Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Kalendář akcí v Černovicích

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 17
TÝDEN: 1445
CELKEM: 599836

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice dne 8.3.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 8.3.2017 od 17:00 hod

v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:            17:05 hod

Ukončení:          20:10 hod

Přítomno:           9 členů zastupitelstva dle prezenční listiny 
(od začátku zasedání Bc. Jan Brožek, Michal Charvát, Ing. Petr Kovanda, František Průša, Václava Šenoltová, Ing. Jan Šlechta,
Ing. Jan Tíkal; Petr Vyhnálek od 17:14 hod, Radek Hůlka od 18:52 hod)

Ověřovatelé zápisu:  Michal Charvát, Ing. Jan Tíkal

Zapsala:              Mgr. Jarmila Kořínková

 

Program zasedání:                       

1.    Zahájení

2.    Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.    Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.    Schválení programu jednání

5.    Informace o stavu projektu na rekonstrukci Mariánského náměstí

6.    Přestavba bývalé MŠ na byty s pomocí dotace z IROPu.

7.    Svatavská ulice

8.    Vyhodnocení programu na podporu činnosti s mládeží

9.    Mimořádný příspěvek na účast místního střeleckého oddílu na závodech v Berlíně

10.  Rozpočtový výhled na roky 2018-2020

11.  Záměr prodeje pozemků p. č. 2200/11 a 2200/12 v k.ú. Černovice u Tábora

12.  Koupě pozemku pod Dobešovskou kapličkou od p. Kotka

13.  Žádost ing. Davida o prodej pozemku 952/15 v k.ú. Benešov

14.  Směna pozemků kolem pramenišť ve Stříteži za jiné pozemky, formou vzájemné koupě a prodeje

15.  Vydání souborné knihy historických fotografií z města Černovice a okolí

16.  Instalace zařízení pro sledování průtoků a stavů vody

17.  Odpisový plán města Černovice na rok 2017

18.  Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a další záležitosti účetního charakteru

19.  Žádosti cizích organizací o příspěvek na činnost

20.  Odepsání starých pohledávek za vodné a stočné

 

ad 1)    Zahájení         

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost a konstatoval, že na začátku zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

                             

ad 2)     Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Pořízením zápisu z jednání byla pověřena tajemnice MěÚ Mgr. Jarmila Kořínková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni p. Michal Charvát a Ing. Jan Tíkal.

 

ad 3)     Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovatelé minulého zápisu Ing. Petr Kovanda a p. František Průša potvrdili, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva, tak jak byl jimi ověřen, odpovídá průběhu jednání.

 

ad 4)     Schválení programu jednání

Starosta seznámil přítomné s programem zasedání, který byl předem oznámen na úřední desce. Předeslal, že k bodům č. 5 a 7 byl přizván Ing. arch. Neřold, který se kvůli dopravním komplikacím dostaví až cca za 30 minut, proto bude k projednávání těchto dvou bodů přikročeno, až se dostaví. Zastupitelstvo s návrhem programu a uvedeným postupem projednání vyslovilo souhlas.

Hlasování: pro 7 - proti 0 - zdržel se 0.

 

Poznámka: Bod č. 6 byl k projednání předřazen před bod č. 5 (důvody viz výše).

 

ad 6)    Přestavba bývalé MŠ na byty s pomocí dotace z IROPu

Poznámka: V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil p. Vyhnálek, počet přítomných členů zastupitelstva se tím zvýšil na 8.

Starosta předložil zastupitelstvu k diskusi variantu přestavby bývalé MŠ s využitím dotace na sociální bydlení ve výši 85% s udržitelností 5 let. Uvedl, že dotováno je na 1 vchod maximálně 8 bytů (nebude-li ve vyhlášení nové dotační výzvy tento počet případně zvýšen), osobně by byl spíše pro byty větší, které nyní městu více chybějí než byty malometrážní. Připomněl studii zpracovanou v r. 2016, která prověřovala možnosti vestavby bytů a ukázala hned několik možností řešení, včetně možnosti zřízení prostor v 1. NP s odděleným vchodem pro spolkovou činnost, v souvislosti s tím, že výhledově má dojít ke zbourání budovy současných kluboven, k čemuž zastupitelstvo už řeklo jasně souhlas (v projektu na rekonstrukci náměstí se s touto budovou nepočítá). Město by proto mělo hledat prostory pro spolkovou činnost.

