopadla firma Terris s.r.o.

P. László konstatuje, že Terris má lepší spotřebu a za rok se nám vrátí peníze, které dáme navíc. P. László se ještě zeptal, kolik máme procent dotaci. Starosta uvedl, že celkem bude výměna VO stát 4,5 milionu s tím, že cca 2 miliony je dotace. Dále se p. László zeptal, kolik svítidel bude vyměněno. Bylo odpovězeno, že budou vyměněny všechny lampy, které dosud nejsou led (asi 253), čímž se dostaneme na 100% výměnu na led i v místních částech včetně výměny kabelů.

 

 

Usnesení č. 108/21:

 

 

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele VO a pověřuje starostu podpisem smlouvy s firmou Terris s.r.o. (IČO 29260981).

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 

ad 12)           Schválení dodatku STATUS

Starosta uvedl, že Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2021 ve věci: „Vybudování odborných učeben ZŠ Černovice – stavba“ dostal dnes, a že nejde o sumu víceprací v desítkách tisíc, jak původně předesílal, ale ve stovkách tisíc. Dodatkem č. 3 se cena zvýší o 703.204,47 Kč. Starosta promítl změnový rozpočet a komentoval jednotlivé položky. U některých věcí šlo o absenci v projektu, něco byly nové požadavky hasičů a NIPI ČR. P. Šenoltová konstatovala, že se jí zdá dost velká cena za osvětlení u výtahů, ale starosta odpověděl, že uvedená částka, tedy přibližně 35 tisíc Kč za instalaci osvětlení ve 4 patrech budovy před výtahem je reálná..

P. Michálek se dotázal, kde budou vyhřívané žlaby. Starosta odpověděl, že jde o žlaby na nástavbě, protože se k nim nebude možné pohodlně dostat.

P. Michálek se dále dotázal, zda je zkontrolováno, jestli někde nemohla být uplatňována 15% daň, když jde o školu. Starosta řekl, že to neprověřoval, ale protože se jedná o dlouhý projekt, kde město již řadu měsíců komunikuje s poskytovatelem dotace i o věcech financování, asi bychom byli na chybu upozorněni.

Pí. Šenoltová se zeptala, kolik tato akce stála celkem. Starosta odpověděl, že cca 26 mil. Kč za stavbu, 2,3 mil. Kč vybavení, 700.000 Kč IT. Dále byl vznesen dotaz, kolik byla dotace. Starosta odpověděl, že 19,991 mil.Kč, akce tedy město stála zhruba 10 mil. Kč.

Dále byl vznesen dotaz, kdy bude kolaudace. Odpověď 30.9.2021.

 

 

Usnesení č. 109/21:

 

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje dodatek č. 3 s firmou STATUS stavební s.r.o.

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 

Starosta dále informoval, že když se řešil dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2021 ve věci: „Vybudování odborných učeben ZŠ Černovice – stavba“, přesunuly se peníze určené na nákup pomůcek na stavbu a bylo domluveno, že určitý obnos peněz se dá škole na nákup pomůcek napřímo, aby se nemuselo řešit v rámci dotace. Jsou na to peníze v rozpočtu a zastupitelstvo by přesun peněz mělo schválit. Nyní pan ředitel školy zažádal o schválení prostředků ve výši 500.000 Kč.

 

 

Usnesení č. 110/21:

 

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uvolnění prostředků na nákup vybavení pro ZŠ a MŠ Černovice ve výši 500.000 Kč.

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 

Starosta dále pro přehled informoval o stavu na účtech města:

Aktuální zůstatek na účtech je celkem včetně kontokorentu 27,6 milionu korun.

Závazky plynoucí ze současných smluv o dílo jsou cca 12,5 milionu Kč.

Přibližně 7,75 milionu je na cestě a mělo by dorazit do konce roku.

Město tedy po velkých investičních akcích není ve finanční tísni, i když bude několik měsíců ještě čekat na proplacení některých dotací.

 

P. Michálek se dotázal, jaká má ještě přijít faktura za Sokolovnu. Starosta odpověděl, že má od pana Rypáčka informaci, že to bude cca 200.000 Kč za vzduchotechniku. Na to p. Michálek odvětil, že se bojí, zda to není v kolizi s dotací.

