Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Kalendář akcí v Černovicích

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 14
DNES: 604
TÝDEN: 604
CELKEM: 612500

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice dne 5.4.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice
konaného dne 5.4.2017 od 17:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Černovice

Zahájení:            17:05 hod

Ukončení:          19:55 hod

Přítomno:           8 členů zastupitelstva dle prezenční listiny (Bc. Jan Brožek, Michal Charvát, Ing. Petr Kovanda, František Průša,
Václava Šenoltová, Ing. Jan Šlechta, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek; všichni od začátku zasedání)

Omluven:           Radek Hůlka (pracovní důvody)

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jan Šlechta, Petr Vyhnálek

Zapsala:              Mgr. Jarmila Kořínková

 

Program zasedání:                       

1.        Zahájení

2.        Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.        Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.        Schválení programu jednání

5.        Přestavba bývalé MŠ na byty s pomocí dotace z IROPu.

6.        Parametry výběrového řízení na poskytnutí úvěru na rekonstrukci Mariánského náměstí.

7.        Vyhodnocení VŘ na rozšíření parcel pro RD

8.        Koupaliště Klínot

9.        Smlouva o věcném břemeni č. JH-014330041745/022 s firmou E.ON Distribuce, a.s.

10.      Smlouva o smlouvě budoucí – E.On Distribuce a.s., pozemek 4956/2 v k. ú. Černovice u Tábora

11.      Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020

12.      Prodej pozemků p. č. 2200/11 a 2200/12 v k.ú. Černovice u Tábora

13.      Snížení rychlosti kolem obce Benešov                       

14.      Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

15.      Zajištění vody pro základnu PS Svidník na Chválkově

16.      Vydání souborné knihy historických fotografií z města Černovice a okolí

17.      Navýšení ceny Zpravodaje města Černovice

18.      Rozpočtové opatření číslo 1 a 2

19.      Sokolovna

20.      Různé
 

ad 1)    Zahájení         

Starosta přivítal přítomné zastupitele i veřejnost a konstatoval, že na začátku zasedání je přítomno 8 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

ad 2)     Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Pořízením zápisu z jednání byla pověřena tajemnice MěÚ Mgr. Jarmila Kořínková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni p. Ing. Jan Šlechta a p. Petr Vyhnálek.

ad 3)     Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovatelé minulého zápisu p. Michal Charvát a Ing. Jan Tíkal potvrdili, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva, tak jak byl jimi ověřen, odpovídá průběhu jednání.

ad 4)     Schválení programu jednání

Starosta navrhl změnu předem oznámeného programu vypuštěním původně navržených bodů č. 8 (vyhodnocení VŘ na rekonstrukci vodovodu ve Stříteži, kde byla prodloužena doba pro podání nabídek do 10.4.2017) a 14 (výměny pozemků se ZD kolem prameniště ve Stříteži) a zařazením nového bodu č. 19 – Sokolovna. V této podobě tj. s navrženými změnami vč. přečíslování bodů byl program zastupitelstvem odsouhlasen.

Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

ad 5)    Přestavba bývalé MŠ na byty s pomocí dotace z IROPu

Starosta představil přítomným Mgr. Jurčeku z Agentury regionálního rozvoje, která má zkušenosti s tímto dotačním programem. Mgr. Jurčeka seznámil přítomné s dotačními možnostmi pro obce v oblasti sociálního bydlení. Ohledně dotací z IROP, které jako možnost jsou jednoznačně jako zajímavější, mj. uvedl, že mezi cílové skupiny zde patří senioři a osoby starší 15 let bydlící u příbuzných či přátel, s cílem umožnit jim samostatné nájemní bydlení v životní etapě, kdy nemají mnoho prostředků na standardní nájemné; zároveň ale musí být osoba schopná plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu vč. řádného užívání bytu, aby např. byty nebyly demolovány apod. Dotace pro obce činí 90% a pravděpodobnost jejího obdržení je nyní poměrně vysoká, možno získat až na 12 bytů (velikost bytů není předepsána, stanoveno jen rozmezí mezi cca 35m2 a 80m2 na byt, tj. lze naplánovat dle rozhodnutí obce), doba udržitelnosti je stanovena na 5 let, dotace se počítá na m2 obytné plochy v bytě a může činit maximálně 29.000,- Kč na 1 m2 s celkovým stropem 15 milionů Kč, realizace projektu do konce roku 2019 a lze ji rozdělit na etapy minimálně 3-měsíční s postupným podáváním žádostí o platby po skončení jednotlivých etap. S osobou z cílové skupiny je pak uzavírána nájemní smlouva na 1 – 2 roky a není-li dostatek zájemců o nájem dle předepsaných kritérií, musí obec doložit, že tyto nájemce aktivně hledá. U nájemce se posuzuje výše jeho příjmů za posledních 12 měsíců, která nesmí překročit stanovenou hranici, a po skončení doby nájmu lze smlouvu prodloužit, pokud nájemce toto příjmové kritérium stále splňuje tj. opět přepočtem za posledních 12 měsíců.