P. Charvát uvedl, že je také pro větší byty, kde mohou bydlet rodiny a ne jen osoby samostatně žijící. P. Průša a pí Šenoltová se rovněž vyjádřili pro navrhovanou výstavbu.

Ing. Šlechta vyjádřil pochybnost, zda město dokáže obsadit byty příslušným sociálním okruhem osob, na nějž je dotace směrována, a dále ohledně toho, co lze započítat do vlastní metráže bytů a jakou metráž ostatních prostor by pak město muselo financovat ze svého; navrhl seznámit se nejdříve s celým dotačním programem a pak se rozhodnout. Starosta poznamenal, že pokud se nezačne s přípravou už před vyhlášením dotační výzvy, bude pozdě, žádostí o dotace bude asi velké množství a rozhodovat bude včasnost podání; cílové kategorie považuje v těchto podmínkách za únosné riziko, v „sociálních“ podmínkách bydlí např. již nyní prakticky všichni obyvatelé čp. 149, kteří by asi podmínky splňovali, dům je ve špatném stavu a bude rovněž brzy třeba jej rekonstruovat. Rizika tu sice jsou, ale je to za poslední dobu největší šance, jak získat nemalé prostředky na výstavbu nějakých bytů pro město. Citoval dále přímo z minulé výzvy, dle které je možné byty připravit i pro osoby s malou mírou rizika.

Ing. Kovanda uvedl, že by byl pro byty, ale ne pro výstavbu společenských prostor, jejich sloučení s byty v jednom objektu si nedovede představit. Nebyl by ani pro výstavbu patrových garáží, která byla také ve studii zachycena, a nanesl i otázku závadnosti průjezdu kamionů do nedaleké provozovny p. Pravdy. Starosta odpověděl, že o výstavbě garáží se nyní vůbec nejedná a ani to nenavrhoval. Upozornil pana Kovandu, že jestliže město vybuduje silnici severně od budovy školky z důvodu, aby nejezdily kamiony kolem bytovek v ulici Na Sadech, budou jezdit kolem bytovky, která vznikne ve školce. Navíc výjezd kamionů do ulice U mateřské školy bude extrémně obtížný. Byl by rád, kdyby se zastupitelé věnovali tématu, tedy rekonstrukci bývalé školky, a neodbíhali k jiným záležitostem.

Ing. Tíkal vznesl protinávrh, aby se spolkové prostory nyní nerealizovaly a příprava se zaměřila pouze na byty; dle tohoto protinávrhu bylo zastupitelstvem schváleno následující usnesení. Ing. Tíkal dále nanesl  možnost, že i v případě, že se v 1. NP připraví prostory na byty, lze některý z nich případně využít jako spolkové klubovny se společným příslušenstvím, takže této možnosti se objekt do budoucna úplně nezbavuje. Pí Dušková navrhla vybudovat v 1. NP garáže.

 

Usnesení č. 25/17

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu získáním nabídek na pořízení projektové dokumentace na přestavbu bývalé MŠ na byty.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 5)     Informace o stavu projektu na rekonstrukci Mariánského náměstí

Starosta informoval o stanovisku dopravní policie s tím, že tento orgán se neformálních projednávání věcí neúčastní a poskytl starostovi písemné stanovisko. Vyjádření policie k variantě s průjezdní komunikací před kinem je nesouhlasné, protože řešení, navržené arch. Neřoldem na kterém město pracuje několik let, považuje za vyhovující ve všech ohledech. 

Ing. Kovanda uvedl, že v minulosti před cca 25 lety sama policie navrhla tuto existující situaci a žádné závažné nehody se ani u kina, ani u prodejny potravin nestaly. Podle jeho názoru náměstí funguje. Starosta připomněl, že náměstí funguje dopravně, ale žádné jiné funkce neplní. Pokud se na něm konají nějaké akce, vždy se lidé musí pohybovat po silnicích, mezi auty, v případě některých akcí, jako je rozsvícení vánočního stromu (tedy akce převážně pro děti) se musí děti pohybovat po silnici druhé třídy. Náměstí má plnit i jiné funkce, než jen být prostorem pro auta.