 

ad 13)           Úprava daně z nemovitosti

Starosta uvedl, že připravil návrh vyhlášky podle toho, jak bylo domluveno na minulém zastupitelstvu a že ji nechal předem odsouhlasit Ministerstvem vnitra. Vyhláška byla rozeslána v podkladech zastupitelům. Dále starosta upozornil, že pokud nedojde ke schválení teď, bude se to muset o rok odložit.

 

P. Průša uvedl, že si myslí, že by zvyšování daní v téhle době nemělo být a že v nové vyhlášce nejsou zohledněny místní části. Starosta uvedl, že v usnesení z minulého zastupitelstva nebylo zohlednění místních částí uvedeno. P. Průša argumentoval, že tímto způsobem zvedneme v místních částech daň o 2,6 krát, což by pro občany v místních částech s velkými chalupami bylo dost. P László uvedl, že si myslel, že také bude jiný koeficient pro místní části. Starosta ukázal porovnání připravené vyhlášky se současnou vyhláškou.

Pí. Šenoltová poznamenala, že město peníze nemá, a že to, co je v návrhu vyhlášky není likvidační a že by to byl dobrý příjem pro město.

Starosta uvedl, že si myslel, že se dohodli, že nebudou rozlišovat koeficient pro Černovice a místní části.

P. László řekl, že si také myslí, že se to domluvilo jinak a to tak, že zůstane koeficient 1 a 1,6 a změní se jen místní koeficient z 1 na 2.

Starosta opět upozornil, že je potřeba vyhlášku schválit dnes a že ji má předem schválenou Ministerstvem.

Pp László a Průša uvedli, že to nechtěli takhle a chtěli to nechat rozdělené. Starosta upozornil, že připravenou vyhlášku poslal před týdnem a nikdo na ni nereagoval, že mu přijde nesprávné vymýšlet vyhlášku na místě.

Starosta ještě upozornil, že v příštím roce budeme splácet úvěry a mít poměrně velké výdaje, které z něčeho musíme zaplatit.

 

Hlasování o původně připravené vyhlášce:

 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje Obecně závaznou vyhláška č. 2/2021,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Návrh nebyl přijat.

Hlasování: pro 4 – proti 5 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová,             

Proti:     Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek, Pavel László, František Průša

 

Na podnět zastupitelů byl starosta požádán o úpravu vyhlášky, se zachováním koeficientu 1 a 1,6 s úpravou místního koeficientu pro místní části na 2 s tím, že místní části budou uvedeny jako katastrální území. Starosta upozornil, že Vackov, Rytov a Stružky budou mít stejný koeficient jako Černovice, protože k nim katastrálně patří.

 

Starosta uvedl, že se pokusí připravit jiný návrh vyhlášky s tímto zohledněním bez záruky toho, že to bude v pořádku, znovu podotkl, že jeho připravená vyhláška byla schválená ministerstvem.

 

Poznámka: v  19.15 starosta vyhlásil přestávku do 19.30.

 

Starosta během přestávky připravil nový návrh vyhlášky a požádal zastupitele o kontrolu.

Paní Šenoltová uvedla, že se jí to zdá nespravedlivé pro místní části patřící do katastrálního území Černovice.

Podle p. Průši by mělo jít vymezit území jinak, třeba mapou. To starosta označil jako zcela nemožné připravit během jednání zastupitelstva a zdůraznil, že právě proto jsou materiály zasílány předem, aby bylo možné tyto záležitosti přichystat k projednání, a že mu nejde o to, aby byla vyhláška schválena tak, nebo jinak, ale aby bylo hlasováno o správně připraveném dokumentu.

Nakonec se zastupitelé dohodli, že nechají místní části vymezené katastrálním územím.

 

 

Usnesení č. 111/21:

 

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Hlasování: pro 7 – proti 2 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

Proti:     Václava Šenoltová, František Průša

 

ad 14)           Rozpočtová opatření

Protože rozpočtové opatření číslo 9 chybělo v podkladech pro jednání, navrhl starosta odložit projednání tohoto bodu na další jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo města odložilo projednání rozpočtového opatření číslo 9 na další termín konání zastupitelstva.

 

Ad 15)Provoz Sokolovny

V tomto bodě bylo projednáno postupně několik důležitých otázek spojených s provozem Sokolovny.

 

 1. Vydání klíčů

Proběhla debata ohledně vydávání klíčů, ze které vyplynulo, že ze začátku by klíče měl mít správce p. Robert Buš, který by po každé akci místo zkontroloval a klíče přebral zpět. Spolky, které mají trvale přidělené místnosti (TJ Sokol a Černovická dechovka) budou mít vlastní klíč s omezeným přístupem jen do své místnosti.

