Mobilní aplikace

V obrazeGoogle playApp Store

Kalendář akcí v Černovicích

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 11
DNES: 411
TÝDEN: 995
CELKEM: 585278

Východ a západ slunce

Slunce vychází:06:00

Slunce zapadá:18:14

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice dne 28.12.2017

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Černovice

konaného dne 28.12.2017 od 16:00 hod v kanceláři starosty města Černovice

Zahájení:            16:05 hod

Ukončení:          16:35 hod

Přítomno:           9 členů zastupitelstva dle prezenční listiny, všichni od začátku zasedání 
                              (starosta Bc. Jan Brožek, místostarosta Michal Charvát, Ing. Petr Kovanda, František Průša, Václava Šenoltová,
                               Ing. Jan Šlechta, Ing. Jan Tíkal, Petr Vyhnálek, Radek Hůlka)

Ověřovatelé zápisu: Radek Hůlka, Ing. Jan Tíkal

Zapsala:              Mgr. Jarmila Kořínková

 

Program zasedání:                

1.        Zahájení

2.        Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.        Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

4.        Schválení programu jednání

5.        Schválení rozpočtu na rok 2018

6.        Rozpočtové opatření 18 a 19.

7.        Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Černovice a poskytování plnění členům zastupitelstva od 1.1.2018

8.        Odpis pohledávek

ad 1)    Zahájení         

Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že na začátku zasedání je přítomno všech 9 členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

ad 2)     Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Pořízením zápisu z jednání byla pověřena tajemnice MěÚ Mgr. Jarmila Kořínková a jako ověřovatelé zápisu byli stanoveni p. Radek Hůlka a Ing Jan Tíkal.

ad 3)     Vyjádření k zápisu z minulého zastupitelstva

Ověřovatelé minulého zápisu pí Šenoltová a p. Vyhnálek potvrdili, že k zápisu neměli připomínek. Starosta informoval přítomné, že dnešního dne podal Ing. Kovanda e-mailem námitku k zápisu ze zasedání konaného dne 6.12.2017, Ing. Kovanda doplnil, že dle jeho názoru jde o podstatnou věc, která měla být v zápisu uvedena. Zastupitelé včetně Ing. Kovandy odsouhlasili, že text námitky bude obsažen v zápisu z dnešního jednání a tím se námitka bude považovat za vypořádanou.

Text námitky Ing. Kovandy k zápisu ze zasedání zastupitelstva dne 6.12.2017:

„Dobrý den, vznáším námitku k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva z důvodu neúplnosti bodu ad 11) Řešení nedostatku vody v místní části Rytov. Chybí zde další probíraná možnost se zásobováním Rytova pitnou vodou, a to napojením z dobešovského vodojemu, který je vzdálen cca 700 m. Řešení je obtížně realizovatelné z důvodu malého množství vody ve vodojemu v Dobešově, i když je propojen s vodojemem v Černovicích.

S pozdravem Petr Kovanda“

ad 4)     Schválení programu jednání

K programu, který byl předem publikován na úřední desce, navrhl starosta doplnit nový bod č. 8 „Odpis pohledávek“, a v této podobě byl program zastupitelstvem odsouhlasen.

Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 1.

ad 5)     Schválení rozpočtu na rok 2018

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtu na rok 2018, k němuž ze strany občanů nebyly podány žádné připomínky, a otevřel diskusi. Pí Šenoltová uvedla, že ji mrzí, že nejsou zařazeny prostředky na opravu Mariánského sloupu, zvláště jestli se v příštím roce již započne s rekonstrukcí náměstí, kde má být sloup umístěn. Starosta uvedl, že najdou-li se další prostředky, lze zařadit tuto věc do rozpočtu v průběhu roku rozpočtovým opatřením.

Usnesení č. 208/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočet na rok 2018, závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy.

Schváleno 8 hlasy. Hlasování: pro 8 - proti 0 - zdržel se 1.

Na dotaz starosty, proč se zdržel hlasování, odpověděl Ing. Kovanda, že podle jeho názoru je v rozpočtu zařazeno málo prostředků na rekonstrukci vodovodů a kanalizací. Starosta odpověděl, že plán na rekonstrukce vodovodů a kanalizací považuje za naplňovaný - vodojem a výměna vodovodního řadu ve Stříteži představují samy o sobě dost velkou investici, navíc věří, že se příští rok začne také s rekonstrukcí náměstí, jejíž součástí jsou i místní vodovodní a kanalizační řady.

ad 6)     Rozpočtové opatření 18 a 19

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtová opatření č. 18 a 19, dotazy k nim nebyly vzneseny.