Na dotazy přítomných Mgr. Jurčeka doplnil, že pokud by byl rozpočet vyšší, lze žádat o dotaci i tak, s tím, že se požádá o maximální možnou výši dotace a obec by pak reálně doplácela více než požadovanou spoluúčast 10%. Rozhodování, komu bude byt pronajat, je plně v kompetenci obce, která je žadatelem o dotaci; pokud by se o volný byt hlásil někdo odjinud, může se na něj obec dotázat v dosavadním bydlišti a pokud by šlo o osobu problémovou, může se obec rozhodnout, že jí byt nepronajme. Výše nájemného může činit maximálně 57,70 Kč na m2 obytné plochy, tj. může se stanovit i méně, ale ne více. Bezbariérovost objektu není podmínkou. Ing. Šlechta požádal o průběžné seznamování zastupitelstva s postupem zpracování projektové dokumentace na pravidelných schůzkách, což starosta přislíbil.

Starosta dále seznámil zastupitelstvo s nabídkami na projektové práce na rekonstrukci bývalé MŠ s tím, že v poptávce stanovil termín dodání projektu do 26.6.2017 v takové úrovni, aby bylo možné podat hned nato žádost o dotaci. P. László jako zástupce jednoho ze subjektů, které podaly nabídku, uvedl, že mezitím již byli vytíženi další prací, a proto již uvedený termín zpracování nelze garantovat, mj. i kvůli dodávkám částí projektu od subdodavatelů.

Starosta poté navrhl hlasovat napřed o tom, zda zastupitelé souhlasí vůbec s tím, aby se projekt realizoval, při zohlednění všech faktorů a rizik, o kterých se vedla předchozí diskuse. Tedy zejména náklady na projektovou dokumentaci i to, že bydlení je koncipováno jako sociální a po dobu udržitelnosti může město bydlení provozovat sice s velkou mírou vlastního rozhodování, ale přece jen ne 100%.

Před hlasováním se do diskuse přihlásil pan Ing. Kovanda a řekl, že s projektem nesouhlasí, protože je nepromyšlený a realizovaný příliš narychlo, že je třeba udělat studii, a pak se teprve rozhodnout. Starosta odpověděl, že o osudu bývalé školky zastupitelstvo jedná už řadu let a bez výsledku, studii už město nechalo vypracovat a zdržení prací další studií výrazně snižuje šance města na úspěšnost podání žádosti.

Usnesení č. 46/17:
Zastupitelstvo města Černovice souhlasí s přestavbou objektu bývalé MŠ s využitím dotace z IROP na projekty sociálního bydlení.

Schváleno 6 hlasy. Hlasování: pro 6 - proti 0 - zdržel se 2.

Usnesení č. 47/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci bývalé mateřské školy v Černovicích od firmy Ateliér M.A.A.T. s.r.o. Tábor.

Schváleno 6 hlasy. Hlasování: pro 6 - proti 1 - zdržel se 1.

Usnesení č. 48/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy s firmou Agentura regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE s. r.o. na podání žádosti o dotaci na přestavbu bývalé mateřské školy na sociální bydlení.