 

 1. Veřejný kalendář pro obsazenost Sokolovny

Z diskuse vyplynulo, že všichni souhlasí s tím, aby kalendář byl veřejný a byl uveřejněn na internetových stránkách města a stránkách TJ Sokol Černovice, kalendář bude spravovat správce Sokolovny a ten bude i přímo osobou zodpovědnou za to, aby nedocházelo ke kolizím v programu a vytížení budovy.

 

 1. Smlouva o spolupráci

Starosta informoval, že musí být vytvořen dodatek ke smlouvě mezi městem a Sokolem. Na dodatku pracuje pan JUDr. Šaštinský, ale starosta bohužel neměl příležitost se s ním teď k věci sejít. Starosta se domluví s panem Michálkem, aby byli oba u schůzky s JUDr. Šaštinským.

 

 1. Pravidla plateb

Starosta předložil návrh pravidel a ceník na provoz Sokolovny, o kterém už bylo diskutováno v minulosti.

P. Michálek představil podrobné finance TJ Sokol Černovice s výsledkem, že pokud mají platit nájemné za Sokolovnu, potřebovali by ročně do oddílů dostat cca 150.000 Kč, aby nebyly ztrátové. Za Sokol navrhuje zvýšit dotační žákohodinu pro oddíly pracující s mládeží z 15 Kč na 30 Kč. Sokolu by to pomohlo, pro ostatní oddíly, které nechodí na Sokolovnu, by to bylo motivující. Pokud by tohle zastupitelstvo nepovolilo, navrhoval by za Sokol neplatit nájemné vůbec, aby nebyly oddíly ztrátové.

Starosta podotkl, že i pronájem tělocvičny bude zpoplatněn 150 Kč za hodinu, aby došlo ke sjednocení pravidel, protože některé spolky za užívání tělocvičny platily méně, některé vůbec nic. Nemá žádný problém s tím, aby byla odměna za žákohodiny navýšena, jde o věc, o které již zastupitelé v minulosti jednali a vidí ji jako dobré řešení.

P. Řeháček konstatoval, že hasičům 15 Kč na žákohodinu stačí a že by mohli být zvýhodněny jen spolky, které mají aktivity na Sokolovně.

Starosta na jednání doplnil kalkulaci programu na podporu činnosti s mládeží a podle modelového výpočtu by při stejných počtech dětí v aktivitách, jako byli v roce 2019, byly při  30 Kč na žákohodinu  náklady rozpočtu asi 400.000 Kč , což není nereálná suma.

 

Zastupitelé se dále shodli na tom, že míčové hry do nové sokolovny nepatří.

 

P. László uvedl, že si myslí, že zvýšit žákohodinu i pro ostatní spolky bylo myšleno tak, aby to motivovalo ostatní spolky v aktivitách s dětmi a k tomu, aby spolky pořádaly akce na Sokolovně.

 

Starosta se zeptal, kdo souhlasí s tím, aby žákohodina byla 30 Kč.

Hlasování: pro 8 – proti 1 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

Proti:     Jaroslav Řeháček

 

Zastupitelé se dotazovali, od kdy bude dotace na žákohodinu platit. Starosta odpověděl, že od příštího roku, načež byl vznesen dotaz, zda nájemné se bude platit už letos, starosta odpověděl, že ano, že nepovažuje za reálné, že by provoz za 3 měsíce měl být nyní pro činnosti limitující, a reálné výsledky dá až provoz.

 

Starosta se vrátil zpět k pravidlům a shrnul nejdůležitější údaje. U pronájmu sálu, kdy se má platit 150 Kč za hod (do 3 hod), 5000 Kč u akcí 3+ hodin, se rozvinula debata, jak pronajímat sál pro nekomerční účely. Vyplynulo, že nastavený ceník bude platit pro všechny s tím, že u určitých akcí bude možné zastupitelstvo zažádat o příspěvek či dotaci na akci. Dále se zastupitelé dohodli dát u sálu pronájem za 150 Kč do 4 hodin (místo původních 3) a sklep bude možné pronajmout jen jako součást velké klubovny.

P. Holub podotkl, že v původní Sokolovně byl také nájem 10.000 Kč, tedy víc než teď.

 

Starosta se zeptal, zda je možné jít hlasovat o schválení pravidel pro provoz Sokolovny.