Usnesení č. 209/17:
Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 18.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Usnesení č. 210/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje rozpočtové opatření číslo 19.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

ad 7)  Stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Černovice a poskytování plnění členům zastupitelstva od 1.1.2018

Tajemnice MěÚ informovala zastupitelstvo o novelizaci zákona o obcích od 1.1.2018 zákonem č. 99/2017 Sb., která se týká i odměňování a poskytování dalších plnění členům zastupitelstva; novela přinesla některé změny a upřesnění, na což reagují předložené dva návrhy usnesení.

Usnesení č. 211/17:
Zastupitelstvo města Černovice stanovuje:

1)   odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Černovice podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., takto:

 1. místostarosta: měsíční odměna ve výši 3.500,- Kč
 2. předseda výboru / komise: měsíční odměna ve výši 1.000,- Kč
 3. ostatní členové zastupitelstva: měsíční odměna ve výši 300,- Kč. 

Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

2)   podle § 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Černovice, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zvýšení odměny o 200,- Kč za jeden obřad, v souhrnu za kalendářní měsíc maximálně ve výši 2.000,- Kč.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Usnesení č. 212/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje poskytování plnění členům Zastupitelstva města Černovice:

 1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi a členům zastupitelstva pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
 2. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členu zastupitelstva v souvislosti se zastupováním města na veřejných občanských obřadech
 3. příspěvek na stravování
 4. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění
 5. příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit
 6. příspěvek na rekreaci

Plnění budou poskytována s účinností od 1.1.2018 ve stejné výši, v jaké se poskytují zaměstnancům města. Plnění uvedená pod písm. c), d), e), f) se poskytují pouze uvolněnému členovi zastupitelstva.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

ad 8)     Odpis pohledávek

Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení návrh na odepsání nevymahatelných pohledávek, zastupitelstvo schválilo odpis dle seznamu v souhrnné výši 29.747,- Kč, další položky budou předmětem příštího jednání zastupitelstva.

Usnesení č. 213/17:
Zastupitelstvo města Černovice schvaluje odepsání nevymahatelných pohledávek za vodné, stočné a odpady v celkové výši 29.747,- Kč, dle přílohy tohoto usnesení.

Schváleno 9 hlasy. Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0.

Poznámka: Příloha tohoto usnesení se nezveřejňuje z důvodu ochrany osobních údajů. Do úplného znění zápisu ze zasedání zastupitelstva, včetně všech příloh, mohou u Městského úřadu Černovice nahlédnout občané města Černovice starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, fyzické osoby starší 18 let vlastnící nemovitost na území města Černovice, a cizí státní občané starší 18 let s trvalým pobytem ve městě Černovice, o nichž tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

 

Po vyčerpání všech bodů programu starosta poděkoval přítomným za účast a v 16:30 hod zasedání ukončil.

V Černovicích dne 2.1.2018

 

Bc. Jan  B r o ž e k ,  v. r.

starosta

 

Zápis byl ověřen ověřovateli zápisu dne: 3.1.2018

Ověřili: Radek Hůlka, v. r.                                          

               Ing. Jan Tíkal, v. r.                          

 


 

Rekapitulace usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Černovice konaného dne 28.12.2017

Zastupitelstvo města Černovice schvaluje:

 • rozpočet na rok 2018, závazným ukazatelem rozpočtu jsou paragrafy
 • rozpočtové opatření číslo 19
 • poskytování plnění členům Zastupitelstva města Černovice:
 1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi a členům zastupitelstva pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
 2. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členu zastupitelstva v souvislosti se zastupováním města na veřejných občanských obřadech
 3. příspěvek na stravování
 4. příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění
 5. příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit
 6. příspěvek na rekreaci

Plnění budou poskytována s účinností od 1.1.2018 ve stejné výši, v jaké se poskytují zaměstnancům města. Plnění uvedená pod písm. c), d), e), f) se poskytují pouze uvolněnému členovi zastupitelstva.

 • odepsání nevymahatelných pohledávek za vodné, stočné a odpady v celkové výši 29.747,- Kč, dle přílohy tohoto usnesení

 

Zastupitelstvo města Černovice bere na vědomí:

 • rozpočtové opatření číslo 18

Zastupitelstvo města Černovice stanovuje:

1)   odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Černovice podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., takto:

 1. místostarosta: měsíční odměna ve výši 3.500,- Kč
 2. předseda výboru / komise: měsíční odměna ve výši 1.000,- Kč
 3. ostatní členové zastupitelstva: měsíční odměna ve výši 300,- Kč. 

Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

2)   podle § 74 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Černovice, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, zvýšení odměny o 200,- Kč za jeden obřad, v souhrnu za kalendářní měsíc maximálně ve výši 2.000,- Kč.
 


konec textu

 

Vyvěšeno na úřední desku dne: 4.1.2018

Sejmuto dne:

 

Vyvěšeno: 4. 1. 2018

Datum sejmutí: 22. 1. 2018

Zodpovídá: Mgr. Jarmila Kořínková

Zpět