Schváleno 6 hlasy. Hlasování: pro 6 - proti 0 - zdržel se 2.

ad 6)    Parametry výběrového řízení na poskytnutí úvěru na rekonstrukci Mariánského náměstí

Starosta informoval, že podle zákona o zadávání veřejných zakázek není třeba na tento úvěr vypisovat výběrové řízení. Ing. Tíkal uvedl, že se přiklání k formě dodávky, s poptávkou vč. floatové sazby (tj. 15 i 20 let a float).

Na dotaz Ing. Šlechty ohledně dokumentace k územnímu řízení uvedl starosta, že Ing. arch. Neřold má dokumentaci dodat v průběhu 14 dnů, ještě se řeší dotazy pí Kubálkové a p. Havlůje.

Usnesení č. 49/17:
Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu poptáním nabídky úvěru dle parametrů stanovených usnesením č.26/17 ze dne 8.3.2017, za současného poptání nabídky úvěru s plovoucí sazbou.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

ad 7)    Vyhodnocení VŘ na rozšíření parcel pro RD

Starosta seznámil zastupitelstvo s podanými nabídkami s tím, že všechny byly finančně za hranicí možností a vysoko nad původním odhadem ceny zakázky. Po vyhodnocení nabídek starosta ověřoval důvody tak vysoké ceny, oslovené firmy a projektanti se pozastavovaly nad požadovanou tloušťkou asfaltu, téměř dvojnásobnou oproti obvyklé praxi u takovýchto místních komunikací. Navrhl proto možnost přípravy komunikací v tomto místě prozatím bez vyasfaltování, k němuž by se přikročilo později. Zastupitelé diskutovali i o možnosti poptat jednotlivé prvky přímo u dodavatelů, což by mohlo věc zlevnit, ale i zkomplikovat a je rovněž otázkou, zda by takový postup nebyl v konfliktu se zákonným postupem v oblasti veřejných zakázek; protinávrh p. Charváta, aby město postupovalo tak, že bude realizovat zakázku samostatně, nebyl schválen (pro: 1 hlas). Na dotaz starosty uvedl Ing. Šlechta, že na tuto akci by nechtěl dělat stavební dozor (poznámka: Ing. Šlechta jako ověřovatel zápisu upřesnil, že v tomto případě by se nejednalo o stavební dozor, nýbrž o tzv. odborné vedení stavby při realizaci svépomocí).

Starosta požádal Ing. Šlechtu o úpravu projektu ve smyslu, že z rozpočtu se vypustí položky za asfalt, v textové zprávě lze toto udělat formou dodatku.

Usnesení č. 50/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje zrušení výběrového řízení ZTV „Lokálka“ – zhotovení inženýrských sítí – Černovice.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

Usnesení č. 51/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje vypsání výběrového řízení na druhou etapu parcel pro RD jako Lokálka II s upraveným projektem bez asfaltů, v termínu do konce roku 2017.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

ad 8)    Koupaliště Klínot

Starosta zrekapituloval aktuální stav koupaliště a prezentoval přítomným navrhovanou úpravu tj. přeložení dalšího úseku panelů na břehu dřevěnou terasou a obložení schodů na vstupu do rybníka. Doplnil, že pokud jde o vlastnické vztahy, zatím se bohužel nepodařilo vykoupit jeden z pozemků na břehu, kam část dřevěné terasy malou částí zasahuje.

P. Charvát se vyjádřil, že tato úprava je zapotřebí, zlepší se tím stav koupaliště, které kromě toho, že slouží obyvatelům města, je i turistickým lákadlem. Na dotaz Ing. Šlechty ohledně materiálu a varianty obložení břehu dvěma postupnými stupni uvedl starosta, že firma, která zpracovala návrh, má již v této oblasti slušné zkušenosti, do vody se dává borové dřevo s tlakovou impregnací. Na dotaz pí Šenoltové ohledně zbývající části břehu, které se nynější úprava netýká, odpověděl starosta, že tato je v lepším stavu a zatím celkem drží.

Dále zastupitelé i další přítomní diskutovali o možnosti, že by město provozovalo koupaliště samo tj. bez řešení formou pronájmu. P. Charvát uvedl, že by byl zásadně proti, hospoda musí mít majitele, který se o ni stará, a nemyslí si, že město je subjekt, který by měl provozovat takovéto věci; navíc schopných lidí je málo a na léto jsou už obsazení, a vůbec si nemyslí, že by toto fungovalo bez problémů. Z následné diskuse pak vyplynulo, že ani velká většina přítomných se k takovému řešení nepřiklání, a návrh na samostatné provozování koupaliště nebyl schválen.