 

 

Usnesení č. 112/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje dokument Pravidla pro provoz Sokolovny.

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 

Poznámka: Dokument Pravidla pro provoz Sokolovny je součástí tohoto zápisu.

 

P. Michálek podotkl, že Sokolovnu mají zasmluvněnou Sokolové, což není v souladu s tím, co se právě odsouhlasilo. Starosta odvětil, že si myslí, že tyto pravidla můžou aplikovat i Sokolové a že to bude dořešeno dodatkem, který vytvoří JUDr. Šaštinský.

 

P. Michálek konstatuje, že pokud budou muset platit nájem za Sokolovnu už od října letošního roku, rádi by měli možnost zažádat pro období říjen – prosinec 2021 o výjimečný příspěvek na činnost. Starosta odpověděl, že může Sokol zažádat zastupitelstvo o výjimečný příspěvek na provoz, přesně v souladu s tím, co bylo projednáno.

 

Na dotaz, kdy budou spuštěny kroužky v Sokolovně, p. László odvětil, že jsou připravené, že jen čekali, jak dopadne dnešní jednání ohledně pravidel pro provoz a že bude možné od října začít.

 

P. Michálek doplnil, že by rádi symbolicky začali 3.10.2021 (jump), protože Sokolovna začala fungovat 3.10.1934.

Starosta uvedl, že by rád, aby se od zítřka naplno rozjel provoz.

Pí. Šenoltová se dotázala, jaká smlouva bude s JUDr. Šaštinským sepisována. Starosta odpověděl, že půjde o dodatek k nájemní smlouvě mezi městem a Sokolem, nová smlouva být nemůže kvůli udržitelnosti dotace.

 

Poznámka: v  21.09 starosta vyhlásil přestávku do 21.20.

 

 1. Skladovací prostory

Starosta uvedl, že celkem zásadní chybou Sokolovny bude nedostatek skladovacích prostor. V klubovnách jsou skládky se skříněmi, kam se můžou drobnosti dát, ale velké věci, jako jsou koberce na cvičení, trampolíny, pingpongové stoly, s těmi bude problém a upozornil na to, ať se na to při plánování aktivit myslí.

 

P. Michálek uvedl, že má od trenérek atletiky seznam základního nářadí a náčiní pro provoz atletiky, který bude muset být uložen na Sokolovně. Starosta odpověděl, že v průběhu roku bude náčiní umístěno v přísálí, jen při plesech se bude muset nastěhovat pod podium, kde budou jinak složené stoly a židle, ale že vše ukáže provoz.

 

 1. Poznámky z první akce

Starosta shrnul finanční stránku první akce, tedy ze slavnostního otevření a pouťové zábavy.

 

Náklady byly na první část akce, tedy slavnostní otevření, asi 70.000,- Kč, příjem z této části nebyl žádný. Starosta samozřejmě nepočítá nákupy věcí nutných pro chod Sokolovny, jako jsou úklidové prostředky a podobně.

 

U pouťové zábavy byl příjem ze vstupu cca 29.000,- Kč, tombola 15.000,-, šatna 500,- Kč, v kantýně na sále tržba cca 21.000,- a v hospodě 67.000,-. Celkem šlo o příjem přibližně 133.000,- Kč.

 

Výdaje byly celkem přibližně 70. 000,- Kč, z toho pití 46.000,- a kapela 17.000,- Kč.

 

Starosta uvedl, že by mělo zastupitelstvo rozhodnout, co s vydělanými penězi uděláme a navrhl rozdělit je mezi spolky, jako poděkování za pomoc při organizaci.

Rozdělením financí na 4 díly to bude 15.823 Kč, zaokrouhleně 16.000,- Kč.

Je možné to rozdělit ještě na 5 dílů s tím, že jeden díl by mělo město, ale on osobně preferuje podělit spolky, tak, jak bylo předběžně domluveno.

 

P. Charvát uvedl, že by se peníze měly rozdělit spolkům.

 

P Šenoltová vznesla protinávrh usnesení, aby výdělek na Sokolovně byl rozdělen na 5 dílů s tím, že jeden zůstane městu a dále schvaluje poskytnutí dotace ve výši 13.000,- Kč na podporu aktivit na Sokolovně a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s SDH Černovice, Svaz žen Černovice, TJ Sokol Černovice a PS Svidník.

 

Protinávrh nebyl přijat.

Hlasování: pro 2 – proti 4 – zdržel se 3.