Ing. arch. Neřold vysvětlil, že stávající stav náměstí splňuje normy platné v době jeho realizace, ale jakákoliv změna se posuzuje už podle legislativy současné, a podle té by nynější řešení náměstí včetně jeho dopravního řešení již nevyhovělo. Oproti starším právním předpisům se nyní klade daleko větší důraz na bezpečnost a různé její prvky, které se dříve v takové míře nevyžadovaly. Dále Ing. arch. Neřold uvedl, že je počítáno s tím, že prostor před kinem bude mít návaznost na hlavní část náměstí a je zbytečné přerušovat ho další komunikací.

Na dotaz pí B.Baštové uvedl arch. Neřold, že v novém projektu se na náměstí počítá celkem 62 parkovacích stání. B.Baštová uvedla, že v současné době provedla soukromý průzkum a napočítala maximálně 41 aut, a to i včetně těch, parkujících v prostoru za úřadem.

P. Pěnka se vyjádřil k možnostem parkování před svým domem a vjezdu do domu, kde navržené podmínky nepovažuje pro sebe za optimální. Má tři auta, a pokud chce jedním z nich vyjet, musí vyjet napřed se dvěma z nich, ty zaparkovat na náměstí a pak teprve musí vyjet s tím třetím. Starosta na to odpověděl, že není v možnostech ani v zájmu města vyhovět neomezeným požadavkům majitelů domů na náměstí a vždy musí jít o kompromis. Město samozřejmě bude brát v úvahu to, aby pan Pěnka mohl používat vjezd z náměstí, ale doporučil mu, aby zvažoval i možnost parkování svých aut ze zadní části svého domu, kde má pohodlný příjezd.

Pan Pěnka dále uvedl, že by mělo dojít ke snížení silnice i chodníku v prostoru před jeho domem, jehož situace je v tomto směru ojedinělá, a rád by, aby se jeho dům zase octl alespoň na úrovni silnice, jako byl před předchozí rekonstrukcí náměstí. Starosta a p. Charvát uvedli, že by nebyli proti, aby se tam terén takto snížil. Ing. arch. Neřold uvedl, že přesnější výškové úrovně budou předmětem dalších fází projektové dokumentace a lze se přitom touto otázkou zabývat. Ing. Šlechta uvedl, že podobné požadavky by byly tématem pro schůzku s dotčenými občany, která má být svolaná, nejlépe za přítomnosti kompetentních dopravních orgánů a SÚS. Po dohodě s arch. Neřoldem byl předběžně navržen termín pro schůzku ve čtvrtek 23.3., starosta ověří možnost účasti SÚS, dopravní orgán policie se nezúčastní (viz též úvod k tomuto bodu).

Poznámka: v 18:30 hod vyhlásil starosta pětiminutovou přestávku v jednání.

Poté starosta spolu s Ing. Tíkalem zrekapitulovali požadavky města na úvěr na rekonstrukci náměstí a zastupitelstvo schválilo vypsání výběrového řízení na tento úvěr.

V souvislosti s předpokládaným novým úvěrovým zatížením zastupitelstvo dále schválilo předčasné splacení dosavadního úvěru, čerpaného na přípravu 1. etapy parcel na Lokálce.

Zastupitelstvo dále projednalo možnost vybudování přípojných míst pro dobíjení elektromobilů, případně i elektrokol na náměstí a to již nyní s tím, že s nimi bude nadále počítáno i při budoucí realizaci rekonstrukce náměstí.