Usnesení č. 52/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje úpravu břehu koupaliště dle nabídky firmy DVV.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černovice schvaluje samostatný provoz koupaliště.
Tento návrh nebyl přijat. Hlasování: pro 2 - proti 6 - zdržel se 0.

ad 9)    Smlouva o věcném břemeni č. JH-014330041745/002 s firmou E.ON Distribuce, a.s.

Starosta připomněl, že se jedná o kabelovou přípojku k vodojemu VDJ1 v Černovicích. Dotazy nebyly vzneseny.

Usnesení č. 53/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
JH-014330041745/002 na pozemku p. č. 4952/1 v k.ú. Černovice u Tábora s firmou E.ON Distribuce, a.s.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

ad 10)  Smlouva o smlouvě budoucí – E.On Distribuce a.s., pozemek 4956/2 v k. ú. Černovice u Tábora

Starosta uvedl, že se jedná o přípojku k domu p. Jiřího Hláska v Soběslavské ulici.

Usnesení č. 54/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 10300344774/001 – souhlas s umístěním distribučního zařízení na pozemku p. č. 4956/2 v k.ú. Černovice u Tábora s firmou E.ON Distribuce, a.s.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

ad 11)  Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020

Starosta seznámil přítomné s připomínkami k publikovanému návrhu střednědobého výhledu rozpočtu, které podali p. Bláha (křivka narozených a zemřelých, otázka zbourání kina, otázka čistoty vzduchu jako silných stránek města), a přítomná pí Blažena Baštová (k vyčíslení plánovaných investic do sokolovny, k čemuž starosta uvedl, že toto je ve výhledu vyčísleno jen orientačně, a k dalším otázkám, které starosta stručně vysvětlil). Starosta vyzval přítomné k diskusi, do které se nikdo nepřihlásil.

Usnesení č. 55/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

ad 12)  Prodej pozemků p. č. 2200/11 a 2200/12 v k.ú. Černovice u Tábora

Starosta připomněl, že se jedná o parcelu č. 18 na Lokálce, žádost podal p. Jindra.

Usnesení č. 56/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje

1.   prodej pozemků p. č. 2200/11 a 2200/12 v k.ú. Černovice u Tábora panu Václavu Jindrovi za cenu
350,- Kč/m2, stanovenou jako cena v místě obvyklá,

2.   zřízení předkupního práva pro město Černovice při prodeji pozemků p. č. 2200/11 a 2200/12 v k.ú. Černovice u Tábora dle bodu 1 tohoto usnesení.
Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

ad 13)  Snížení rychlosti kolem obce Benešov

Starosta uvedl, že snížení je zapotřebí z důvodu bezpečnosti při výjezdu z Benešova na hlavní silnici, a také bezpečnějšího přecházení na zastávku. P. Vyhnálek přisvědčil, že auta v místě jezdí rychle, jsou pak i rozbité krajnice.

Dále byly diskutovány možnosti snížení rychlosti také ve Stříteži, nebo přemístění dopravní značky s názvem obce tak, aby přijíždějící řidiči stačili před vjezdem do Stříteže dobrzdit; starosta přislíbil tuto možnost posunu projednat.

Zastupitelstvo dále projednalo a odsouhlasilo snížení rychlosti také v Dobešově, a to na hlavní silnici okolo kostela, také z důvodu zvýšení bezpečnosti v tomto místě.

Usnesení č. 57/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje snížení rychlosti kolem místní části Benešov na 70 km/h.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

Usnesení č. 58/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje snížení rychlosti v místní části Dobešov na úseku u kostela na 30 km/h.

Schváleno 7 hlasy. Hlasování: pro 7 - proti 0 - zdržel se 1.

ad 14)  Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Starosta a tajemnice informovali, že byt je volný, protože žadatelka, které měl být dle předchozího rozhodnutí zastupitelstva byt pronajmut, nakonec nenastoupila a svoji žádost stornovala z důvodu zhoršení zdravotního stavu. Dále podali stručnou informaci o žadatelích, jejichž pořadí pro nabídnutí volného bytu zastupitelstvo určuje; dotazy k této věci nebyly vzneseny.