Pro:       Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová

Proti:     Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, František Průša Petr Vyhnálek            

Zdržel se: Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Pavel László

 

Poté bylo hlasováno o původním návrhu.

 

 

Usnesení č. 113/21:

 

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 16.000,- Kč na podporu aktivit na Sokolovně a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s SDH Černovice, Svazem žen Černovice, TJ Sokol Černovice a PS Svidník.

Hlasování: pro 8 – proti 1 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek 

Proti:     Václava Šenoltová

 

Poznámky k provozu:

Starosta uvedl, že u kantýny na sále bude potřeba opatřit uzamykatelnou roletou. V současné době je zde roleta požární, s kterou nelze manipulovat, její funkce je jiná.

 

P. Charvát uvedl, že je potřeba do šatny přidat věšáky, ne však na stěny, ale do prostoru.

 

P. László uvedl, že pult ve velké klubovně je akce podobného charakteru moc krátký a že by to bylo potřeba řešit mobilním stolkem a zastínit dveře na terasu.

 

P. Řeháček předal starostovi soupis s postřehy z akce. Jedním z postřehů je, že je potřeba vyladit nazvučení sálu.

 

P. Charvát uvedl, že je potřeba přidat stoly, že dříve byly samostatné v hospodě. Starosta namítl, že musíme myslet na skladovací prostory a kapacitu a že alternativou by případně byly stohovatelné stoly.

 

 1. Proplacení ceny za BOZP

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo schválilo proplacení nákladů spojených s výkonem BOZP ve výši 114.950 Kč TJ Sokol Černovice.

 

 

Usnesení č. 114/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 114.950 Kč na úhradu nákladů spojených s výkonem BOZP dle reálných výdajů pro TJ Sokol Černovice.

Hlasování: pro 5 – proti 1 – zdržel se 3.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Petr Vyhnálek

Proti:     Václava Šenoltová

Zdržel se: Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Pavel László

 

 1. Nákup skla od hasičů

Starosta informoval, že od hasičů je na Sokolovnu přesunuto 300 půllitrů v ceně 6.237 Kč, cena vychází z toho, že město na nákup skla již hasičům přispělo formou dotace a toto je jen doplacení toho, co do toho muselo dát SDH.

 

 

Usnesení č. 115/21:

 

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje nákup 300 ks skleněných půllitrů od SDH Černovice za cenu 6273,- Kč celkem.

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 

P. László poznamenal, že chybí cejchované třetinky. Starosta odpověděl, že je zatím zakoupeno 10 cejchovaných pro odměřování.

 

ad 16)           Různé

 1. Přidělení bytu v č.p. 149

Starosta informoval o situaci XXXX, samoživitelky se 6 dětmi. XXXX žádala o byt v lihovaru, ale nebyl jí přidělen. Starosta navrhuje přidělit XXXX byt v č.p. 149.

 

Městu by to pomohlo, protože škola má dnes nízký počet žáků v ZŠ (151), což je pod limitem pro plně organizovanou školu a tím pádem bude muset město doplácet asi 22 hodin, což znamená přibližně 550 tisíc Kč. Výkaz ve škole bude k 30.9.

 

 

Usnesení č. 116/21:

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje přidělení bytu v č.p. 149 XXXX.

Hlasování: pro 7 – proti 1 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

Proti:     Václava Šenoltová

Zdržel se: Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek

 

 1. Revokace usnesení o výši nájmů v lihovaru

Starosta uvedl, že udělal chybu a pozdě zjistil limity na výši nájmů. Nájemné musí být maximálně 64,70 Kč/m2, což jsme bohužel překročili.

 

P. László se ptá, kolik bylo původně schváleno  - odpověď 87 Kč - a navrhuje, zda by nešlo vedle nájmu účtovat něco jiného. Zastupitelé se shodli, že jde o věc na dotaci a že není správné pokoušet se s cenou nějak manipulovat.

 

 

Usnesení č. 117/21:

 

Zastupitelstvo města Černovice revokuje své usnesení č. 85/21 tak, že toto usnesení zní: „Zastupitelstvo města Černovice stanovuje výši nájemného v sociálních bytech v lihovaru na 64,70 Kč/m2.“.