 

Usnesení č. 26/17

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu vypsáním výběrového řízení na poskytnutí úvěru na financování rekonstrukce Mariánského náměstí s následujícími parametry:

Výše úvěru:                      20 milionů Kč

Doba splatnosti:              15 nebo 20 let

Fixace:                                po celou dobu splácení

Zahájení čerpání:            10/2017

Podpis smlouvy:             05-07/2017

Doba čerpání:                  36 měsíců

Úvěr umožní mimořádnou splátku kdykoli v jakékoli výši

Nulové zajištění úvěru

Úvěr bez povinnosti vést u poskytující banky účty

Rozhodujícím parametrem bude výše celkových nákladů úvěru po celou dobu.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

 

Usnesení č. 27/17

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje předčasné splacení úvěru u ČSOB na přípravu parcel na Lokálce, k termínu do 24.3.2017.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

 

Usnesení č. 28/17

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje vybudování přípojných míst na dobíjení elektromobilů v prostoru Mariánského náměstí.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 7)     Projekt na opravu chodníků ve Svatavské ulici

Poznámka: V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil p. Hůlka, počet přítomných členů zastupitelstva se tím zvýšil na 9.

Starosta a Ing. arch. Neřold uvedli některé podrobnosti k materiálům, které zastupitelé obdrželi, zejména pokud jde o řešení vjezdů a parkovacích míst v ulici, přechody, mírné posunutí zastávky a přechodu u Sokolovny. Ing. arch. Neřold uvedl, že šířky chodníků jsou většinou minimální (cca 1,2 m), protože místní prostorová dispozice jejich rozšíření neumožňuje, a v místech, kde není prostor pro chodník vůbec, je navržen přechod na druhou stranu. Řeší se i povinné nasvícení přechodů.

P. Charvát uvedl, že zřízení parkovacích míst před č. parc. 235 – 237, kde okna domů jsou velmi nízko nad chodníkem, by bylo vhodné projednat s vlastníky domů, a toto přislíbil provést sám do pátku 10.3.2017.

Dále zastupitelé diskutovali o možnosti zřízení autobusové zastávky i ve směru do středu města, starosta uvedl, že znovu osloví majitele pozemků p. č. 214/2 – 4, zda nemají zájem je odprodat. Ing. arch. Neřold se bude zabývat návrhem zastávky v jízdním pruhu, pokud by takové řešení odsouhlasila dopravní policie.

Dále se zastupitelstvo zabývalo druhem dlažby, kdy se shodli na použití kamene nebo imitace kamene, podobný povrch je předepsaný i na náměstí, na které Svatavská ulice přímo navazuje.

 

Usnesení č. 29/17

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí zprávu starosty o přípravě projektu na opravu chodníků ve Svatavské ulici.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 8)     Vyhodnocení programu na podporu činnosti s mládeží

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení předložené žádosti o dotace z Dotačního programu pro podporu činnosti mládeže ve městě Černovice na rok 2017 v celkovém objemu 204.700,- Kč; zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotací bez připomínek.

 

Usnesení č. 30/17

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí dotací z Dotačního programu pro podporu činnosti mládeže ve městě Černovice na rok 2017 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, žadatelům ve výši dle přílohy tohoto usnesení.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

Příloha k usnesení č. 30/17:

MĚSTO ČERNOVICE

Dotační program pro podporu činnosti mládeže ve městě Černovice na rok 2017 – poskytnutí příspěvků

 

kroužek

počet dětí

hodin týdně

Žákohodiny /týden

10kč/hodina,  40 týdnů/rok

Příspěvek    na startovné   a rozhodčí

příspěvek na dojíždění

 

CELKEM PRO KROUŽEK

 

 

 

 

 

 

 

okres (500/os)

kraj (750/os)

ČR (1000 /os)

 

malé aktivity

chovatelský oddíl

15

2

30

12 000 Kč

0

0

0

0

12 000 Kč

 

pohybový kroužek

22

0,75

16,5

6 600 Kč

0

0

0

0

6 600 Kč

 

přehazovaná

25

1

25

10 000 Kč

0

0

0

0

10 000 Kč

 

dramatický kroužek

26

1

26

10 400 Kč

0

0

0

0

10 400 Kč

 

florbal

30

1

30

12 000 Kč

0

0

0

0

12 000 Kč

 

rybáři

17

1,5

25,5

10 200 Kč

0

0

0

0

10 200 Kč

 

zdravotnický kroužek

13

1

13

5 200 Kč

0

0

0

0

5 200 Kč

 

taneční kroužek

13

1

13

5 200 Kč

0

0

0

0

5 200 Kč

 