Usnesení č. 59/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje nabídnutí uvolněného bytu č. 12 v DPS Černovice žadatelům v pořadí:
1. Josef Staněk
2. Jaroslava Seidlová
3. manželé Kalabisovi

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

ad 15)  Zajištění vody pro základnu PS Svidník na Chválkově

Po krátké diskusi o místní situaci zajišťování vody pro tento objekt se zastupitelé shodli, že další projednávání bude odloženo na příští zasedání, kde bude zapotřebí doplnit upřesnění zejména k poloze požadovaného vrtu a souvisejícím vlastnickým vztahům a otázku napojení od vrtu do objektu.

ad 16)  Vydání souborné knihy historických fotografií z města Černovice a okolí

V návaznosti na minulé zasedání, po krátké diskusi ohledně nákladu výtisků, zastupitelstvo rozhodlo vzhledem k příznivé ceně objednat 500 výtisků.

Usnesení č. 60/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje tisk knihy Černovice v obrazech v nákladu 500 ks.

Schváleno 7 hlasy. Hlasování: pro 7 - proti 0 - zdržel se 0.

Poznámka: p. Charvát byl v době hlasování cca 5 minut nepřítomen, proto se tohoto hlasování nezúčastnil.

ad 17)  Navýšení ceny Zpravodaje města Černovice

Starosta uvedl, že navrženou úpravu ceny z 10 na 15 Kč po delší době nepovažuje za nijak přemrštěnou. Pí Šenoltová tomuto přisvědčila a doplnila, že ani s novou cenou nebude vydávání zpravodaje Černovicko pro město výdělečné, dotovat jej bude třeba asi vždy. Zastupitelstvo schválilo navržené zvýšení prodejní ceny na 15 Kč, z čehož 5 Kč bude činit marže prodávajících obchodníků.

Usnesení č. 61/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje navýšení ceny za Zpravodaj města Černovice na 15 Kč.

Schváleno 7 hlasy. Hlasování: pro 7 - proti 0 - zdržel se 1.

ad 18)  Rozpočtové opatření číslo 1 a 2

Starosta předložil zastupitelstvu dvě rozpočtová opatření. Ing. Šlechta vznesl dotaz s odkazem na jednání zastupitelstva dne 28.12.2016, zda jsou v těchto rozpočtových opatřeních zařazeny finanční prostředky na úpravu hřiště v Dobešově; starosta odpověděl, že nikoliv, a bude se touto otázkou dále zabývat. Jiné dotazy nebyly vzneseny.

Usnesení č. 62/17:
Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

Usnesení č. 63/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 0.

ad 19)  Sokolovna

Starosta informoval zastupitelstvo o tom, že přestože budova Sokolovny ještě není ve vlastnictví města, už by se město mělo připravovat na rekonstrukci. Existuje možnost podání žádosti o dotaci 50% na zateplení veřejných budov, kam je možné se se Sokolovnou přihlásit. K podání žádosti je nutno mít v září hotový projekt pro stavební povolení s rozpočtem. Na dotaz p. Průši starosta uvedl, že Sokolovna sice zatím není ve vlastnictví města, ale město již podmínky splnilo a župa svoji součinnost také přislíbila, takže lze věřit tomu, že koupě sokolovny již dospěje ke zdárnému konci, a je tedy třeba se začít připravovat a pokud možno nejednat narychlo. Pí Šenoltová navrhla, sejít se k tomuto tématu a ujasnit si, co chce město v tomto objektu mít, a pak navrhnout další postup. Starosta přislíbil svolat schůzku k prodiskutování věci.