 

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 1.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová,
 Ing. Jan Tíkal
, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Pavel László

 

 1. Nabídka na zaměření a PD na změnu užívání stavby – Ozdravovna.

Starosta informoval, že pronájem ozdravovny pro veterináře a zubní laboratoř byl schválen na minulém zastupitelstvu. Dále uvedl, že pro výkon uvedených aktivit jsou nutné stavební úpravy objektu a rekolaudace. Pan MVDr. Vobr by investoval do stavebních úprav a žádá zastupitelstvo, aby objednali zaměření a projektovou dokumentaci na změnu užívání stavby. S panem MVDr. Vobrem zatím není schválena nájemní smlouva.

 

P. László uvedl, že by poskytl zaměření budovy ozdravovny, které máme z minulosti a pan Vobr ať si vyřeší sám svou proveditelnost. Dále konstatoval, že se může stát, že nedojde k uzavření nájemní smlouvy.

Pí. Šenoltová uvedla, že si myslí, že by si pan Vobr měl udělat projekt na své náklady. Starosta upozornil na to, že bude v nájmu, a že je v zájmu města, aby tam podobná služba byla. Zastupitelé by to měli brát jako určitou formu přípravy pro podnikatelské prostředí, a náklady nejsou nijak závratné.

 

Zastupitelé vznesli protinávrh.

 

 

Usnesení č. 118/21:

 

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje objednávku zaměření a projektové dokumentace na změnu užívání stavby (Ozdravovna) od ing. Arch. Tomáše Irbra za cenu 91.781,- Kč včetně DPH za podmínky, že MVDr. Vobr se bude na této částce podílet 50%.

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 2.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek

Zdržel se: Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Pavel László

 

 1. Schválení čestného občanství paní Růženě Carpeza

 

 

Usnesení č. 119/21:

 

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s udělením čestného občanství paní Růženě Carpeza.

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Pro:       Mgr. Jan Brožek, Jaroslav Bůžek, Pavel László, František Průša, Jaroslav Řeháček, Václava Šenoltová,
 Ing. Jan Tíkal
, Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek, Petr Vyhnálek

 

 1. Diskuse

P. Michálek požádal o schválení nákupu nářadí pro atletický kroužek. Starosta navrhl, aby TJ Sokol nářadí nakoupil do výše 200.000 Kč a pak předložil žádost o proplacení. Zastupitelé jednohlasně vyslovili souhlas, že se může nakoupit vybavení do 200.000 Kč.

 

P. Michálek se dotázal na Baštův rybník. Starosta odpověděl, že dnes proběhlo zaměření pozemků, příští týden má schůzku s firmou ALCEDO, která projektuje nový rybník, měření na rybníce od doc. Pecharové stále probíhá.

 

P. Michálek se informoval o auditu ve škole, který byl poptán u firmy Eko tábor. Starosta odpověděl, že auditor zemřel a bude nutné vybírat nového auditora. Předloží na příští jednání zastupitelstva.

 

P. Průša se dotázal, zda by nebylo možné opravit Lesní ulice, že je v zoufalém stavu. Starosta odpověděl, že nejsou peníze v rozpočtu na to objednat balenou, možná by bylo možné nasypat škrabanku, kterou město má.

 

P Řeháček se dotázal, zda bude předlážděn výkop před panem Bradou a u Kmeťů v Pršínské ulici. Starosta odpověděl, že má na starost pan Nádvorník a město s opravou počítá.

 

P. Tíkal se zeptal, jak budou dále pokračovat práce kolem Sokolovny – parkování a parkové úpravy. Starosta odpověděl, že se pokusí připravit do rozpočtu na další rok. P. Tíkal poznamenal, zda by bylo možné při úpravách udělat i revitalizaci kurtů u Sokolovny, že by možná bylo možné dosáhnout na dotaci u Národní sportovní agentury.

P. Řeháček poznamenal, že by možná bylo dobré vyřešit výměnu domu č.p. 54 za byt, což majitel požadoval a vyřešili bychom tím parkovací stání u Sokolovny. Starosta odpověděl, že bude byt shánět, aby bylo možné směnu uskutečnit.

 

Na dotaz pí. Šenoltové, kde je památník a deska od Sokolovny starosta odpověděl, že památník je u restaurátora, ale práce ještě nezačaly a kde je deska neví, ale bude řešit.

 

Po vyčerpání všech bodů programu, včetně příp. dotazů, starosta poděkoval přítomným za účast a ve 22:30 hod zasedání ukončil.