Kroužek orientálních tanců

5

1,5

7,5

3 000 Kč

0

0

0

0

3 000 Kč

 

mh benešov

10

2

20

8 000 Kč

0

0

0

0

8 000 Kč

 

mh Černovice - dorost

6

2

12

3 600 Kč

0

0

0

0

3 600 Kč

 

mh černovice

12

2

24

9 600 Kč

0

0

0

0

9 600 Kč

MEZISOUČET

 

16,75

242,5

95 800 Kč

0

0

0

0

95 800 Kč

velké aktivity

střelci

12

2

24

9 600 Kč

4 000 Kč

0 Kč

0 Kč

12 000 Kč

25 600 Kč

 

fotbalisté

61

2

122

48 800 Kč

4 000 Kč

30 500 Kč

0 Kč

0 Kč

83 300 Kč

MEZISOUČET

 

4

146

58 400 Kč

8 000 Kč

30 500 Kč

0 Kč

12 000 Kč

108 900 Kč

CELKEM NÁKLADY 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

204 700 Kč

 

ad 9)     Mimořádný příspěvek na účast místního střeleckého oddílu na závodech v Berlíně

Starosta předložil zastupitelstvu žádost Sportovního střeleckého klubu Černovice o mimořádný příspěvek na částečné pokrytí nákladů na účast tří střelců na zahraničních závodech. Na dotaz p. R.Hůlky potvrdil starosta, že jde o střelce registrované v SSK Černovice, přítomný p. Martin Hůlka doplnil, že střelci, kteří do Berlína pojedou, jsou tři děti z Černovic.

 

Usnesení č. 31/17

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí daru SSK Černovice ve výši 15.000,- Kč na zajištění účasti na mezinárodních závodech IWK v Berlíně ve dnech 27.-30.4.2017.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 10)  Rozpočtový výhled na roky 2018-2020

Starosta informoval zastupitele o přípravě návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na r. 2018 – 2020. P. Charvát uvedl, že s většími výdaji uvedenými v materiálech by souhlasil, drobnější výdaje se mohou během 2 let ještě z různých důvodů změnit. Pí Šenoltová uvedla, že se směřováním zásadních investic rovněž souhlasí. P. Průša uvedl, že kam směřovat zásadní výdaje, je otázkou nastavení priorit. Žádné jiné poznámky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu nebyly vzneseny.

 

Usnesení č. 32/17

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí informaci starosty o přípravě návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2018-2020.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 11)  Záměr prodeje pozemků p. č. 2200/11 a 2200/12 v k.ú. Černovice u Tábora

Starosta uvedl, že předkládaný záměr prodeje se týká parcely č. 18 na Lokálce, žádost o tuto parcelu podal p. Jindra a v nejbližší době má složit zálohu.

 

Usnesení č. 33/17
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje ZÁMĚR prodeje pozemků p. č. 2200/11 a 2200/12 v k. ú. Černovice u Tábora.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 12)  Koupě pozemku pod Dobešovskou kapličkou od p. Kotka

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení koupi malého pozemku, který se nachází pod vloni zrekonstruovanou kapličkou v Dobešově. S majitelem pozemku p. Kotkem je koupě dojednána, přístup ke kapličce má město ze silnice.

 

Usnesení č. 34/17
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje koupi části pozemku p. č. 2477/27 v k. ú. Černovice u Tábora o výměře 13 m2 od pana Václava Kotka za cenu 40,- Kč za m2.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 13)  Žádost ing. Davida o prodej pozemku 952/15 v k.ú. Benešov

Starosta uvedl, že po poradě s pozemkovou komisí navrhuje požadovaný pozemek neprodávat.