ad 20)  Různé
 • Na podnět p. Vyhnálka se zastupitelé zabývali možností poskytnutí některého pozemku města v Benešově  pro zřízení menšího hřiště s brankami na kopání pro místní děti; jako nejvhodnější se jeví bývalé hřiště vedle budovy školy, toto má dlouhodobě v pronájmu paní Cuřínová se synem; starosta přislíbil prověřit možnost ukončení smlouvy a uvolnění pozemku pro uvedený veřejný účel.
 • Na dotaz Ing. Šlechty ohledně výjezdu hasičských vozidel k ohni ve Křeči podal informaci p. Charvát, že LIAZ se musel vrátit z důvodu poruchy (rozbitý křížek na řazení), T815 mělo bohužel vybitou baterii díky špatnému kontaktu na nabíječce a k výjezdu se mohlo připojit až v době, kdy byl výjezd rozpoznán jako planý poplach. Ostatní dvě hasičská auta dojela na místo v požadovaném čase.
 • Na dotaz Ing. Šlechty ohledně stavu přípravy územního plánu odpověděl starosta, že územní plán je připraven k projednání s dotčenými orgány, a přislíbil, že jej rozešle zastupitelům v elektronické podobě formou úschovny. Ing. Šlechta dále uvedl, že podle jeho názoru by měl být územní plán dávno hotový, což starosta přislíbil prověřit.

 

Po vyčerpání všech bodů programu včetně příp. dotazů starosta poděkoval přítomným za účast a v 19:55 hod zasedání ukončil.

V Černovicích dne 11.4.2017

Bc. Jan  B r o ž e k , v. r.

starosta

Zápis byl ověřen ověřovateli zápisu dne:

 

Ověřili: Ing. Jan Šlechta, v. r.        12.4.2017

               Petr Vyhnálek, v. r.          12.4.2017

 

Rekapitulace usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 5.4.2017

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci bývalé mateřské školy v Černovicích od firmy Ateliér M.A.A.T. s.r.o. Tábor
 •  uzavření smlouvy s firmou Agentura regionálního rozvoje ČR, MOLATRADE s. r.o. na podání žádosti o dotaci na přestavbu bývalé mateřské školy na sociální bydlení
 • zrušení výběrového řízení ZTV „Lokálka“ – zhotovení inženýrských sítí – Černovice
 • vypsání výběrového řízení na druhou etapu parcel pro RD jako Lokálka II s upraveným projektem bez asfaltů, v termínu do konce roku 2017
 • úpravu břehu koupaliště dle nabídky firmy DVV
 • uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo JH-014330041745/002 na pozemku p. č. 4952/1 v k.ú. Černovice u Tábora s firmou E.ON Distribuce, a.s.
 • uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 10300344774/001 – souhlas s umístěním distribučního zařízení na pozemku p. č. 4956/2 v k.ú. Černovice u Tábora s firmou E.ON Distribuce, a.s.
 • střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020
 • 1. prodej pozemků p. č. 2200/11 a 2200/12 v k.ú. Černovice u Tábora panu Václavu Jindrovi za cenu
  350,- Kč/m2, stanovenou jako cena v místě obvyklá,
  2. zřízení předkupního práva pro město Černovice při prodeji pozemků p. č. 2200/11 a 2200/12 v k.ú. Černovice u Tábora dle bodu 1 tohoto usnesení.
 • snížení rychlosti kolem místní části Benešov na 70 km/h
 • snížení rychlosti v místní části Dobešov na úseku u kostela na 30 km/h
 • nabídnutí uvolněného bytu č. 12 v DPS Černovice žadatelům v pořadí: 1. Josef Staněk,  2. Jaroslava Seidlová, 3. manželé Kalabisovi
 • tisk knihy Černovice v obrazech v nákladu 500 ks
 • navýšení ceny za Zpravodaj města Černovice na 15 Kč
 • rozpočtové opatření č. 2

Zastupitelstvo města Černovice souhlasí:

 • s přestavbou objektu bývalé MŠ s využitím dotace z IROP na projekty sociálního bydlení

Zastupitelstvo města Černovice pověřuje starostu:

 • poptáním nabídky úvěru dle parametrů stanovených usnesením č.26/17 ze dne 8.3.2017, za současného poptání nabídky úvěru s plovoucí sazbou

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

 • rozpočtové opatření č. 1
   

konec textu

Vyvěšeno na úřední desku dne:   12.4.2017

Sejmuto dne:

Vyvěšeno: 12. 4. 2017

Datum sejmutí: 28. 4. 2017

Zodpovídá: Mgr. Jarmila Kořínková

Zpět