V Černovicích dne 1.10.2021

 

 

Mgr. Jan  B r o ž e k

starosta

 

Ověřovatelé zápisu:      

Petr Vyhnálek                                                                             _______________________

 

Mgr. et Mgr. Bc. Josef Michálek                                              _______________________

 

Přehled usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 22.9.2021

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • DAROVACÍ SMLOUVU č. 21/0236/0606, spojenou se smlouvou o zřízení věcného břemene služebnosti, a se smlouvou o předkupním právu jako věcném právu, s Římskokatolickou farností Černovice a Biskupstvím českobudějovickým
 • schvaluje prodej CAS Karosa – Liaz (VIN L2FA0092) za cenu 120.000,- XXXX
 • dodatek smlouvy se společností ASEKOL a.s.
 • navýšení ceny za hrobové místo:

Jednohrob:        100 Kč/rok z toho 50Kč/nájem+ 50 Kč/služby

Dvojhrob:           200Kč/rok z toho 100 Kč/nájem+ 100 Kč/služby

Trojhrob:            300 Kč/rok z toho 150 Kč/nájem+ 150 Kč/služby

           Hrobka:               100 Kč m²/rok z toho 50 Kč/nájem +50 Kč/služby

 • dodatek č. 3 s firmou STATUS stavební s.r.o.
 • uvolnění prostředků na nákup vybavení pro ZŠ a MŠ Černovice ve výši 500.000 Kč
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí a o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
 • dokument Pravidla pro provoz Sokolovny
 • poskytnutí dotace ve výši 16.000,- Kč na podporu aktivit na Sokolovně a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s SDH Černovice, Svazem žen Černovice, TJ Sokol Černovice a PS Svidník
 • poskytnutí dotace ve výši 114.950 Kč na úhradu nákladů spojených s výkonem BOZP dle reálných výdajů pro TJ Sokol Černovice
 • nákup 300 ks skleněných půllitrů od SDH Černovice za cenu 6273,- Kč celkem
 • přidělení bytu v č.p. 149 XXXX
 • objednávku zaměření a projektové dokumentace na změnu užívání stavby (Ozdravovna) od ing. Arch. Tomáše Irbra za cenu 91.781,- Kč včetně DPH za podmínky, že MVDr. Vobr se bude na této částce podílet 50%.

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí:

 • s udělením čestného občanství paní Růženě Carpeza

 

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje:

 • starostu podpisem smlouvy s firmou ENVI-PUR s.r.o. (IČO 25166077)
 • starostu podpisem smlouvy s firmou SATES ČECHY s.r.o. (IČO 25172654)
 • starostu podpisem smlouvy s firmou Terris s.r.o. (IČO 29260981)

Zastupitelstvo města Černovice revokuje:

 • své usnesení č. 85/21 tak, že toto usnesení zní: „Zastupitelstvo města Černovice stanovuje výši nájemného v sociálních bytech v lihovaru na 64,70 Kč/m2.“

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

 • výsledek výběrového řízení na dodavatele technologie ČOV
 • výsledek výběrového řízení na dodavatele opravy Nádražní ulice
 • výsledek výběrového řízení na dodavatele VO

 

konec textu

 

Anonymizovaná verze (GDPR) byla zveřejněna na úřední desce MěÚ Černovice od                         do

 

Přílohou zápisu je dokument Ceník za využívání Sokolovny Černovice (166.07 kB)

 

Datum sejmutí: 17. 10. 2021 Zodpovídá: Ing. Veronika Starková

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 431
TÝDEN: 431
CELKEM: 1716200

PUBLIKACE

Černoice rok po roceRozsáhlá a velmi zdařilá publikace od Jiřího Turka, mapující dějiny našeho města od prvních zmínek až k počátku třetího tisíciletí. Knihu je možné zakoupit v knihovně města Černovice za cenu 450,- Kč, nebo zaslat na dobírku (+120,- Kč). 

Aktuální počasí

dnes, pondělí 25. 10. 2021
skoro jasno 11 °C 1 °C
úterý 26. 10. zataženo 10/2 °C
středa 27. 10. skoro jasno 12/4 °C
čtvrtek 28. 10. jasno 11/4 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

google-play-downloadapp-store-download

Kalendář akcí v Černovicích

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8
1
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23
1
24
2
25 26 27 28 29 30 31

FACEBOOK

Informace e-mailem

Novinky e-mailem
Partneři, svazky, projekty
Spolky a organizace

Sbor dobrovolných hasičů Černovice

TJ Sokol Černovice

Český svaz žen

Pionýrská skupina Svidník