 

Usnesení č. 35/17

Zastupitelstvo města Černovice neschvaluje ZÁMĚR prodeje pozemku p. č. 952/15 v k.ú. Benešov.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 14)  Směna pozemků kolem pramenišť ve Stříteži za jiné pozemky, formou vzájemné koupě a prodeje

Starosta spolu s p. Průšou vysvětlili, že záměrem je, aby město získalo do vlastnictví pozemek p. č. 231 v k.ú. Střítež u Černovic, na kterém se nachází prameniště (studny). Nyní tento pozemek vlastní ZD, předseda ZD p. Průša navrhl několik pozemků v součtu v obdobné výměře, které by ZD jako protihodnotu naopak chtělo koupit od města. Po krátké diskusi ohledně těchto konkrétně navržených pozemků, resp. vyhledání jiných vhodných pozemků k odprodeji ZD, posléze zastupitelstvo odsouhlasilo přesunutí dalšího projednávání tohoto bodu na příští zasedání.

Ing. Šlechta požadoval uvést do zápisu, že vlastnictví pozemků se má řešit i u ostatních vodních zdrojů města; starosta k tomu uvedl, že toto se snaží průběžně řešit, oslovuje a jedná s vlastníky příslušných pozemků.

 

Usnesení č. 36/17

Zastupitelstvo města Černovice přesouvá další projednávání výměny pozemků kolem pramenišť ve Stříteži za jiné pozemky se ZD na příští zasedání.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 15)  Vydání souborné knihy historických fotografií z města Černovice a okolí

Starosta seznámil přítomné s předmětným dílem p. Turka včetně náhledu některých stránek knihy, který přítomné zaujal. Po krátké diskusi se zastupitelstvo neformálně shodlo, že bod bude odložen na příští zasedání a v mezidobí dostanou zastupitelé možnost se podrobněji seznámit s dílem, např. shlédnout zpracování knihy v knihovně, toto bude upřesněno.  

 

ad 16)  Instalace zařízení pro sledování průtoků a stavů vody

Starosta představil možnosti, které nabízí navrhované zařízení firmy FIEDLER AMS s.r.o. (moderní přehled o stavu vody ve vodojemech, včasné avizování a možnosti automatizovaného dálkového řešení při poklesu hladiny vody apod.). Uvedl, že systém je již úspěšně instalován na vodojemu v Benešově a jsou s ním výborné zkušenosti, což potvrdil p. Vyhnálek a tento systém doporučil.

Na dotaz Ing. Kovandy ohledně stanoviska fy VODAK a kompatibility s jeho systémy odpověděl starosta, že předávání dat je s VODAKem projednáno, data by se kromě VODAKu měla využít také v grafickém informačním systému (GIS) města. Ohledně celkových připomínek fy VODAK starosta uvedl, že firma doporučovala jiné řešení, které však je ještě mnohem dražší.

Na dotaz Ing. Šlechty starosta dále informoval o cenových nabídkách fy ENVIPUR na technologické úpravy ČOV. Uvedl, že projekt bude muset být etapizován, neboť 1 mil. Kč, vyčleněný v rozpočtu na letošní rok, zdaleka nestačí, náklady byly vyčísleny v objemu přes 7 mil. Kč bez DPH. Hrubý odhad nákladů pro první fázi etapizace je ne 1, ale spíše 2 miliony. Aktuálně starosta poptává tvorbu projektové dokumentace, podle které by mohly práce být zahájeny.

 

Usnesení č. 37/17

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje pořízení a instalaci zařízení pro sledování hladin a řízení vodního hospodářství na vodojemech v Černovicích od firmy FIEDLER AMS s.r.o.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 17)  Odpisový plán města Černovice na rok 2017

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení odpisový plán města.

 

Usnesení č. 38/17
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje odpisový plán města Černovice na rok 2017.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 18)  Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a další záležitosti účetního charakteru
Starosta předložil zastupitelstvu výroční zprávu a další materiály týkající se činnosti ZŠ a MŠ Černovice, s nimiž zastupitelé měli možnost se předem seznámit. Dotazy k těmto věcem nebyly vzneseny.

 

Usnesení č. 39/17
Zastupitelstvo města Černovice

1. bere na vědomí inventarizaci v ZŠ a MŠ Černovice za rok 2016

2. schvaluje:

a) výroční zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Černovice za rok 2016

b) účetní závěrku ZŠ a MŠ Černovice za rok 2016

c) návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Černovice za rok 2016

d) vyřazení majetku na základě inventarizace prováděné k 31.12.2016, dle seznamu likvidační komise ZŠ a MŠ Černovice ze dne 16.1.2017

3. ukládá starostovi seznámit ZŠ a MŠ Černovice s tímto usnesením; Termín: do 17.3.2017

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 19) Žádosti cizích organizací o příspěvek na činnost

 1. Dotace pro Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice

Starosta uvedl, že v návaznosti na lednové jednání zastupitelstva bylo ověřeno, že tento subjekt i nadále poskytuje svoji službu občanům z Černovic.

 

Usnesení č. 40/17
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí dotace společnosti Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

 1. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.

Zastupitelstvo projednalo žádost tohoto subjektu a poskytnutí dotace nebylo schváleno.

 

Usnesení č. 41/17

Zastupitelstvo města Černovice neschvaluje poskytnutí dotace na činnost pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

 1. Centrum LADA – zapsaný spolek

Zastupitelstvo projednalo žádost tohoto subjektu a poskytnutí dotace nebylo schváleno.

 

Usnesení č. 42/17

Zastupitelstvo města Černovice neschvaluje poskytnutí dotace na činnost pro Centrum LADA – zapsaný spolek.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

 1. Charita Kamenice nad Lipou

Starosta uvedl, že tento subjekt poskytuje sociální služby několika lidem v Černovicích a nyní i ve Svatavě, zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace na tuto činnost ve výši 25.000,- Kč.

 

Usnesení č. 43/17
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytnutí dotace farní Charitě v Kamenici nad Lipou, na rok 2017 ve výši 25.000,- Kč.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

ad 20)  Odepsání starých pohledávek za vodné a stočné     

Starosta uvedl, že jde o odepsání dluhu 1.457,- Kč po panu Oldřichu Brabcovi, který zemřel.

 

Usnesení č. 44/17

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje odepsání dluhu na vodném a stočném po Oldřichu Brabcovi.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 - proti 0 - zdržel se 0.

 

Různé a dotazy po vyčerpání programu:

 • Zastupitelstvo projednalo dodatečnou nabídku p. Kůrky na výměnu střechy na kolně u školy v Benešově, která slouží k ukládání otopu a dalších věcí, za cenu 76.599,- Kč. Ing. Šlechta uvedl, že se na místě byl podívat, střecha mu nepřipadá tak špatném stavu a byl by spíše pro drobnější opravy než takto nákladnou výměnu celé krytiny. P. Vyhnálek uvedl, že tuto střechu v Benešově již několikrát svépomocí opravovali, jsou na ní tašky starého typu, které už nejsou k sehnání, p. Kůrka kromě výměny nabízí i dodělat některé věci jako přesah a okapy, které tam nyní nejsou. 

 

Usnesení č. 45/17

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje výměnu střešní krytiny a související práce na objektu kolny u bývalé školy v Benešově, dle cenové nabídky od p. Kůrky za cenu 76.599,- Kč.

Schváleno 5 hlasy. Hlasování: pro 5 - proti 1 - zdržel se 3.

 

 • Na dotaz Ing. Šlechty ohledně realizace výletu do Anglie pro žáky ZŠ odpověděl starosta, že pokud je mu známo, v ZŠ se řešilo to, že stejná třída by během 1 roku měla jet jak znovu do Anglie (kde již tito žáci byli vloni a za finančně výhodnějších podmínek), tak i na lyžařský výcvik, a to by pro nemálo rodin mohlo představovat výdaje nad rámec jejich možností, a naopak příští rok by tito žáci nejeli nikam.
 • Starosta informoval p. Martina Hůlku o postupu realizace jím požadovaného osvětlení, a přislíbil dle materiálových možností řešit stav komunikace na točně nad Hatí vysypáním štěrkem.
 • P. Radek Hůlka navrhl zvážit dodělání osvětlení na nové hřiště u ZŠ; starosta uvedl, že příprava na osvětlení na místě je, zjistí odhad nákladů, a je třeba zvážit také to, jak velký by byl zájem o večerní využití hřiště tj. do jaké míry by taková investice byla pro občany města efektivní.

 

Po vyčerpání všech bodů programu včetně příp. dotazů starosta poděkoval přítomným za účast a ve 20:10 hod zasedání ukončil.

V Černovicích dne 14.3.2017

Bc. Jan  B r o ž e k, v. r.

starosta

Zápis byl ověřen ověřovateli zápisu dne:

 

Ověřili: Michal Charvát, v. r.       16.3.2017

               Ing. Jan Tíkal, v. r.         20.3.2017

 

Rekapitulace usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 8.3.2017

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • předčasné splacení úvěru u ČSOB na přípravu parcel na Lokálce, k termínu do 24.3.2017
 • vybudování přípojných míst na dobíjení elektromobilů v prostoru Mariánského náměstí
 • poskytnutí dotací z Dotačního programu pro podporu činnosti mládeže ve městě Černovice na rok 2017 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, žadatelům ve výši dle přílohy tohoto usnesení (Příloha: viz text zápisu)
 • poskytnutí daru SSK Černovice ve výši 15.000,- Kč na zajištění účasti na mezinárodních závodech IWK v Berlíně ve dnech 27.-30.4.2017
 • ZÁMĚR prodeje pozemků p. č. 2200/11 a 2200/12 v k. ú. Černovice u Tábora
 • koupi části pozemku p. č. 2477/27 v k. ú. Černovice u Tábora o výměře 13 m2 od pana Václava Kotka za cenu 40,- Kč za m2
 • pořízení a instalaci zařízení pro sledování hladin a řízení vodního hospodářství na vodojemech v Černovicích od firmy FIEDLER AMS s.r.o.
 • odpisový plán města Černovice na rok 2017
 • výroční zprávu o hospodaření, účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Černovice za rok 2016 a vyřazení majetku na základě inventarizace prováděné k 31.12.2016, dle seznamu likvidační komise ZŠ a MŠ Černovice ze dne 16.1.2017, a ukládá starostovi seznámit ZŠ a MŠ Černovice s tímto usnesením
 • poskytnutí dotace společnosti Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč
 • poskytnutí dotace farní Charitě v Kamenici nad Lipou, na rok 2017 ve výši 25.000,- Kč
 • odepsání dluhu na vodném a stočném po Oldřichu Brabcovi
 • výměnu střešní krytiny a související práce na objektu kolny u bývalé školy v Benešově, dle cenové nabídky od p. Kůrky za cenu 76.599,- Kč

 

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu:

 • získáním nabídek na pořízení projektové dokumentace na přestavbu bývalé MŠ na byty
 • vypsáním výběrového řízení na poskytnutí úvěru na financování rekonstrukce Mariánského náměstí s následujícími parametry:

Výše úvěru:                       20 milionů Kč

Doba splatnosti:               15 nebo 20 let

Fixace:                                po celou dobu splácení

Zahájení čerpání:             10/2017

Podpis smlouvy:               05-07/2017

Doba čerpání:                   36 měsíců

Úvěr umožní mimořádnou splátku kdykoli v jakékoli výši

Nulové zajištění úvěru

Úvěr bez povinnosti vést u poskytující banky účty

Rozhodujícím parametrem bude výše celkových nákladů úvěru po celou dobu.

 

Zastupitelstvo města Černovice neschvaluje:

 • ZÁMĚR prodeje pozemku p. č. 952/15 v k.ú. Benešov
 • poskytnutí dotace na činnost pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.
 • poskytnutí dotace na činnost pro Centrum LADA – zapsaný spolek.

 

 

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

 • zprávu starosty o přípravě projektu na opravu chodníků ve Svatavské ulici
 • informaci starosty o přípravě návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2018-2020
 • inventarizaci v ZŠ a MŠ Černovice za rok 2016

 

Zastupitelstvo města Černovice přesouvá:

 • další projednávání výměny pozemků kolem pramenišť ve Stříteži za jiné pozemky se ZD na příští zasedání

 


konec textu

Vyvěšeno na úřední desku dne:   20.3.2017

Sejmuto dne:

Vyvěšeno: 20. 3. 2017

Datum sejmutí: 5. 4. 2017

Zodpovídá: Mgr. Jarmila Kořínková

Zpět